Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Marcus
Hoofdstuk 7

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En bij Hem verzamelen zich de Farizeeënafgescheidenen en sommigen van de schriftgeleerden, komend vanaf Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1-13

Vergelijk met MattheŁsgeschenk van JAH 15:1-9

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Het was gewoonte met de vingers te eten. Erwakend (is God) werden geen vorken of lepels gebruikt bij het overbrengen van voedsel naar de mond. Toch waren de FarizeeŽnafgescheidenen niet bezorgd over zuiverheid of tafelmanieren, maar over overeenstemming met de traditie. In plaats van de binnenzijde van de handen te reinigen waarmee het voedsel werd aangeraakt, reinigden zij de buitenzijde, hun vuisten ballend wanneer zij wasten. Naar de markt gaan houdt contact met anderen in, die zij besmettelijk achtten; hier wilden zij niet eten totdat zij besprenkeld waren. Het dopen van bekers en lampetkannen en koperen vaten en banken was niet voor reinheid, maar ceremoniŽle zuiverheid, en de meest verplichte toepassing van water in vrijwel alle manieren werd hoog devoot gevonden. Het woord dopen is Grieks (baptizo) en verschilt alleen van besprenkelen of wassen of baden door het feit dat het ceremonieel was en niet praktisch. De reiniging er door was geestelijk, niet lichamelijk.


2 en nemen sommigen van Zijn °leerlingen waar, die de broden eten met ongewijde, dat is met ongewassen, handen.
3 Want de Farizeeënafgescheidenen en al de Joden, in het geval zij niet met de vuist de handen zouden wassen, eten niet, de overlevering van de oudsten houdend. De FarizeeŽr nu, het waarnemend, verwondert zich dat Hij niet eerst voor de middagmaaltijd gedoopt wordt.(SW)[Luc. 11:38]
4 En komend vanaf de markt, in het geval zij niet besprenkeld zouden worden, eten zij niet. En vele andere dingen zijn er die zij accepteerden om te houden: onderdompelingen van drinkbekers en van waskannen en van koperen voorwerpen en van ligbedden. De Heer nu zei tot hem: "Nu reinigen jullie, de FarizeeŽn, wel de buitenkant van de drinkbeker en van het bord, maar jullie įbinnenkant is vol van roofzucht en boosaardigheid.(SW)[Luc. 11:39]
5 En de Farizeeënafgescheidenen en de schriftgeleerden stellen Hem een vraag: "Waarom wandelen uw °leerlingen niet overeenkomstig de overlevering van de oudsten, maar eten zij het brood met ongewassen handen?"
6 Hij nu, antwoordend, zei tot hen: "Jesajaheil is JAH profeteert* op goede wijze aangaande jullie, de huichelaars, zoals het is geschreven, dat dit °volk Mij met de lippen eert, maar hun °hart is op een afstand, weg van Mij. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6-7

Vergelijk met Jesajaheil is JAH 29:13

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

De religieuze Jood verheugde zich in vormen en ceremoniŽn, vrome uitingen en langdurige gebeden, maar eigenlijk was hij niet echt betrokken bij de zaken van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Erwakend (is God) kon geen betere test met hem gedaan worden dan hem in de aanwezigheid te brengen van Hem Die het Beeld van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker was en het Woord van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. In plaats van Hem te aanbidden, bekritiseerden ze Hem.


7 Maar zij vereren Mij op zinloze wijze, onderwijzingen onderwijzend die instructies van mensen zijn, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

De schrijver van deze noten kan er niets aan doen dat hij een hartelijk gebed uitspreekt dat zij nooit mťťr gezien zullen worden dan waar zij voor bedoeld zijn: een aanzet tot denken dat leidt naar, en niet weg van, de heilige tekst. Hij zou liever willen dat zij verdwenen dan dat zij zouden staan tussen iemand en de levende woorden. Mogen we nooit besmet worden met de geest van de oude rabbijnen, die er geen probleem mee hadden om hun woorden boven die van de heilige rollen te stellen. In de Talmud lezen we: "De woorden van de schriftgeleerden zijn nobeler dan de woorden van de wet; want de woorden van de wet zijn zowel hard als gemakkelijk [te verstaan], maar de woorden van de schriftgeleerden zijn alle gemakkelijk." Een ander traditioneel gezegde was: "Hij die zich bezig houdt met de Schrift doet iets van weinig belang; hij die de Mishna leest heeft een beloning, maar hij die zich toewijdt aan de Gemara is de verdienstelijkste van allen." Op dezelfde wijze hebben de commentaren en belijdenissen van het Christendom een sterkere invloed op de harten van veel van Zijn heiligen dan de geÔnspireerde Schrift. Moge Hij geven dat velen zullen terugkeren naar de onbesmette fontein!


