Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De Openbaring van Jezus Christus
hoofdstuk 19

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Na deze dingen hoorde* ik in de hemel een grote stem als van een talrijke schare, zeggend: "Hallelujah, de redding en de heerlijkheid en de kracht is van onze °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

DE TEMPELSECTIE – HET HUWELIJK VAN HET LAMMETJE

Hallelujah, in het Grieks alleluia, is het Hebreeuwse Hallelu Jah, "looft JAH". Deze uitroep wordt alleen in de "Hallelujah Psalmen gebruikt. (Ps 104:35, 105:45, 106:1, 48, 111:1, 112:1, 113:1, 9, 115:18, 116:19, 117:2, 135:1, 3, 21, 146:1, 10, 147:1, 20, 148:1, 14, 149:1, 9, 150:1, 6) en altijd in antwoord op de uitvoering van oordeel. Het komt alleen in deze passage voor (19:1,3,4,6) bij het vieren van de verwoesting van Babylonwirwar. Het zou nooit gebruikt moeten worden bij vreugde of aanbidding in de huidige bedeling van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade!


2 want waarachtig en rechtvaardig zijn Zijn °beoordelingen, want Hij oordeelt* de grote ontuchtige °vrouw, die de aarde verderft* in haar °ontucht, en Hij verschaft* recht aan het bloed van Zijn °slaven vanuit haar °hand." HEERE! Gij zijt rechtvaardig, en elkeen Uwer oordelen is recht. (SV)[Psalm 119:137] - En zij schreeuwen* met luide stem, zeggend: Tot wanneer, de heilige en ware Eigenaar, oordeelt U niet en wreekt U ons bloed niet op hen die wonen op de Aarde? (SW)[Openb. 6:10]
3 En een tweede keer hebben zij uitgesproken: "Hallelujah!" En haar °rook gaat omhoog tot in de aionen van de aionen. En de rook van hun °kwelling stijgt op in de aionen van de aionen, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het wilde beest en zijn beeld aanbidden en indien iemand het teken van zijn °naam krijgt. (SW)[Openb. 14:11]
4 En de vier-en-twintig °oudsten en de vier dieren vallen* en zij aanbidden* °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Die zit op de troon, zeggend: "Amen! Hallelujah!" Onmiddellijk kwam* ik in de geest en zie*, een troon, gesitueerd in de hemel en op de troon zit Iemand. (SW)[Openb. 4:2]
5 En een stem kwam uit vanaf de troon, zeggend: "Lofprijsm onze °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, al Zijn °slaven en die Hem vrezen, de kleinen en de groten." Gij, die den HEERE vreest! prijst Hem; al gij zaad van Jakob! vereert Hem; en ontziet u voor Hem, al gij zaad van Israël! (SV)[Psalm 22:23] - Hij zal zegenen, die den HEERE vrezen, de kleinen met de groten. (SV)[Psalm 115:13]
6 En ik hoorde* een stem als van een talrijke schare en het geluid als van vele wateren en als het geluid van sterke donderslagen, zeggend: "Hallelujah! Want de Heer, onze °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Almachtige, is koning! en Zijn °voeten waren als wit brons, als opgevuurd in een oven, en de stem van Hem was als het geluid van vele wateren (SW)[Openb. 1:15] - De HEERE zal in eeuwigheid en geduriglijk regeren! (SV)[Ex. 15:18] - Ik ben de alfa en de omega, zegt de Heer God, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige (SW)[Openb. 1:8]
7 Wij zullen ons verheugen en wij zullen jubelen en wij zullen aan Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lammetje kwam en Zijn °bruid maakt zichzelf gereed*." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

We worden voor het eerst aan de bruid van het Lam voorgesteld door JohannesJAH is genadig de Doper (Joh. 3:28-30). Zij was samengesteld uit hen van Israëlstrijder van God die Hem erkenden als zijnde JAHWEH’s Lam voor hun zonden. Net zoals water veranderd werd in wijn in het Galileese Kanaplaats van riet (Joh. 2.1-11), zo zal Hij de wet omvormen in overvloeiende blijdschap, wanneer dit huwelijk plaatsvindt. Het was de gewoonte dat de feestelijkheden zeven of veertien dagen zouden duren. Het huwelijk van het Lammetje zal een heel millennium duren.

