Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De Openbaring van Jezus Christus
hoofdstuk 22

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En hij toont* aan mij een rivier van water van leven, schitterend als kristal, uitgaande vanuit de troon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en van het Lammetje. Daarna bracht hij mij weder tot de deur van het huis, en ziet, er vloten wateren uit, van onder den dorpel des huizes naar het oosten; want het voorste deel van het huis was in het oosten, en de wateren daalden af van onderen, uit de rechterzijde des huizes, van het zuiden des altaars. (SV)[Eze. 47:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De rivier van levend water kan teruggevoerd worden van het wasvat van de tabernakel (Exo. 30:18), via de tien wasvaten en de gegoten zee van Salomoman van vrede’s tempel (2Kron. 4:2-6) en de wateren die vloeiden uit de drempel van Ezechiëls huis (Eze. 47), naar de kristallen stroom die hier wordt beschreven.


2 In het midden van haar °plein en aan deze en aan de andere kant van de rivier, staat het hout van leven, twaalf vruchten makend, overeenkomstig iedere maand de vrucht er van afgevend. En de bladeren van het hout zijn tot genezing van de natiën. En de HEERE God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht, en goed tot spijze; en den boom des levens in het midden van den hof, en de boom der kennis des goeds en des kwaads. (SV)[Gen. 2:9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Ezechiël beschrijft de bomen die langs de milleniale rivier staan (47:7,12).

Het plein, of het gemeenschappelijke, was een wijd open gebied dat hoeken had (Matt. 6:5) en een centraal deel. De straten van oosterse steden konden door dit woord, dat wijd of breed betekent, niet aangeduid worden, want zij zijn altijd buitengewoon nauw geweest, en werden met een beslist andere naam benoemd (Matt. 6:2; Luk. 14:21; Hand. 9:11; 12:10).


3 En elke verdoemdheid zal niet meer zijn. En de troon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en van het Lammetje zal in haar zijn. En Zijn °slaven zullen Hem dienen. En zij zullen daarin wonen, en er zal geen verbanning meer zijn; want Jeruzalem zal zeker wonen. (SV)[Zach. 14:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Op dit punt verlegt de ziener zijn blik, terug naar Patmoseen eiland in de Aegeďsche Zee. Wat tegenwoordige tijd was in zijn zien, wordt nu naar de toekomst verlegd. Zijn slaven zullen dienen, zij zullen heersen. Daarom is hun heersen voor de aionen van de aionen. Dit zou een probleem opleveren als JohannesJAH is genadig sprak vanuit het standpunt van de laatste aion, want alleen één aion zal dan overblijven waarin zij kunnen regeren (1Kor. 15:24).

De "vloek" is nog niet weg, want anders waren de bladeren van de bomen nutteloos. Maar er is niets meer dat door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker voor vernietiging is gesteld. Zijn handelen met de mensen is veranderd.


4 En zij zullen Zijn °gezicht zien en Zijn °naam zal op hun °voorhoofden zijn. Maar ik zal Uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen, ik zal verzadigd worden met Uw beeld, als ik zal opwaken. (SV)[Psalm 17:15] - De overwinnende, Ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van Mijn °God en hij zal er nooit meer uit gaan* en Ik zal op hem de naam van Mijn °God schrijven en de naam van de stad van Mijn °God, het nieuwe Jeruzalem, de neerdalende uit de hemel van Mijn °God, en Mijn naam, de nieuwe (SW)[Openb. 3:12]
5 En er zal niet meer nacht zijn en zij hebben geen behoefte aan het licht van een lamp en aan het licht van de zon, want de Here °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zal hen verlichten. En zij zullen koningen zijn tot in de aionen van de aionen. Maar het zal een enige dag zijn, die den HEERE bekend zal zijn; het zal noch dag, noch nacht zijn; en het zal geschieden, ten tijde des avonds, dat het licht zal wezen. (SV)[Zach. 14:7] - De zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags, en tot een glans zal u de maan niet lichten; maar de HEERE zal u wezen tot een eeuwig Licht, en uw God tot uw Sierlijkheid. 20 Uw zon zal niet meer ondergaan, en uw maan zal haar licht niet intrekken; want de HEERE zal u tot een eeuwig licht wezen, en de dagen uwer treuring zullen een einde nemen. (SV)[Jes. 60:19,20] - Maar de heiligen der hoge plaatsen zullen dat Koninkrijk ontvangen, en zij zullen het Rijk bezitten tot in der eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. ... 27 Maar het rijk, en de heerschappij, en de grootheid der koninkrijken onder den gansen hemel, zal gegeven worden den volke der heiligen der hoge plaatsen, welks Rijk een eeuwig Rijk zijn zal; en alle heerschappijen zullen Hem eren en gehoorzamen. (SV)[Dan. 7:18,27] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Hoewel de tempel en het priesterschap verdwenen zijn, gaan zij door met heersen voor de aionen van de aionen. Dit komt overeen met de Hebreeuwse Schrift, want de tempel met zijn rituelen blijft "eeuwig" (voor de aion), maar het koninkrijk gaat voort "in alle eeuwigheid" (voor de aionen van de aionen).


