Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Mattheüs
Hoofdstuk 24

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En uitkomend ging* °JezusJAH redt weg vanaf de gewijde plaats. En Zijn °leerlingen kwamen naar Hem toe om Hem de gebouwen van de gewijde plaats te laten zien*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1-14

Vergelijk met Markuseen verdediging 13:1-13; Lukaslichtgevend 21:5.19

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Het heiligdom was verdoemd, want het was niet langer zelfs maar een gewone heilige plaats nadat Hij haar hoven had verlaten. Het was vrijwel ondenkbaar dat zulke gebouwen, met zulke enorme stenen, zo hoog vereerd, zo plotseling in een totale ruÔne zouden kunnen vervallen. De vernietiging er van werd veertig jaren opgehouden door Zijn gebed op het kruis en de daarop volgende Pinksterverkondiging van het koninkrijk, waarvan veel plaatsvond binnen haar muren. Bij de belegering van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter verlangden niet alleen de fanatieke Joodse groeperingen binnen de stad haar te redden van verwoesting, maar ook de Romekrachtinse generaal Tituswilde duif verlangde er naar ze zonder schade te bewaren. Maar het goddelijke bevel was uitgegaan. Niets kon haar meer redden van haar doem. En daarom werd ze met de grond gelijk gemaakt en bleef er geen steen op de andere.


2 En Hij, antwoordend, zei tot hen: "Bekijken jullie al deze dingen niet? Amen, Ik zeg tot jullie dat hier geen steen op een steen gelaten zal worden, die niet gesloopt zal worden." En zij zullen jou, en jouw įkinderen in jou, met de grond gelijk maken en zij zullen in jou geen steen op steen laten, in plaats van dat jij niet de periode van jouw įomzien wist." (SW)[Luc. 19:44]
3 En toen Hij op de Olijfbergeen bergrug ten oosten van Jeruzalem zat, kwamen Zijn °leerlingen alleen tot Hem, zeggend: "Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat is het teken van Uw aanwezigheid en van de voltooiing van de aion?" 39 De vijand nu, die het zaait*, is de duivel. De oogst nu is de afsluiting van de aion en de boodschappers nu zijn de oogsters. 40 Net zoals dan de dolik wordt bijeengebracht en met vuur wordt verbrand, zo zal het zijn in de voltooiing van de aion. ... 49 Zo zal het zijn in de voltooiing van de aion. De boodschappers zullen uitgaan en zullen de bozen afzonderen uit het midden van de rechtvaardigen. (SW)[Matt. 13:39,40,49] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Deze profetische schets van gebeurtenissen die zouden komen voordat het koninkrijk gerealiseerd kon worden, gaat geheel voorbij aan de huidige geheime bedeling van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkerís genade, zodat we voorbij moeten zien aan alles wat er gebeurde tijdens IsraŽlstrijder van Godís ongeloof (Rom. 11) en de toekomstige tijd bezien als onmiddellijk volgend op de afsluiting van Handelingen. Het is alleen wanneer we de toekomst voor ons hebben en het heden buiten beeld is, dat wij deze scŤnes juist kunnen bekijken.


4 En antwoordend zei °JezusJAH redt tot hen: "Kijkm uit dat niemand jullie zou doen dwalen! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Vele valse MessiasGezalfdesen zijn gekomen en zullen komen, maar de grootste van alle zal de Ruiter op het witte paard zijn, die naar voren komt onder het eerste zegel (Openb. 6:2).


5 Want velen zullen komen in Mijn naam, zeggend: 'Ik ben de ChristusGezalfde', en zij zullen velen doen dwalen. Kleine jongens en meisjes, het is het laatste uur en zoals jullie horen* dat de antichrist komt, zijn nu ook vele antichristen gekomen. Daardoor weten we dat dit het laatste uur is. (SW)[1Joh. 2:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Zie 24; JohannesJAH is genadig 5:43; Openbaring 6:1,2.


