Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De Openbaring van Jezus Christus
hoofdstuk 3

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En schrijf* aan de boodschapper van de ekklesia in Sardes (of Sardis) oude hoofdstad van Lydië in Klein Azië, 80Km ten oosten van Smyrna: "Deze dingen nu zegt Die de zeven geesten van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en de zeven sterren heeft: Ik heb jouw °werken waargenomen, dat jij de naam hebt dat jij leeft, en jij bent een dode. Johannes aan de zeven ekklesias, die in °Asia. Genade aan jullie en vrede van Die is en Die was en Die komt, en van de zeven geesten die voor Zijn °troon zijn (SW)[Openb. 1:4] - En in Zijn °rechterhand heeft Hij zeven sterren en uit Zijn °mond gaat een scherp tweesnijdend zwaard uit, en Zijn °gezicht is zoals de zon verschijnt in haar °kracht ... 20 en het geheim van de zeven sterren die jij waarnam* in Mijn °rechterhand, en de zeven °gouden °kandelaren. De zeven sterren zijn boodschappers van de zeven ekklesias en de zeven kandelaren zijn de zeven ekklesias. (SW)[Openb. 1:16,20] - Ik heb jullie °werken waargenomen en jullie °zwoegen en dat jullie niet in staat zijn kwade mensen te verdragen* en jullie beproeven* hen die zichzelf apostelen noemen en zij zijn het niet en jullie hebben hen vals bevonden (SW)[Openb. 2:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

SARDIS

De zeven geesten van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn letterlijk. Ze zijn te zien onder verschillende figuren, overeenkomend met de band die ze hebben met de tekst. Voor de troon verschijnen ze als vurige toortsen (4:5). Bij het Lammetje zijn ze te zien als zeven horens en zeven ogen (5:6). Ze hebben een opdracht over heel de aarde. De sterren zijn beperkt tot de ekklesias.

[Commentaar]
Commentaar door Wim Janse

1

BOODSCHAPPER

We moeten hier niet denken aan een hemelwezen (engel), maar aan een persoon die het centrale aanschrijfpunt is van de ekklesia in die plaats, denk aan een secretaris van een vereniging of in kerkelijke kring de scriba. Door deze wordt de post ontvangen en doorgezonden naar of voorgelezen aan de rest van de groep.


2 Word wakend en maak* de overigen standvastig die op het punt stonden te sterven, want Ik heb jouw werken niet vervuld zijnde gevonden in het zicht van Mijn °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.
3 Herinner je dan hoe jij in ontvangst hebt genomen en jij hoorde*, en bewaar het en bezin* je. In het geval dat jij niet zou waken zal Ik op jou arriveren als een dief en jij zal niet weten op welk uur Ik op jou zal arriveren. Herinner je dan wanneer jullie gevallen zijn, en bekeer* je, en doen* jullie de eerste werken. Doch indien niet, dan kom Ik tot jullie en zal ik jullie °kandelaar uit haar °plaats bewegen, indien jullie je niet zouden bekeren (SW)[Openb. 2:5] - Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. (SV)[Matt. 24:43] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

ChristusGezalfde’ komst worden onder verschillende beelden gepresenteerd. Hij komt als een dief in de dag van de Heer (1Thess. 5:2; 2Petr. 3.10; verg, 16:15). De Heer waarschuwde Zijn discipelen over dit aspect (Matt. 24:42-44; Luk. 12:39). Wanneer zij zullen zeggen "Vrede en zekerheid", dan zal een plotselinge verwoesting komen over hen die niet waken (1Thess. 5:3). Maar wij zijn niet in duisternis zodat het ons als een dief zal overvallen (1Thess. 5:4,11).