Israëlstrijder van God wordt vaak voorgesteld onder het beeld van de vrouw van JAHWEH. Bij de Sinaďnaar de woestijn Sin, waarin de berg ligt werd Hij hun Echtgenoot (Jer. 31:22). Hij brengt Zijn knapheid over haar (Eze. 16:8-14). Maar ze liet Hem in de steek om achter andere liefjes aan te gaan (Hos. 2:6-13). Daarom gaf Hij Israëlstrijder van God een scheidbrief (Deut. 24:1-4). Zij werden in gevangenschap gezonden. Volgens de wet kan zij nooit meer de Zijne zijn. Toch vraagt Hij haar om terug te keren (Jer. 3:1). Hij belooft op haar te wachten en voor Zichzelf te houden tot de latere dagen "Gij zult vele dagen na mij blijven zitten (gij zult niet hoereren, noch een anderen man geworden), en Ik ook na u." (Hos. 3:3;SV). Hij zal ze terugroepen: "Bekeert u, gij afkerige kinderen! spreekt de HEERE, want Ik heb u getrouwd", zegt Jeremiaverhogen doet JAH (3:14). Toen onze Heer kwam noemde Hij hen een boosaardig en overspelig geslacht, want zij hadden JAHWEH verlaten. Maar zij die Hem ontvingen werden een deel van, niet de vrouw van JAHWEH of van het Lam, maar van de bruid van het Lammetje. Niet een trieste reünie op hoge leeftijd, maar hernieuwde jeugd. De oostelijk bruid werd voorgesteld op de meest aantrekkelijke wijze die mogelijk was. Vandaar de vraag van de profeet: "Vergeet ook een jonkvrouw haar versiersel, of een bruid haar bindselen?" (Jer. 2:32;SV).


8 En aan haar werd reine, schitterende batisten kleding gegeven*, opdat zij omhuld zal zijn, want de batisten kleding zijn de rechtvaardigheidsdaden van de heiligen. Ik ben zeer vrolijk in den HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, den mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan; gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. (SV)[Jes. 61:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

De witte kleding is symbolisch voor de beloningen voor hun rechtvaardige daden.


9 En hij zegt tot mij: "Schrijf*! 'Gelukkig zijn die geroepen zijn tot in de avondmaaltijd van de bruiloft van het Lammetje'." En hij zegt tot mij: "Deze °woorden zijn de waarachtige van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker." En als een van degenen, die mede aanzaten, deze dingen hoorde, zeide hij tot Hem: Zalig is hij, die brood eet in het Koninkrijk Gods. (SV)[Luc. 14:15]
10 En ik viel* vlak voor zijn °voeten om hem te aanbidden*. En hij zegt tot mij: "Zie! Nee! Ik ben jouw mede-slaaf en van jouw °broeders, van die de getuigenverklaring van JezusJAH redt hebben! Aanbid* °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, want de getuigenverklaring van JezusJAH redt is de geest van de profetie!" Toen nu °Petrus binnen kwam*, kwam hem °Cornelius tegemoet*. Vallend* aan zijn °voeten aanbidt* hij. 26 Doch Petrus doet hem opstaan*, zeggend: Sta* op! Ik ben zelf ook mens! (SW)[Hand. 10:25,26] - En de draak is* boos op de vrouw en ging* weg om te strijden met de rest van haar °zaad, die de voorschriften van °God houden en het getuigenis van Jezus hebben. (SW)[Openb. 12:17]
11 En ik nam de hemel waar, geopend zijnde. En neem waar, een wit paard en Die er op zit wordt genoemd Trouw en Waarachtig en Hij oordeelt en voert oorlog in rechtvaardigheid. In het dertigste jaar, in de vierde maand, op den vijfden derzelve maand, als ik in het midden der weggevoerden was bij de rivier Chebar, zo geschiedde het, dat de hemelen werden geopend, en ik gezichten Gods zag. (SV)[Eze. 1:1] - Ik zag des nachts, en ziet, een Man rijdende op een rood paard, en Hij stond tussen de mirten, die in de diepte waren; en achter Hem waren rode, bruine en witte paarden. (SV)[Zach. 1:8] - en van Jezus Christus, de getrouwe Getuige, de eerstgeborene van de doden, en het hoofd van de koningen van de aarde, de ons liefhebbende en ons verlossende* uit onze °zonden, in Zijn °bloed (SW)[Openb. 1:5] - Voor het aangezicht des HEEREN; want Hij komt, want Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten met gerechtigheid, en de volken met Zijn waarheid. (SV)[Psalm 96:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

