Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan de
Romeinen
Hoofdstuk 14

   
(klik op de oranje cijfers voor het uitgebreide commentaar op dat vers)
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

1 Neemm de zwakke in het geloof bij je, maar niet tot het onderscheid maken van redeneringen. neemt elkaar aan, zoals ook Christus jullie aanvaardde, tot heerlijkheid van God[Rom. 15:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Gemeenschap onder Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers heiligen zou niet gebaseerd moeten zijn op kennis of onwetendheid. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker ontvangt ons zelfs wanneer we zwak in geloof zijn. We zouden niet iemand moeten afsnijden van onze gemeenschap die niet al onze conclusies uit de Schrift navolgt. Noch zouden we zijn bezwaren licht moeten nemen. Nu is er geen voedsel verboden. Maar de ongetwijfelde wijsheid van de voedselregels onder de wet zou ons kunnen helpen vast te stellen wat het beste is, zonder onze vrijheid om alles met een goed geweten te eten aan te tasten. We kunnen deze dingen niet aan elkaar dicteren. Ze moeten geregeld worden door het individuele geweten voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.


2 Deze gelooft inderdaad alles te kunnen eten, maar de zwak zijnde eet groenten. En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze! (SV)[Gen. 1:29]
3 Laat die eet niet degene die niet eet minachten, en die niet eet, laat hem die eet niet oordelen, want °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker nam* hem bij zich. Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest dags, of der nieuwe maan, of der sabbatten; (SV)[Kol. 2:16]
4 Wie ben jij dat jij andermans huisslaaf oordeelt? Voor de eigen heer staat hij vast of valt hij. Maar hij zal staan, want de Heer is bij machte hem te doen staan*, Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. (SV)[Matt. 7:1]
5 die inderdaad dag naast dag oordeelt. Maar die elke dag oordeelt, laat hem in het eigen denken ten volle verzekerd zijn! Gij onderhoudt dagen, en maanden, en tijden, en jaren. (SV)[Gal. 4:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Het houden van dagen is ook een zaak van individuele voorkeur. Het is meer dan duidelijk er geen dag boven een andere is, voor zover het de Schrift betreft. De zevende dag, de sabbat, werd nooit aan de naties gegeven. De sabbat houden is onszelf onder de vloek van de wet stellen. Naar de eerste dag van de week, zondag genaamd, wordt in de juist vertaalde Schrift zelfs niet n maal verwezen. De zinsnede zou altijd moeten worden weergegeven met "een van de sabbatten." Om "de eerste dag van de week" te kunnen krijgen is het nodig om eerst het woord dag in te voegen en het meervoud sabbatten te veranderen in het enkelvoudige week. Het is een wanhopige poging enig Schriftuurlijk excuus te vinden voor het veelvoudig houden van de zondag. Er is niets verkeerd aan het apart zetten van een dag voor de Heer. De gewoonte heeft de Zondag tot de meest handige voor dit doel gemaakt. Maar laten we het woord van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet ontsieren om zo onze praktijken te bevestigen. Ook zouden we niet ruw moeten omgaan met de religieuze bezwaren van hen die de zondag zien als een dag die door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geheiligd is voor goddelijke aanbidding. Zij hebben geen basis voor hun geloof, maar toch vereist hun geweten overweging.


6 Die gezind is naar de dag, hij is gezind voor de Heer; en die eet, hij eet voor de Heer, want hij dankt °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. En die niet eet, eet niet voor de Heer. Ook hij dankt ° GodGrieks: Theos - Plaatser - Hebreeuws: El of Elohim - Onderschikker .
7 Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf.
8 Want bovendien: in het geval dat wij zullen leven, leven wij voor de Heer, of bovendien: in het geval dat wij zullen sterven, wij sterven voor de Heer. Dan: in het geval dat wij zullen leven, bovendien in het geval dat wij zullen sterven, wij zijn van de Heer. God nu is niet een God der doden, maar der levenden; want zij leven Hem allen. (SV)[Luc. 20:38]
9 Want hiertoe stierf en leeft* ChristusGezalfde, opdat n van doden n van levenden Hij Heer zou zijn.
10 Maar jij, waarom oordeel jij jouw °broeder, of waarom ook minacht jij jouw °broeder? Want wij allen zullen gepresenteerd worden voor het podium van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. (SV)[Matt. 25:31] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Het is niet aan ons om in deze zaken te oordelen. Het is niet de plaats van de kerk om een dag vast te stellen en hen te veroordelen die ze niet houden. Alleen het houden van dagen als een zaak van wet wordt veroordeeld. Hoewel er niets verkeerds zal zijn met werken op zondag, is het verkeerd ze te houden als een middel tot redding. Hetzelfde is waar voor de zevende dag, de sabbat.


