Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De Openbaring van Jezus Christus
hoofdstuk 2

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Schrijf* aan de boodschapper van de ekklesia in Efezetoegestaan: "Deze dingen nu zegt Die de zeven sterren in Zijn °rechterhand houdt, Die wandelt te midden van de zeven °gouden °lampstandaarden: En in Zijn įrechterhand heeft Hij zeven sterren en uit Zijn įmond gaat een scherp tweesnijdend zwaard uit, en Zijn įgezicht is zoals de zon verschijnt in haar įkracht.... 20 en het geheim van de zeven sterren die jij waarnam* in Mijn įrechterhand, en de zeven įgouden įkandelaren. De zeven sterren zijn boodschappers van de zeven ekklesias en de zeven kandelaren zijn de zeven ekklesias. (SW)[Openb. 1:16,20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

DE ZEVEN BRIEVEN

Deze brieven vallen uiteen in twee groepen. In de eerste drie gaat het bevel om te luisteren vooraf aan de belofte. In de laatste vier wordt deze volgorde omgekeerd. In de eerste wordt de herinnering aan de wildernis ervaring opgeroepen: hun eerste liefde in Efezetoegestaan, hun beproevingen in Smyrnamirre, Bileamverslinder van het volk in Pergamos (of Pergamum) burcht. De laatste laten hen denken aan hun geschiedenis in het land Ė twee voor IsraŽlstrijder van God en twee voor Judalof: Jezebel in Thyatirastad in LydiŽ in Klein AziŽ, IsraŽlstrijder van Gods uitwissen in Sardis (of Sardes) oude hoofdstad van LydiŽ in Klein AziŽ, 80Km ten oosten van Smyrna, de tempel tijdens Hezekiaís heerschappij in Filadelfia, en de afnemende dagen van de kleine profeten in Loadicea.

[Commentaar]
Commentaar

1

De "boodschapper" hier kunnen we zien als de secretaris van de ekklesia ter plaatse. In kerkse termen zou men kunnen spreken als over een scriba.

Wim Janse


2 Ik heb jouw °werken waargenomen en jouw °moeite en jouw °verduren, en dat jij kwaden niet kan verdragen*. En jij beproeft* die van zichzelf zeggen afgevaardigden te zijn en zij zijn het niet, en jij vond hen leugenachtig; En schrijf aan de engel der gemeente te Sardes: Dit zegt Hij, die de zeven Geesten Gods en de zeven sterren heeft: Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood. ... 8 Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. ... 15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet (SV)[Openb. 3:1,8,15] - Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar test de geesten of ze uit įGod zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. (SW)[1Joh. 4:1]
3 en jij hebt het verduren en jij verdraagt* vanwege Mijn °naam en jij wordt* niet moe.
4 Maar Ik heb tegen jou dat jij jouw °eerste °liefde loslaat*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

EFEZE

Hun eerste "liefde" is een verwijzing naar IsraŽlstrijder van Gods huwelijken in de wildernis (Hos. 11:1; Jer. 2.2; Eze. 16:8,10; Exo. 19:4,6).


5 Herinner je dan waarvandaan jij bent gevallen, en bezin* je, en doe de eerste werken. Maar indien niet, dan kom Ik tot jou en zal ik jouw °lampstandaard vanuit haar °plaats bewegen, in het geval jij je niet zou bezinnen. Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen. ... 19 Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u. (SV)[Openb. 3;3,19]
6 Maar dit heb je, dat jij de werken van de Nikolaïten haat, de dingen die Ik ook haat. Zou ik niet haten, Here, wie U haten, niet verafschuwen wie tegen U opstaan? (SV)[Psalm 139:21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

De Nicolaieten (Overwinnaar Volk) zijn mogelijk IsraŽlstrijder van Goditische volgelingen van het wilde beest. Hun naam geeft hun verbondenheid aan de grote wereldveroveraar aan. Eerst worden hun daden veroordeeld en dan hun leer (2:15). Het was dezelfde als die van Bileamverslinder van het volk (Num. 25:2).


