Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De Openbaring van Jezus Christus
hoofdstuk 6

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En ik nam waar toen het Lammetje ťťn vanuit de zeven zegels opende* en ik hoorde* ťťn vanuit de vier dieren zeggen als met een stem van een donderslag: "Kom!" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De zegels vallen uiteen in twee groepen. De eerste zijn "het begin van de weeŽn" (Matt. 24:8). Dan volgt de tijd van de benauwdheid van Jakobhielenlichter, zoals er niet is geweest sinds het begin van de schepping en er ook nooit meer zal zijn (Matt. 24.21; Mark. 13:19).

De eerste vier zegels komen overeen met de openingswoorden van de toespraak van onze Heer op de Olijfbergeen bergrug ten oosten van Jeruzalem (Matt. 24-25; mark. 13; Luk. 21:5-36).


2 En ik nam waar. En neem waar, een wit paard en die er op zit heeft een boog, en aan hem werd een lauwerkrans gegeven*. En hij kwam uit, overwinnend en opdat hij zou overwinnen. Deze nacht heb ik een gezicht gehad: zie, een man, gezeten op een rood paard, en staande tussen de mirten in de diepte, en achter hem rode, voskleurige en witte paarden. (SV)[Zach. 1:8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Vergelijk Matt. 24:5. De valse messias trekt uit op een wit paard op de wijze van de echte MessiasGezalfde.

Het paard is voorbereid op de "dag van strijd" (Spreuk. 21:31; Job 39:19-25). De afwezigheid er van geeft vrede aan (Zach. 9:10; 10:3). Ze waren niet algemeen in gebruik in het land van IsraŽlstrijder van God. De koning was verboden paarden te vermeerderen (Deut. 17:16). Ze werden voornamelijk gebruikt als cavalerie en voor het trekken van strijdwagens.

De boog is een symbool van afstandelijke oorlogsvoering. Het is mogelijk dat deze vier zegels de tijd beschrijven waarin het grote, westelijke, vreemdsoortige monster (Dan. 7:7) de drie oostelijke beesten vertrapt en verslindt (cf. 13:1). Dit zal oorlogen oproepen over heel de aarde.


3 En toen Hij het tweede °zegel opende*, hoorde* ik het tweede dier, zeggend: "Kom!" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Vergelijk Matt. 24:7. Hele naties zullen opstaan tegen andere naties. Algemene dienstplicht voor mankracht en alle industrieŽn zullen de oorlog maken tot een veel meer verschrikkelijke ervaring dan in het verleden.


4 En een ander paard kwam uit, vuurrood, en aan die er op zat, hem werd gegeven* de vrede vanuit de aarde te nemen en opdat zij elkaar zouden afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven*. Voor de eerste wagen stonden rode paarden, voor de tweede zwarte, ... 6 Die met de zwarte paarden gaat uit naar het Noorderland, de witte gaan uit, hen achterna, en de gevlekte gaan naar het Zuiderland. (SV)[Zach. 6:2,6]
5 En toen Hij het derde °zegel opende*, hoorde* ik het derde dier zeggen: "Kom!" En ik nam waar. En neem waar, een zwart paard en die er op zit had een weegschaal in zijn °hand. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Vergelijk Matt. 24:7. "Er zullen hongersnoden zijn".

Het Griekse woord zugon werd gebruikt voor twee andere Hebreeuwse woorden: ol, een juk, en maznim, een balans of weegschaal (Lev. 19:36; Job 3:16; Dan. 5:27; Chaldees). Het kan of een juk of een weegschaal betekenen, al naar gelang de context. Hier schijnt het te staan voor het wegen van voedsel in een tijd van hongersnood. Zo werden aan EzechiŽl tien twintig sikkels graan en een zesde deel van een hin water, elke dag (Eze. 4:9-12).


6 En ik hoorde* iets als een stem in het midden van de vier dieren, zeggend: "Een dagmaat van graan voor een denarius en drie dagmaten van gerst voor een denarius en de olie en de wijn zou jij niet beschadigen". [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Een chenix wordt geacht het dagelijks rantsoen te zijn voor ťťn persoon. Een denarius was het dagelijks loon van een werkman (Matt. 20:2-13). Daarom zal een dag werken nauwelijks volstaan om genoeg voedsel te kopen om te bestaan.