6 En hij zei tot mij: "Deze °woorden zijn betrouwbaar en waarachtig en de Heer, de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van de geesten van de profeten, vaardigt* Zijn °boodschapper af om aan Zijn °slaven de dingen te tonen die, het is bindend, met snelheid gebeuren. Maar er is een God in den hemel, Die verborgenheden openbaart, Die heeft den koning Nebukadnezar bekend gemaakt, wat er geschieden zal in het laatste der dagen; uw droom, en de gezichten uws hoofds op uw leger, zijn deze: 29 Gij, o koning! op uw leger zijnde, klommen uw gedachten op, wat hierna geschieden zou; en Hij, Die verborgen dingen openbaart, heeft u te kennen gegeven, wat er geschieden zal. ... 45 Daarom hebt gij gezien, dat uit den berg een steen zonder handen afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde; de grote God heeft den koning bekend gemaakt, wat hierna geschieden zal; de droom nu is gewis, en zijn uitlegging is zeker. (SV)[Dan. 2:28,29,45] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

DE TWEEDE PROFETISCHE SECTIE

Deze sectie zou niet verwezen moeten worden naar de verre toekomst die JohannesJAH is genadig heeft beschreven. Hij verwijst naar de tijd toen de profetie aan hem werd gegeven. Daarom is de era op handen, de Heer moet nog komen, de woorden van de profetie moeten nog bewaard worden.


7 En neem waar, Ik kom snel! Gelukkig is hij die de woorden van de profetie van deze °boekrol bewaart." Bekeer* je dan! Doch indien niet, kom Ik snel tot jou en Ik zal met hen strijd voeren met het zwaard van Mijn mond (SW)[Openb. 2:16]
8 En ik, JohannesJAH is genadig, ben het die deze dingen hoort en bekijkt. En wanneer ik hoorde* en bekeek*, viel* ik vlak voor de voeten van de boodschapper die aan mij deze dingen toonde, om te aanbidden*.
9 En hij zegt tot mij: "Zie! Nee! Ik ben mede-slaaf van jou en van jouw °broeders, de profeten, en van hen die de woorden van deze °boekrol bewaren. Aanbid °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker!" Toen nu °Petrus binnen kwam*, kwam hem °Cornelius tegemoet*. Vallend* aan zijn °voeten aanbidt* hij. 26 Maar Petrus doet hem opstaan*, zeggend: Sta* op! Ik ben zelf ook mens! (SW)[Hand. 10:25,26]
10 En hij zegt tot mij: "Jij zou de woorden van de profetie van deze °boekrol niet verzegelen, want de periode is nabij. En gij, Daniel! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden. (SV)[Dan. 12:4] - Gelukkig de lezende en de horende de woorden van de profetie en die houdt welke in haar geschreven werden, want de era is nabij (SW)[Openb. 1:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Het is Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers wil dat deze profetie bekend zou worden bij Zijn slaven. Daniëlrechter is God kreeg de opdracht zijn visioen te verzegelen, omdat er nog veel plaats moest vinden voordat het vervuld zou worden. Omdat deze era op handen is – er is niets tussen heden en deze profetie – is het de tijd om ze te bestuderen en te verstaan. Niets (behalve kennis van de speciale brieven die voor het heden zijn geschreven) zal ons meer helpen bij het inschatten van de ware trend van de bewegingen van vandaag, dan een helder begrip van hun uitkomst in de grote oordeelsperiode die vlak voor ons ligt. Alle factoren van de eindtijd krijgen snel de vorm die zij in die dag zullen hebben. Israëlstrijder van God gaat terug naar het land. De naties vormen een grote confederatie. De religies van de aarde verenigen zich. In dit alles wordt Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geen plaats gegeven.