8 want het voorschrift van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker loslatend, houden jullie de overlevering van de mensen, van onderdompeling van waskannen en van drinkbekers en dergelijke! Zulke doen jullie veel." 13 En mijn Heer zegt: Omdat dit volk dichtbij komt met hun mond en zij Mij verheerlijken met hun lippen, maar hun hart ver van Mij houdt en hun vrezen voor Mij een instructie van stervelingen wordt dat onderwezen wordt, (SW)[Jes. 29:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Het is triest om te zeggen, maar zelfs in onze tijd zijn sommige van de heiligen er toe geleid Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkerís woord te verloochenen door de beweringen van hen die voorstellen het uit te leggen. Geen enkele leraar is die naam waardig als hij de Schrift vervangt.


9 En Hij zei tot hen: "Jullie wijzen op ideale wijze het voorschrift van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker af, opdat jullie je overlevering zouden bewaren. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

De "Korban" was het naderingsoffer, waarmee de offeraar een gunst van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker probeerde te krijgen. Al wat een jonge man moest doen om vrij te zijn van het onderhouden van zijn ouders was dit woord te zeggen en hij was vrij van alle verdere verplichtingen. In theorie gaf hij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker een grotere plaats dan zijn ouders, maar feitelijk onteerde hij niet alleen zijn voortbrengers, maar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en maakte hij Zijn wet krachteloos.


10 Want Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen zei: 'Eer jouw °vader en jouw °moeder, en die kwaad spreekt van zijn vader of moeder, laat hem tot de dood overlijden!' 12 Verheerlijk jouw vader en jouw moeder, opdat jouw dagen verlengd zullen worden op de grond die JAHWEH, jouw Elohim, aan jou geeft. (SW)[Ex. 20:12] - 17 En wie een vloek uitspreekt over zijn vader en zijn moeder, hij zal zeker ter dood gebracht worden. (SW)[Ex. 21:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Vergelijk met Exodus 20;12; 21.17.


11 Maar jullie zeggen: 'In het geval een mens tot de vader of de moeder zal zeggen: Een Korban (dat is: naderingsgeschenk) is wat vanuit mij gebaat zal worden.'
12 En jullie laten hem niets meer doen* voor zijn °vader of voor zijn °moeder,
13 het woord van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker ongeldig makend door jullie overlevering, die jullie overleveren*. En jullie doen vele van zulke dingen."
14 En weer de schare tot Zich roepend*, zei Hij tot hen: "Hoort Mij allen en begrijpt! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14-23

Vergelijk met MattheŁsgeschenk van JAH 15:10-20.


15 Er is niets van buiten de mens dat tot in hem binnen gaat dat hem kan ontwijden*. Maar de dingen die vanuit de mens uitgaan, zijn de dingen die de mens ontwijden.
16 Indien iemand oren heeft om te horen, laat hem horen!"
17 En toen Hij tot in het huis binnen kwam, weg vanaf de schare, stelden Zijn °leerlingen Hem een vraag aangaande de parabel. En toen Hij in afzondering was, vroegen die met Hem waren, samen met de twaalf, over de parabels. (SW)[Marc. 4:10]
18 En Hij zegt tot hen: "Zijn jullie ook zo onintelligent? Verstaan jullie nog niet dat alles dat van buiten de mens binnen gaat hem niet kan ontwijden*,
19 omdat het niet tot in zijn °hart binnen gaat, maar tot in in de buikholte. En in de latrine gaat het er uit, alle °spijzen reinigend."
20 Hij zei: "Maar wat vanuit de mens uitgaat, dat ontwijdt de mens! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

De verwaande FarizeeŽnafgescheidenen, die zo bezorgd waren dat ze besmet zouden worden door contact met hun minderen of door eten met ceremonieel onreine handen, waren zelf het meest besmettend van allen. Hun trotse en kwade redeneringen waren zeer bezoedelend, ook al klaagden zij over de leerlingen, die met ongewassen handen aten.


