Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Marcus
Hoofdstuk 11

   
(Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En wanneer zij naderen tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter en tot in Betfagehuis van de vijgen en tot in Betaniëhuis van nederigheid, bij de Olijfbergeen bergrug ten oosten van Jeruzalem, vaardigt Hij twee van Zijn °leerlingen af. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1-7

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 21:1-7; Lukaslichtgevend 19:28:36.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Hoe vreemd het ook mag schijnen, er zijn maar zeven bezoeken van ChristusGezalfde aan Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter opgeschreven. En het was de tempel, en niet zozeer de stad, die Hem trok, want Hij kwam alleen om de wet te vervullen en om de feesten te vieren. De eerste keer was het voor Zijn eigen wijding aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (Luk. 2:22). De tweede was toen Hij twaalf jaar oud was, toen Hij "een zoon van de wet" werd (Luk. 2:42). De derde en vierde waren voor de viering van Paschahet feest ter herinnering aan de uittocht uit Egypte bij het begin van zijn publieke bediening. Dan vinden we Hem in de tempel voor het Loofhuttenfeest (Joh. 7.2,10) en voor het Vernieuwingsfeest (Channuka – Joh. 10:22). De laatste gelegenheid, waar hier naar wordt verwezen, was voor Paschahet feest ter herinnering aan de uittocht uit Egypte. Alleen tijdens dit laatste bezoek wordt van Hem gezegd dat Hij in de stad zelf was, een maal in Bethesdahuis van de barmhartigheid (Joh. 5:2) en verder in de bovenkamer (14:15). Bij Zijn eerste bezoek werd voor Hem een offer geofferd, bij het laatste werd Hij Zelf het Offer.


2 En Hij zegt tot hen: "Gaat heen tot in het dorp dat tegenover jullie ligt en meteen tot in haar binnen gaand zullen jullie een veulen vinden, gebonden zijnde, op welke nog niemand van de mensen is gaan zitten*. Maakt hem los en brengt hem. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Het dier waarop onze Heer gezeten is, staat altijd in verband met Zijn onmiddellijke bezigheden. Wanneer Hij zal komen om te strijden met Zijn vijanden, zal Hij gezeten zijn op een wit paard, een symbool van verhoogde rang en van oorlog (Openb. 19:11). Ja, het gebrek aan een rijdier tijdens Zijn reizen is in harmonie met Zijn vernedering. Nu, voor de eerste keer in Zijn loopbaan, oefent Hij het recht uit dat is toegewezen aan een oriëntaalse koning en vereist Hij een veulen voor Zijn intrede in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. Maar koningen rijden niet op veulens. Niets minder van een strijdwagen of een wit paard past bij hun rang. Zoals de profeten al voorzegden is Hij nederig, rijdend op een veulen van een ezelin (Zach. 9:9). Zijn heerlijkheid is in Zijn nederigheid, Zijn majesteit is in Zijn zachtmoedigheid.

Maar er is meer dan laagte. Erwakend (is God) is redding of beter: verlossing. De eersteling van een ezelin moet vrijgekocht worden met een lammetje (Exo. 13:13). Het dier waarop Hij reed was een type van de vrijgekochte die Hem ondersteunde in Zijn vernedering. Hij gaat niet op naar het paleis van de koning, maar naar het heiligdom. Daar moet verlossing zijn, voordat er een rechtvaardige regering kan zijn. Daar ligt het punt van het hele verhaal. Als Koning komt Hij met redding.


3 En in het geval dat iemand tot jullie zal zeggen: 'Waarom doen jullie dit?,' zegt dat Zijn °Heer heeft er behoefte heeft, en Hij zal hem meteen hier weer afvaardigen.'"
4 En zij kwamen weg en zij vonden het veulen, gebonden zijnde bij de deur, buiten, op de rondweg; en zij maken hem los.
5 En sommigen van die daar staan zeiden tot hen: "Wat doen jullie, het veulen losmakend?"
6 En zij zeiden tot hen zoals °JezusJAH redt zei. En zij laten* hen met rust.
7 En zij brengen het veulen naar °JezusJAH redt toe en zij werpen er hun °bovenkleding op en Hij gaat op hem zitten*.
8 En velen spreiden* hun eigen °bovenkleding op de weg en anderen kappen* zachte loofbladeren vanuit de velden en spreidden die op de weg. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8-10

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 21:8-9; Lukaslichtgevend 19:37-44; JohannesJAH is genadig 12:12-16.


