Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan Titus
Titus
Hoofdstuk 2

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Maar jij, spreek de dingen die de gezonde onderwijzing betaamt, overspeligen, sodomieten, ontvoerders, leugenaars, meinedigen, en indien er nog iets anders is dat tegen de gezonde leer ingaat (SW)[1Tim. 1:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De apostel scheidt de ekklesia in jong en oud, mannen en vrouwen, en geeft elk de passende aanmoediging. Allen worden opgeroepen verstandig te zijn (2,5,6). Het gebruik van dit woord in het Grieks komt nauw overeen met dat in onze taal. In Markuseen verdediging 5:15 en Lukaslichtgevend 8:35 wordt het gebruikt voor hen die onverstandig waren geweest. Hier en elders wordt het gebruikt voor verstandelijke gezondheid en goed oordeel. Wij zeggen "Tegenstander" waar de KJAV "duivel" heeft. Het meervoud (:3, 1Tim. 3:11; 2Tim. 3:3) is "tegenstanders" en niet zozeer "valse beschuldigers" of "lasteraars". De KJAV term "devils"[duivels] staat voor een ander Grieks woord dat wij translitereren met "demonen".


2 dat oude mannen nuchter zijn*, eerbaar, verstand tonend, gezond zijnde in het geloof, in de liefde, in het verduren;
3 op dezelfde wijze de oude vrouwen, in houding, zoals het de gewijden betaamt, geen verdachtmaaksters, niet verslaafd zijnde aan veel wijn, leraressen van het goede, Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigenen mannen onderdanig; opdat ook, zo enigen den Woorde ongehoorzaam zijn, zij door den wandel der vrouwen zonder Woord mogen gewonnen worden; 2 Als zij zullen ingezien hebben uw kuisen wandel in vreze. 3 Welker versiersel zij, niet hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten des haars, en omhangen van goud, of van klederen aan te trekken; 4 Maar de verborgen mens des harten, in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedigen en stillen geest, die kostelijk is voor God. 5 Want alzo versierden zichzelven eertijds ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en waren haar eigen mannen onderdanig; (SV)[1Petr. 3:1-5]
4 opdat zij de jonge vrouwen aan het verstand zullen brengen veel te houden van hun mannen, veel te houden van hun kinderen,
5 verstand tonend, zuiver, huiselijk, goed, onderschikt wordend aan de eigen mannen, opdat niet het woord van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gelasterd zal worden. onderschikt zijnde aan elkaar in de vreze van Christus, 22 de vrouwen aan de eigen man, als aan de Heer, (SW)[Efe. 5:22]
6 Roep op dezelfde wijze de jonge mannen op verstandig te zijn,
7 aangaande alles jezelf verschaffend als model van ideale werken, in de onderwijzing met onvervalstheid, eerbaarheid, Noch als heerschappij voerende over het erfdeel des Heeren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. (SV)[1Petr. 5:3]
8 met een gezond, onaanvechtbaar woord, opdat de tegengestelde verlegen gemaakt zal worden en niets slechts aangaande ons te zeggen heeft. Voorts zeide ik: De zaak is niet goed, die gijlieden doet; zoudt gij niet wandelen in de vreze onzes Gods, om de versmading der heidenen, onze vijanden? (SV)[Neh. 5:9]
9 Dat slaven onderschikt worden aan de eigen eigenaars, in alles welgevallig te zijn*, niet tegensprekend, Gij huisknechten, zijt met alle vreze onderdanig den heren, niet alleen den goeden en bescheidenen, maar ook den harden. (SV)[1Petr. 2:18]
10 niet ontvreemdend, maar alle goede trouw betonend, opdat zij de onderwijzing van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, onze Redder, in alle dingen zullen sieren. Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, (SV)[Titus 3:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Slaven wordt het voorrecht gegeven van het, door hun goed gedrag, verfraaien van de leer.


11 Want de reddende genade van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kwam* tevoorschijn voor alle mensen, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

De reddende genade van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, op de juiste wijze op prijs gesteld, heeft geen gelijke voor de training van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers heiligen om aanvaardbaar te leven voor Zijn aangezicht, te midden van het overvloedige kwaad van deze aion. Het maakt het hart zacht en trekt de wil aan, en levert de kracht voor het in praktijk brengen van haar inzettingen. De wet was niet zo. Die verdroogde de arm die ze wilde vervullen. In enige mate stelt Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade ons in staat een voorsmaak te hebben van de overweldigende heerlijkheid die ons gebracht zal worden bij Zijn heerlijke komst, die het einde van de zonde en het lijden van Zijn heiligen zal markeren?


12 ons disciplinerend, opdat, de oneerbiedigheid en de wereldse verlangens loochenend*, wij met verstand en op rechtvaardige wijze en op eerbiedige wijze in de huidige aion zouden leven, Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld (SV)[1Joh. 2:16]
13 uitziende naar de gelukkige hoop en het tevoorschijn komen van de heerlijkheid van de grote Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en onze Redder, JezusJAH redt ChristusGezalfde, Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten (SV)[2Petr. 3:12]
14 Die Zichzelf geeft* ten behoeve van ons, opdat Hij ons zou loskopen vanaf alle wetteloosheid en voor Zichzelf een volk zou reinigen, rondom geestdriftig zijnde in ideale werken. Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. (SV)[Matt. 20:28] - En Hij zal IsraŽl verlossen van al zijn ongerechtigheden. (SV)[Psalm 130:8] - Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; (SV)[1Petr. 2:9] - Want wij zijn Zijn prestatie, geschapen* zijnde in Christus Jezus voor goede werken, die įGod tevoren bereidt*, opdat wij in deze zouden wandelen. (SW)[Efe. 2:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

De vrijkoopsom van ChristusGezalfde heeft een huidige kracht. Wetteloosheid is dat basis-verstaan van zonde waarin die te zien is als een vertrek van de normale en natuurlijke loop van dingen. De vrijkoopsom van ChristusGezalfde zal ons uiteindelijk herstellen in die ideale toestand die gelijkvormigheid aan de wetten van het universum voortbrengt. Op dit moment neemt dit de vorm aan van ijver voor goede werken.


15 Spreek deze dingen en roep op en ontmasker met elk uitdrukkelijk bevel. Laat niemand jou kleineren! Laat niemand jou om je jeugd verachten, maar wordt voorbeeld voor de gelovenden in woord, in gedrag, in liefde, in geloof, in reinheid. (SW)[1Tim. 4:12]

Terug naar de index.
Naar Titus 3
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.