Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan Titus
Titus
Hoofdstuk 3

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Breng hen in herinnering onderschikt te worden aan overheden, aan autoriteiten; toe te geven en naar elk goed werk toe gereed te zijn*, Laat iedere ziel onderschikt zijn aan de gezaghebbers zijnde hoger, want er is geen gezag dan onder God. En de zijnde? Zij zijn gesteld onder God, (SW)[Rom. 13:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De plaats van een gelovige in deze aion is er een van onderschikking. Het is niet onze tijd om te heersen (1Kor. 4:8). Dat zal komen in de volgende aion. Het pad van de heiligen is in het geheel niet agressief. Het is niet aan hen om het verkeerde te herstellen, maar om aan onrecht over te geven, niet kwaad van anderen te spreken, ook al zouden die het terecht verdienen, geen problemen te veroorzaken, maar vredelievend te zijn, ruimte makend voor het falen van anderen, zachtmoedig verdragend was van nature onze verontwaardiging zou doen ontvlammen.


2 niemand te lasteren, niet vechtlustig te zijn*, welwillend, alle zachtmoedigheid betonend naar alle mensen.
3 Want ook wij waren eens dwaas, ongezeglijk, dwalend, slaaf zijnde voor begeerten en voor geneugten, doorbrengend in allerlei kwaadaardigheid en afgunst, elkaar afschuwelijk hatend. Want het is ons genoeg, dat wij den voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben, en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen; (SV)[1Petr. 4:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Het nadrukkelijke "wij", herhaald in het vijfde vers, doet denken dat de apostel nu naar zichzelf verwijst als iemand van de Besnijdenis Ė zij die inderdaad de wet behoorden te houden en die dachten dat hun redding afhankelijk was van hun rechtvaardigheid, maar die nodig hadden opnieuw geboren te worden en vernieuwd te worden door de heilige Geest, zoals de Heer Nicodemusvolksoverwinnaar leerde (Joh. 3:5), overeenkomend met Zijn genade.


4 Maar toen de vriendelijkheid en de humaniteit van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, onze Redder, tevoorschijn kwam*, en Zijn woord doet verschijnen* op Zijn tijd, in een verkondiging die aan mij werd toevertrouwd, naar de opdracht van God, onze įRedder (SW)[Titus 1:3]
5 redde* Hij ons, niet vanuit werken in rechtvaardigheid welke wij doen*, maar overeenkomstig Zijn °ontferming, door het bad van wedergeboorte en van vernieuwing van heilige geest, Want wij houden een mens voor gerechtvaardigd door geloof, buiten werken van de wet om (SW)[Rom. 3:28] - Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Jezus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Jezus uit de doden. (SV)[1Petr. 1:3] - opdat Hij haar zou heiligen*, reinigend* door het bad van het water in het Woord (SW)[1Petr. 1:3] - En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten IsraŽls. (SV)[Matt. 19:28] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

De Septuagint gebruikt dit woord, loutron, twee maal voor een bad in Hooglied (4:2; 6:6), maar geeft wasvat weer met een andere vorm, louter, in alle plaatsen waar het voorkomt. Daarom is het duidelijk dat het hier niet gaat om een instrument dat water bevat, maar om het element zelf, dat een beeld is van wedergeboorte. Hoewel letterlijk regeneratie, wordt het woord altijd in een veel lossere zin gebruikt voor iedere vernieuwing, net zoals ons woord renaissance.