6 En jullie zullen op het punt staan te horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Ziem toe, weesm niet gealarmeerd, want het moet gebeuren, maar het einde is het nog niet. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6-7

Zie Openbaring 6:3-8

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

De oorlogen komen overeen met het tweede zegel (Openb. 6:3,4), wanneer een rood paard uitgaat en de vrede wegneemt van de aarde.


7 Want natie zal overeind komen tegen natie en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen op diverse plaatsen hongersnoden en aardbevingen zijn. Dat volk tegen volk, en stad tegen stad in stukken gestoten werden; want God had hen met allen angst verschrikt. (SV)[2Kron. 15:6] - Want Ik zal de Egyptenaren tegen de Egyptenaren verwarren, dat zij zullen strijden een iegelijk tegen zijn broeder, en een iegelijk tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk. (SV)[Jes. 19:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

De hongersnood is dezelfde die gebeurt onder het derde zegel, wanneer tarwe en gerst ongeveer acht maal hun normale waarde zullen hebben.


8 Maar deze zijn het begin van de barensweeën.
9 Dan zullen zij jullie overleveren tot in verdrukking en zij zullen jullie doden. En jullie zullen onder alle °natiën gehaat worden vanwege Mijn °naam. 17 Geef de mensen op, want zij zullen jullie overleveren aan Sanhedrins en tot in hun įsynagogen zullen zij jullie geselen. ... 22 En jullie zullen onder allen gehaat worden omwille van Mijn Naam, maar degene die volhardt* tot in het einde, deze zal gered worden. (SW)[Matt. 10:17,22] - Want zij zullen jullie uit de synagogen zetten. Maar het uur komt dat iedereen die jullie doodt*, zou menen* aan įGod een dienst aan te bieden.(SW)[Joh. 16:2] - 18 Indien de wereld jullie haat, weten jullie dat ze Mij eerder dan jullie heeft gehaat. 19 Indien jullie vanuit de wereld waren, hield de wereld veel van het eigene. Maar omdat jullie niet vanuit de wereld zijn, maar Ik jullie uit de wereld uitkies*, daarom haat de wereld jullie.(SW)[Joh. 15:18,19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9-14

Zie 10:17,23; JohannesJAH is genadig 16:2,3; JohannesJAH is genadig 6:9-11.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

De grote verdrukking zal plaatsvinden onder het vijfde zegel (Openb. 6:9). Hij begint bij die grote chronologische crisis, het midden van de laatste zeven jaren van DaniŽlrechter is Godís zeventig heptaden, wanneer het verbond met de valse christus verbroken zal worden en het dagelijks offer gestopt. Velen zullen martelaar worden. Het is hun bloed dat roept om wraak op de wereld en leidt tot de vreselijke oordelen over de naties en Babylonwirwar.


10 En dan zullen velen verstrikt worden en zij zullen elkaar overleveren en zij zullen elkaar haten. En hij zal komen in het land des sieraads, en vele landen zullen ter nedergeworpen worden; maar deze zullen zijn hand ontkomen, Edom en Moab, en de eerstelingen der kinderen Ammons. (SV)[Dan. 11:41]
11 En vele pseudo-profeten zullen gewekt worden en zij zullen velen doen dwalen.
12 En vanwege het vermeerderd* worden van de wetteloosheid zal de liefde van de velen afgekoeld worden.
13 Maar die verduurt* tot in het einde, deze zal gered worden.
14 En dit °evangeliegoede bericht van het koninkrijk zal geproclameerd worden in heel de bewoonde wereld, tot een getuigenis voor al de natiën, en dan zal het einde arriveren. En jullie zullen ook voor gouverneurs en koningen geleid worden omwille van Mij, tot in een getuigenis voor hen en voor de naties. (SW)[Matt. 10:18]
15 Wanneer ook maar jullie dan de gruwel van de verwoesting zullen waarnemen, die uitgesproken werd door Daniël, de profeet, staande in de heilige plaats (die dit leest, laat hem verstaan!), En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste. (SV)[Dan. 9:27] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15-18

Vergelijk met Markuseen verdediging 13:14-16; Lukaslichtgevend 17:31-33

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Zie DaniŽlrechter is God 9:27

