Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De Openbaring van Jezus Christus
hoofdstuk 5

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En ik nam op de rechterhand van Die op de troon zit een boekrol waar, van voren en van achteren beschreven, en goed verzegeld zijnde met zeven zegels. Onmiddellijk kwam* ik in de geest en zie*, een troon, gesitueerd in de hemel en op de troon zit Iemand. (SW)[Openb. 4:2] - Daarom is ulieden alle gezicht geworden als de woorden van een verzegeld boek, hetwelk men geeft aan een, die lezen kan, zeggend: Lees toch dit; en hij zegt: Ik kan niet, want het is verzegeld. (SV)[Jes. 29:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

DE TROONSECTIE HET LAMMETJE

De rol is niet een "boek." Het werd toegepast op een wettelijk document (Matt. 19:7; Mark. 10:4). Dit is hier waarschijnlijk ook de betekenis, want het werd op de rugzijde vermeld en verzegeld zoals een hypotheek, volgens de wet en gewoonte die in oude tijden in Isralstrijder van God werd verkregen (Jer. 32:8-14). Wat het verbreken van de zegels inhoudt wordt duidelijk uit het nieuwe lied van de dieren en de oudsten (5:9), wanneer het Lammetje de rol krijgt. De soevereiniteit over de aarde, die van Isralstrijder van God is, werd van hen weggenomen. Ze wordt nu beheerd door vreemde machten die er uit gezet moeten worden. Het is JAHWEHs doel dat Isralstrijder van God zal heersen over de gehele aarde. De verlossing van hun verloren erfgoed is het onderwerp van deze sectie. Niets kan meer passend het proces van deze verlossing uitbeelden dan het geleidelijk verbreken van de zegels van de rol. Wanneer alle verbroken zijn, wordt de last verwijderd de soevereiniteit over de aarde wordt van onze Heer en Zijn MessiasGezalfde voor de aionen van de aionen (11:15).


2 En ik nam een sterke boodschapper waar, met een grote stem proclamerend: "Wie is waardig de boekrol te openen* en de zegels er van los te maken*?"
3 En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon* de boekrol openen*, noch die bekijken.
4 En ik huilde veel, omdat niemand waardig werd gevonden* de boekrol te openen*, noch die te bekijken.
5 En n vanuit de oudsten zegt tot mij: "Huil niet! Neem waar, de leeuw vanuit de stam van Judalof, de wortel van Davidgeliefde, overwint* om de boekrol te openen* en de zeven zegels er van los te maken*." Juda is een leeuwenwelp! gij zijt van den roof opgeklommen, mijn zoon! Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw, en als een oude leeuw; wie zal hem doen opstaan? 10 De schepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn. (SV)[Gen. 49:9,10] - Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen. ... 10 Want het zal geschieden ten zelven dage, dat de heidenen naar den Wortel van Isai, Die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn. (SV)[Jes. 11:1,10]
6 En ik nam waar: in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de oudsten, een Lammetje, staande als afgeslacht zijnde, hebbend zeven horens en zeven ogen, welke zijn de zeven geesten van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, die afgevaardigd zijn tot in heel de aarde. Als dezelve geeist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. (SV)[Jes. 53:7] - Want wie veracht den dag der kleine dingen? daar zich toch die zeven verblijden zullen, als zij het tinnen gewicht zullen zien in de hand van Zerubbabel; dat zijn de ogen des HEEREN, die het ganse land doortrekken. (SV)[Zach. 4:10] - Johannes aan de zeven ekklesias, die in Asia. Genade aan jullie en vrede van Die is en Die was en Die komt, en van de zeven geesten die voor Zijn troon zijn (SW)[Openb. 1:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Lammetje, de verkleinende vorm, wordt gebruikt om het te onderscheiden van het gebruikelijke woord lam (Joh. 1:29,38; Hand. 8:32; 1Petr. 1:19). Het wordt slechts n maal elders gebruikt (Joh. 21.15), in contrast met een volgroeid schaap. Deze zachte en breekbare vorm voegt veel toe aan de liefdevolle hoogdravendheid van deze profetie. De volkomen zwakte van een zeer jong lam staat in opvallende antithese met Zijn karakter als de Leeuw en met de machtige daden die Hij verricht als gevolg van Zijn lijden en dood. Het is in prachtige overeenstemming met de nieuwe naam van Zijn vrouw, die nu de bruid wordt genoemd. Jeugd wordt vernieuwd in opstanding.


