Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan de
Romeinen
Hoofdstuk 10

   
(klik op de oranje cijfers voor het uitgebreide commentaar op dat vers)
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

1 Broeders, het welbehagen van mijn °hart en mijn smeekbede tot °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is inderdaad ten behoeve van hen, tot in redding. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Intense ijver, religieuze vurigheid, gekoppeld aan zelf-rechtvaardiging, leidt niet tot redding. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker vereist onderschikking aan Zijn rechtvaardigheid in ChristusGezalfde. De wet zou hun rechtvaardigheid moeten vestigen en zo Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers rechtvaardigheid onthullen, die in ChristusGezalfde is gemanifesteerd. IsraŽlstrijder van God, als natie, zal gered worden wanneer zij Hem zien Die zij doorstoken hebben, en Hem erkennen als hun rechtvaardigheid.


2 Want ik geef getuigenis voor hen dat zij geestdrift van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker hebben, maar niet overeenkomstig besef, Ik ben een Joods man, en te Tarsen in Cilicie geboren, opgevoed in deze stad, aan de voeten van Gamaliel onderwezen naar de bescheidenste wijze der vaderlijke wet, zijnde een ijveraar Gods, gelijkerwijs gij allen heden zijt; (SV)[Hand. 22:3]
3 want onwetend van de rechtvaardigheid van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijnde en de eigen rechtvaardigheid zoekend te staan*, werden zij niet onderschikt* aan de rechtvaardigheid van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. maar IsraŽl, de wet van gerechtigheid najagende, heeft de wet niet bereikt[Rom. 9:31]
4 Want ChristusGezalfde is het einde van de wet, tot rechtvaardigheid voor elk die gelooft. Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. (SV)[Matt. 5:17]
5 Want Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen schrijft van de rechtvaardigheid vanuit de wet, dat de mens die ze doet, in haar zal leven. Ja, Mijn inzettingen en Mijn rechten zult gij houden; welk mens dezelve zal doen, die zal door dezelve leven; Ik ben de HEERE! (SV)[Lev. 18:5]
6 Maar de rechtvaardigheid vanuit geloof zegt het zo: In jouw °hart zal jij niet zeggen: "Wie zal omhoog gaan tot in de hemel, dit is om ChristusGezalfde naar beneden te leiden, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

De wet vereiste bovenal gehoorzaamheid en beloofde leven aan alleen hen die voortgingen ze te houden. Maar zelfs in de wet was er een voorziening voor geloof. Het leerde dat JAHWEH Zelf hun leven was (Deut. 30:20). In de dag waarin Hij hen uit de volken zal leiden en hen terug in het land bijeen brengt, zal Hij het woord van geloof heel dicht bij hen brengen (Deur. 30:1-14). In plaats van hun eigen inspanningen zal Hij hen de vernedering en opstanding van ChristusGezalfde voor ogen stellen. Redding zal afhangen van hun erkenning van Zijn Heerschap en opstanding.


7 of wie zal afdalen tot in de afgrond, dit is: om ChristusGezalfde vanuit doden omhoog te leiden?"
8 Maar wat zegt zij? Nabij jou is de uitspraak, in jouw °mond en in jouw °hart; dit is de uitspraak van het geloof dat wij proclameren,Wanneer hen nu de HEERE, uw God, voor uw aangezicht zal hebben uitgestoten, zo spreek niet in uw hart, zeggend: De HEERE heeft mij om mijn gerechtigheid ingebracht, om dit land te erven; want, om de goddeloosheid dezer volken, verdrijft hen de HEERE voor uw aangezicht uit de bezitting. (SV)[Deut. 9:4]
9 dat in het geval dat jij in jouw °mond de uitspraak zou belijden dat Jezus Heer is en zou geloven in je hart dat °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Hem wekt* vanuit doden, jij gered zal worden.
10 Want in het hart wordt het geloofd tot in rechtvaardigheid en in de mond wordt het beleden tot in redding.
11 Want het Geschrift zegt: "Elk die op Hem gelooft zal niet te schande gemaakt worden," Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik leg een grondsteen in Sion, een beproefden steen, een kostelijken hoeksteen, die wel vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet haasten. (SV)[Jes. 28:16]
12 want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Want Dezelfde is Heer van allen, rijk zijnde tot in allen die Hem aanroepen. En Petrus, den mond opendoende, zeide: Ik verneem in der waarheid, dat God geen aannemer des persoons is; (SV)[Hand. 10:34]
13 Want elk die de naam van de Heer ook maar zou aanroepen zal gered worden. En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen. (SV)[Joël 2:32] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Er is hier een zinspeling naar de oude gewoonte, nog steeds in de mode in oosterse landen: het recht op vrijplaats. Iemand die in doodsgevaar is door de handen van de bloedwreker, kan, als hij niet op tijd een veilige plaats kan bereiken, de naam van een of ander belangrijk persoon aanroepen en zo, door diens naam, redding vinden. Indien de bloedwrekers weigeren te luisteren naar zijn beroep, en zijn leven nemen, is het aan de persoon op wiens naam hij een beroep had gedaan om snelle en passende wraak te ondernemen. Hij brengt al zijn vrienden en bondgenoten samen om hem te helpen met het bestraffen van het schandaal en bij het verdedigen van de eer van zijn naam. Drie en een halve dag oefent hij wraak uit over allen die betrokken waren bij het doden van degene die een beroep had gedaan op zijn naam. "Wie de naam van de Heer aanroept zal gered worden." Wanneer wraak de aarde bezoekt, zal de naam van JAHWEH de enige schuilplaats zijn. Daarom zal het niet alleen geloof uit het hart verlangen, maar erkenning door de mond. Zo zal IsraŽlstrijder van God gered worden, met alle anderen die, in die dag, een schuilplaats zoeken in Zijn Naam.