4 Maar jij hebt enkele namen in Sardes (of Sardis) oude hoofdstad van Lydië in Klein Azië, 80Km ten oosten van Smyrna die hun °bovenkleding niet bezoedelen*. En zij zullen met Mij wandelen in witte kleren, omdat zij waardig zijn. maar weest reddend, hen uit het vuur grissend, maar weest hen barmhartig in vrees, zelfs de tuniek hatend die door het vlees is bevlekt (SW)[Judas 23]
5 Die overwint, deze zal omhuld worden in witte bovenkleding en Ik zal zijn °naam niet uitwissen vanuit het boek van het leven en Ik zal zijn °naam belijden vlak voor Mijn °Vader en in het zicht van Zijn °boodschappers. En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. (SV)[Openb. 19:14] - Maar nu, vergeef toch hun zonde. En zo niet, delg mij dan uit het boek dat Gij geschreven hebt. (SV)[Ex. 32:32] - Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is; (SV)[Matt. 10:32] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Iedere man, vrouw, familie of stam die zich van JAHWEH afkeerde om de goden van de naties te aanbidden, diende uitgewist te worden (Deut. 29:18-20). Davidgeliefde wiste de namen uit van enkele van zijn machtige mannen omdat ze hem niet trouw bleven (2Sam. 23:8,39). Joab, eens over heel de menigte (2Sam. 20:23) en Ahitofel werden ook uitgewist. Ook hier hangt leven en positie af van gedrag. Ons leven is verborgen met ChristusGezalfde in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (Kol. 3:3).

In dit boek wordt zes maal naar het boek des levens verwezen. Het bevat de namen van hen die niet het wilde beest aanbaden (13:8; 17:8). Het wordt geopend bij de grote witte troon (20:12) en iedereen van wie de naam er niet in werd gevonden, zal in de poel des vuurs geworpen worden (20:15). Zij die wel in de rol staan mogen het nieuwe Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter binnen gaan (21:27). Van hen die wegnemen van de woorden van deze profetie zal hun deel van de boom des levens afgenomen worden (22:19).


6 Die een oor heeft, laat hem horen* wat de geest zegt tot de ekklesias."
7 En schrijf* aan de boodschapper van de ekklesia in Filadelfia broederliefde: "Deze dingen nu zegt de Waarachtige, de Heilige, Die de sleutel van °Davidgeliefde heeft, en Die opent en niemand zal sluiten, en Die sluit en niemand zal openen. En Ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen; opent hij, niemand sluit; sluit hij, niemand opent. (SV)[Jes. 22:22] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

FILADELFIA

Davidgeliefde’s sleutel (Jes. 22:15-25) verwijst naar het verlagen van Shebna en het verheffen van Eliamijn God is JAHkim om schatbewaarder van de tempel te worden of minister van het hof (zie Jes. 36:22). Deze brief beweegt zich in de tempel, waar de schatten zijn, waar veiligheid te vinden is, en waar aanbidding wordt uitgevoerd.

[Commentaar]
Commentaar door Wim Janse

7

BOODSCHAPPER

We moeten hier niet denken aan een hemelwezen (engel), maar aan een persoon die het centrale aanschrijfpunt is van de ekklesia in die plaats, denk aan een secretaris van een vereniging of in kerkelijke kring de scriba. Door deze wordt de post ontvangen en doorgezonden naar of voorgelezen aan de rest van de groep.


8 Ik heb jouw °werken waargenomen. Neem waar, in het zicht van jou heb Ik een geopende deur gegeven, die niemand kan sluiten, want jij hebt kleine macht en jij bewaart* Mijn °woord en jij loochent* Mijn °naam niet. Ik heb jullie °werken waargenomen en jullie °zwoegen en dat jullie niet in staat zijn kwade mensen te verdragen* en jullie beproeven* hen die zichzelf apostelen noemen en zij zijn het niet en jullie hebben hen vals bevonden (SW)[Openb. 2:2] - want voor mij is een deur geopend, groot en machtig, en velen staan tegen. (SW)[1Kor. 16:9]
9 Neem waar! Ik heb vanuit de synagoge van de SatanTegenstander enigen van hen gegeven die van zichzelf zeggen Joden te zijn* en zij zijn het niet, maar zij liegen. Neem waar! Ik zal maken dat zij zullen arriveren en zij zullen aanbidden in het zicht van jouw °voeten en zij zullen weten dat Ik jou liefheb*. En geen wonder! Want de Satan zelf wordt veranderd in een boodschapper van licht! (SW)[2Kor. 11:14] - Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Want Gij zijt alleen heilig; want alle volken zullen komen, en voor U aanbidden; want Uw oordelen zijn openbaar geworden. (SV)[Openb. 15:4] - Bekeer* je dan! Doch indien niet, kom Ik snel tot jullie en Ik zal met hen strijd voeren met het zwaard van Mijn mond. (SW)[Openb. 2:16 ] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Het is onmogelijk te ontsnappen aan de bewering dat de ekklesia van Filadelfia alleen uit Joden bestond die leden zijn van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers synagoge. Aangezien elke andere overweging in deze richting wijst, mogen we concluderen dat al deze ekklesias Joods zijn. Elk zal aanbidden in een synagoge, die een "boodschapper" heeft die hen zal voorlezen.