DE TEMPELSECTIE – DE GROTE MAALTIJD

Zet deze scene tegenover Zijn intrede in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter (Matt. 21.1-9 enz). Daar stelde Hij Zichzelf voor als hun Koning, onaanzienlijk, gezeten zoals een arme boer zou rijden. Nu komt Hij zittend op een wit paard. In het oosten is het een teken van waardigheid als men op een wit dier rijd, zeker een paard. Dit wordt alleen aan de hoogsten in rang toegestaan. Er is een andere tegenstelling tussen deze Ruiter en de valse messias onder het eerste zegel (6:2), wiens overwinningen werden gevolgd door oorlog, hongersnood en pestziekten. Deze strijd wordt gevolgd door duizend jaren van vrede en overvloed en welvaart. De pseudo-messias zal ontrouw en vals zijn; deze Ruiter is Trouw en Waar.

Deze opening staat in contrast met de open deur (4:1) waarmee de Troonsectie begint. Vandaag is er geen communicatie tussen hemel en aarde. Wanneer het oordeel begint is het nog steeds beperkt, zoals aangegeven door het beeld van een open deur, maar wanneer deze Ruiter naar voren komt, wordt de hemel zelf geopend, aantonend dat, eindelijk, de barričres tussen hemel en aarde zijn verwijderd.

Dit is de heerlijke komst waar heel Zijn aardse naar heeft verlangd, en over wie de profeten vaak hebben gesproken. Vergelijk deze passage met Jesajaheil is JAH (63:1-6), die ons herinnert aan de wijnoogst (14:17-20), die een ander aspect van deze zelfde scene schijnt te zijn, want ze worden gecombineerd in de vraag:

"Waarom zijt Gij rood aan Uw gewaad,
en Uw klederen als van een, die in de wijnpers treedt?" (Jes. 63:2;SV)


12 En Zijn ogen zijn een vlam van vuur en op Zijn °hoofd zijn vele diademen, hebbende namen geschreven zijnde die niemand heeft waargenomen dan Hijzelf. Zijn °hoofd nu en de haren zijn wit als witte wol, als sneeuw, en Zijn °ogen zijn als een vuurvlam (SW)[Openb. 1:14] - Die een oor heeft, laat hem horen* wat de geest zegt tot de ekklesias: De overwinnende, Ik zal hem geven van het verborgen zijnde manna, en Ik zal hem een witte kiezelsteen geven en op de kiezelsteen is een nieuwe naam geschreven, die niemand heeft waargenomen dat die hem verkrijgt (SW)[Psalm 2:17]
13 En Hij is omhuld met bovenkleding, ondergedompeld zijnde in bloed. En Zijn °naam wordt genoemd: Het Woord van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen, van Bozra? Deze, Die versierd is in Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die in gerechtigheid spreek, Die machtig ben te verlossen. 2 Waarom zijt Gij rood aan Uw gewaad, en Uw klederen als van een, die in de wijnpers treedt? 3 Ik heb de pers alleen getreden, en er was niemand van de volken met Mij; en Ik heb hen getreden in Mijn toorn, en heb hen vertrapt in Mijn grimmigheid; en hun kracht is gesprengd op Mijn klederen, en al Mijn gewaad heb Ik bezoedeld. (SV)[Jes. 63:1-3] - De overwinnende zal zo gekleed zijn in witte klederen en Ik zal zijn °naam niet uitwissen uit het boek van het leven en Ik zal zijn °naam belijden voor de ogen van Mijn °Vader en voor de ogen van Zijn °boodschappers (SW)[Openb. 3:5] - In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. ... 14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid. (SV)[Joh. 1:1,14]
14 En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, witte en reine batisten kleding aangetrokken hebbend. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