De Septuagint van DaniŽlrechter is God kan nauwkeurig weergegeven worden met "En dan zal een verbond met velen ťťn heptade gevestigd worden, en in het midden van de heptade zal Mijn offer en drankoffer onderbroken worden en op de tempel is de gruwel van verlatenheden en tot de afsluiting van de era zal er een afsluiting gegeven worden aan de verlatenheid" (Dan. 9:27). Het lijkt duidelijk dat, samenvallend met het breken van het verbond, het beeld, waarvan in Openbaring (13:14) wordt gesproken, in de heilige plaats zal worden als teken voor de grootste anti-Semnaam, faamitische uitbraak aller tijden. Dan is het dat de draak uit de hemel geworpen zal worden en de vrouw vervolgd, die naar de wildernis vlucht om daar te zijn voor de rest van de zeventigste heptade (Openb. 12:1-16).

Door de vreselijke tempelproblemen van die dagen zullen de getrouwen van die dag bijeen gebracht worden in de bergachtige wildernis ten zuid-oosten van Judalof, in de buurt van het toneel van hun rondwandelingen van weleer, toen zij uit Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn) kwamen. Daar zullen zij op wonderlijke wijze bewaard worden voor de duur van twaalf honderd en zestig dagen, tot de komst van ChristusGezalfde.


16 laten op dat moment die in °Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde zijn vluchten tot in de bergen.
17 Die op het dakterras is, laat hem toch niet afdalen om de dingen vanuit zijn °woonhuis op te pakken*.
18 En laat hem die in het veld is toch niet omkeren* naar achter om zijn bovenkleding op te pakken*. Wie in die įdag op het dakterras zal zijn en zijn įgebruiksvoorwerpen zijn in zijn įwoonhuis, laat hem toch niet afdalen om ze op te pakken*, en die in het veld evenzo. Laat hem toch niet omkeren* naar wat achter hem ligt. (SW)[Luc. 17:31]
19 En wee die in de buik hebben en die zogen in die °dagen! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19-22

Vergelijk met Markuseen verdediging 13:17-20


20 Maar bidm opdat jullie °vlucht niet zal gebeuren in de winter, ook niet in een sabbat,
21 want dan zal er grote verdrukking zijn, zoals niet is voorgekomen vanaf het begin van de wereld tot op °heden en ook niet meer zal voorkomen. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen; een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten. (SV)[JoŽl 2:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

Zie DaniŽlrechter is God 12:1; JoŽl 2.2; Openbaringen 7:17


22 En indien die °dagen niet werden ingekort*, werd in het geheel geen vlees gered*, maar vanwege de uitgekozenen zullen die °dagen ingekort worden.
23 DŠn, in het geval dat iemand tot jullie zal zeggen: 'Neem waar, hier is de ChristusGezalfde!', of 'Hier!', zouden jullie dat niet geloven. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23-28

Vergelijk met Markuseen verdediging 13:21-23; Lukaslichtgevend 17:23,24.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

Dan zal de valse profeet een geest geven aan het beeld van het wilde beest en het doen spreken en er voor zorgen dat zij die niet het beeld vereren, gedood zullen worden; en allen moeten het embleem van het wilde beest dragen aan hun rechterhand of op hun voorhoofd, voordat zij in staat zullen zijn te kopen of te verkopen (Openb. 13:15-17).


24 Want pseudo-ChristusGezalfdesen zullen worden gewekt en pseudo-profeten, en zij zullen grote tekenen en wonderen geven, zodat zij, indien mogelijk, ook de uitgekozenen doen dwalen*. 1 Wanneer een profeet, of dromen-dromer, in het midden van u zal opstaan, en u geven een teken of wonder;
2 En dat teken of dat wonder komt, dat hij tot u gesproken had, zeggend: Laat ons andere goden, die gij niet gekend hebt, navolgen en hen dienen;
3 Gij zult naar de woorden van dien profeet, of naar dien dromen-dromer niet horen; want de HEERE, uw God, verzoekt ulieden, om te weten, of gij den HEERE, uw God, liefhebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. (SV)
[Deut. 13:1-3]
- Kleine jongens en meisjes, het is het laatste uur en zoals jullie horen* dat de antichrist komt, zijn nu ook vele antichristen gekomen. Daardoor weten we dat dit het laatste uur is. (SW)[1Joh. 2:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Zie JohannesJAH is genadig 10:28,29; 2Thessalonicenzen 2:8-12; 2Petrusrots 2:9; Openbaring 13.


