Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De Openbaring van Jezus Christus
hoofdstuk 16

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En ik hoor* een grote stem vanuit de hemel, zeggend tot de zeven boodschappers: "Gam heen en giet de zeven schalen van de woede van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker uit op de aarde." Er zal een stem van een groot rumoer uit de stad zijn, een stem uit den tempel, de stem des HEEREN, Die Zijn vijanden de verdiensten vergeldt. (SV)[Jes. 66:6] - Stort over hen Uw gramschap uit; en de hittigheid Uws toorns grijpe hen aan. (SV)[Psalm 69:24]
2 En de eerste kwam weg en goot* zijn °schaal uit op de aarde. En een kwade en boosaardige zwerende wond kwam* op de mensen die het merkteken van het wilde dier hebben en die zijn °afbeelding aanbidden. En zij namen as uit den oven, en stonden voor Farao’s aangezicht; en Mozes strooide die naar den hemel; toen werden er zweren, uitbrekende met blaren, aan de mensen en aan het vee; (SV)[Ex. 9:10] - en dat niemand in staat zal zijn te kopen of te verkopen als men niet het teken heeft van de naam van het wilde dier of van het getal van zijn °naam (SW)[Openb. 13:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Vergelijk Exo 9:8-11; Job 2:7; Deut 28:27.


3 En de tweede goot* zijn °schaal uit in de zee en zij werd* bloed, als van een dode. En alle levende ziel die in de zee is stierf. En hun vloeden in bloed veranderde, en hun stromen, opdat zij niet zouden drinken. (SV)[Psalm 78:44] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Dit komt nauw overeen met de tweede trompet (8:8). Die was beperkt tot een derde en had gevolg voor de schepen. Het bloed is hier "als van een dode man".


4 En de derde goot* zijn °schaal uit in de rivieren en de bronnen van de wateren, en het water werd* bloed. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

De derde trompet raakt een derde van de rivieren en bronnen aan op dezelfde wijze als de derde schaal. De eerste plaag van Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn) (Exo. 7:17-21) is een beperkt voorbeeld van dit oordeel.


5 En ik hoor* de boodschapper van de wateren zeggen: "U bent rechtvaardig, Die is en Die was, de Rechtschapene, dat U deze dingen oordeelt*, Hij is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gerichte. God is waarheid, en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij. (SV)[Deut. 32:4] - En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN, Die IK ZIJN ZAL! Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden! (SV)[Ex. 3:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

"De boodschapper van de wateren" geeft ons een blik in het goddelijk beheer. De verschillende afdelingen van de natuur schijnen onder de leiding en controle van speciale beheerders te staan, die verantwoordelijk zijn voor hun werking. De boodschapper van de wateren stemt met deze beproeving in omdat het bloed van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers getuigen, die zij gedood hadden, zulk een vergelding vereiste. Dit wordt nagesproken door een stem vanuit het altaar, waar de zielen van de martelaren wachten op juist deze actie (6:9). Zij roepen om wraak over hun vijanden. Dit is juist, op z’n plaats, maar moet niet geïmporteerd worden in de huidige bedeling van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade. Onze enige toevlucht is het ophopen van vurige kolen op de hoofden van onze vijanden door kwaad terug te betalen met goed (Rom. 12:20).


6 want zij goten* het bloed van heiligen en van profeten uit en U geeft* aan hen bloed om te drinken, wat zij namelijk waardig zijn!" Zij hebben hun bloed rondom Jeruzalem als water vergoten; en er was niemand, die hen begroef. (SV)[Psalm 79:3] - En Ik zal uw verdrukkers spijzen met hun eigen vlees, en van hun eigen bloed zullen zij dronken worden, als van zoeten wijn; en alle vlees zal gewaar worden, dat Ik, de HEERE, uw Heiland ben, en uw Verlosser, de Machtige Jakobs. (SV)[Jes. 49:26]
7 En ik hoor* vanuit het altaar zeggen: "Ja, Heer, °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Almachtige, waarachtig en rechtvaardig zijn Uw °beoordelingen." Ik ben de alfa en de omega zegt de Heer God, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige. (SV)[Openb. 1:8] - De vreze des HEEREN is rein, bestaande tot in eeuwigheid, de rechten des HEEREN zijn waarheid, samen zijn zij rechtvaardig. (SV)[Psalm 19:9]
8 En de vierde boodschapper goot* zijn °schaal uit op de zon en aan hem werd gegeven* de mensen met vuur te verschroeien*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

De vierde schaal tast, net als de vierde trompet (8:12), de zon aan, maar op een tegengestelde manier. Toen werd een derde van de zon en de maan en de sterren afgedekt. Nu wordt de hitte van de zon sterk vergroot. Dit is een van de tekenen in de zon die door onze Heer werden voorzegd (Luk. 21:25). Dit is de dag die brandt als een oven (Mal. 4:1) en de bewoners worden verbrand (Jes. 24:6; 42:25). En toch gehoorzamen ze het evangeliegoede bericht niet en bekeren zij zich niet (14:7).


