Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De Openbaring van Jezus Christus
hoofdstuk 18

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Na deze dingen nam ik een andere boodschapper waar, neerdalend vanuit de hemel, grote autoriteit hebbend; en de aarde wordt verlicht vanuit Zijn °heerlijkheid.
2 En hij schreeuwt* met een sterke stem, zeggend: "Zij valt*, zij valt*, het grote Babylonwirwar! En het werd* de woonplaats van demonen en de kooi van elke onreine geest en de kooi van elke onreine vogel en de kooi van elke onreine en gehate vogel, En zie nu, daar komt een wagen mannen, en een paar ruiters! Toen antwoordde hij, en zeide: Babel is gevallen, zij is gevallen! en al de gesneden beelden harer goden heeft Hij verbroken tegen de aarde. (SV)[Jes. 21:9] - Maar daar zullen nederliggen de wilde dieren der woestijnen, en hun huizen zullen vervuld worden met schrikkelijke gedierten, en daar zullen de jonge struisen wonen, en de duivelen zullen er huppelen. (SV)[Jes. 13:21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Babylonwirwar is nooit gevallen op een wijze die in de profeten wordt voorzegd (Jes. 13, 47; Jer. 50-51). De laatste omverwerping zal plotseling zijn (Jes. 47:11) en het zal een verlatenheid worden, zonder enige inwoner (Jer. 51:29). Geen Arabier zal er zijn tent opslaan. Maar tot op heden is het in een geleidelijk verval gegaan, totdat het in de laatste jaren hersteld werd. Petrusrots leefde er (1Pet, 5.13). Tot op deze dag is er altijd een aanzienlijke stad geweest in het centrum van die plaats. Bovendien moet de verwoesting er van gebeuren in de dag van JAHWEH (Jes. 13:6), wanneer er tekenen zijn in de hemelen (Jes. 13.10; Openb. 6:12) en wanneer de zonen van Israëlstrijder van God en Judalof komen en de Heer hun Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zoeken (Jer. 50:4).


3 want vanuit de wijn van de woede van haar ontucht zijn al de natiën gevallen en de koningen van de aarde pleegden* ontucht met haar en de kooplieden van de aarde zijn* rijk vanuit de macht van haar overmatige °weelde." En een andere, tweede, boodschapper volgt*, zeggend: Het valt*, het valt*, het grote °Babylon, dat alle naties te drinken heeft gegeven van de wijn van de furie van haar prostitutie! (SW)[Openb. 14:8]
4 En ik hoorde* een andere stem vanuit de hemel, zeggend: "Kom*m uit haar, Mijn °volk, vanuit haar, opdat jullie niet zouden mede-deelnemen aan haar °zonden en opdat jullie niet in ontvangst zullen nemen vanuit haar °rampen. Toen zeiden die mannen tot Lot: Wien hebt gij hier nog meer? een schoonzoon, of uw zonen, of uw dochteren, en allen, die gij hebt in deze stad, breng uit deze plaats; 13 Want wij gaan deze plaats verderven, omdat haar geroep groot geworden is voor het aangezicht des HEEREN, en de HEERE ons uitgezonden heeft, om haar te verderven. (SV)[Gen. 19:12,13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Sommige van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers echte heiligen zullen in de stad zijn, vóór de verwoesting er van. Dezen worden gewaarschuwd om er uit te gaan.


5 Want haar °zonden werden bijgevoegd* tot aan de hemel en °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker herinnert* Zich haar °onrechtvaardige daden. Voorts zeide de HEERE: Dewijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, en dewijl haar zonde zeer zwaar is, (SV)[Gen. 18:20]
6 Betaalm haar zoals ook zij betaalt* en verdubbel*m het dubbele overeenkomstig haar °werken. In de drinkbeker die zij mengt*, meng*m voor haar het dubbele! O dochter van Babel! die verwoest zult worden, welgelukzalig zal hij zijn, die u uw misdaad vergelden zal, die gij aan ons misdaan hebt. (SV)[Psalm 137:8] - En haar °kinderen zal Ik doden met de dood en al de ekklesias zullen weten dat Ik de nieren en harten doorzoekende ben. En Ik zal ieder van jullie geven naar jullie °werken (SW)[Openb. 2:23] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Deze gevoelens zijn geheel vreemd aan het huidige vertoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade, want dit is niet een dag van wraak.