10 Omdat jij het woord van Mijn °verduren bewaart* zal Ik ook jou bewaren vanuit het uur van de beproeving die op het punt staat te komen over heel de bewoonde wereld, om die op de aarde wonen te beproeven*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Volharding zal een voorname eigenschap zijn in die dag van spanning en benauwdheid. Zeven maal worden we er aan herinnerd (1:9; 2:2,3,19; 3:10; 13:10; 14:12). Hij die volhardt tot het einde zal gered worden (Matt. 10:22; 24:13; Mar. 13.13). In de huidige bedeling hangt redding geheel af van geloof in ChristusGezalfde.

Ons idioom "houden uit" brengt aan velen een verkeerde indruk over. Hier betekent het niet weghouden van, maar het bewaren van hen die in de beproeving zijn, zodat ze er overwinnend uit komen.


11 Ik kom snel. Hou vast hetgeen je hebt, opdat niemand de lauwerkrans van jou zal nemen.
12 Die overwint, hem zal Ik maken tot een steunpilaar in de tempel van Mijn °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en hij zal er niet nog uit naar buiten komen. En Ik zal op hem de naam van Mijn °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker schrijven en de naam van de stad van Mijn °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, van het nieuwe Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, van het neerdalende vanuit de hemel vanaf Mijn °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en Mijn naam, de nieuwe. En zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn. (SV)[Openb. 22:4] - Rondom achttien duizend; en de naam der stad zal van dien dag af zijn: DE HEERE IS ALDAAR. (SV)[Eze. 48:35] - En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. (SV)[Openb. 21:2] - En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien, en alle koningen uw heerlijkheid; en gij zult met een nieuwen naam genoemd worden, welken des HEEREN mond uitdrukkelijk noemen zal. (SV)[Jes. 62:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

De overwinnaar met maar weinig kracht, die zich verbergt in de tempel tijdens het uur van beproeving, zal openlijk erkend worden in het koninkrijk door hem een vooraanstaande plaats te geven en kracht, zoals de grote pilaren Jachin en Boazin hem is kracht. Het kan zijn dat ze een bijzondere plaats van gezag over de grote menigte zullen hebben, die Hem dag en nacht dienen in Zijn tempel (7:15).

De 144.000 zijn aan hun voorhoofden verzegeld (7:3), wat hen uitsluit van het oordeel van de sprinkhanen (9:4). Dit zegel is waarschijnlijk de naam van de Vader. Op de nieuwe aarde zijn de slaven van het Lammetje zo verzegeld (22:4). Aan de andere kant zorgt de valse profeet er voor dat allen het teken van het wilde beest ontvangen (13.16), hen markerend voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers verontwaardiging (14:9). Alleen zij die dit symbool weigeren leven en heersen met ChristusGezalfde in de duizend jaren (20:4).


13 Die een oor heeft, laat hem horen wat de geest zegt tot de ekklesias."
14 En schrijf* aan de boodschapper van de ekklesia in Laodiceastad in Frygië, in Klein Azië, dicht bij Kolosse: "Deze dingen nu zegt de Amen, de trouwe en °waarachtige Getuige, het Begin van de schepping van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. en van Jezus Christus, de getrouwe Getuige, de eerstgeborene van de doden, en het hoofd van de koningen van de aarde, de ons liefhebbende en ons verlossende* uit onze °zonden, in Zijn °bloed (SW)[Openb. 1:5] - De HEERE bezat Mij in het beginsel Zijns wegs, voor Zijn werken, van toen aan. (SV)[Spreuk. 8:22] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

LAODICEA

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers creatieve Origineel. Zie de noot bij Kol. 1:15. Hij wordt in deze rol drie maal het Origineel of Begin genoemd in de zinsnede "Origineel en Voleinding" (21:6; 22:13).