9 En die voorgaan en die volgen schreeuwden, zeggend: "Hosanna, gezegend wordt Die komt in de naam van de Heer! 26 Gezegend is die komt in de Naam van JAHWEH. Wij zegenen jullie vanuit het huis van JAHWEH. (SW)[Psalm 118:26] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Zie Psalm 118:25-26.


10 En gezegend wordend is het komende koninkrijk in de naam van de Heer van onze °vader Davidgeliefde! Hosanna in de hoogsten!" Mannen! Broeders! Het is geoorloofd in vrijmoedigheid tot jullie te zeggen aangaande de aartsvader David, dat hij én overlijdt én hij werd begraven en zijn °graftombe is onder ons tot op deze °dag. (SW)[Hand. 2:30] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Zie Psalm 148:1


11 En JezusJAH redt kwam binnen tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter en tot in de gewijde plaats. En alles om Zich heen bekijkend*, het was reeds avond, kwam Hij met de twaalf uit tot in Betaniëhuis van nederigheid. En hen verlatend ging Hij de stad uit, tot in Bethanië en Hij overnacht daar buiten. (SW)[Matt. 21:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Zie Mattheüsgeschenk van JAH 21:10,11.


12 En de volgende morgen, bij hun uit komen vanaf Betaniëhuis van nederigheid, heeft* Hij honger. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12-14

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 21:18,19

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Een prachtig beeld van de toestand van Israëlstrijder van God op dat moment is te vinden in de kale vijgenboom. Op een vruchtbare vijgenboom vormen de vijgen zich voor de bladeren, en de eerste oogst zou klaar moeten zijn om te eten wanneer de boom vol in blad staat. Het was duidelijk te vroeg in het seizoen om vijgen te verwachten, maar toch was er één boom die z’n tijd vooruit scheen te zijn. Wat een schitterend accurate afschildering van de natie! Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s tijd was nog niet gekomen, en toch deden zij alsof zij alle rechtvaardigheid en zoetheid en goedheid hadden die het koninkrijk kenmerken. Ze waren een ijdele show. Liefde, vreugde en vrede waren op de takken van hun belijden niet te vinden. Ze waren een vroom schandaal. Dit schijnt de enige keer te zijn dat Hij Zijn wonderbaarlijke kracht gebruikte ter vernietiging. Als we vandaag naar Israëlstrijder van God kijken, met zelfs de takken van hun belijden verdroogd, laten we dan denken dat zij niet mindere wonderen zijn dan de vijgenboom waarmee ze werden afgebeeld. De vervloeking van de vijgenboom vond plaats onmiddellijk na Zijn formele presentatie in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter als hun koning, en is een staand symbool van hun verwerping. Het hedendaags verlangen om Zionburcht te herstellen is een inspanning van de vijgenboom op opnieuw bladeren voort te brengen.


13 En vanaf veraf één vijgenboom waarnemend die bladeren heeft, kwam Hij om te zien of Hij iets aan haar zal vinden. En bij haar komend vond Hij niets dan bladeren, want het was niet de periode van vijgen. Hij nu zei tot de wijngaardenier: 'Neem waar, drie jaren kom ik al vrucht zoeken in deze °vijgenboom en ik vind niets. Hak haar dan om. Waarom? Ze maakt de aarde onproduktief.'(SW)[Luc. 13:7]
14 En antwoordend zei Hij tot haar: "Niet meer zal iemand in de aion vanuit jou een vrucht eten." En Zijn °leerlingen hoorden het.
15 En zij komen tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. En binnen komend tot in de gewijde plaats begint* JezusJAH redt de verkopers en de kopers in de gewijde plaats uit te werpen. En de tafels van de geldmakelaars en de stoelen van de duivenverkopers keert* Hij naar beneden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15-19

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 21:12-16; Lukaslichtgevend 19:45-48.

Zie JohannesJAH is genadig 2:13-17.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Hij geeft nu Zijn laatste oordeel over de geestelijke kant van hun afvalligheid door het heiligdom binnen te gaan en de handelaars uit te drijven, zoals Hij in het begin van Zijn bediening had gedaan (Joh. 2.13). Hebzucht is zuurdeeg en afgoderij (1Kor. 5:10; Kol. 3:5). Het Paasfeest kwam er aan. Daarom reinig Hij Zijn Vader’s huis van zuurdeeg en berispt Hij hen voor het aanbidden van geld, in plaats van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te loven.