25 Neem waar, Ik heb dit tevoren tot jullie uitgesproken!
26 In het geval dan dat zij tot jullie zullen zeggen: 'Neem waar, Hij is in de woestijn!', zullen jullie niet uitkomen. 'Neem waar, in de voorraadkamers!,' jullie zouden dat niet geloven. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

26

De komt van ChristusGezalfde op aarde voor IsraŽlstrijder van God is geen geheime of onzichtbare gebeurtenis. Dat is het teken van de valse profeten. Zijn komst zal zijn met de meest uitgebreide publiciteit en hoogste snelheid. Als een bliksemschicht zal Zijn heerlijkheid verschijnen, zodat niemand onbewust zal zijn van de verbluffende helderheid of er niet in slagen Zijn komst te beseffen.

Wij kunnen alleen Zijn aanwezigheid genieten vůůr dit, door opgenomen te worden naar Hem in de lucht, op het moment dat Hij daar aanwezig is.


27 Want net zoals de bliksemflits komt vanaf het oosten en verschijnt tot het westen, zo zal de aanwezigheid van de Zoon van de mens zijn. 23 En zij zullen tot jullie uitspreken: 'Neem waar, daar!' of 'neem waar, hier!' Jullie zullen niet weggaan, ook zullen jullie het niet najagen. 24 Want net zoals de bliksemflits schijnt, bliksemflitsend vanuit het onderhemelse naar het onderhemelse, zo zal de Zoon van de mens zijn in Zijn įdag. (SW)[Luc. 17:23,24]
28 Waar ook maar het lijk zal zijn, daar zullen de gieren verzameld worden. Ook zuipen zijn jongen bloed; en waar verslagenen zijn, daar is hij. (SV)[Job 39:30] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

Zie Lukaslichtgevend 17:37; Job 39:30.


29 En onmiddellijk na de verdrukking van die °dagen zal de zon duister gemaakt worden en de maan zal haar °lichtschijnsel niet geven en de sterren zullen vanaf de hemel vallen en de machten van de hemelen zullen geschud worden. Want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar licht niet laten lichten; de zon zal verduisterd worden, wanneer zij zal opgaan, en de maan zal haar licht niet laten schijnen. (SV)[Jes. 13:10] - En al het heir der hemelen zal uitteren, en de hemelen zullen toegerold worden, gelijk een boek, en al hun heir zal afvallen, gelijk een blad van den wijnstok afvalt, en gelijk een vijg afvalt van den vijgeboom. (SV)[Jes. 34:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29-31

Vergelijk met Markuseen verdediging 13:24-26; Lukaslichtgevend 21:26,27.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29

Zie Openbaring 6:12-17; Jesajaheil is JAH 13:10; JoŽl 2:30,31; Amoskrachtig 5:20.

IsraŽlstrijder van God gaat door de grote verdrukking en ziet uit naar de Zoon van de mensheid, Die zal staan op de Olijfbergeen bergrug ten oosten van Jeruzalem, vanwaar Hij zal afdalen. Wij hebben een eerdere verwachting (Efe. 1:12) en wachten op de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker uit de hemelen (1Thess. 1.10), niet op aarde komende, maar ons ontmoetend in de lucht (1Thess. 4:17), in overeenstemming met een geheim, niet onthuld tijdens de bediening van onze Heer of aan Zijn twaalf apostelen, wat iets zegt over de verandering van onze lichamen om te passen bij een hemelse bestemming (1Kor. 15:52-54), wanneer deze vernederde lichamen omgevormd zullen worden om overeen te komen met Zijn heerlijke lichaam (Filip. 3:21). In IsraŽlstrijder van God zendt Hij, na Zijn afdaling naar de aarde, Zijn boodschappers om Zijn heiligen bij Zich te verzamelen. Beide gebeurtenissen zullen met ongelofelijke snelheid plaatsvinden. De bliksemschicht van het oordeel beschrijft Zijn komst op aarde. De naar boven gaande beweging van een ooglid is de maat van tijd die nodig is voor onze omvorming en verzameling naar Hem in de lucht