De legers in de hemel hebben de draak al uit de hemel verdreven (12:7-9). Nu staan ze op het punt het oordeel over de aarde te voltooien. Dit werd al in de dagen van Henochtoegewijd, leraar voorzegd: "Henochtoegewijd, leraar nu, de zevende vanaf Adam (van) rode (aarde), profeteert ook tot dezen: "Zie! De Heer kwam te midden van tienduizenden van Zijn heiligen, om oordeel te doen tegen allen" Judaslof (Griekse vorm van Juda) 14,15)

Dit is het volle einde van al het verkeerde heersen van de mens en de prelude voor het heersen van ChristusGezalfde en Zijn heiligen. De zogeheten tweede Psalm vindt z’n vervulling in deze strijd. Hij ontmoet het enorme internationale leger dat het beest en de draak aanbidt, en vestigt, door het te overwinnen Zijn eigen heerschappij en de aanbidding van JAHWEH. Dan neemt Hij Zijn ware plaats in aan het hoofd van alle aardse soevereiniteit.


15 En vanuit Zijn °mond gaat een scherpe sabel uit, opdat Hij daarmee de natiën slag zou geven. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren knots. En Hij treedt de perskuip van de wijn van de woede van de boosheid van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Almachtige. En in Zijn °rechterhand heeft Hij zeven sterren en uit Zijn °mond gaat een scherp tweesnijdend zwaard uit, en Zijn °gezicht is zoals de zon verschijnt in haar °kracht. (SW)[Openb. 1:16] - Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. (SV)[Psalm 2:9] - Slaat de sikkel aan, want de oogst is rijp geworden; komt aan, daalt henen af, want de pers is vol, en de perskuipen lopen over; want hunlieder verontwaardiging is groot. (SV)[Joël 3:13] - Ik ben de alfa en de omega, zegt de Heer God, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige (SW)[Openb. 1:8]
16 En op Zijn °bovenkleding en op Zijn °dij heeft Hij een naam geschreven: "Koning van koningen en Heer van heren." Want de HEERE, uw God, is een God der goden, en een Heere der heren; die grote, die machtige, en die vreselijke God, Die geen aangezicht aanneemt, noch geschenk ontvangt; (SV)[Deut. 10:17]
17 En ik nam een andere boodschapper waar, staande in de zon, en hij schreeuwt* met grote stem, zeggend tot alle °vogels die vliegen in het midden van de hemel: "Komm hier! Wordm verzameld tot in de grote avondmaaltijd van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

DE TEMPELSECTIE – DE DUIZEND JAREN

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers grote maaltijd na de strijd laat zien hoe vreselijke de slachtpartij zal zijn. De strijd waarnaar in Ezechiël (39:11-22) wordt verwezen, is mogelijk na de duizend jaren (20:9).