16 En Hij stond niet toe dat iemand een voorwerp doorheen de gewijde plaats zou brengen.
17 En Hij onderwees en zei tot hen: "Is het niet geschreven dat Mijn °huis een huis van gebed genoemd zal worden voor alle natiën? Maar jullie maken* het tot een grot van rovers!" 7 Ik zal hen naar de berg van Mijn heiligheid brengen en Ik doe hen verheugen in het huis van Mijn gebed. Hun opstijgoffers en hun slachtoffers zullen aanvaard worden op Mijn altaar, want Mijn huis zal een huis van gebed geroepen worden voor alle volken. (SW)[Jes. 56:7] - 11 Werd dit huis waarover Mijn Naam werd uitgeroepen in jullie ogen een grot van inbrekers? Ook Ik, aanschouw, Ik zie het, zegt JAHWEH met nadruk. (SW)[Jer. 7:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Vergelijk met Jesajaheil is JAH 56:7; Jeremiaverhogen doet JAH 7:11.


18 En de hogepriesters en de schriftgeleerden horen* het en zij zochten hoe zij Hem zouden ombrengen. Want zij vreesden Hem, want heel de schare stond versteld over Zijn °onderwijs. En de schriftgeleerden en de hogepriesters zoeken in dit °uur de handen op Hem te werpen. En zij vreesden het volk, want zij weten dat Hij in deze °parabel over hen zei.(SW)[Luc. 20:19]
19 En toen het laat werd, gingen zij uit, buiten de stad.
20 En vroeg in de morgen langs gaand, namen zij de vijgenboom waar, verdord zijnde vanuit de wortels. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20-23

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 21:20-22.

Zie Mattheüsgeschenk van JAH 17:20; Lukaslichtgevend 17:6; 1Korintheverzadigd 13:2.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Erwakend (is God) is een nauw verband tussen de vijgenboom – Israëlstrijder van God politiek – en de berg – Romekracht’s onderdrukkende tirannie, en ook tussen de vervloeking van de vijgenboom en de verwijdering van de berg naar de zee. Indien Israëlstrijder van God had geloofd, dan zouden de Romekrachtinse onderdrukkers verstrooid zijn onder de naties, van waar ze kwamen.


21 En terugdenkend zegt °Petrusrots tot Hem: "RabbiLeraar of meester, neem waar, de vijgenboom die U vervloekte*, is verdord."
22 En antwoordend zegt °JezusJAH redt tot hen: "Indien jullie geloof van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker hebben,
23 amen! Ik zeg tot jullie dat wie in het geval hij tot deze °berg zal zeggen: 'Word opgepakt en word in de zee geworpen', en niet in zijn °hart zal twijfelen, maar zal geloven dat wat hij spreekt gebeurt, het voor hem zo zal zijn in het geval hij het zal zeggen. De Heer nu zei: "Indien jullie geloof hebben als een zaadkorrel van mosterd, en jullie ook maar tegen deze zwarte moerbeiboom zeiden: 'Word ontworteld en word in de zee geplant,' hij ooit aan jullie gehoorzaamt.(SW)[Luc. 17:6]
24 Vanwege dit zeg Ik tot jullie: Alles, zoveel als jullie bidden en verzoeken, gelooft dat jullie in ontvangst nemen, en het zal voor jullie zijn. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Zie Jakobhielenlichterus 1:5-6; 1JohannesJAH is genadig 5:14,15.

Welk gebed er ook aangeboden wordt in overeenstemming met de wil van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, het zal op Zijn tijd beantwoord worden. Wat niet overeenkomt met Zijn doel mag niet verwacht worden vervuld te worden.


25 En wanneer jullie zullen staan, biddend, indien jullie iets tegen iemand hebben, laat gaan, opdat ook jullie Vader, Die in de hemelen, jullie je misstappen zal laten gaan." Indien dan jij je °geschenk zal offeren op het altaar en jij herinnerd zou worden dat jouw °broer iets tegen jou heeft, (SW)[Matt. 5:23] - Want in het geval dat jullie de mensen hun °misstappen zult loslaten, zo zal ook jullie °Vader, de hemelse, jullie loslaten. (SW)[Matt. 6:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

Zie Mattheüsgeschenk van JAH 6:14,15; 18:35; Kolossestad in Frygië, in het binnenland van Klein Aziënzen 3:13.