7 Zoveel als zij zichzelf verheerlijkt* en in weelde leeft*, geefm haar zoveel kwelling en rouw, want in haar °hart zegt zij: 'Ik zit als koningin en ik ben geen weduwe en rouw zal ik niet waarnemen.'
8 Vanwege dit zullen haar °rampen in één dag arriveren: dood en rouw en honger. En in vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Here °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Die haar oordeelt*. En gij zeidet: Ik zal koningin zijn in eeuwigheid; tot nog toe hebt gij deze dingen niet in uw hart genomen, gij hebt aan het einde daarvan niet gedacht. 8 Nu dan, hoor dit, gij weelderige! die zo zeker woont, die in haar hart zegt: Ik ben het, en niemand meer dan ik: ik zal geen weduwe zitten, noch de beroving van kinderen kennen. 9 Doch deze beide dingen zullen u in een ogenblik overkomen, op een dag, de beroving van kinderen en weduwschap; volkomenlijk zullen zij u overkomen, vanwege de veelheid uwer toverijen, vanwege de menigte uwer bezweringen. 10 Want gij hebt op uw verontwaardiging vertrouwd; gij hebt gezegd: Niemand ziet mij; uw wijsheid en uw wetenschap heeft u afkerig gemaakt; en gij hebt in uw hart gezegd: Ik ben het, en niemand meer dan ik. (SV)[Jes. 47:7-10] - Als nu de dochter van enigen priester zal beginnen te hoereren, zij ontheiligt haar vader; met vuur zal zij verbrand worden. (SV)[Lev. 21:9] - Maar hun Verlosser is sterk, HEERE der heirscharen is Zijn Naam; Hij zal hun twist zekerlijk twisten, opdat Hij het land in rust brenge, maar de inwoners van Babel beroere. (SV)[Jer. 50:34]
9 En de koningen van de aarde, die met haar ontucht plegen* en in weelde leven*, zullen over haar huilen en heftig treuren, wanneer ook maar zij de rook van haar °vuurgloed zullen bekijken, De aarde is bevende geworden van het geluid der inneming van Babel, en het gekrijt is gehoord onder de volken. (SV)[Jer. 50:46]
10 vanaf veraf staande, vanwege de vrees van haar °kwelling, zeggend: 'Wee, wee, de grote °stad Babylonwirwar, de sterke °stad, want in één uur kwam jouw °beoordeling.' En zij zullen een klaaglied over u opheffen, en tot u zeggen: Hoe zijt gij uit de zeeen vergaan, gij welbewoonde, gij beroemde stad, die sterk geweest is ter zee, zij en haar inwoners; die hunlieder schrik gaven aan allen, die in haar woonden! (SV)[Eze. 26:17]
11 En de kooplieden van de aarde huilen en rouwen over haar, want niemand koopt meer hun °vracht, De handelaars onder de volken fluiten u aan; gij zijt een grote schrik geworden, en zult er niet meer zijn tot in eeuwigheid. (SV)[Eze. 27:36] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

DE TEMPELSECTIE – HET VERBRANDEN VAN BABYLON

Vanwege hun enorme weelde zullen de Joden in Babylonwirwar alle luxe importeren die hun hart verlangt, zodat het de beste markt wordt voor de meest kostbare goederen van alle soorten. Dit zal schepen en kooplieden bezig houden die grote winsten zullen maken. Ze zullen treuren en weeklagen, niet vanwege sympathie met de lijdende stad, maar omdat hun bron van winst is er niet meer is. Babylonwirwar ligt niet aan de kust, maar de Eufraat kan gemakkelijk bevaarbaar gemaakt worden voor grote schepen tot zo ver als de plaats van de oude stad. Het opmerkelijk dat de meeste van de grote havens van de wereld ergens in het land liggen, aan een rivier of baai. Londen, Antwerpen, Hamburg en New York zijn alle op enige afstand van de open zee. De grootste maritieme centra zijn beschutte, in het land gelegen waterwegen naar een open wegenknooppunt aan de kust. Ingenieurs zijn al aan het werk aan uitgebreide irrigatiewerken, om het water van de rivieren te controleren. Zodra er een markt is kan de Eufraat gemakkelijk tot aan Babylonwirwar uitgebaggerd worden.


