Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De Openbaring van Jezus Christus
hoofdstuk 12

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En in de hemel werd een groot teken gezien*: een vrouw, omhuld zijnde met de zon en met de maan onder haar °voeten en op haar °hoofd een lauwerkrans van twaalf sterren, En er was hagel, en vuur in het midden des hagels vervangen; hij was zeer zwaar; desgelijks is in het ganse Egypteland nooit geweest, sedert het tot een volk geweest is. (SV)[Ex. 9:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

DE TEMPELSECTIE Ė DE MANNELIJKE ZOON

Deze vrouw staat in contrast met de valse vrouw, de stad Babylonwirwar (18), en is daarom een teken van de trouwe stad Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. Gekleed met de zon geeft het bezit van gezag aan om in de dag van JAHWEH te heersen. De wet, die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers heerlijkheid weerspiegelt en haar wandel regelt, is onder haar voeten. De twaalf sterren staan voor de twaalf apostelen, die het koninkrijk zullen besturen. Haar toestand is die van de natie in Jesajaheil is JAH 26:17. OngeŽvenaarde vervolging zal haar deel zijn. Deze is in het bijzonder gericht tegen een select gezelschap uit haar dat overeen schijnt te komen met de 144.000 die in het vorige deel verzegeld werden (7:3). Ze schijnen een veilige schuilplaats te hebben in de tempel (11:1) op de berg Zionburcht (14:1), terwijl de vrouw naar de wildernis vlucht. Het zijn celibaten (14:4) en worden daarom mannelijke zonen genoemd.


2 en in haar buik hebbend. En zij schreeuwt, barensweeën hebbend, en gekweld wordend om voort te brengen. Eer zij barensnood had, heeft zij gebaard, eer haar smart overkwam, zo is zij van een knechtje verlost. (SV)[Jes. 66:7]
3 En in de hemel werd een ander teken gezien*. En neem waar, een grote draak, vuurrood, hebbende zeven hoofden en tien horens, en op zijn °hoofden zeven diademen. Daarna zag ik in de nachtgezichten, en ziet, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk, en zeer sterk; en het had grote ijzeren tanden, het at, en verbrijzelde, en vertrad het overige met zijn voeten; en het was verscheiden van al de dieren, die voor hetzelve geweest waren; en het had tien hoornen. (SV)[Dan. 7:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

De draak wordt uitgelegd als SatanTegenstander. Het is een samengesteld beeld, net als het Lammetje (5:6); de zeven hoofden en tien horens duiden onderschikte krachten aan die buiten zijn organisatie staan. Zij zijn de echte krachten achter het grote rijk van de eindtijd, want wanneer het beest opstaat, heeft het ook zeven hoofden en tien horens, de tegenhanger van de draak.


4 En zijn °staart sleept het derde deel van de sterren van de hemel en hij werpt* hen tot in de aarde. En de draak staat in het zicht van de vrouw die op het punt staat om voort te brengen, opdat, wanneer ook maar zij haar °kind zal voortbrengen, hij het zal opeten. En hij werd groot tot aan het heir des hemels; en hij wierp er sommigen van dat heir, namelijk van de sterren, ter aarde neder, en hij vertrad ze. (SV)[Dan. 8:10]
5 En zij bracht een zoon voort van het mannelijk geslacht, die op het punt staat al de natiën te hoeden met een ijzeren knots. En haar °kind wordt weggegrist* naar °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en naar Zijn °troon. Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten. (SV)[Jes. 7:14] - Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. (SV)[Psalm 2:9]
6 En de vrouw vluchtte tot in de woestijn, waar ook zij daar een plaats heeft, gereedgemaakt door °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, opdat zij haar daar twaalfhonderd-en-zestig dagen zullen voeden. En de hof buiten de tempel, laat* die er buiten, en jij zou haar niet moeten meten, want ze was gegeven aan de naties, en zij zullen de heilige įstad vertrappen, twee-en-veertig maanden (SW)[Openb. 11:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

De tijden van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers heiligen worden gemeten door de zon Ė twaalf honderd zestig dagen. Dezelfde periode, als het gaat over het wilde beest, wordt gemeten door de maan Ė twee en veertig maanden.


7 En het werd* oorlog in de hemel. °Michaelwie is als God? en zijn °boodschappers voeren* oorlog met de draak en de draak voert* oorlog en zijn °boodschappers. Doch de vorst des koninkrijks van Perzie stond tegenover Mij een en twintig dagen; en ziet, Michael, een van de eerste vorsten, kwam om Mij te helpen, en Ik werd aldaar gelaten bij de koningen van Perzie. (SV)[Dan. 10:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

DE TEMPELSECTIE Ė DE DRAAK EN ZIJN BOODSCHAPPERS

Wanneer de draak Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter aanvalt komt hij in conflict met MichaŽl, een van de belangrijkste prinsen (Dan. 10:13), die IsraŽlstrijder van Gods prins is (Dan. 10:21) in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers regering. Prins MichaŽl en zijn boodschappers werpen de draak en zijn boodschappers uit de hemel.


8 En zij zijn* niet sterk genoeg voor hem; ook werd hun plaats niet langer in de hemel gevonden*.
9 En de grote °draak werd geworpen*, de slang van de begintijd die °duivelVerdachtmaker en °SatanTegenstander wordt genoemd, die de hele bewoonde wereld doet dwalen. Hij werd geworpen* op de aarde en zijn °boodschappers werden met hem geworpen*. En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren; (SV)[Openb. 20:2] - Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! (SV)[Jes. 14:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

SatanTegenstander is nu in de hemel (Job. 1:6; Efe. 6:12) en zal daar pas uit geworpen worden in het midden van DaniŽlrechter is Gods zeventigste week.