11 want het is geschreven: "Ik leef, zegt de Heer. Want voor Mij zal alle knie buigen en elke tong zal °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker toejuichen." Ik heb gezworen bij Mijzelven, er is een woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan, en het zal niet wederkeren: dat Mij alle knie zal gebogen worden, alle tong Mij zal zweren. (SV)[Jes. 45:23]
12 Dus dan zal ieder van ons aangaande zichzelf woord geven aan °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.
13 Wij zouden elkaar dan niet meer oordelen. Maar oordeel*m dit: veeleer geen °aanstoot of valstrik te plaatsen* voor de broeder.
14 Ik heb waargenomen en ben overtuigd in de Heer JezusJAH redt, dat niets ongewijd is door zichzelf; alleen voor die iets rekent ongewijd te zijn*, voor die is het ongewijd. En een stem geschiedde wederom ten tweeden male tot hem: Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. (SV)[Hand. 10:15] - En zal de broeder, die zwak is, door uw kennis verloren gaan, om welken Christus gestorven is? 12 Doch gijlieden, alzo tegen de broeders zondigende, en hun zwak geweten kwetsende, zondigt tegen Christus. 13 Daarom, indien de spijs mijn broeder ergert, zo zal ik in eeuwigheid geen vlees eten, opdat ik mijn broeder niet ergere. (SV)[1Kor. 8:11-13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

De onderscheiden die door de wet werden ingesteld tussen dingen die voor rein en onrein gehouden moesten worden, hebben in de bedeling van genade geen plaats. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker aarzelt niet om Zich met ons te verbinden, zondaars uit de naties. Een strenge Jood kon ons voedsel niet eten zonder besmet te raken. Maar voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn we heilig en is de Jood onrein! Daarom is geen enkel voedsel ceremonieel onrein. Het is alleen een niet opgevoed geweten dat gewone dingen voor onrein houdt.


15 Want indien vanwege spijs jouw °broeder bedroefd gemaakt wordt, wandel jij niet meer overeenkomstig de liefde. Doe niet, door jouw °spijs, diegene verloren gaan ten behoeve van wie ChristusGezalfde stierf. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

De vrijheid om alles te eten zou niet moeten toestaan dat wij de vooroordelen van anderen schenden. Zij die een geweten hebben over deelnemen aan bepaald voedsel, zijn gemakkelijk te beledigen. We zouden niet op onze rechten moeten staan, maar veeleer onze vrijheid inperken om overeen te komen met de religieuze bezwaren van onze medegelovigen.


16 Laat dan het goede van jullie niet gelasterd worden, Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord Gods niet gelasterd worde. (SV)[Titus 2:15]
17 want het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is niet in spijziging en drinken, maar in rechtvaardigheid en vrede en vreugde in heilige geest. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Dit is niet een definitie van het koninkrijk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, maar een uitspraak over de verhouding er van tot dit onderwerp. De onderscheiden waarheid voor de huidige bedeling was nog niet bekend, en de heiligen zijn besloten in het koninkrijk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in zn meest wijde aspect zoals die het gebied van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers heerschappij aangeeft.


18 Want wie in dit slaaf is voor °ChristusGezalfde, is welgevallig bij °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en is welbeproefd bij de mensen.
19 Dus dan jagen wij de dingen van de vrede na en de dingen van de opbouw, die tot in elkaar. Indien mogelijk en voor zover het uit jullie is: houdt vrede met alle mensen[Rom. 12:18] - Laat ieder van ons de naaste behagen, het goede, tot opbouwing[Rom. 15:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Dit zijn de meest veilige testen om toe te passen op al onze omgang met onze medeheiligen. Zal het strijd oproepen? Als dat het geval is, laten we die dan vermijden. Zal het opvoeden? Indien niet, laten we er dan aan voorbij gaan. Vrede met en de opvoeding van anderen, en niet onze eigen voorrechten, zouden benadrukt moeten worden. Dingen die we met een zuiver geweten voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kunnen doen, kunnen ons zware tegenstand geven als ze voor sommige van Zijn heiligen gedaan worden.


20 Sloop toch niet wegens spijs het werk van °GodGrieks: Plaatser of Hebreeuws: Onderschikker . Inderdaad zijn alle dingen rein, maar kwaad voor de mens, degene die al etende aanstoot geeft.
21 Het is ideaal geen vleesgerechten te eten, noch wijn te drinken, noch iets waaraan jouw °broeder zich stoot of door wordt verstrikt of zwak in is. Daarom, indien de spijs mijn broeder ergert, zo zal ik in eeuwigheid geen vlees eten, opdat ik mijn broeder niet ergere. (SV)[1Kor. 8:13]
22 Het geloof dat jij hebt, heb het overeenkomstig jezelf in het zicht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Gelukkig is hij die zichzelf niet oordeelt in wat hij toetst.
23 Maar hij die in tweestrijd staat, wordt, in het geval hij zal eten, veroordeeld omdat het niet vanuit geloof is. En elk ding dat niet vanuit geloof is is zonde.
Terug naar de index.
Naar Romeinen 15
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.