[Commentaar]
Commentaar door Wim Janse

14

BOODSCHAPPER

We moeten hier niet denken aan een hemelwezen (engel), maar aan een persoon die het centrale aanschrijfpunt is van de ekklesia in die plaats, denk aan een secretaris van een vereniging of in kerkelijke kring de scriba. Door deze wordt de post ontvangen en doorgezonden naar of voorgelezen aan de rest van de groep.


15 Ik heb jouw °werken waargenomen, dat jij noch koel bent, noch kokend heet. Och, dat je koel was of kokend heet! Ik heb jullie °werken waargenomen en jullie °zwoegen en dat jullie niet in staat zijn kwade mensen te verdragen* en jullie beproeven* hen die zichzelf apostelen noemen en zij zijn het niet en jullie hebben hen vals bevonden* (SW)[Openb. 2:2]
16 Want jij bent zó lauw en jij bent noch kokend heet noch koel. Ik sta op het punt jou vanuit Mijn °mond te braken*! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Spugen als bij braken.


17 Want jij zegt: 'Ik ben rijk' en 'Ik ben rijk geworden' en 'Ik heb aan niets behoefte' en jij hebt niet waargenomen dat jij de diep ongelukkige en de erbarmelijke en arme en blinde en naakte bent. Nog zegt Efraim: Evenwel ben ik rijk geworden, ik heb mij groot goed verkregen; in al mijn arbeid zullen zij mij geen ongerechtigheid vinden, die zonde zij. (SV)[Hos. 12:9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Naakt in de zin van schaars gekleed, niet noodzakelijk bloot.


18 Ik adviseer jou bij Mij bewerkt goud te kopen*, gloeiend gemaakt zijnde vanuit °vuur, opdat jij rijk zou zijn en witte bovenkleding zal hebben, opdat jij omhuld zal worden en niet de schaamte van jouw °naaktheid openbaar gemaakt zal worden, en oogzalf om jouw °ogen te bestrijken*, opdat jij zal kijken. Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie (SV)[Openb. 16:15]
19 In het geval dat Ik veel van iemand zal houden, deze ontmasker Ik en disciplineer Ik. Wees dan enthousiast en bezin* je! Want de HEERE kastijdt dengene, dien Hij liefheeft, ja, gelijk een vader den zoon, in denwelken hij een welbehagen heeft. (SV)[Spreuk. 3:12] - Herinner je dan wanneer jullie gevallen zijn, en bekeer* je, en doen* jullie de eerste werken. Doch indien niet, dan kom Ik tot jullie en zal ik jullie °kandelaar uit haar °plaats bewegen, indien jullie je niet zouden bekeren (SW)[Openb. 2:5]
20 Neem waar! Ik sta aan de deur en Ik klop. In het geval dat iemand Mijn °stem zou horen en hij de deur zou openen, Ik zal bij hem binnen komen en Ik zal met hem avondmaaltijd houden en hij met Mij. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken. (SV)[Joh. 14:23]
21 Die overwint, hem zal Ik geven met Mij te gaan zitten* op Mijn °troon zoals ook Ik overwin* en met Mijn °Vader ga zitten* op Zijn °troon. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

De beloften aan de overwinnaars nemen toe in verhouding met de afvalligheid waartegen zij te strijden hebben. In Efezetoegestaan wordt hen een plaats in het paradijs van de nieuwe aarde beloofd. Dit zal ongetwijfeld ook gedeeld worden met alle overwinnaars. In Laodiceastad in Frygië, in Klein Azië, dicht bij Kolosse, de misselijk makende ekklesia, wordt de overwinnaar een plaats met ChristusGezalfde beloofd op Zijn milleniale troon. Dit is de hoogste plaats waar een Israëlstrijder van Godiet naar kan sterven (Matt. 20:21). Dit wordt vervuld wanneer de lonen worden uitbetaald (11:18) en de heiligen met hem regeren in de duizend jaren (20:4).


22 Die een oor heeft, laat hem horen* wat de geest tot de ekklesias zegt." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

Een lage geestelijke toestand wordt aangeduid met het horende oor. Job zei: "Met een horend oor hoorde ik U, en nu ziet mijn oog U" (Job. 42:5;SW)


Terug naar de index.
Naar Openbaring 4
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.