30 En dan zal het teken van de Zoon van de mens verschijnen in de hemel en dan zullen alle °stammen van het land heftig treuren en zij zullen de Zoon van de mens zien, komend op de wolken van de hemel, met macht en veel heerlijkheid. maar over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. (SV)[Zach. 12:10] - 13 Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor Denzelven naderen.
14 En Hem werd gegeven heerschappij, en eer, en het Koninkrijk, dat Hem alle volken, naties en tongen eren zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden. (SV)
[Dan. 7:13,14]
[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

30

Zie DaniŽlrechter is God 7:13,14; ZachariaJAH gedenkt 12:4-14; Openbaring 1:7.


31 En Hij zal Zijn °boodschappers afvaardigen met een bazuin van groot geluid en zij zullen Zijn °uitgekozenen bijeen vergaderen vanuit de vier winden, vanaf de uiteinden van de hemelen tot hun °uiteinden. De Zoon van de mens zal Zijn įboodschappers afvaardigen en zal uit Zijn įkoninkrijk alle valstrikken en die de wetteloosheid doen bijeen rapen, (SW)[Matt. 13:41] - Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, van daar zal u de HEERE, uw God, vergaderen, en van daar zal Hij u nemen. (SV)[Deut. 30:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

31

Vergelijk met Markuseen verdediging 13:27. Zie Jesajaheil is JAH 27:13.


32 En leerm vanaf de vijgenboom deze parabel: Wanneer ook maar haar °tak reeds sappig zacht zal worden en de bladeren zullen uitspruiten, dan weten jullie dat de zomer nabij is. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

32-35

Vergelijk met Markuseen verdediging 13:28-30; Lukaslichtgevend 21: 28-33.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

32

Wij zien niet uit naar tekenen, want behalve de afval, die al in volle gang is, wordt er geen gegeven. Wij zien uit naar Hem. IsraŽlstrijder van God wordt aanwijzingen gegeven over Zijn nadering. Een van Zijn laatste daden was het verdorren van de vijgenboom, de nationale decadentie van de Joden aangevend. Onder de eerste tekenen waar men naar moet kijken is de nationale opstanding van het ongelovige IsraŽlstrijder van God, zoals voorzegd door Jesajaheil is JAH (66:8). "Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijks gezien? Zou een land kunnen geboren worden op een enigen dag?"

In onze dagen zien we bladeren die uitspruiten van de zachte stam van Joods streven. De zomer is nabij voor die natie. De terugkomst van de Heer naar de aarde kan niet lang meer uitgesteld worden. Maar, aangezien Hij eerst voor ons moet komen, enige tijd voordat Zijn afdaling naar de Olijfbergeen bergrug ten oosten van Jeruzalem, is Zijn komst voor de leden van Zijn lichaam veel meer nabij dan Zijn latere afdaling naar de aarde voor Zijn bruid, het verloste IsraŽlstrijder van God.


33 Zo ook jullie. Wanneer ook maar jullie al deze dingen zullen waarnemen, weet dan dat het nabij is, aan de deuren.
34 Amen! Ik zeg tot jullie dat deze °generatie niet voorbij zal gaan totdat ook maar al deze dingen zullen gebeuren. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

34

Zijn komst naar IsraŽlstrijder van God had plaats kunnen vinden in die generatie.


35 De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar Mijn °woorden zullen niet voorbij gaan. Want amen, Ik zeg jullie, tot ooit de hemel en de aarde voorbij zal gaan*, zal geen jota of hoornachtig schrifttekentje van de wet voorbij gaan*, totdat alles gebeurd zal zijn. (SW)[Matt. 5:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

35

Zie Psalm 102:26,27; Jesajaheil is JAH 51:6; Openbaring 20:11.


