Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan de
Romeinen
Hoofdstuk 10

   
(klik op de oranje cijfers voor het uitgebreide commentaar op dat vers)
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

1 Broeders, het welbehagen van mijn °hart en mijn smeekbede tot °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is inderdaad ten behoeve van hen, tot in redding. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Intense ijver, religieuze vurigheid, gekoppeld aan zelf-rechtvaardiging, leidt niet tot redding. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker vereist onderschikking aan Zijn rechtvaardigheid in ChristusGezalfde. De wet zou hun rechtvaardigheid moeten vestigen en zo Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers rechtvaardigheid onthullen, die in ChristusGezalfde is gemanifesteerd. IsraŽlstrijder van God, als natie, zal gered worden wanneer zij Hem zien Die zij doorstoken hebben, en Hem erkennen als hun rechtvaardigheid.


2 Want ik geef getuigenis voor hen dat zij geestdrift van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker hebben, maar niet overeenkomstig besef, 3 "Ik ben een Joodse man, geboren zijnde in Tarsus in įCiliciŽ, maar grootgebracht in deze įstad, gedisciplineerd zijnde aan de voeten van GamaliŽl overeenkomstig de exactheid van de van de vaders geŽrfde wet, een geestdriftige zijnde van įGod, zoals jullie allen vandaag zijn. (SW)[Hand. 22:3]
3 want onwetend van de rechtvaardigheid van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijnde en de eigen rechtvaardigheid zoekend te staan*, werden zij niet onderschikt aan de rechtvaardigheid van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. maar IsraŽl, de wet van gerechtigheid najagende, heeft de wet niet bereikt[Rom. 9:31]
4 Want ChristusGezalfde is het einde van de wet, tot rechtvaardigheid voor elk die gelooft. 17 Jullie zouden toch niet moeten veronderstellen dat Ik kwam om de wet te slopen of de profeten. Ik kwam niet om te slopen, maar om te vervullen. (SW)[Matt. 5:17]
5 Want Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen schrijft van de rechtvaardigheid vanuit de wet, dat de mens die ze doet* in haar zal leven. 5 En jullie zullen Mijn statuten en Mijn verordeningen in acht nemen, want de mens die ze doet zal er in leven. Ik ben JAHWEH! (SW)[Lev. 18:5]
6 Maar de rechtvaardigheid vanuit geloof zegt het zo: In jouw °hart zal jij niet zeggen: "Wie zal omhoog gaan tot in de hemel, dit is om ChristusGezalfde naar beneden te leiden, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

De wet vereiste bovenal gehoorzaamheid en beloofde leven aan alleen hen die voortgingen ze te houden. Maar zelfs in de wet was er een voorziening voor geloof. Het leerde dat JAHWEH Zelf hun leven was (Deut. 30:20). In de dag waarin Hij hen uit de volken zal leiden en hen terug in het land bijeen brengt, zal Hij het woord van geloof heel dicht bij hen brengen (Deur. 30:1-14). In plaats van hun eigen inspanningen zal Hij hen de vernedering en opstanding van ChristusGezalfde voor ogen stellen. Redding zal afhangen van hun erkenning van Zijn Heerschap en opstanding.


7 of wie zal afdalen tot in de afgrond, dit is: om ChristusGezalfde vanuit de doden omhoog te leiden?"
8 Maar wat zegt zij? Nabij jou is de uitspraak, in jouw °mond en in jouw °hart; dit is de uitspraak van het geloof dat wij proclameren,4 Het moet niet zo zijn dat, wanneer JAHWEH, jouw Elohim, hen wegstoot van voor jouw aangezicht, jij in jouw hart spreekt, zeggend: Door mijn gerechtigheid bracht JAHWEH mij om dit land te pachten. En vanwege de slechtheid van deze naties verdrijft JAHWEH hen van voor jouw aangezicht. (SW)[Deut. 9:4]
9 dat in het geval dat jij in jouw °mond de uitspraak zou belijden dat Jezus Heer is en zou geloven in je hart dat °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Hem wekt* vanuit de doden, jij gered zal worden.
10 Want in het hart wordt het geloofd tot in rechtvaardigheid en in de mond wordt het beleden tot in redding.
11 Want het Geschrift zegt: "Elk die op Hem gelooft zal niet te schande gemaakt worden," 16 Daarom, zo zegt mijn Heer JAHWEH: Aanschouw Mij! Ik leg een fundament in Sion, een steen, een steen van testing, de kostbare van de hoek, de gefundeerde van het fundament. Die gelooft spoedt zich niet. (SW)[Jes. 28:16]
12 want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Want Dezelfde is Heer van allen, rijk zijnde tot in allen die Hem aanroepen. 34 Petrus nu, zijn įmond openend, zei: "In waarheid, ik begrijp dat įGod niet handelt met aanziens des persoons, (SW)[Hand. 10:34]
13 Want elk die de naam van de Heer ook maar zou aanroepen zal gered worden. 32 En het zal zijn dat elke die zal aanroepen in de naam van JAHWEH zal ontsnappen, want op de berg van Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals JAHWEH zegt, en onder de overlevenden die JAHWEH roept. (SW)[Joël 2:32] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Er is hier een zinspeling naar de oude gewoonte, nog steeds in de mode in oosterse landen: het recht op vrijplaats. Iemand die in doodsgevaar is door de handen van de bloedwreker, kan, als hij niet op tijd een veilige plaats kan bereiken, de naam van een of ander belangrijk persoon aanroepen en zo, door diens naam, redding vinden. Indien de bloedwrekers weigeren te luisteren naar zijn beroep, en zijn leven nemen, is het aan de persoon op wiens naam hij een beroep had gedaan om snelle en passende wraak te ondernemen. Hij brengt al zijn vrienden en bondgenoten samen om hem te helpen met het bestraffen van het schandaal en bij het verdedigen van de eer van zijn naam. Drie en een halve dag oefent hij wraak uit over allen die betrokken waren bij het doden van degene die een beroep had gedaan op zijn naam. "Wie de naam van de Heer aanroept zal gered worden." Wanneer wraak de aarde bezoekt, zal de naam van JAHWEH de enige schuilplaats zijn. Daarom zal het niet alleen geloof uit het hart verlangen, maar erkenning door de mond. Zo zal IsraŽlstrijder van God gered worden, met alle anderen die, in die dag, een schuilplaats zoeken in Zijn Naam.