12 vracht van goud en van zilver en van kostbare steen en van parels en van batisten en van purper en van zijde en van scharlaken en van elk soort citroenhout en van elk ivoren gebruiksvoorwerp en van elk gebruiksvoorwerp vanuit het kostbaarste hout en van koper en van ijzer en van marmer, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Dit is een lijst van de luxegoederen en benodigdheden van een grote stad. Iedere poging om deze zaken te "vergeestelijken" kan niet anders doen dan ons onder de indruk brengen van de nutteloosheid van iets anders dan een letterlijke interpretatie van deze schitterende metropool van de eindtijd.

Citroenhout (callitris quadrivalvis) wordt gevonden in het Atlas gebergte van Noord-Afrika en behoort tot de Cypressenfamilie. Het is als Lignum Vitea en wordt in Algerije nog steeds gebruikt voor inlegwerk. Het is donkerbruin, zwaar, fijn van nerf en geurend. Het werd, zoals de Griekse naam er van aanduidt, gebruikt om wierook te branden.


13 ook kaneel en gember en reukwerken en zalfolie en wierook en wijn en olie en tarwebloem en graan en beesten en schapen en van paarden en van koetsen en van lichamen en zielen van mensen. Tarsis dreef koophandel met u vanwege de veelheid van allerlei goed; met zilver, ijzer, tin, en lood handelden zij op uw markten. 13 Javan, Tubal en Mesech waren uw kooplieden; met mensenzielen en koperen vaten dreven zij onderlingen handel met u. ... 22 De kooplieden van Scheba en Raema waren uw kooplieden; met alle hoofdspecerij, en met alle kostelijk gesteente en goud, handelden zij op uw markten. (SV)[Eze. 27:12,13,22] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Gember, of amomum, is een soort geurende kruiden waarvan de "granen van het paradijs" van handel worden verkregen.


14 En de oogsttijd van de begeerte van jouw °ziel kwam vanaf jou weg en al de weelderige dingen en de schitterende dingen gingen vanaf jou verloren* en zij zullen ze niet meer vinden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Rijping, letterlijk het "sap uur", is een beeldende uitdrukking die de tijd aangeeft wanneer een vrucht volledig rijp is. Vijgen worden smakeloos en het witte sap dat er uit vloeit is alleen een paar uur voordat ze zoet als honing worden giftig. Er zit een typerende les in. Israëlstrijder van God is de echte vijgenboom. Babylonwirwar probeert haar plaats in te nemen en het koninkrijk te vestigen en zo de zegen te verwezenlijken die door de profeten werd beloofd, wat voorgesteld wordt door de delicate zoetheid van de vijgensiroop. In plaats daarvan eten zij het bittere, onsmakelijke gif, slechts een korte tijd voordat het echte koninkrijk gevestigd zal worden.


15 De kooplieden van deze dingen, die door haar rijk zijn, zullen vanaf veraf staan vanwege de vrees voor haar °kwelling, huilend en rouwend,
16 zeggend: 'Wee, wee, de grote °stad, omhuld zijnde in batisten kleding en purper en scharlaken en verguld zijnde met bewerkt goud en met kostbare steen en met parel,' Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid. (SV)[Eze. 28:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

DE TEMPELSECTIE – BABYLON’S VERWOESTING

"Verguld" schijnt een beeld te zijn voor alleen maar uiterlijk vertoon, want het is met goud, kostbare stenen en parels.


