Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De Openbaring van Jezus Christus
hoofdstuk 7

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En na dit nam ik vier boodschappers waar, staande op de vier hoeken van de aarde, de vier winden van de aarde vasthoudend, opdat geen wind zal waaien op de aarde, noch op de zee, noch op elke boom. En Ik zal de vier winden uit de vier hoeken des hemels over Elam aanbrengen, en zal hen in al diezelve winden verstrooien; en er zal geen volk zijn, waarhenen Elams verdrevenen niet zullen komen. (SV)[Jer. 49:36] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De vier winden. Vergelijk Matt 24:31; Dan 7:2, 8:8, 11:4; Jer 49:36.


2 En ik nam een andere boodschapper waar, opkomend vanaf de opkomst van de zon, hebbende het zegel van de levende Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. En hij schreeuwt* met grote stem tot de vier boodschappers aan wie werd gegeven* het land en de zee te beschadigen*, En zij lasterden den God des hemels vanwege hun pijnen, en vanwege hun gezweren; en zij bekeerden zich niet van hun werken. (SV)[Openb. 16:12]
3 zeggend: "Jullie zullen niet het land, noch de zee, noch de bomen beschadigen, totdat wij de slaven van onze °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker op hun °voorhoofden zouden verzegelen." En de HEERE zeide tot hem: Ga door, door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden, die zuchten en uitroepen over al die gruwelen, die in het midden derzelve gedaan worden. (SV)[Eze. 9:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

De volgelingen van het wilde beest hebben het symbool van zijn naam op hun voorhoofd (13:18), en zo hebben deze Zijn Vaders Naam op hun voorhoofd (14:1)


4 En ik hoorde* het getal van die verzegeld zijn: honderd-vier-en-veertig duizendtallen, verzegeld zijnde vanuit elke stam van de zonen van Israëlstrijder van God: En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden. 2 En ik hoorde een stem uit den hemel, als een stem veler wateren, en als een stem van een groten donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers, spelende op hun citers; (SV)[Openb. 14:1,3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Twaalf is het getal van regeren en van het koninkrijk. Er waren twaalf aartsvaders, twaalf stammen, enz. De Heer koos twaalf leiders die de twaalf stammen zullen regeren. De twaalf maal twaalfduizend verzegelden zullen het koninkrijk besturen. Hier worden ze gezien als slaven, later worden ze gezien als aanbidders. Net zoals JAHWEH zeven duizend voor Zichzelf reserveerde in Achabs dagen (1Kon. 19:18), zo houdt Hij dezen voor Zichzelf tijdens deze oordeelsperiode. Net zoals er 1000 genomen werden uit elke stam om tegen de Midiantwistieten op te trekken, en geen er van ontbrak bij de afsluiting (Num. 31:49), zo zal het gaan met dit uitgelezen gezelschap. De volle 144.000 zullen onbeschadigd het koninkrijk binnen gaan.


5 vanuit de stam van Judalof zijn twaalf duizendtallen verzegeld, vanuit de stam van Rubenziet, een zoon twaalf duizendtallen, vanuit de stam van Gadgeluk twaalf duizendtallen,
6 vanuit de stam van Asergeluk (wensen) twaalf duizendtallen, vanuit de stam van Naftaliik heb gestreden twaalf duizendtallen, vanuit de stam van Manassedie doet vergeten twaalf duizendtallen,
7 vanuit de stam van Simeongehoord (heeft JAH) twaalf duizendtallen, vanuit de stam van Leviaanhanger, aanhankelijk twaalf duizendtallen, vanuit de stam van Issachariets met loon twaalf duizendtallen, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7-8

DE TROONSECTIE – DE GROTE MENIGTE

Leviaanhanger, aanhankelijk en JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind) verschijnen hier als stammen in plaats van Dan en Efraïm, die "uitgewist" zijn omdat zij de afgoderij in Israëlstrijder van God introduceerden. JAHWEH dreigde de naam van iedere stam uit te wissen die andere goden diende en hen aanbad (Deut. 29:18-26). De verslagen van hun afvalligheid zijn te vinden in Richt. 18, 1Kon. 12:28-30. Efraïm werd later aan zijn afgoden toegevoegd (Hos. 4.17). Zij zullen echter hersteld worden in het land (Eze. 48) wanneer het koninkrijk komt. Maar geen van hen is beschermd door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers zegel tijdens deze tijd van benauwdheid.