7 En het kwam en heeft de boekrol genomen vanuit de rechterhand van Die zit op de troon. Onmiddellijk kwam* ik in de geest en zie*, een troon, gesitueerd in de hemel en op de troon zit Iemand. (SW)[Openb.4:2]
8 En toen Hij de boekrol nam, vielen* de vier dieren en de vierentwintig oudsten in het zicht van het Lammetje, ieder hebbend een harp en gouden schalen, boordevol zijnde van reukwerken; dit zijn de gebeden van de heiligen. Mijn gebed worde gesteld als reukwerk voor Uw aangezicht, de opheffing mijner handen als het avondoffer (SV)[Psalm 141:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

De oude "harp" had de vorm van de lier en werd gebruikt in profetie (1Sam. 10:5; 1Kron. 25:1) en bij dankzegging en lofprijzing (1Kron. 25:3; Psa. 92:1-3; 149:3), die te zien zijn in dit nieuwe lied dat zij zingen.

De gebeden van de heiligen kunnen in n klein zinnetje samengevat worden: "Uw koninkrijk kome!" (Matt. 6:10). Wat is het passend dat deze woorden herinnerd zullen worden wanneer Hij op het punt staat hun verzoek te vervullen!


9 En zij zingen een nieuw lied, zeggend: "U bent waardig de boekrol te nemen en de zegels er van te openen*. Want U werd afgeslacht en U koopt* ons voor °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in Uw °bloed, vanuit elke stam en taal en volk en natie. Zingt Hem een nieuw lied; speelt wel met vrolijk geschal. (SV)[Psalm 33:3] - En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige evangelie, om te verkondigen dengenen, die op de aarde wonen, en aan alle natie, en geslacht, en taal, en volk; (SV)[Openb. 13:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

De oudsten en dieren zijn gekocht, niet verlost. Zij vieren Isralstrijder van Gods verlossing. Het falen dit onderscheid op te merken en de consequente poging om de twee delen van dit lied met elkaar te verzoenen, heeft tot veel verwarring in de handschriften geleid.


10 En U maakt* hen voor onze °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker tot een koninkrijk en priesterambt en zij zullen koningen zijn op de aarde." En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israls spreken zult. (SV)[Ex. 19:6] - En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben; want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. (SV)[Openb. 22:5]
11 En ik nam waar en ik hoorde* als het geluid van vele boodschappers rondom de troon en van de dieren en van de oudsten, en hun °getal was tienduizendentallen van tienduizendtallen en duizendtallen van duizendtallen, Een vurige rivier vloeide, en ging van voor Hem uit, duizendmaal duizenden dienden Hem, en tien duizendmaal tien duizenden stonden voor Hem; het gericht zette zich, en de boeken werden geopend. (SV)[Dan. 7:10]
12 zeggend met een grote stem: "Waardig is het afgeslachte °Lammetje om de macht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en zegen in ontvangst te nemen."
13 En elk schepsel dat in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee is en allen die in hen zijn, hoorde* ik zeggen: "Aan Die zit op de troon en aan het Lammetje zij de zegen en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in de aionen van de aionen." Onmiddellijk kwam* ik in de geest en zie*, een troon, gesitueerd in de hemel en op de troon zit Iemand. (SW)[Openb. 4:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

DE TROONSECTIE DE ZEGELS

Er is wel verondersteld dat de Aramhoogese versie hier de echte lezing bewaart. Na "zegen" gaat het gelijk verder en geeft elk schepsel aan het Lammetje, in plaats van dat Het lof van hen krijgt, dus (gecombineerd met Vaticanus b):

En eer en heerlijkheid en zegen
En elk schepsel dat in de hemel is
En op de aarde en onder de Aarde
En in de zee en allen [hen] die daarin zijn!
En ik hoor allen [boodschappers] zeggen:
"Aan hem die zit op de troon --
Aan het Lammetje
Zij de zegen en eer en heerlijkheid en macht
Voor de aionen van de aionen!"


14 En de vier dieren zeiden: "Amen". En de oudsten vallen* en aanbidden*.
Terug naar de index.
Naar Openbaring 6
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.