14 Hoe dan zouden zij aanroepen in Wie zij niet geloven*? En hoe zouden zij geloven van Wie zij niet horen*? En hoe zouden zij horen los van een proclamerende? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

De vluchteling hoeft zijn beschermer niet persoonlijk te kennen; toch zou hij nauwelijks een beroep doen op iemand in wie hij niet geloofde. Hij kon ook niet iemand aanroepen van wie hij zelfs niet had gehoord. Daarom zal het nodig zijn ChristusGezalfde te verkondigen, en het is zelfs vůůr die tijd dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Zijn verkondigers opdracht zal moeten geven.


15 En hoe zouden zij proclameren in het geval dat zij niet afgevaardigd zouden worden, zoals het is geschreven: "Hoe prachtig zijn de voeten van die goede dingen evangeliseren!" Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt, die den vrede doet horen; desgenen, die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen; desgenen, die tot Sion zegt: Uw God is Koning. (SV)[Jes. 52:7]
16 Maar niet allen gehoorzamen* het evangeliegoede bericht, want Jesajaheil is JAH zegt: "Heer, wie gelooft* het van ons gehoorde?" Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des HEEREN geopenbaard? (SV)[Jes. 53:1]
17 Dus is het geloof vanuit het gehoorde, maar het gehoorde door de uitspraak van ChristusGezalfde. En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen. (SV)[Joh. 17:20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Voor IsraŽlstrijder van God zullen in die dag de uitspraken van ChristusGezalfde, de grote Beschermer, aan hen gepresenteerd worden voor hun geloof. Zo zal hun redding een simpele zaak van geloof zijn in Zijn grote Naam.


18 Maar ik zeg: Horen* zij niet? Sterker nog! Tot in de hele aarde kwam hun °klank uit en tot in de limieten van de bewoonde wereld hun °uitspraken. Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde, en hun redenen aan het einde der wereld; Hij heeft in dezelve een tent gesteld voor de zon. (SV)[Psalm 19:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

De verkondiging van het evangeliegoede bericht van het koninkrijk, beginnend in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter en in heel Judalof en Samariawaker, spreidde zich uit naar de grenzen van het land (Hand. 1:8), en reikte verder dan daar, tot en met de Verstrooiing. IsraŽlstrijder van God was niet ongehoorzaam door gebrek aan berichten.


19 Maar ik zeg: Wist IsraŽlstrijder van God het niet? Eerst zegt Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen: "Ik zal jullie jaloers maken op wat geen natie is, aan een onintelligente natie zal ik jullie irriteren," Zij hebben Mij tot ijver verwekt door hetgeen geen God is; zij hebben Mij tot toorn verwekt door hun ijdelheden; Ik dan zal hen tot ijver verwekken door diegenen, die geen volk zijn; door een dwaas volk zal Ik hen tot toorn verwekken. (SV)[Deut. 32:21]
20 maar Jesajaheil is JAH waagt heel veel en zegt: "Ik werd gevonden* door die mij niet zochten, ik werd* kenbaar voor die Mij geen vraag stellen." Ik ben gevonden van hen, die naar Mij niet vraagden; Ik ben gevonden van degenen, die Mij niet zochten; tot het volk, dat naar Mijn Naam niet genoemd was, heb Ik gezegd: Ziet, hier ben Ik, ziet, hier ben Ik. (SV)[Jesaja 65:1]
21 En naar IsraŽlstrijder van God toe zegt Hij: "De hele dag spreid* Ik Mijn °handen uit naar een ongezeglijk zijnde en tegensprekend volk." Ik heb Mijn handen uitgebreid, den gansen dag tot een wederstrevig volk, die wandelen op een weg, die niet goed is, naar hun eigen gedachten. (SV)[Jesaja 65:2]

Terug naar de index.
Naar Romeinen 11
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.