7 Die een oor heeft, laat hem horen* wat de geest zegt tot de ekklesias: Aan de overwinnende. Ik zal hem te eten geven vanuit het hout van het leven, welke is in het midden van het paradijs van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker." Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. ... 14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. (SV)[Openb. 22:2,14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

De "boom" van leven is, letterlijk, het hout of de paal van leven, want het hout is dood, en spreekt, in deze zinsnede, altijd van leven uit de dood of opstanding.

De belofte herinnert ons aan de boom des levens in Eden en heeft zín voleinding in het nieuwe Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter (22:2). Onze bestemming is de hemel (Efe. 1:3).


8 En schrijf* aan de boodschapper van de ekklesia in Smyrnamirre: "Deze dingen nu zegt de Eerste en de Laatste, die dode werd* en leeft: Zo zegt de Here, de Koning en Verlosser van IsraŽl, de Here der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God. (SV)[Jes. 44:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

SMYRNA

In elke boodschap verwijst de Heer naar dat soort bijzonderheden van het voorafgaand visioen die passen bij die ekklesia. Zijn opstandingsleven is een belofte van de krans van leven die Hij belooft aan hen die trouw waren tot aan de dood.

[Commentaar]
Commentaar door Wim Janse

8

BOODSCHAPPER

We moeten hier niet denken aan een hemelwezen (engel), maar aan een persoon die het centrale aanschrijfpunt is van de ekklesia in die plaats, denk aan een secretaris van een vereniging of in kerkelijke kring de scriba. Door deze wordt de post ontvangen en doorgezonden naar of voorgelezen aan de rest van de groep.


9 Ik heb van jou de werken en de verdrukking en de armoede waargenomen (maar jij bent rijk), en de laster vanuit die van zichzelf zeggen Joden te zijn en zij zijn het niet, maar zij zijn de synagoge van de SatanTegenstander. Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad. (SV)[Openb. 3:9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Welke kracht kan er bestaan die de Joden opeist tenzij de ekklesia van Smyrnamirre samengesteld was uit Joden? Hun verbondenheid aan SatanTegenstanders (of de Tegenstanders) synagoge zou nergens op slaan als de Smyrnamirreieten niet bij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers synagoge hoorden.


10 Vrees niets van de dingen die jij op het punt staat te lijden. Neem waar, de duivelVerdachtmaker staat op het punt enigen vanuit jullie in de cel te werpen, opdat jullie beproefd zullen worden, en jullie zullen een verdrukking van tien dagen hebben. Word trouw tot de dood en Ik zal jou de lauwerkrans van het leven geven. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen. (SV)[Openb. 13:10] - Neem toch met uw dienaren gedurende tien dagen de proef: men geve ons groenten te eten en water te drinken; ... 14 Hij gaf hun hierin gehoor en nam met hen gedurende tien dagen de proef, (SV)[Dan. 1:12,14] - Gelukkig de man die beproeving ondergaat, want, gekwalificeerd wordend*, zal hij de krans van het leven verkrijgen die Hij belooft* aan de Hem gelovenden. (SW)[Jakobus 1:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

De tiendaagse benauwenis verwijst naar IsraŽlstrijder van Gods beproeving in de wildernis. Die duurde veertig jaren. Deze zal kort duren. Joden lijden vaak onder anti-Semnaam, faamitische rellen.

Een krans, of guirlande, vaak van lauriertakken, werd toegewezen aan de succesvolle deelnemer in de oude spelen. Dit was de overwinningstrofee. Het is geen symbool van heerschappij, maar een beloning van een volhardende inspanning. De krans van leven zal gedragen worden door allen die leven verkrijgen als beloning voor hun werken. Hij wordt gegeven aan degene die beproeving doorstaat (Jak. 1:12). Het leven dat wij hebben in ChristusGezalfde is een genadevol geschenk, en zeker niet een beloning voor onze inspanningen, en daarom kan het niet met een krans worden uitgedrukt.