11 Laat de onrechtdoener nog onrecht doen* en laat de vuile nog vuiler gemaakt worden en laat de rechtvaardige nog rechtvaardigheid doen* en laat de heilige nog geheiligd worden!"
12 "Neem waar, Ik kom snel en Mijn °loon is met Mij, om een ieder te betalen* zoals zijn °werk is. Bekeer* je dan! Doch indien niet, kom Ik snel tot jou en Ik zal met hen strijd voeren met het zwaard van Mijn mond. (SW)[Openb. 2:16] - Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke, en Zijn arm zal heersen; ziet, Zijn loon is bij Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht. (SV)[Jes. 40:10] - En haar °kinderen zal Ik doden met de dood en al de ekklesias zullen weten dat Ik de nieren en harten doorzoekende ben. En Ik zal ieder van jullie geven naar jullie °werken (SW)[Openb. 2:23] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Net als in het eerste hoofdstuk (1:8) komt de Heer plotseling tussenbeide en sluit de profetie af met Zijn eigen verheven uitspraken. De drievoudige titel, de A en de Z, de Eerste en de Laatste, en de Oorspronkelijke en de Voleindig, zijn zeer toepasbaar na de onthulling van de schitterend bejuweelde stad en de heerlijkheden van de nieuwe aarde. Op dit moment is Hij nog maar net begonnen, dan zal Hij voltooien. De A en de Z doen denken dat Hij het hele alfabet is van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers onthulling; de Eerste en de Laatste: Zijn plaats in de tijden waarin het bewerkstelligd wordt; en de Oorspronkelijke en de Voleinding: Zijn plaats in de doelstelling die er aan ten grondslag ligt.


13 Ik ben de Alfade eerste letter van het Griekse alfabet en de Omegalaatste letter van het Griekse alfabet, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde. Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, en zijn Verlosser, de HEERE der heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God. (SV)[Jes. 44:6] - En Hij zei* tot mij: Zij zijn gebeurd! Ik ben de Alfa en de Omega, de Oorspronkelijke en de Voleinding. Ik zal aan de dorstende om niet water uit de bron van het leven geven. (SW)[Openb. 21:6]
14 Gelukkig die hun °gewaden spoelen, opdat hun °autoriteit zal zijn op het hout van het leven en zij via de poortgebouwen tot in de stad zullen binnenkomen. Aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht daarvan vergaan; in zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen; want zijn wateren vlieten uit het heiligdom; en zijn vrucht zal zijn tot spijze, en zijn blad tot heling. (SV)[Eze. 47:12]
15 Buiten zijn de honden en de tovenaars en de ontuchtige mannen en de moordenaars en de afgodendienaars en elk die veel houdt van de leugen en ze doet. Of hebben jullie niet waargenomen dat ongelovigen niet van het lotdeel in het koninkrijk van God zullen genieten? Weest niet misleid! Noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch verwijfden, noch sodomieten, 10 noch dieven, noch gierigen, noch dronkaards, noch lasteraars, noch rovers zullen het lotdeel genieten in het koninkrijk van God (SW)[1Kor. 6:9,10]
16 Ik, JezusJAH redt, zend* Mijn °boodschapper om aan jullie van deze dingen getuigenis te geven* in de ekklesias. Ik ben de wortel en het ras van Davidgeliefde, de schitterende °ster van de vroege morgen. Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen. ... 10 Want het zal geschieden ten zelven dage, dat de heidenen naar den Wortel van Isai, Die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn. (SV)[Jes. 11:1,10] - Ik zal hem zien, maar nu niet; ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortkomen uit Jakob, en er zal een scepter uit Israël opkomen; die zal de palen der Moabieten verslaan, en zal al de kinderen van Seth verstoren. (SV)[Num. 24:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