8 vanuit de stam van Zebulonwoning twaalf duizendtallen, vanuit de stam van JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind) twaalf duizendtallen, vanuit de stam van Benjaminzoon van de rechterzijde - gelukskind werden twaalf duizendtallen verzegeld.
9 Na deze dingen nam ik waar. En neem waar, een talrijke schare, die niemand tellen* kon, vanuit elke natie en alle stammen en volken en talen, staande in het zicht van de troon en in het zicht van het Lammetje, omhuld zijnde met witte gewaden en met palmtakken in hun °handen. En zij zingen een nieuw lied, zeggend: U bent waardig de rol te nemen* en de zegels er van te openen*. Want U werd geslacht* en koopt* voor °God door Uw bloed uit iedere stam en taal en volk en natie (SW)[Openb. 5:9] - De overwinnende zal zo gekleed zijn in witte klederen en Ik zal zijn °naam niet uitwissen uit het boek van het leven en Ik zal zijn °naam belijden voor de ogen van Mijn °Vader en voor de ogen van Zijn °boodschappers (SW)[Openb. 3:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Palmtakken werden gebruikt bij het vieren van het Loofhuttenfeest (Lev. 23:40). Het was een teken dat zij in het land gekomen waren. Hier is het de verzekering van intrede in het koninkrijk. De 144.000 zijn de eerstelingen (14:4). Dezen komen overeen met het feest van inzameling na de volle oogst (Lev. 23:39). Het feit dat zij uit iedere natie en alle stammen en volken en talen komen wil niet zeggen dat zij geen Israëlstrijder van Godieten zijn, want Joden zijn verspreid onder alle volken op aarde. Het feit dat zij dit feest houden is afdoende bewijs dat zij, net als de 144.000, uit de zonen van Israëlstrijder van God zijn. Het zijn hen uit de verstrooiing die overwinnen door het bloed van het Lammetje (7:14; 12:11) en hun zielen niet liefhebben tot de dood, Zij zijn de martelaren die nodig zijn om hen te completeren die geslagen zijn vóór de grote benauwdheid (6:11) en gezien worden onder het altaar onder het vijfde zegel.


10 En zij schreeuwen met een grote stem, zeggend: "De redding is aan onze °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, aan Die zit op de troon en van het Lammetje." Onmiddellijk kwam* ik in de geest en zie*, een troon, gesitueerd in de hemel en op de troon zit Iemand. (SW)[Openb. 4:2]
11 En al de boodschappers stonden rondom de troon en de oudsten en de vier dieren, en zij vallen* in het zicht van de troon op hun °gezichten en zij aanbidden* °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker,
12 zeggend: "Amen! De zegen en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de macht en de sterkte zij aan onze °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker tot in de aionen van de aionen. Amen!"
13 En één vanuit de oudsten antwoordde*, tot mij zeggend: "Dezen, die omhuld zijn met de witte °gewaden, wie zijn zij en waarvandaan kwamen zij?"
14 En ik heb tot hem uitgesproken: "Mijn heer, u heeft waargenomen." En hij zei tot mij: "Dezen zijn die komen vanuit de grote °verdrukking; en zij spoelden* hun °gewaden en zij maakten* ze wit in het bloed van het Lammetje. En te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. (SV)[Dan. 12:1] - Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. (SV)[Openb. 22:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Letterlijke wassing onder de wet was altijd in water, niet in bloed (Lev. 11:25; Num. 8:21). De letterlijke betekenis van deze passage is dat zij zichzelf reinigden door hun gedrag, en geloof in het lijden van het Ene Offer maakte hen passend voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers aanwezigheid. Zo’n vermenging van werken en geloof kan geen plaats hebben in deze dag van genade. Genade weigert vermengd te worden met werken, zonder haar essentiële karakter te verliezen (Rom. 4:4; 11:6). Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zal anders handelen in de komende era van toorn.

Deze grote benauwdheid was al door onze Heer voorzegd (Matt. 24:21). Ze zal zonder voorbeeld zijn in de analen van het ras. Ze zal verkort worden, anders zouden zelfs de uitverkorenen niet gered worden. Het is in essentie een anti-Semnaam, faamitische uitbraak van de kant van de naties van de aarde, in een laatste poging om de Naam van JAHWEH van de aarde te verwijderen.


15 Vanwege dit zijn zij in het zicht van de troon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en zij dienen Hem in Zijn °tempel, dag en nacht, en Die zit op de troon zal over hen in een tent wonen. Onmiddellijk kwam* ik in de geest en zie*, een troon, gesitueerd in de hemel en op de troon zit Iemand. (SW)[Openb. 4:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

DE TROONSECTIE – DE TROMPETTEN

Het feit dat ze priesterlijke taken vervullen laat zien dat zij van de priesternatie zijn. Geen andere natie zal toegang hebben tot de tempel (Exo. 19:6; 1Petr. 2.9; Openb. 1:6).


16 Zij zullen niet nog honger hebben, en zij zullen ook niet nog dorst hebben, en ook niet zou de zon op hen vallen, noch elke hitte, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Deze beschrijving van milleniale zegen is in overeenstemming met vele passages in de profeten, met name in de beschrijving van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter door Jesajaheil is JAH (4:5-6).


17 want het Lammetje, Dat opwaarts is, in het midden van de troon, zal hen hoeden en zal hen de weg leiden naar bronnen van wateren van leven, en °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zal elke traan vanuit hun °ogen afwissen. Want Mijn volk heeft twee boosheden gedaan; Mij, den Springader des levenden waters, hebben zij verlaten, om zichzelven bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden. (SV)[Jer. 2:13]
Terug naar de index.
Naar Openbaring 8
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.