18 opdat jullie vlezen van koningen zullen eten en vlezen van hoofdmannen over duizend en vlezen van sterken en vlezen van paarden en van die op hen zitten en vlezen van alle vrijen, bovendien ook van slaven en van kleinen en van groten." Gij dan, mensenkind! zo zegt de Heere HEERE: Zeg tot het gevogelte van allen vleugel, en tot al het gedierte des velds: Vergadert u, en komt aan, verzamelt u van rondom, tot Mijn slachtoffer, dat Ik voor u geslacht heb, een groot slachtoffer, op de bergen Israëls, en eet vlees, en drinkt bloed. 18 Het vlees der helden zult gij eten, en het bloed van de vorsten der aarde drinken; der rammen, der lammeren, en bokken, en varren, die altemaal gemesten van Basan zijn. 19 En gij zult het vette eten tot verzadiging toe, en bloed drinken tot dronkenschap toe; van Mijn slachtoffer, dat Ik voor u geslacht heb. 20 En gij zult verzadigd worden aan Mijn tafel van rij paarden en wagen paarden, van helden en alle krijgslieden, spreekt de Heere HEERE. (SV)[Eze. 39:17-20]
19 En ik nam het wilde dier waar en de koningen van de aarde en hun °legers, verzameld zijnde om de oorlog te doen* met Die zit op het paard en met Zijn °leger. De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggend: (SV)[Psalm 2:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

De naam "wild beest" wordt zowel aan het wereldrijk als aan het laatste hoofd er van gegeven. Dit hoofd en de valse profeet zijn duidelijk bovenmenselijk – de "supermens" waar de wereld al naar uitziet. Hun lot is in overeenstemming met hun daden. Het feit dat het wilde beest eens werd doodgeslagen, maar door de draak werd terug tot leven werd geroepen, en het feit dat de valste profeet leven geeft aan het beeld, schijnt aan te duiden dat zij niet gedood kunnen worden als de rest, en daarom tijdens de duizend jaren zullen lijden in de poel des vuurs. Hun lot is uniek en moet niet gezien worden als het lot van allen die zonder ChristusGezalfde sterven.


20 En het wilde dier wordt gepakt en met hem de pseudo-profeet, die de tekenen in het zicht van hem doet*, door welke hij hen doet dwalen* die het merkteken van het wilde dier in ontvangst nemen en de afbeelding van hem aanbidden. De twee werden levend geworpen* in het meer van het vuur, het brandende in zwavel. En een andere, derde, boodschapper volgt* hen, zeggend met een luide stem: Indien iemand het wilde beest aanbidt en zijn °beeld, en het teken op zijn °voorhoofd krijgt of aan zijn °hand. .... 11 En de rook van hun °kwelling stijgt op in de aionen van de aionen, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het wilde beest en zijn beeld aanbidden en indien iemand het teken van zijn °naam krijgt. (SW)[Openb. 14:9,11] - Want Tofeth is van gisteren bereid; ja, hij is ook voor den koning bereid; Hij heeft hem diep en wijd gemaakt, het vuur en hout van zijn brandstapel is veel; de adem des HEEREN zal hem aansteken als een zwavelstroom. (SV)[Jes. 30:33] - drinkt hij ook van de furie van °God, onverdund gemengd in de drinkbeker van Zijn °verontwaardiging en hij zal gekweld worden in vuur en zwavel, voor de ogen van heilige boodschappers en voor de ogen van het Lammetje. (SW)[Openb. 14:10]
21 En de overigen werden gedood* met de sabel van Die zit op het paard, die uitkomt vanuit Zijn °mond; en alle °vogels worden verzadigd dooreig. vanuit hun °vlezen. Gij dan, mensenkind! zo zegt de Heere HEERE: Zeg tot het gevogelte van allen vleugel, en tot al het gedierte des velds: Vergadert u, en komt aan, verzamelt u van rondom, tot Mijn slachtoffer, dat Ik voor u geslacht heb, een groot slachtoffer, op de bergen Israëls, en eet vlees, en drinkt bloed. ... 20 En gij zult verzadigd worden aan Mijn tafel van rij paarden en wagen paarden, van helden en alle krijgslieden, spreekt de Heere HEERE. (SV)[Eze. 39:17,20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

Dit is als de vernietiging van Sennacherib’s leger, maar op een grotere schaal (2Kon. 19:35)


Terug naar de index.
Naar Openbaring 20
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.