11 Die een oor heeft, laat hem horen* wat de geest zegt tot de ekklesias: Die overwint zal zeker niet beschadigd worden vanuit de tweede °dood." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

De verwijzing in deze belofte is naar de intrede van de dood toen Adam (van) rode (aarde) zondigde. De vervulling van de belofte zal wachten tot het grote witte troon gericht (20:11). Deze belofte kan nu niet toegepast worden, want allen die in ChristusGezalfde zijn vallen buiten het gericht.


12 En schrijf* aan de boodschapper van de ekklesia in Pergamum (of Pergamos) burcht: "Deze dingen nu zegt Die de scherpe °tweesnijdende °sabel heeft: En Hij maakte mijn mond als een scherp zwaard; in de schaduw zijner hand verborg Hij mij. Hij maakte mij tot een puntige pijl, in zijn pijlkoker stak Hij mij (SV)[Jes. 49:2] [Commentaar]
Commentaar door Wim Janse

12

BOODSCHAPPER

We moeten hier niet denken aan een hemelwezen (engel), maar aan een persoon die het centrale aanschrijfpunt is van de ekklesia in die plaats, denk aan een secretaris van een vereniging of in kerkelijke kring de scriba. Door deze wordt de post ontvangen en doorgezonden naar of voorgelezen aan de rest van de groep.


13 Ik heb waargenomen waar jij woont: waar ook de troon van de SatanTegenstander is. En jij houdt Mijn °naam en jij loochent* het geloof van Mij niet in de dagen van Antipasevenbeeld van de vader (korte vorm van Antipater), de trouwe °getuige van Mij, die bij jullie werd gedood*, waar ook de SatanTegenstander woont.
14 Maar Ik heb enkele dingen tegen jou, dat jij daar enigen hebt die vasthouden aan het onderwijs van Bileamverslinder van het volk, die Balak (God heeft) verwoest onderwees een valstrik te werpen in het zicht van de zonen van IsraŽlstrijder van God, om afgodenoffers te eten en om ontucht te plegen*. Zie, dezen waren op raad van Bileam voor de IsraŽlieten aanleiding om trouwbreuk te plegen tegen de Here ter oorzake van Peor, zodat de plaag kwam onder de vergadering des Heren. (SV)[Num. 31:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

PERGAMOS

Bileamverslinder van het volk (Num. 25). Het trieste toneel in Shittim zal herhaald worden in de dag van JAHWEH. In de oude tijden gingen offers aan de goden vergezeld met ceremoniŽle prostitutie, die ook de aanbidding van het wilde beest zal kenmerken. Vergelijk 2:20; 9:20, 21; 14:4, 21:8, 22:15; Jude :15, 16, 23. Bileamverslinder van het volk werd met het zwaard gedood (Num. 31:8; Joz. 13.22). De Nicolaieten worden met een soortgelijk lot bedreigd. Dit zal werkelijkheid worden wanneer de volgelingen van het wilde beest gedood worden "met het zwaard van Die zit op het paard, komende uit Zijn mond en alle vogels worden verzadigd door hun vlees" (19:21).


15 Zo heb jij ook die het onderwijs van de Nikolaïten houden, evenzo.
16 Bezin* je dan! Maar indien niet, dan kom Ik snel tot jou en Ik zal met hen oorlog voeren met de sabel van Mijn °mond. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. (SV)[Openb. 3:11] - En Hij maakte mijn mond als een scherp zwaard; in de schaduw zijner hand verborg Hij mij. Hij maakte mij tot een puntige pijl, in zijn pijlkoker stak Hij mij. (SV)[Jes. 49:2]
17 Die een oor heeft, laat hem horen* wat de geest zegt tot de ekklesias: Die overwint, hem zal Ik geven vanuit het verborgen zijnde manna en Ik zal aan hem een wit kiezelsteentje geven en op het kiezelsteentje een nieuw geschreven naam, die niemand heeft waargenomen dan die hem in ontvangst neemt." Hij deed manna tot spijze op hen regenen, en schonk hun hemelkoren; (SV)[Psalm 78:24] - En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. (SV)[Openb. 19:12] - En gij zult uw naam tot een vloekwoord achterlaten voor mijn uitverkorenen, en de Here Here zal u doden; maar zijn knechten zal Hij met een andere naam noemen, zodat wie zich in den lande zegent, (SV)[Jes. 65:15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Tenzij zij het beeld van het wilde beest aanbidden zullen zij niet in staat zijn voedsel te verkrijgen, tenzij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker het geeft zoals Hij het manna gaf. Zo zal de stergekroonde vrouw in de wildernis gevoed worden (12.14). Dan zullen zij bidden zoals Hij hen leerde: "Ons brood, het deel, geef het aan ons vandaag" (Matt. 6.11;SW), want elke andere bron is afgesneden.