Wij hebben de vergeving van overtredingen naar de rijkdommen van Zijn genade (Efe. 1:7). Erwakend (is God) zijn geen voorwaarden, geen kwalificaties, geen eisen die we niet kunnen vervullen, bij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s omgang met ons. Maar bij Israëlstrijder van God, nationaal, was vergeving op een veel lager niveau. Het hing af van hun reactie en kon herroepen worden. De verwarring die vandaag bestaat zou grotendeels verdreven worden indien we greep konden krijgen op onze eigen allesoverstijgende positie in genade, en er van genieten, en weigeren het naar beneden te trekken naar de hachelijke positie die hier wordt aangeduid. Dit is geen genade, en al helemaal niet de rijke en overvloedige gunst die de onze is in ChristusGezalfde JezusJAH redt.


26 Indien het echter door jullie niet losgelaten wordt, zal ook jullie °Vader, Die in de hemelen is, de misstappen van jullie niet laten gaan.
27 En zij komen weer tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. En bij Zijn wandelen in de gewijde plaats komen de hogepriesters en de schriftgeleerden en de oudsten naar Hem toe. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27-33

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 21:23-27; Lukaslichtgevend 20:1-8.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27

De hogepriesters hadden in het heiligdom het hoogste gezag. Ze zouden de hoven er van gereinigd moeten hebben van dit verderfelijk verkeer. Maar het was waarschijnlijk hun eigen hebzucht die de ontheiliging ondersteunde. Zij vinden dat Hij buiten Zijn boekje was gegaan en denken dat zij Hem klein kunnen krijgen door Hem naar Zijn geloofsbrieven te vragen. Maar ze waren niet alleen hypocriet, maar ook laf. Hij wist dat zij geen vragen durfden te stellen bij Zijn daden zolang Hij populair was bij het volk. Hij wist dat zij geen vragen durfden stellen bij het gezag van JohannesJAH is genadig de Doper, want het volk verloor nooit het vertrouwen in hem. Daarom legt Hij hun hypocrisie bloot met een simpele vraag. De trotse priesters belijden dat zij bang zijn om Hem te antwoorden. Maar nog erger: zij overtuigen zichzelf van het totale onvermogen van hun ambt.

Zij zouden in staat moeten zijn geweest om te ontwaren of JohannesJAH is genadig’ dopen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker was of niet, want het was hun taak het denken van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te kennen en dit het volk te leren. Pogend Zijn gezag te ondermijnen, vernietigen ze in feite het hunne. Iedere poging van een mens om gezag of geweten of onthullingen te ontkennen, eindigt alleen in het uiteindelijk ontmaskeren van zijn eigen pretenties. Zijn uitdaging versterkt zijn uiteindelijke overtuiging van de suprematie van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.


28 En zij zeiden tot Hem: "In welke autoriteit doet u deze dingen? Of wie geeft* aan u deze autoriteit opdat u deze dingen zal doen?"
29 °JezusJAH redt nu, antwoordend, zei tot hen: "Ook Ik zal jullie een vraag stellen, één woord. En antwoordt Mij en Ik zal tot jullie uitspreken in welke autoriteit Ik deze dingen doe.
30 De doop van °JohannesJAH is genadig, waarvandaan was die, vanuit de hemel of vanuit de mensen? Antwoordt Mij!" En ik had Hem niet waargenomen, maar Die mij zendt om te dopen in het water, Deze zei tot mij: 'Op wie ook maar jij de geest zal waarnemen, neerdalend en op Hem blijvend, Deze is Die doopt in heilige geest.'(SW)[Joh. 1:33]
31 En zij redeneerden onder elkaar, zeggend: "In het geval dat wij zullen zeggen 'Vanuit de hemel', zal Hij uitspreken: 'Waarom geloven* jullie hem dan niet?' Want Johannes kwam tot jullie in de weg van rechtvaardigheid en jullie geloven hem niet. Maar de tol-incasseerders en de ontuchtige vrouwen geloven hem. Jullie nu, het waarnemend, hebben daarna nog geen spijt gekregen, om hem te geloven. (SW)[Matt. 21:32]
32 Maar zullen wij zeggen 'Vanuit mensen'?" Zij vreesden het volk, want allen meenden dat °JohannesJAH is genadig werkelijk een profeet was. En willend hem te doden, was hij bevreesd voor de schare, want zij hielden hem voor een profeet. (SW)[Matt. 14:5]
33 En tot °JezusJAH redt antwoordend, zeggen zij: "Wij hebben het niet waargenomen." En °JezusJAH redt zegt tot hen: "Ik zeg jullie ook niet in welke autoriteit Ik deze dingen doe."
Terug naar de index.
Marcus 12
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.