9 En de mensen worden verschroeid* met grote hitte en zij lasteren de naam van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Die de autoriteit heeft over deze °rampen; en zij bezinnen* zich niet om aan Hem heerlijkheid te geven. En de rest van de mensen, die niet gedood waren* in deze °slagen, zij bekeren* zich nog niet van de werken van hun °handen, zodat zij niet de demonen en de afgoden zullen aanbidden, de gouden en de zilveren en de koperen en de houten, die niet in staat zijn waar te nemen, noch te horen, noch te wandelen. 21 En zij bekeren* zich niet van hun moorden, noch van hun °drugs, noch van hun °prostitutie, noch van hun *stelen. (SW)[Openb. 9:20,21]
10 En de vijfde goot* zijn °schaal uit op de troon van het wilde dier en zijn °koninkrijk werd* duister gemaakt; en zij knaagden* hun °tongen vanwegeeig. vanuit de ellende. Toen zeide de HEERE tot Mozes: Strek uw hand uit naar den hemel, en er zal duisternis komen over Egypteland, dat men de duisternis tasten zal. (SV)[Ex. 10:21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Deze beproeving komt overeen met de drie dagen van de plaag van duisternis in Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn) (Exo. 10:21-23). Onze Heer voorzegde een totaal wegtrekken van het licht van de zon en de maan (Mar. 13.24). Joël zegt dat de zon in duisternis veranderd zal worden (Joël 2:31; Hand. 2:20). Onder de vijfde trompet worden de zon en lucht verduisterd door de rook uit de bron van de afgrond (9:2).


11 En zij lasterden* de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van de hemel vanwegeeig. vanuit hun ellenden en vanwegeeig. vanuit hun zwerende wonden, en zij bezinnen* zich niet van hun °werken.
12 En de zesde goot* zijn °schaal uit op de grote °rivier, de Eufraatde goede en overvloedige rivier / vruchtbaarheid. En het water daarvan wordt gedroogd*, opdat de weg van de koningen gereed gemaakt zal worden, die vanaf de opkomst van de zon. Ook zal de HEERE den inham der zee van Egypte verbannen, en Hij zal Zijn hand bewegen tegen de rivier, door de sterkte Zijns winds; en Hij zal dezelve slaan in de zeven stromen, en Hij zal maken, dat men met schoenen daardoor zal gaan. (SV)[Jes. 11:15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Met het oog op de gegeven aanleiding moet het opdrogen van de Eufraat een letterlijke gebeurtenis zijn. Alleen zo kan het enig effect hebben op de mobilisering van de oostelijke legers. Het is altijd het beste letterlijk te interpreteren, tenzij dat onmogelijk is. Er is hier niets dat tegen het feit in gaat.


13 En ik nam drie onreine geesten waar, alsof kikkers, komend vanuit de mond van de draak en vanuit de mond van het wilde dier en vanuit de mond van de pseudo-profeet,
14 want zij zijn geesten van demonen, tekenen doende welke uitgaan naar de koningen van de hele bewoonde aarde, om hen te verzamelen tot in de oorlog van de grote °dag van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Almachtige.
15 "Neem waar, Ik kom als een dief! Gelukkig die waakt en zijn °bovenkleding bewaart, opdat hij niet naakt zal wandelen en zij zijn °onfatsoenlijkheid zullen bekijken." Herinner je dan hoe je verkreeg en je hoort*, en bewaar het en bekeer* je. Indien je niet zou waken*, zal Ik komen als een dief, en jij zal niet weten* op welk uur Ik over jou zal komen. (SW)[Openb. 3:3] - Ik adviseer jou van Mij goud te kopen*, gezuiverd door °vuur, opdat jij rijk zou zijn* en witte klederen zal hebben, opdat jij gekleed* zal zijn, en niet de schaamte van jouw naaktheid bekend gemaakt zal worden, en ogenzalf om jouw ogen te zalven*, zodat jij zal waarnemen. (SW)[Openb.3:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

DE TEMPELSECTIE – HARMAGEDDON

De beste tekst leest: "Ik ben komende". De verwijzing schijnt te zijn naar de wachters in de tempel in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, met het oog op het grote leger dat er tegen optrekt. De inspecteur van de wacht was verplicht de mantel weg te nemen van hem die een dutje deed. ChristusGezalfde komt voor ons niet als een dief (1Thess. 5:4). Hij komt met een roep (1Thess. 4:16).