6 die Hij op een rijke wijze uitgiet* over ons, door JezusJAH redt ChristusGezalfde, onze °Redder, En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien; (SV)[JoŽl 2:28]
7 opdat, gerechtvaardigd wordend door Diens °genade, wij lotbezitters*1) zullen worden overeenkomstig de hoop van aionisch leven. om niet gerechtvaardigd in Zijn genade, door de verlossing die is in Jezus Jezus; (SW)[Rom. 3:24] - Maar indien kinderen, dan ook lotdeelgenieters; jazeker, gezamenlijk lotdeelgenieters van God en van Jezus. Indien wij samen lijden, dan is dat om ook samen verheerlijkt te worden. (SW)[Rom. 8:17]
8 Betrouwbaar is het woord en aangaande deze dingen besluit ik dat jij stellig bent, opdat die in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geloofd hebben ervoor zullen zorgen vooraan te staan* in ideale werken; deze dingen zijn ideaal en hebben baat voor de mensen. Die Zichzelf geeft* ten behoeve van ons, opdat Hij ons zou verlossen* van iedere wetteloosheid en voor Zich zou reinigen* een uitverkoren volk, ijverig in goede werken. (SW)[Titus 2:14]
9 Maar ga om domme kwesties en geslachtsregisters en ruzies en gevechten over de wet heen, want zij zijn nutteloos en zinloos. noch acht te slaan op mythen en oneindige geslachtsregisters, die afpersingen voortbrengen, veeleer dan Gods bediening in het geloof. 5 En de voleinding van de opdracht is liefde uit een schoon hart en een goed geweten en een ongeveinsd geloof, 6 waarvan sommigen, afdwalend, vervallen* zijn tot zinloos gepraat; 7 zij willen leraren van de wet zijn, niet beseffend wat zij zeggen, noch waarover zij zo stellig zijn. (SW)[1Tim. 1:4-7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Het lijkt er op dat verreweg het grootste deel van de problemen van de vroege ekklesia door de Besnijdenis werd aangedragen - juist zij die een hulp hadden moeten zijn in plaats van een hindernis. Het verslag van het boek Handelingen staat met hun tegenstand tegen het evangeliegoede bericht en zij waren rechtstreeks verantwoordelijk voor Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí gevangenschap in Romekracht. FarizeeŽnafgescheidenen die geloofden waren de bron van voortdurend rumoer. Ze konden zichzelf niet vrijmaken van de ketenen van het JudalofÔsme. Ze konden niet stijgen naar de nieuwe onthulling, verleend aan Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine. Met hun genealogieŽn en besnijding en twisten over de wet, trokken ze voortdurend de heiligen weg van de grond van genade en geloof, terug naar de wet en werken. Uiteindelijk maakt de apostel een einde aan de discussie over deze onderwerpen.


10 Weiger een sektarisch mens na een eerste en tweede attendering, Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. 16 Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog een of twee met u; opdat in den mond van twee of drie getuigen alle woord besta. 17 En indien hij denzelven geen gehoor geeft; zo zeg het der gemeente; en indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar. (SV)[Matt. 18:15-17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Hoewel dit het Griekse hairetikon is, verwijst het niet naar een ketter, maar naar iemand die tot een sekte behoort. Het wordt toegepast op de SadduceeŽnrechtvaardigen (afgeleid van Sadok-rechtvaardig) (Hand. 5:17), de FarizeeŽnafgescheidenen (Hand. 15:5; 26:5) en de Nazareneruit Nazarets (Hand. 2:45). Dezen konden niet allen ketters worden genoemd. Sektarisme is in de kern er de voorkeur aan geven zich te verbinden met een klasse. De Besnijders zouden maart al te graag de voorkeur geven aan hun soort.


11 waargenomen hebbend dat de zulke van het pad is gebracht en zondigt, door zichzelf veroordeeld zijnde.
12 Wanneer ik ook maar Artemasmannelijke vorm van Artemis (Griekse godin) - volledig licht of Tychikusgelukskind naar jou toe zal zenden, beijver* je naar mij toe te komen tot in Nikopolisoverwinningsstad, want ik heb geoordeeld daar te overwinteren*. En hem vergezelschapte tot in Azie Sopater van Berea; en van de Thessalonicensen Aristarchus en Sekundus; en Gajus van Derbe, en Timotheus en van die van Azie Tychikus en Trofimus. (SV)[Hand. 20:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Tychcus werd later naar Efezetoegestaan gezonden (2Tim. 4:12). Omdat hij de brief aan de EfeziŽrs afleverde (Efe. 6:21) schijnt het dat deze brief aan Tituswilde duif enige tijd voor de Volkomenheidbrieven werd geschreven, Tituswilde duif schijnt naar Nicopolisoverwinningsstad te zijn gegaan, maar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine bleef in Romekracht.


13 Zend* Zenasgave van Zeus- (grieks) stralende hemelvader, de wetgeleerde, en Apollosbehorend bij Apollo op ijverige wijze voort, opdat het hen aan niets zal ontbreken. En een zeker Jood, met name Apollos, van geboorte een Alexandrier, een welsprekend man, kwam te Efeze, machtig zijnde in de Schriften. (SV)[Hand. 18:24]
14 En laat ook de onzen leren vooraan te staan* in ideale werken voor de noodzakelijke behoeften, opdat zij niet onvruchtbaar zullen zijn. De stelende, laat hem niet meer stelen, maar laat hem liever zwoegen, werkend met de eigen handen het goede, opdat hij iets te delen moge hebben aan de nood hebbende. (SW)[Efe. 4:28]
15 Jou groeten allen die met mij zijn. Groet* hen die veel van ons houden in het geloof. De genade zij met allen van jullie. Amen.


1) Lotbezitters: Veel vertalingen hebben hier "erfgenaam", maar dat is onjuist. Hiertoe zou er iemand, met name God, moeten sterven. Dat is ondenkbaar. Voor een juist verstaan moet men eens bestuderen hoe het land Kanašn werd verdeeld -ook later- toen IsraŽl daar in ging wonen.
Terug naar de index.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.