17 want in één uur werd zoveel °rijkdom verwoest*. En elke stuurman en iedereen die op de plaats vaart en zeelieden en zovelen als op de zee werken, staan* vanaf veraf. Uw goed, en uw marktwaren, uw onderlinge koophandel, uw zeelieden, en uw schippers; die uw breuken verbeteren, en die onderlingen handel met u drijven, en al uw krijgslieden, die in u zijn, zelfs met uw ganse gemeente, die in het midden van u is, zullen vallen in het hart der zeeen, ten dage van uw val. 28 Van het geluid des geschreeuws uwer schippers zullen de voorsteden beven. 29 En allen, die den riem handelen, zeelieden, en alle schippers van de zee, zullen uit hun schepen nederklimmen; op het land zullen zij staan blijven. (SV)[Eze. 27:27-29]
18 En zij schreeuwden, de rook van haar °vuurgloed bekijkend, zeggend: 'Wat lijkt op de grote °stad?' En zij zullen in hun gekerm een klaaglied over u opheffen, en over u weeklagen, zeggend: Wie is geweest als Tyrus, als de uitgeroeide in het midden der zee? (SV)[Eze. 27:32]
19 En zij wierpen losse aarde op hun °hoofden en zij schreeuwden, huilend en rouwend, zeggend: 'Wee, wee, de grote °stad waardoor wij allen die schepen in de zee hebben rijk zijn* vanuit haar *kostbaarheid, want in één uur werd zij verwoest*!' En zij zullen hun stem over u laten horen, en bitterlijk schreeuwen; en zij zullen stof op hun hoofden werpen, zij zullen zich wentelen in de as. 31 En zij zullen zich over u gans kaal maken, en zakken aangorden; en zullen over u wenen met bitterheid der ziel, en bittere rouwklage. 32 En zij zullen in hun gekerm een klaaglied over u opheffen, en over u weeklagen, zeggend: Wie is geweest als Tyrus, als de uitgeroeide in het midden der zee? 33 Als uw marktwaren uit de zeeen voortkwamen, hebt gij vele volken verzadigd; met de veelheid uwer goederen en uw onderlingen koophandel, hebt gij de koningen der aarde rijk gemaakt. 34 Ten tijde, dat gij uit de zeeen verbroken zijt in de diepte der wateren, zijn uw onderlinge koophandel en uw ganse gemeente in het midden van u gevallen. (SV)[Eze. 27:30-34]
20 Wees vrolijk over haar, hemel en de heiligen en de afgevaardigden en de profeten, want °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker oordeelt* het oordeel van jullie vanuit haar." Juicht, gij heidenen, met Zijn volk! want Hij zal het bloed Zijner knechten wreken; en Hij zal de wraak op Zijn tegenpartijen doen wederkeren, en verzoenen Zijn land en Zijn volk. (SV)[Deut. 32:43]
21 En één sterke boodschapper tilt* een steen als een grote molensteen en hij werpt* die tot in de zee, zeggend: "Zo, met een onstuimige beweging, zal Babylonwirwar, de grote stad, geworpen worden en er zal in haar niet nog gevonden worden. En het zal geschieden, als gij geeindigd zult hebben dit boek te lezen, dan zult gij een steen daaraan binden, en werpen het in het midden van den Frath; 64 En zult zeggen: Alzo zal Babel zinken, en niet weder opkomen, vanwege het kwaad, dat Ik over haar zal brengen, en zij zullen mat worden. Tot hiertoe zijn de woorden van Jeremia. (SV)[Jer. 51:63,64] - Maar u zal Ik tot een groten schrik stellen, en gij zult er niet meer zijn; als gij gezocht wordt, zo zult gij niet meer gevonden worden in eeuwigheid, spreekt de Heere HEERE. (SV)[Eze. 26:21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

In het oosten wordt de molensteen gebruikt om het meel te malen voor het dagelijks brood.