7 En toen Hij het vierde °zegel opende*, hoorde* ik de stem van het vierde dier, zeggend: "Kom!"
8 En ik nam waar. En neem waar, een groen paard en die er bovenop zit, zijn °naam is de Dood, en het OnwaarneembareGrieks: Hades - de plaats waar de ziel van de mens heen gaat na het overlijden volgde hem. En aan hen werd autoriteit gegeven* over het vierde van de aarde om te doden* met de sabel en met honger en met de doodspest en door de wilde dieren van de aarde. al vasten zij, Ik hoor niet naar hun geroep, en al brengen zij brandoffer en spijsoffer, Ik heb in hen geen behagen, maar door het zwaard, de honger en de pest maak Ik een einde aan hen. (SV)[Jer. 14:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Het vierde paard heeft de spookachtige, groenachtige kleur van jonge, of zwakke, vegetatie.

Het Ongeziene is, letterlijk, het niet waargenomene, of het OnwaarneembareGrieks: Hades - de plaats waar de ziel van de mens heen gaat na het overlijden. Het komt overeen met het Hebreeuwse sheol (shaul), van shal, vragen. De ongeziene kracht van kwaad dat ons in deze rol voor ogen komt, de draak en zín boodschappers (12:3,4) worden "de poorten van het Ongeziene" genoemd (Matt. 16:18), omdat de heersers van een oosterse stad in de poort zaten.

Doden Ö met dood (thanatos). Dit Griekse woord staat voor twee Hebreeuwse woorden. Een daarvan is dbr, plaag. In de LXX worden hongersnood en plaag negen maal samengevoegd (1Kon.8:37; 2Kron 20:9; Jer 21:7, 9, 24:10; 44:13; Eze. 6:11, 7:15, 15 ), waarbij ze telkens "plaag" met "dood" vertalen. Ook wij spreken van "de zwarte dood".


9 En toen Hij het vijfde zegel opende* nam ik onder het altaar de zielen waar van die afgeslacht zijn vanwege het woord van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en vanwege de getuigenverklaring die zij hadden. En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. (SV)[Openb. 20:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

De ziel is de zetel van het gevoel. Zoals de geest is verbonden met de adem en het lichaam met de ziel, zo is de ziel (niet het leven) in het bloed (Gen. 9:4-5; Lev. 17;11,14). ChristusGezalfde goot Zijn ziel uit tot in de dood. Het vertegenwoordigt het lijden en de kwelling die Hij doorstond. Het bloed van het zondoffer werd uitgegoten aan de voet van het altaar (Lev. 4:7). In Salomoman van vredeís tempel was er een diepe put onder het altaar om daarin het bloed van de offers op te vangen. Abelademtocht, ijdelheids bloed schreeuwde vanaf de grond, waarop het was vergoten. Zo worden deze martelaren door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geacht als offers of het altaar. Hun gevoelens van lijden, riepen om wraak tegen hen die hen hadden geofferd vanwege hun getuigenis. Deze gebeurtenis markeert het midden van DaniŽlrechter is Gods zeventigste heptade.

Vergelijk Matt. 24:9. Deze martelaren worden vaak genoemd (2.10; 12:10-11; 20:4).


10 En zij schreeuwen* met grote stem, zeggend: "Tot wanneer, °heilige en waarachtige °Eigenaar, oordeelt U niet en verschaft U recht aan ons °bloed vanuit hen die wonen op de Aarde?" Jubelt, gij naties, om zijn volk, want Hij wreekt het bloed van zijn knechten, Hij oefent wraak aan zijn tegenstanders en verzoent zijn land, zijn volk. (SV)[Deut. 32:43] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Wij zegenen hen die ons vervolgen (Rom. 12:14). In de dagen van de zegels zal "het aanvaardbare jaar" plaats gemaakt hebben voor "de dag van wraak" (Jes. 61:2; Luka. 4:18,19). De gelijkenis van de opdringerige weduwe (Luk. 18:1-8) is op deze tijd toepasbaar.

"Jubelt naties, met Zijn volk, want het bloed van Zijn dienaren zal Hij wreken. En wraak doet Hij terugkeren op Zijn tegenstanders" (Deut. 32:43;SW).