De witte kiezelsteen werd gebruikt bij het verdelen van het land. De naam van iedere man was op een kiezelsteen geschreven en deze werden in een zak gedaan. Terwijl een lotdeel werd genoemd, werd een steen uit de zak genomen. Het lotdeel werd gegeven aan de man wiens naam op de steen stond. Zo zal de witte steen een voorsmaak zijn van hun lotdeel in het koninkrijk. Dit is voor IsraŽlstrijder van God, niet voor het lichaam van ChristusGezalfde.


18 En schrijf* aan de boodschapper van de ekklesia in Tyatirastad in LydiŽ in Klein AziŽ: "Deze dingen nu zegt de Zoon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Die Zijn °ogen heeft als een vlam van vuur en Zijn °voeten lijkend op wit brons. Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een Oude van dagen zette Zich neder; zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur; (SV)[Dan. 7:9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

THYATIRA

Tertullianus en Epifanus zeggen dat er geen ekklesia was in Thyatirastad in LydiŽ in Klein AziŽ, toen JohannesJAH is genadig deze woorden schreef. Op grond hiervan werd deze profetie in vroege tijden verworpen. Er is hier echter geen probleem wanneer we het feit erkennen dat, in geest, JohannesJAH is genadig in de dag van JAHWEH werd overgebracht. Dan zal er een ekklesia zijn in Thyatirastad in LydiŽ in Klein AziŽ , die perfect zal overeenkomen met de er aan geadresseerde brief.

[Commentaar]
Commentaar door Wim Janse

18

BOODSCHAPPER

We moeten hier niet denken aan een hemelwezen (engel), maar aan een persoon die het centrale aanschrijfpunt is van de ekklesia in die plaats, denk aan een secretaris van een vereniging of in kerkelijke kring de scriba. Door deze wordt de post ontvangen en doorgezonden naar of voorgelezen aan de rest van de groep.


19 Ik heb jouw °werken waargenomen en de liefde en het geloof en de bediening en jouw °verduren, en de laatste van jouw °werken zijn meer dan de eerste.
20 Maar Ik heb veel tegen jou, dat jij jouw °vrouw Izebelonaangeraakt met rust hebt gelaten*, die van zichzelf zegt profetes te zijn, en zij onderwijst en zij doet Mijn °slaven dwalen om ontucht te plegen* en afgodenoffers te eten. Het minst erge was, dat hij wandelde in de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, maar hij nam tot vrouw Izebel, de dochter van Etbaal, de koning der Sidoniers, en ging de Baal dienen en zich voor hem neerbuigen. (SV)[1Kon. 16:31] - Terwijl IsraŽl in Sittim verbleef, begon het volk ontucht te plegen met de dochters van Moab. 2 Dezen nodigden het volk tot de slachtoffers van haar goden en het volk at daarvan en boog zich neer voor haar goden. (SV)[Num. 25:1,2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Dit is een verwijzing naar de periode van de koningen (1Kon. 16:31). De fout van Bileamverslinder van het volk (2Petr. 2:15; Judaslof (Griekse vorm van Juda) 10,13) wordt de staatsreligie (verg. 9:20,21;17:2:4; 18:3). Het feit dat Efezetoegestaan (2:6) en Pergamos (of Pergamum) burcht (2.14) en Thyatirastad in LydiŽ in Klein AziŽ alle tegen dit kwaad worden gewaarschuwd, laat zien dat de aanbidding van het wilde beest de verleidingen van afgoderij zal doen herleven.