De nacht is kort voor zonsopgang op z’n donkerst. Zijn aardse volk zal verlangen naar de Morgenster om de komst van die dag aan te kondigen. Dan zal Hij, uit Wie Davidgeliefde voortkwam en Die afstamde van Davidgeliefde, de beloften vervullen die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker aan Hem gaf.


17 En de geest en de bruid zeggen: 'Kom!' En die hoort, laat hem zeggen*: 'Kom!' En die dorst heeft, laat hem komen. Die wil, laat hem water van leven nemen, om niet! O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk! (SV)[Jes. 55:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Komt! Allen die Hem en Zijn wil kennen kunnen niet anders dan aan dit laatste verzoek gehoorzamen. Het hart van alle heiligen zou moeten opzwellen in een grootse roep om Zijn spoedige terugkeer aan te sporen. Er is geen andere hulp, geen andere hoop. Kom, Heer JezusJAH redt!

"Come, then, and, added to Thy many crowns,
Receive yet one, the crown of all the earth,
Thou Who alone art worthy! It was Thine
By ancient covenant, ere Nature's birth;
And Thou hast made it Thine by purchase since
And overpaid its value with Thy blood.
Thy saints proclaim Thee King; and in their hearts
Thy title is engraven with a pen
Dipped in the fountain of eternal love."
Cowper, in The Task

18 Ik geef getuigenis aan elk die de woorden van de profetie van deze °boekrol hoort. In het geval dat iemand er op zal plaatsen, °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zal op hem de rampen plaatsen die in deze °boekrol zijn geschreven. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

AFSLUITING – WAARSCHUWING – ZIJN KOMST

Het is een van de meest trieste commentaren op de zwakte van de mensheid dat we vinden dat deze waarschuwing ongeveer zeven verschillende lezingen heeft in de drie manuscripten die we raadplegen. Wie zou niet denken dat deze zinnen zeer voorzichtig en nauwkeurig door de schrijvers gekopieerd zouden worden? Zeker, geen schrijver zou toch durven een enkele letter toe te voegen of weg te laten? En toch is er niet alleen een verwisseling, maar zelfs vier toevoegingen en drie weglatingen in een passage die met vrees zo’n praktijk afwijst. Moge Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker ons vergeven indien wij, onverhoeds, gefaald hebben deze verminkingen te herstellen of te schrappen!


19 En in het geval dat iemand zou afnemen vanaf de woorden van de profetie van deze °boekrol, deze zal °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn °deel afnemen vanaf het hout van het leven en vanuit de heilige °stad, van de dingen die geschreven zijn in deze °boekrol. Gij zult tot dit woord, dat ik u gebiede, niet toedoen, ook daarvan niet afdoen; opdat gij bewaart de geboden van den HEERE, uw God, die ik u gebiede. (SV)[Deut. 4:2] - En ik nam* de heilige °stad waar, nieuw Jeruzalem, neerdalend uit de hemel van °God, gereed gemaakt zoals een bruid versierd is voor haar °man (SW)[Openb. 21:2]
20 Die van deze dingen getuigenis geeft zegt: 'Ja, Ik kom snel!' Amen! Kom, Heer JezusJAH redt!" Ik kom snel, Hou vast aan wat je hebt, opdat niemand jouw °krans zal nemen*. (SW)[Openb. 3:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Het verlangen naar de komst en aanwezigheid van de Heer is de meest ware test voor onze geestelijke toestand. De heiligen verlangen naar Hem, niet alleen voor hun eigen blijdschap, maar voor de bekendwording van Zijn heerlijkheden en de zegen voor heel de schepping!


21 De genade van de Heer JezusJAH redt zij met al de heiligen. Amen!
Terug naar de index.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.