14 Hoe dan zouden zij aanroepen in Wie zij niet geloven*? En hoe zouden zij geloven van Wie zij niet horen*? En hoe zouden zij horen los van een proclamerende? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

De vluchteling hoeft zijn beschermer niet persoonlijk te kennen; toch zou hij nauwelijks een beroep doen op iemand in wie hij niet geloofde. Hij kon ook niet iemand aanroepen van wie hij zelfs niet had gehoord. Daarom zal het nodig zijn ChristusGezalfde te verkondigen, en het is zelfs vůůr die tijd dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Zijn verkondigers opdracht zal moeten geven.


15 En hoe zouden zij proclameren in het geval dat zij niet afgevaardigd zouden worden, zoals het is geschreven: "Hoe prachtig zijn de voeten van die goede dingen evangeliseren!" 7 Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de nieuwsbrenger, die vrede aankondigt, die goed nieuws brengen, die redding aankondigt, die tot Sion zegt: Jouw Elohim regeert! (SW)[Jes. 52:7]
16 Maar niet allen gehoorzamen* het evangeliegoede bericht, want Jesajaheil is JAH zegt: "Heer, wie gelooft* het van ons gehoorde?" 1 Wie gelooft ons bericht en de arm van JAHWEH, over wie wordt deze onthuld? (SW)[Jes. 53:1]
17 Dus is het geloof vanuit het gehoorde, maar het gehoorde door de uitspraak van ChristusGezalfde. 20 Maar niet alleen aangaande dezen vraag Ik, maar ook aangaande hen die in Mij geloven door hun įwoord, (SW)[Joh. 17:20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Voor IsraŽlstrijder van God zullen in die dag de uitspraken van ChristusGezalfde, de grote Beschermer, aan hen gepresenteerd worden voor hun geloof. Zo zal hun redding een simpele zaak van geloof zijn in Zijn grote Naam.


18 Maar ik zeg: Horen* zij niet? Sterker nog! Tot in de hele aarde kwam hun °klank uit en tot in de limieten van de bewoonde wereld hun °uitspraken. 5 en hij gaat uit als een bruidegom uit zijn baldakijn. Hij is opgetogen als een machtige man, om het pad te rennen. (SW)[Psalm 19:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

De verkondiging van het evangeliegoede bericht van het koninkrijk, beginnend in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter en in heel Judalof en Samariawaker, spreidde zich uit naar de grenzen van het land (Hand. 1:8), en reikte verder dan daar, tot en met de Verstrooiing. IsraŽlstrijder van God was niet ongehoorzaam door gebrek aan berichten.


19 Maar ik zeg: Wist IsraŽlstrijder van God het niet? Eerst zegt Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen: "Ik zal jullie jaloers maken op wat geen natie is, aan een onintelligente natie zal ik jullie irriteren," ( 21 Zij, zij maken Mij jaloers met een niet-El. Zij tergen Mij door de afgoden van hun zinloosheid. En Ik zal hen jaloers maken op wat geen volk is. Door een ontaarde natie zal Ik hen tergen (SW)[Deut. 32:21]
20 maar Jesajaheil is JAH waagt heel veel en zegt: "Ik werd gevonden door die mij niet zochten, ik werd kenbaar voor die Mij geen vraag stellen." 1 Ik werd geraadpleegd door die niet vragen, Ik werd gevonden door die Mij niet zochten. Ik zeg: Aanschouw Mij!, aanschouw Mij!, tot een natie die niet in Mijn Naam werd geroepen. (SW)[Jesaja 65:1]
21 Maar naar IsraŽlstrijder van God toe zegt Hij: "De hele dag spreid* Ik Mijn °handen uit naar een ongezeglijk zijnde en tegensprekend volk." 2 Ik spreid Mijn handen uit, heel de dag, naar een koppig volk, dat weg gaat die niet goed is, achter hun plannen aan, (SW)[Jesaja 65:2]

Terug naar de index.
Naar Romeinen 11
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.