21 Want van binnen, vanuit het hart van de mensen, gaan de kwade °redeneringen uit, ontuchten, dieverijen, moorden,
22 echtbreuken, hebzuchten, boosaardigheden, bedrog, losbandigheid, een boosaardig oog, lastering, hoogmoed, onverstand. 19 omdat het gekende van įGod in hen openbaar is, want įGod maakt het aan hen openbaar. 20 Want het onzichtbare van Hem, vanuit de schepping van de wereld door de maaksels verstaan wordend, wordt doorzien, zowel het Onwaarneembare, als de macht en goddelijkheid. Zijn zijn niet te verdedigen, 21 omdat zij namelijk, įGod kennend, Hem niet als God verheerlijken en danken, maar zij werden zinloos gemaakt in hun redeneringen en hun onintelligente įhart wordt duister gemaakt. (SW)[Rom. 1:19-21]
23 Al deze °boosaardige dingen gaan van binnen uit en die dingen ontwijden de mens."
24 En van daar nu, opstaand, kwam Hij weg tot in de grenzen van Tyrus?rots en Sidonjagend - jacht . En binnenkomend tot in een woonhuis wil Hij niet dat iemand het weet*. En Hij kan* niet onopgemerkt zijn. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24-30

Vergelijk met MattheŁsgeschenk van JAH 15:21-28

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Onze Heer komt nu dichtbij de grenzen van het land. Dit is zeer leerzaam en interessant voor allen die buiten het bereik van de beloften zijn. Tot nu toe had Hij Zijn eigen volk gezegend en proselieten van het JudalofÔsme. Nu komt Hij in contact met een Griek, een Syro-Foenitische vrouw. Hoe zal Hij handelen in de aanwezigheid van deze buitenlandse? Hij toont niets van de arrogante haat van de Jood, maar staat er op dat zij de plaats inneemt die de profeten toewezen aan de naties. Ze heeft niet het recht om aan de tafel te zitten of op het voedsel dat er op is. Dit is voor IsraŽlstrijder van God. Onze Heer was een Dienaar van de Besnijdenis (Rom. 15:8). Hij was slechts gezonden naar de verloren schapen van het Huis van IsraŽlstrijder van God. Hij had niets voor deze vreemdelinge. In plaats van haar natie te verdedigen en gelijkheid met de bevoorrechte Joden op te eisen, erkent ze hun voorrang en superioriteit. Maar ze was er tevreden mee dat Zijn zegen zo overvloedig was, dat IsraŽlstrijder van God het niet kon bevatten en een overschot zou achterlaten voor de naties. Zo verheerlijkte zij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en geloofde ze Zijn woord. Dat is de zegen van de naties in het koninkrijk.

Zelfs tijdens rondreizende bediening van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, namen de naties deel aan IsraŽlstrijder van Godís geestelijke zaken. Zij waren schuldenaren (Rom. 15:27). In het millennium zullen ze met en door IsraŽlstrijder van God gezegend worden. Maar nu het geheim van de huidige bedeling van genade onthuld is, zijn we niet langer gasten. Wij zijn geen hondjes, die blij zijn met de kruimeltjes, maar leden van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkerís familie (Efe. 2:19). De plaats van de Syro-Foenitische vrouw was veel lager dan die van IsraŽlstrijder van God. De allesoverstijgende rijkdommen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkerís genade die de onze zijn in ChristusGezalfde JezusJAH redt, plaatsen ons onmetelijk boven hen. Tijdens de periode van de roeping van Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus tot aan zijn gevangenneming in Romekracht, waren de naties IsraŽlstrijder van Godís gasten, maar geleidelijk, omdat IsraŽlstrijder van Godís voorziening faalde, werd hen hun eigen voedsel gegeven, totdat zij niets meer van IsraŽlstrijder van God nodig hadden.


25 Maar een vrouw, aangaande Hem horend, van wie haar °dochtertje een onreine geest had, binnen komend, valt* meteen neer aan Zijn °voeten.
26 De vrouw nu was Griekse, Syro-Fenicische van °ras, en zij vroeg Hem dat Hij de demon vanuit haar °dochter zou uitwerpen.
27 En Hij zei tot haar: "Laat eerst de kinderen verzadigd* worden! Want het is niet ideaal het brood van de kinderen te nemen en voor de hondjes te werpen."
28 Zij nu antwoorde en zei tot Hem: "Ja Heer! Maar ook de hondjes onder de tafel eten van de kruimeltjes van de kleine jongens en meisjes."
29 En Hij zei tot haar: "Vanwege dit °woord: Ga heen, de demon is vanuit jouw °dochter uitgekomen."
30 En wegkomend tot in haar eigen °huis, vond zij het kleine meisje neerliggend op het ligbed en de demon was uitgekomen.
31 En de grensgebieden vaneig. vanuit Tyrus?rots weer uitkomend, kwam Hij door Sidonvisserij (-stad) tot bij de zee van Galileakring omhoog, in het midden van de grensgebieden van Dekapolistien steden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

31-37

Vergelijk met MattheŁsgeschenk van JAH 15:29-31.