21 En Ik heb aan haar tijd gegeven*, opdat zij zich zou bezinnen, en zij wil zich niet bezinnen* vaneig. vanuit haar °ontucht.
22 Neem waar, Ik zal haar tot in een ligbed werpen en die met haar echtbreuk plegen tot in grote verdrukking, in het geval dat zij zich niet zullen bezinnen vanuit haar °werken.
23 En haar °kinderen zal Ik doden in de dood en al de ekklesias zullen weten dat Ik het ben die nieren en harten doorzoekt. En Ik zal aan ieder van jullie geven overeenkomstig jullie °werken. Mijn schild is bij God, die de oprechten van hart verlost; (SV)[Psalm 7:10] - Geef hun naar hun handeling en naar hun schandelijk gedrag; geef hun naar het werk van hun handen, vergeld hun naar hun doen. (SV)[Psalm 28:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

Dood wordt hier gebruikt voor een epidemische ziekte (plaag, verg, de zwarte dood) Zie 6:8.

"Nieren en harten" is een Hebreeuwse uitdrukking die zuiverheid van motief aanduidt.


24 Maar tot jullie zeg Ik, tot de overigen in Tyatirastad in LydiŽ in Klein AziŽ, zovelen als dit °onderwijs niet hebben, die niet de diepe dingen van de SatanTegenstander kennen*, zoals zij zeggen, ik zal op jullie geen andere zwaarte werpen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

De diepten van SatanTegenstander zijn in tegenstelling tot de diepten van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (1Kor. 2:10). De laatsten worden doorzocht door de geest en zijn onbekend aan de zielse mens. SatanTegenstanders diepten zijn te vinden in het inwijden van de meest beschamende passie tot religie. Ieder beroep op de zintuigen, of het nu via het oog gaat in schitterende gebouwen en rituelen, of via het oor door de hypnotiserende invloed van muziek, of via de smaak bij diners en banketten, of via de lagere sensuele verlangens, is een afdalen in de diepten van SatanTegenstander. In het begin deed hij een beroep op de vrouw via haar zintuigen (Gen. 3:1,6). Zijn verlangen naar aanbidders leidt hem er toe hen de sterkste sensuele verleidingen aan te bieden, vermomd onder de heilige sanctie van goddelijke aanbidding.


25 Evenwel, hetgeen jullie hebben, houd*m dat vast, tot op dat Ik ook maar zou arriveren. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. (SV)[Openb. 3:11]
26 En aan die overwint en die Mijn °werken bewaart tot op het einde, aan hem zal Ik autoriteit over de natiën geven,
27 en hij zal hen hoeden met een ijzeren knots, zoals de aardewerken °voorwerpen worden verbrijzeld, zoals ook Ik bij Mijn *Vader in ontvangst heb genomen. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk. (SV)[Psalm 2:9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27

De staf van een herder was een zware knuppel met een band, om die stevig aan zijn pols te binden, en met een grote kop, vol met punten, aan het einde. Hij droeg een kromstaf voor de schapen en een knuppel voor hun vijanden (12:5; 19:15). Hij zal met kracht heersen. IsraŽlstrijder van God, niet het lichaam van ChristusGezalfde, zal heersen over de milleniale aarde.

In het oosten werd potten vergruisd om er een soort cement van te maken.


28 En Ik zal aan hem de ster van de vroege morgen geven. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. (SV)[Openb. 22:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

De Morgenster is bijzonder toepasselijk voor de Zoon van Davidgeliefde (22:16). Hij is de Verkondiger van de naderende dag. In de vroegste fase van het koninkrijk wordt aan de overwinnaar een plaats toegewezen.


29 Die een oor heeft, laat hem horen* wat de geest zegt tot de ekklesias."
Terug naar de index.
Naar Openbaring 3
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.