SatanTegenstander is Hebreeuws en betekent tegenstander. Dit is een gewone term die toegepast wordt op de engelen van JAHWEH (Num. 22:22,32), Davidgeliefde (1Sam. 29:4), de zonen van Zeruiah (2Sam. 19:22) enz. Later, gebruikt in het Grieks in zín niet getranslitereerde vorm, schijnt het altijd te wijzen naar de persoon wiens benamingen samengebracht worden in deze passage.


10 En ik hoor* een grote stem in de hemel, zeggend: "Op dit moment kwam* de redding en de macht en het koninkrijk van onze °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en de autoriteit van Zijn °ChristusGezalfde, want de beschuldiger van onze °broeders werd geworpen*, die hen beschuldigt in het zicht van onze °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, dag en nacht. Toen antwoordde de satan den HEERE, en zeide: Is het om niet, dat Job God vreest? 10 Hebt Gij niet een betuining gemaakt voor hem, en voor zijn huis, en voor al wat hij heeft rondom? Het werk zijner handen hebt Gij gezegend, en zijn vee is in menigte uitgebroken in den lande. 11 Maar toch strek nu Uw hand uit, en tast aan alles, wat hij heeft; zo hij U niet in Uw aangezicht zal zegenen? (SV)[Job 1:9-11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

MichaŽls overwinning op de draak stelt de uiteindelijke omverwerping van zijn macht veilig, ook al gaat die nog een korte periode door, geconcentreerd op de aarde. Zij die nog op aarde zijn worden gewaarschuwd dat de woede van de Tegenstander bitter, maar kort, zal zijn.


11 En zij overwinnen* hem vanwege het bloed van het Lammetje en vanwege het woord van hun °getuigenverklaring, en zij hebben* hun °ziel niet lief, tot op de dood. Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. (SV)[Luc. 14:26]
12 Vanwege dit, weesm vrolijk, hemelen en die in hen in een tent wonen! Wee tot in het land en de zee, want de duivelVerdachtmaker daalde* naar jullie neer, grote woede hebbend, waargenomen hebbend dat hij een korte periode heeft."
13 En toen de draak waarnam dat hij tot in de aarde werd geworpen*, vervolgde* hij de vrouw die degene van het mannelijke geslacht voortbracht. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Vergelijk Matt. 24:16. Onze Heer raadt hen aan te vluchten naar de bergen van Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde, die een wildernis zijn, wanneer zij de gruwel van verwoesting zien (Dan. 9:27), staande in de heilige plaats. Dit legt de tijd vast op het midden van de laatste heptade. De tijd en tijden en een halve tijd (geteld door middel van oogsten, omdat hun onderhoud aan de orde is) komt overeen met de laatste helft van de zeventigste heptade.


14 En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote °gier gegeven*, opdat zij zal vliegen tot in de woestijn, tot in haar °plaats, daar waar ook zij gevoed wordt, een periode, perioden en een halve periode, weg vanaf het gezicht van de slang. Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der arenden gedragen, en u tot Mij gebracht heb. (SV)[Ex. 19:4] - En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds. (SV)[Dan. 7:25] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

De grote griffioengier van Palestina heeft enorme kracht en is snel op de vleugel. In tegenstelling tot de adelaar is hij kaal (Micha 1:16) en komt hij samen in groepen. Hij werd in hoge achting gehouden door de ouden. AssyriŽ en PerziŽ en Romekracht adopteerden hem als hun nationale teken. Dit werd door sommige moderne naties gevolgd. De toepasselijkheid van dit beeld ligt in het feit dat deze gieren de ontoegankelijke klippen bewonen (Jer. 49:16), waar geen menselijke hand hen kan raken. Zo zullen de inwoners van de stad Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter een schuilplaats vinden in de ondoordringbare uitgestrektheid die overvloedig aanwezig is in de uitgebreide, bergachtige wildernis, op slechts een paar kilometer van de stad. Daar zullen ze beschut zijn en onderhouden worden, tot hun MessiasGezalfde in kracht openbaar zal worden.


15 En de slang werpt* vanuit zijn °mond water achter de vrouw aan als een rivier, opdat hij haar zou doen meesleuren door de rivier.
16 En de aarde helpt* de vrouw en de aarde opent* haar °mond en slokte de rivier op die de draak vanuit zijn °mond werpt*.
17 En de draak wordt* boos op de vrouw en ging weg om oorlog te voeren* met de overigen van haar °zaad, die de voorschriften van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker bewaren en de getuigenverklaring van JezusJAH redt hebben. En wanneer zij hun įgetuigenis zullen beeindigen*, zal het wilde beest, dat uit de afgrond opstijgt, met hen de strijd aanbinden en zal hen doden. (SW)[Openb. 11:7] - Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. (SV)[Openb. 14:12] - En ik viel neder voor zijn voeten, om hem te aanbidden, en hij zeide tot mij: Zie, dat gij dat niet doet; ik ben uw mededienstknecht, en uwer broederen, die de getuigenis van Jezus hebben; aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. (SV)[Openb. 19:10]
Terug naar de index.
Naar Openbaring 13
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.