32 En zij brengen tot Hem een dove en moeilijk sprekende en zij roepen Hem op opdat Hij de hand op hem zal leggen. Terwijl Hij met hen over deze dingen spreekt, neem waar, een overste komt naar Hem toe. Hij aanbidt Hem, zeggend dat: "Mijn dochter is op dit moment stervende, maar kom, leg Uw įhand op haar en zij zal leven!" (SW)[Matt. 9:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

32

De ontmoeting met de Griekse vrouw uit Syro-FoenitiŽ doet een fase van koninkrijksdienstbetoon veronderstellen waarin IsraŽlstrijder van God, in de dag van onze Heer, volkomen niet toe in staat was. In de dag van JAHWEH zal de wil van de Heer uit gaan van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. Het evangeliegoede bericht zal verkondigd worden in iedere uithoek van de aarde. De kennis van JAHWEH zal de aarde bedekken zoals water de zee bedekt. Het zal het grootste zendingsprogramma zijn dat de aarde ooit heeft gezien en het eerste dat volledig succes zal hebben.

Maar de natie IsraŽlstrijder van God was in de dagen van onze Heer niet meer toegerust om het evangeliegoede bericht te verkondigen dan een doofstomme. Zij hoorden Hem zelf niet en zij zouden Zijn boodschap niet verkondigen omdat zij niet konden horen. Dit is de setting die zich voordoet wanneer zij een doofstomme bij de Heer brengen, en Hij hem geneest. De bijzondere wijze van genezen is voor de theologen nogal een mysterie gebleven, die er niets van begrijpen waarom Hij hem niet met een woord geneest, in plaats van Zijn vingers in zijn oren te stoppen en zijn tong aan te raken. Sommigen hebben verondersteld dat slijm een helend middel is! Maar het slijm werd niet op zijn tong gelegd. Erwakend (is God) kan maar weinig belang verkregen worden uit Zijn daden, tenzij we hun symboliek interpreteren langs rationele lijnen.

Erwakend (is God) zijn drie elementen in hun voorbereiding op de milleniale bediening: Zijn werken, Zijn woorden, Zijn lijden. Zijn werken dringen zichzelf op aan onze aandacht. Dit wordt uitgebeeld door Zijn vingers in de oren van de dove man te stoppen. Zijn woorden worden van betekenis door het slijm dat uit Zijn mond kwam, en, vergezeld door het aanraken van zijn tong, hem in staat stelt te spreken. Hij zal Zijn woorden in hun monden leggen. Zijn kreunen zijn de tekenen van Zijn lijden. Door Hem zal IsraŽlstrijder van God gered worden. En de niet in te perken verkondiging was maar een kleine repetitie van die heerlijke dag, wanneer in ieder land blijde berichten gehoord zullen worden. De Joden zijn de grote zendingsnatie. Ze worden nu geschoold in de grote universiteit van ervaring voor de toekomstige evangelisering van de wereld. Ze zijn gewend aan elk klimaat, bekend met elke taal, thuis in elk land. Onderhouden door het gezag van de Koning der koningen, zullen zij de eerste succesvolle zendingsbeweging ten uitvoer brengen.


33 En hem wegnemend vanaf de schare, voor Hem alleen, steekt* Hij Zijn °vingers tot in zijn °oren en spuwend* raakt* Hij zijn °tong aan. En de hand van de blinde vastpakkend, brengt Hij hem buiten het dorp, en spuwend op zijn įogen, de handen op hem leggend, en stelde Hij hem de vraag of hij iets ziet.(SW)[Marc. 8:23]
34 En omhoog kijkend* tot in de hemel zucht* Hij en zegt tot hem: "Effata," wat wil zeggen: Word ontsloten!
35 En onmiddellijk werden zijn °gehoorgangen ontsloten en meteen werd de boei van zijn °tong losgemaakt. En hij sprak op correcte wijze.
36 En Hij waarschuwt* hen, opdat zij aan niemand iets zullen zeggen. Maar hoe meer Hij hen waarschuwde, veeleer proclameerden zij bovenmatiger. 44. en Hij zegt tot hem: "Zie, je zal tot niemand iets zeggen, maar ga weg, toon jezelf aan de priester en biedm betreffend jouw įreiniging aan wat Mozes gebiedt, tot een getuigenis voor hen." 45 Deze nu, begon, uitgaand, veel te verkondigen en het woord ruchtbaar te maken, zodat Hij niet langer meer in staat was openlijk de stad binnen te komen, maar buiten, tot in de eenzame plaatsen was. En zij kwamen naar Hem toe van alle kanten. (SW)[Marc. 1:44,45]
37 En zij stonden uitermate versteld, zeggend: "Op ideale wijze heeft Hij alles gedaan. Ook de doven doet Hij horen en die niet kunnen spreken spreken."
Terug naar de index.
Naar Marcus 8
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.