16 En zij verzamelden hen tot in de plaats die in het Hebreeuws Harmageddonberg van Megiddo wordt genoemd. De koningen kwamen, zij streden; toen streden de koningen van Kanaan, te Thaanach aan de wateren van Megiddo; zij brachten geen gewin des zilvers daarvan. (SV)[Richt. 5:19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Har Mageddon, het bergdistrict van Megiddo, ziet uit over de grote vlakte van Esdraelon, ongeveer 40 mijl ten noorden van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. Hier versloeg Barakbliksemflits de Kanaänplaats van riet - purper (-land)ieten (Richt. 5:19), Gideon (boom-)veller de Midiantwistieten, en de Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn)naren JosiaJAH steunth (2Kon. 23:29). Er zal geen slag van Armageddon zijn. Het is de plaats waar de legers van de aarde zullen verzamelen voor de strijd met de Ruiter op het witte paard (19:19). Het front zal lopen van Esdraelon naar Bozrah, een afstand van ongeveer 184 mijlen. De strijd die volgt wordt later beschreven (19:11-21), wanneer de Ruiter op het witte paard Zijn hemelse leger mobiliseert en met hen vecht met het zwaard dat uitgaat uit Zijn mond. Naar deze strijd wordt ook verwezen in de Wijnoogst (14:17-20), waar de frontlijn wordt vergeleken met een lange wijntrog en het bloed met het sap van druiven.


17 En de zevende boodschapper goot* zijn °schaal uit op de lucht en er kwam een grote stem uit vanuit de tempel van °GodGrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zeggend: "Het is gebeurd."
18 En er kwamen* bliksemflitsen en stemmen en donderslagen en er gebeurde* een grote aardbeving, zoals die niet gebeurde* vanaf dat mensen op de aarde waren*; van zulke proporties, zó groot was de aardbeving. En vanuit de troon gaan bliksems uit en stemmen en donders, en zeven toortsen brandend van vuur voor de troon, dezen zijn de zeven geesten van °God (SW)[Openb. 4:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Houdt dit niet in dat er inderdaad zulke seismische verstoringen zijn geweest voordat de mensheid op aarde kwam, zo de feiten van de geologie bevestigend? En bewijst niet de opbouw van het oppervlak van de aarde de mogelijkheid van zulke omhoogpersingen? Er zijn tijdens het verblijf van de mensheid gewelddadige aardbevingen geweest, maar deze zal veel vernietigender en vreselijker zijn dan welke dan ook in de ervaring van het ras tot op heden.


19 En de grote °stad werd* verdeeld tot in drie delen en de steden van de natiën vielen*. En het grote Babylonwirwar wordt in het zicht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker herinnerd*, om aan haar de drinkbeker van de wijn van de woede van Zijn °boosheid te geven*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Dit is het hoogtepunt van alle hoogtepunten in deze rol. Het beëindigt de zevende schaal, die de zevende trompet beëindigt, die het zevende zegel beëindigt. De grote aardbeving vernietigt alle steden van de aarde, behalve Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. Dat wordt in drie delen verdeeld. De verwoesting van Babylonwirwar wordt gedetailleerd beschreven in de volgende hoofdstukken.


20 En elk eiland vluchtte en bergen werden niet gevonden*.
21 En grote hagel, als een talentEen gewicht tussen 26 en 36 kilo. zwaar, daalt neer vanuit de hemel op de mensen en de mensen lasteren* °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker vanwegeeig. vanuit de ramp van de hagel, want groot is haar °ramp, enorm! En er was hagel, en vuur in het midden des hagels vervangen; hij was zeer zwaar; desgelijks is in het ganse Egypteland nooit geweest, sedert het tot een volk geweest is. (SV)[Ex. 9:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

Deze hagel is als een van de plagen van Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn) (Exo. 9:18-26). De stenen zullen elk meer dan vijftig pond wegen. Het gevolg van de aardbeving en de hagel zullen zijn als het ontploffen van een mijn beneden en als een bombardement van boven. Het zal vreselijk zijn.
Terug naar de index.
Naar Openbaring 17
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.