22 En het geluid van harpspelende zangers en artiesten en van fluitspelers en van bazuinblazers zal in jou niet meer gehoord worden. En elke vakman van elk handwerk zal in jou niet meer gevonden worden. En het geluid van de molensteen zal in jou niet meer gehoord worden; De vreugde der trommelen rust; het geluid der vrolijk huppelenden houdt op, de vreugde der harp rust. (SV)[Jes. 24:8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

De oude harp had de vorm van een lier. Het werd gebruikt voor de begeleiding van solozang. "Vermakers" geeft hen aan die zich wijden aan de kunsten van de muzen: geschiedenis, dichten, tragedie, astronomie, dansen en zingen. De fluit is hier een fluit die aan het einde wordt geblazen, zoals in de oudheid.


23 en het licht van een lamp zal in jou niet meer verschijnen, en de stem van een bruidegom en van een bruid zal in jou niet meer gehoord worden. Want jouw kooplieden waren de magnaten van de aarde, want in jouw toverij dwaalden* alle °natiën." Doch zij hebben niet gehoord, noch hun oor geneigd, maar gewandeld in de raadslagen, in het goeddunken van hun boos hart; en zij zijn achterwaarts gekeerd, en niet voorwaarts. (SV)[Jer. 7:24] - Wie heeft dit beraadslaagd over Tyrus, die kronende stad, welker kooplieden vorsten zijn, welker handelaars de heerlijkste in het land zijn? (SV)[Jes. 23:8] - Doch deze beide dingen zullen u in een ogenblik overkomen, op een dag, de beroving van kinderen en weduwschap; volkomenlijk zullen zij u overkomen, vanwege de veelheid uwer toverijen, vanwege de menigte uwer bezweringen. (SV)[Jes. 47:9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

Betovering komt van het woord drug, maar wordt in deze betekenis in de LXX gebruikt als het gelijke k’sg’ph, gewoonlijk weergegeven met toverij of hekserij (Exo 7:11-17; Deut 18:10; 2Kon. 9:22; Jes. 47:9; Jer 27:9; Dan 2:2; Mic 5:12; Nah 3:4.

De snelle opkomst van de macht en invloed van weelde heeft het voor de rijken mogelijk gemaakt om te heersen. Niet alleen plaatselijk controleert de rijke man de regering, maar de politiek van de naties wordt bepaald door hun financiële verplichtingen. Op deze wijze zullen de kooplieden van Babylonwirwar de groten van de aarde worden. Hun welzijn in hun handen houdend, als kredietverleners van vele naties, zullen zij in staat zijn hen in vele zaken, die in relatie staan met hun belangen, hun wil op te leggen. Door middel van hun kapitaal zullen zij alle naties overwinnen. Koning zullen voor hen ineenkrimpen, want alleen zij zullen in staat zijn hun obligaties te kopen. naties zullen voor hen slaven, want zij moeten rente betalen. De wereld zal van hen zijn, ondanks JAHWEH’s fronsen. Hij heeft als doel Zijn volk te zegenen door hen een zegen voor de naties te maken. Maar zij verkrijgen het verlangen van hun zielen door een vloek te worden. Zij zijn het hoofd van het nieuwe despotisme – de autocratie van het kapitaal. Geld regeert de wereld veel echter dan keizers of koningen of het publiek. De grote confederatie, die zeker schijnt op te staan uit de huidige wereldcrisis, zal alle politiek macht hebben, maar zullen leiding geven aan een wereld die bankroet is. Boven hen zal deze vrouw staan – het ongelovige, afvallige Israëlstrijder van God – en zij zal heerschappij hebben over de koningen van de aarde. Het is dan ook geen wonder dat ze samenspannen om haar te doden, in plaats van haar de enorme schatting te betalen die haar obligaties verlangen!


24 En in haar werd bloed van profeten en van heiligen gevonden* en van allen die afgeslacht zijn op de aarde. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Net zoals de Joden van de generatie van onze Heer schuldig gehouden werden voor de misdaden die lang daarvoor gebeurd waren (Matt. 23:35), zo wordt Babylonwirwar beschuldigd van alle eerdere bloedvergieten.


Terug naar de index.
Naar Openbaring 19
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.