36 Maar aangaande die °dag en uur heeft niemand waargenomen, ook niet de boodschappers van de hemelen, noch de Zoon, alleen de Vader. Maar Hij zei naar hen toe: "Het is niet aan jullie te weten* de tijden of perioden, die de Vader onder de eigen autoriteit plaatste*. (SW)[Hand. 1:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

36-39

Vergelijk met Markuseen verdediging 13:32; Lukaslichtgevend 17:26-30.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

36

Zie Handelingen 1:7; 1Thessalonicenzen 5:2.

De mogelijke tijd van de komst van de Heer voor IsraŽlstrijder van God kan alleen gekend worden door tekenen, maar de exacte tijd zal nooit bekend worden, tot Hij arriveert. Een dag of een uur zou voldoende zijn geweest voor velen om de ark binnen te gaan in Noachrustís dagen. Maar er werd geen datum gegeven.


37 Want net zoals de dagen van °Noachrust, zo zal de aanwezigheid van de Zoon van de mens zijn.` [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

37

Zie Genesis 6:3-5; 7:1-10.


38 Want zoals zij waren in die °dagen vůůr de overstroming, kauwend en drinkend en trouwend en ten huwelijk gevend, tot de dag dat Noachrust binnen kwam tot in de ark,
39 en zij wisten* niet, totdat de overstroming kwam en allen wegnam*. Zo zal de aanwezigheid van de Zoon van de mens zijn.
40 Dan zullen twee in het veld zijn. Eťn wordt meegenomen en ťťn wordt achter gelaten. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

40-41

Vergelijk met Lukaslichtgevend 17:34-36.


41 Twee vrouwen malend met de molensteen. Eťn wordt meegenomen en ťťn wordt achter gelaten. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

41

Wanneer Zijn boodschappers Zijn uitverkorenen verzamelen (vers 31) zullen niet allen meegenomen worden om te staan voor de Zoon van de Mensheid. Enkelen zullen achter gelaten worden.


42 Waakm dan, want jullie hebben niet waargenomen in welke dag jullie Heer komt. Waak dan, want jullie hebben de dag, noch van het uur waargenomen.(SW)[Matt. 25:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

42

Zie 25:13.


43 Maar weet dit: dat in het geval de huiseigenaar had waargenomen tijdens welke nachtwake de dief komt, hij waakt*. En hij laat nooit toe dat een onderaardse toegang gegraven* wordt naar zijn °woonhuis. Want jullie zelf hebben accuraat waargenomen dat de dag van de Heer zo komt: als een dief in de nacht (SW)[1Thess. 5:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

43-51

Vergelijk met Lukaslichtgevend 12:39-46. Zie 2Petrusrots 3.10; Openbaring 3:3; 16:15.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

43

Voor hen is er geen blije verwachting van altijd met de Heer zijn (1Thess. 4.17), maar een zekere dreiging dat, als zij niet zouden waken, Hij, in plaats van te komen als Redder, komt als een dief. Voor ons komt Hij niet als dief (1Thess. 5:4). Ons gedrag telt niet bij Zijn komst voor ons. Of we nu waken of dommelen, wij zullen samen met Hem leven. Het verschil tussen de twee gebeurtenissen wordt voor ons uitgebeeld in Petrusrotsí terugroepen van Dorcasgazelle uit de dood (Hand. 9:36-41), en Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí herstel van Eutychusgelukkige tot leven (Hand. 20:9-10). Dorcasgazelle verdiende het, maar Eutychusgelukkige (net als vele van Zijn heiligen vandaag) had niets dat hem aanprees, integendeel: hij viel in slaap terwijl Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine preekte. Zo zal het zijn wanneer wij Zijn roep horen. We kunnen dommelen of dood zijn, maar de genade vereist dat wij samen leven met Hem. Er zal met ons gehandeld worden op grond van Zijn dood, niet op die van onze verdiensten.