11 En aan ieder van hen werd een wit gewaad gegeven* en het werd tot hen uitgesproken* dat zij nog een kleine tijd zouden rusten, totdat zij ook hun °medeslaven en hun °broeders, die op het punt staan zoals zij gedood te worden, voltallig zouden maken. De overwinnende zal zo gekleed zijn in witte klederen en Ik zal zijn įnaam niet uitwissen uit het boek van het leven en Ik zal zijn įnaam belijden voor de ogen van Mijn įVader en voor de ogen van Zijn įboodschappers (SV)[Openb. 3:5]
12 En ik nam waar toen Hij het zesde °zegel opende*. En er gebeurde* een grote aardbeving en de zon werd* zwart als een haren zak en heel de maan werd* als bloed, De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. (SV)[Joel 2:31] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

DE TROONSECTIE Ė DE 144.000

Vergelijk Matt. 24:29.

Deze rampen grijpen zowel de hemel als de aarde aan. Er zullen in de eindtijd vele aardbevingen zijn (8:5; 11:13,19; 16:18). Vergelijk Hebr. 12:26. Zie ook Hag. 2:21 en Zach. 14:4-5).


13 en de sterren van de hemel vallen* op de aarde, zoals de vijgenboom haar verschrompelde °vijgen afwerpt als zij door een grote wind gebeefd wordt. Wanneer Ik u uitblus, befloers Ik de hemel en verduister Ik de sterren, de zon overdek Ik met wolken, en de maan doet haar licht niet schijnen. 8 Al de stralende lichten aan de hemel verduister Ik om uwentwil: duisternis breng Ik over uw land; luidt het woord van de Here Here. (SV)[Eze. 32:7,8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Vijgen die in de winter gevormd worden, zijn in de schaduw, waardoor zij niet volgroeid raken en gemakkelijk afgeschud worden in de lente. Dit is ook waar voor vijgen zonder voldoende water of die niet bemest zijn. Ze verdorren en vallen af bij de minste schok. Figuurlijk staat de vijg voor heerschappij.

"De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed" voordat de grote en vreselijke dag van JAHWEH komt (JoŽl 2:31; Hand. 2:20). Vergelijk Jes,. 2:10,11; 13; 6-13; 24: 20-23; 34:4).


14 En de hemel week* terug als een boekrol die wordt opgerold en elke berg en eiland werd vanuit hun °plaats bewogen*. Al het heer des hemels vergaat en als een boekrol worden de hemelen samengerold; al hun heer valt af, zoals het loof van de wijnstok en zoals het blad van de vijgeboom afvalt. (SV)[Jes. 34:4]
15 En de koningen van de aarde en de magnaten en de hoofdmannen over duizend en de rijken en de sterken en elke slaaf en vrije verbergen* zichzelf in de grotten en in de rotsen van de bergen.
16 En zij zeggen tot de bergen en tot de rotsen: "Valm op ons en verberg*m ons vanaf het gezicht van Die zit op de troon en vanaf de boosheid van het Lammetje, En verwoest worden de hoogten van Awen, IsraŽls zonde. Doornen en distelen zullen hun altaren overwoekeren. En zij zullen zeggen tot de bergen: Bedekt ons, en tot de heuvelen: Valt op ons! (SV)[Hos. 10:8] - Onmiddellijk kwam* ik in de geest en zie*, een troon, gesitueerd in de hemel en op de troon zit Iemand (SW)[Openb. 4:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Onze Heer citeerde Hoseahulp (van JAH) 10:8 toen Hij naar deze tijd verwees (Luk. 23:30). Vergelijk JoŽl 2:10-11, 30-31; 3:15.


17 want de grote °dag van Hun °boosheid kwam en wie kan staan*?" Wie kan standhouden voor zijn gramschap? wie staande blijven bij zijn brandende toorn? Zijn grimmigheid stort zich uit als vuur en de rotsen springen voor Hem aan stukken. (SV)[Nahum 4:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Zie Matt. 24:30. De Zoon van de Mensheid verschijnt onmiddellijk na de grote omkering. Dit zegel brengt ons naar Zijn komst. We zullen hetzelfde punt bereiken onder de zevende trompet (11:15). De volgende visioenen zijn een terugblik op de periode die we al doorkruist hebben, vullen de details in en behandelen het vanuit verschillende gezichtspunten.

Twee klassen zullen in staat zijn te staan: de 144.000 en de grote menigte.


Terug naar de index.
Naar Openbaring 7
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.