44 Daarom, worden ook jullie gereed, want jullie hebben geen idee in welk uur de Zoon van de mens komt. 39 Weet nu dit, dat indien de huiseigenaar had waargenomen in welk uur de dief komt, hij waakt* en hij onder zijn įhuis nooit een ondergrondse toegang gegraven* laat* worden. 40 Worden ook jullie gereed, want jullie menen niet in welk uur de Zoon van de mens komt." 41 Petrus nu zei: "Heer! Zegt U deze įparabel tot ons, of ook tot allen?" 42 En de Heer zei: "Wie dan is betrouwbare, įverstandige beheerder, die de heer zal aanstellen over zijn įbehandeling van het geven* van de toegemeten hoeveelheid graan in de periode? 43 Gelukkig is de slaaf, die zijn įheer, komend, zo doende zal vinden. 44 Waarlijk! Ik zeg jullie dat hij hem over alle dingen die van hem zijn zal aanstellen. 45 In het geval nu die slaaf in zijn įhart zal zeggen: 'Mijn įheer blijft lang uit te komen', en dat hij zou beginnen de jongens en de dienstmeisjes te slaan, en bovendien te eten en te drinken en zich te bedrinken, 46 zal de heer van die įslaaf arriveren op een dag waarin hij hem niet verwacht en in het uur dat hij niet weet, en hij zal hem in tweeŽn hakken en zijn deel zal hij plaatsen bij de ongelovigen. [Luc. 12:39-46]
45 Wie, dus, is de betrouwbare en verstandige slaaf die de heer aanstelt* over zijn °huispersoneel om hen het voedsel te geven* in de periode? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

45

Het gedrag van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkerís slaven wordt in hoge mate bepaald door hun houding ten opzichte van de terugkeer van ChristusGezalfde. Indien het een ophanden zijnde verwachting is, zal hun loopbaan daarmee overeenkomen. Zij zullen handelen als zij die op het punt staan verantwoording af te leggen. Indien die nog ver weg is, zal de terughoudende kracht van Zijn verwachtte komst minder sterk zijn.


46 Gelukkig is de slaaf die zijn heer, komend, zo doende zal vinden.
47 Amen! Ik zeg tot jullie dat hij hem over al zijn °dingen zal aanstellen. 21 Zijn įheer zei met nadruk tot hem: 'Goed gedaan, goede en betrouwbare slaaf! Over weinig was jij betrouwbaar, over veel zal ik jou aanstellen! Ga binnen* tot in de vreugde van jouw įheer.' 22 Nu naderde* ook die de twee talenten had in ontvangst had genomen en zei*: 'Heer, u droeg* twee talenten aan mij over. neem waar, ik won* twee andere.' 23 Zijn įheer zei met nadruk tot hem: 'Goed gedaan, goede en betrouwbare slaaf! Over weinig was jij betrouwbaar, over veel zal ik jou aanstellen. Ga binnen* tot in de vreugde van jouw įheer!' (SW)[Matt. 25:21-23]
48 In het geval nu dat de kwade °slaaf in zijn °hart zal zeggen: 'Mijn °heer blijft lang uit,'
49 en hij zou beginnen zijn °mede-slaven te slaan, en hij zal eten en hij zal drinken met die dronken zijn,
50 zal de heer van die °slaaf arriveren op een dag in welke hij het niet verwacht en in een uur dat hij niet weet, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

50

Ook wij moeten voor de daÔs van ChristusGezalfde verschijnen die ieder zal vergelden voor dat wat hij in het lichaam in praktijk heeft gebracht (2Kor. 5.10); maar hoewel vuur het soort werk zal testen dat wij hebben gedaan, zullen wij allen gered worden (1Kor. 3:15). In IsraŽlstrijder van God zal eerder gerechtigheid heersen dan genade, zodat zij voorwerp zijn van veroordeling.


51 en hij zal hem in tweeŽn hakken en zijn °deel zal hij plaatsen met de huichelaars. Daar zal het huilen zijn en het knarsen van de tanden." Daar zal het geween zijn en het knarsen van įtanden, wanneer jullie ook maar Abraham en Isašk en Jakob zouden zien en alle profeten in het koninkrijk van įGod, maar jullie buiten geworpen wordend. (SW)[Luc. 13:28]Terug naar de index.
Naar Mattheüs 25
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.