Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan de
Romeinen
Hoofdstuk 16

   
(klik op de oranje cijfers voor het uitgebreide commentaar op dat vers)
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

1 Ik beveel nu Febe rein, helder bij jullie aan, onze zuster en ook bediende van de ekklesia1) die in °Kenchreade oostelijke en belangrijkste haven op 16 Km van Korinthe is,
2 opdat jullie naar haar zouden uitzien in de Heer, op een wijze de heiligen waardig, en jullie haar zullen bijstaan in welke zaak zij ook maar van jullie nodig zal hebben, want ook zij was beschermvrouw van velen geworden*, ook van mijzelf.
3 Groet*m Priscaverkleinwoord voor Priscilla - eerbiedwaardig en Aquilaarend, mijn °medewerkers in ChristusGezalfde JezusJAH redt, En vond een zekeren Jood, met name Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs van Italie gekomen was, en Priscilla, zijn vrouw, (omdat Claudius bevolen had, dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden), en hij ging tot hen; 18 En als Paulus er nog vele dagen gebleven was, nam hij afscheid van de broederen, en scheepte van daar naar Syrie; en Priscilla en Aquila met hem, zijn hoofd te Kenchreen geschoren hebbende; want hij had een gelofte gedaan. 26 En deze begon vrijmoediglijk te spreken in de synagoge. En als hem Aquila en Priscilla gehoord hadden, namen zij hem tot zich, en legden hem den weg Gods bescheidenlijker uit. (SV)[Hand. 18:2,18,26] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

De beste handschriften lezen hier Priscaverkleinwoord voor Priscilla - eerbiedwaardig, zoals in 2Tim. 4:19. Elders wordt de complete vorm gegeven: Priscillaeerbiedwaardig. Dit is gebruikelijk bij Romekrachtinse namen. Zij en haar echtgenoot (die gewoonlijk als laatste wordt genoemd) werden een paar jaren eerder uit Romekracht verbannen (Hand. 18:2). Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine ontmoette hen in Korintheverzadigd en voegde zich bij hen in het maken van tenten. Zij reisden met de apostel (Hand. 18:18) en moeten naar Romekracht zijn teruggekeerd vůůr het schrijven van deze brief.


4 die ten behoeve van mijn °ziel hun °nek voorhouden*, die niet alleen ik dank, maar ook al de ekklesias van de natiën
5 en de ekklesia van hun huis. Groet*m Epenetuslofwaardig, mijn °geliefde, die de eerste vrucht van de oogst van °Asiahet westelijk deel van wat nu Turkije heet is tot in ChristusGezalfde. U groeten de ekklesian van Azie. U groeten zeer in den Heere Aquilaarend en Priscilla, met de ekklesia, die te hunnen huize is. (SV)[1Kor. 16:19] - En ik bid u, broeders, gij kent het huis van Stefanas, dat het is de eersteling van Achaje, en dat zij zichzelven den heiligen ten dienst hebben geschikt; (SV)[1Kor. 16:15]
6 Groet*m Mariahun opstand (??), die veel tot in jullie zwoegt*.
7 Groet*m Andronikusman die overwint en Juniasjeugdig, mijn °verwanten en mijn °mede-krijgsgevangenen, die van betekenis zijn onder de afgevaardigden en die ook vóór mij in ChristusGezalfde zijn gekomen [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

De term "verwanten" is een ietwat elastieke uitdrukking, soms in een brede zin gebruikt voor alle IsraŽlstrijder van Godieten (9:3), maar meer gewoonlijk in een beperkte zin van een nauwe bloedrelatie (Joh. 18:20). Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine noemt zes van zijn verwanten in de loop van deze groeten (:7, 11, 21), en zijn moeder. Over zeer weinigen van hen wordt verder nog gesproken in de Schrift. Sommigen van hen, met name Andronicusman die overwint en Junius, schijnen zeer vooraanstaand en trouw te zijn geweest. Zij waren vůůr hem al in ChristusGezalfde en leden met hem gevangenschap. Ja, het is in geheel niet onwaarschijnlijk dat we moeten begrijpen dat zij apostelen waren, niet van de twaalf, maar zoals Barnabaszoon van vertroosting (Hand. 14:14).


8 Groet*m Ampliatusvergroot, verruimd, verhoogd, mijn °geliefde in de Heer.
9 Groet*m Urbanusstedeling, onze °medewerker in ChristusGezalfde, en Stachyskorenaar, mijn °geliefde.
10 Groet*m Apellesgeroepen, de welbeproefde in ChristusGezalfde. Groet*m hen vanuit het huis van Aristobulusuitstekende raadgever. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

"Van Aristobulusuitstekende raadgever" schijnt hen aan te geven die verbonden waren met zijn gevestigde orde. Misschien is het de kleinzoon van Herodeszoon van heros - held of afgod de Grote, aan wie later de regering over Klein ArmeniŽ werd gegeven.


11 Groet*m Herodionheldhaftig, mijn °verwant. Groet*m hen vanuit het huis van Narcissusverdovend, die in de Heer zijn. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Narcissusverdovend is waarschijnlijk een van Neroís favorieten, want zelfs in Neroís huishouding was de kracht van het evangeliegoede bericht binnengedrongen (Filip. 4:22).


12 Groet*m Tryfenaweelderig en Tryfosazacht, die zwoegen in de Heer. Groet*m Persiseen Perzische vrouw, de geliefde, die veel zwoegt* in de Heer.
13 Groet*m Rufusrood, de uitgekozene in de Heer, en zijn moeder, ook de mijne. En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbijging, komende van den akker, den vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg. (SV)[Marc. 15:21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Rufusrood is mogelijk dezelfde wiens vader Simongehoord (heeft JAH) gedwongen werd het kruis te dragen (Matt. 15:21). Als dat zo is, moet hij van enig belang zijn geweest onder vroege gelovigen, want Markuseen verdediging vindt het goed zijn vader te identificeren door naar hem te verwijzen en naar zijn broer Alexanderafweerder van mannen. Het is roerend te zien dat de apostel in het bijzonder zijn moeder aanwijst, de vrouw van hem die de eer had het kruis van onze Redder te dragen.


14 Groet*m Asynkritusniet te vergelijken, Flegonvurig, Hermesgriekse naam voor de bode van de goden - romeins: Mercurius, Patrobasvaderlijk, Hermasvariant van Hermes - griekse naam voor de bode van de goden - romeins: Mercurius, en de broeders samen met hen.
15 Groet*m Filologusdie van spreken houdt en Juliamet zacht haar, Nereuseen griekse zeegod en zijn °zuster, en Olympashemels, en alle heiligen samen met hen.
16 Groet*m elkaar met een heilige kus. Jullie groeten alle ekklesias van °ChristusGezalfde U groeten al de broeders. Groet elkander met een heiligen kus. (SV)[1Kor. 16:20]
17 Maar ik roep jullie op, broeders, dat jullie letten op hen die de onenigheden en de valstrikken maken, naast het onderwijs dat jullie leerden, en vermijdm hen! Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. (SV)[Matt. 7:15] - Verwerp een kettersen mens na de eerste en tweede vermaning; (SV)[Titus 3:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Hoe snel kroop onenigheid en verdeling binnen onder de heiligen! Zelfs voordat ze de waarheid in haar volheid hadden ontvangen, kwamen mannen met zachte woorden om hen er van af te trekken. Daarom is er de noodzaak voor een gezaghebbende geschreven standaard, zoals deze brief, waarop een beroep kon worden gedaan wanneer de waarheid in gevaar was.


18 Want de zulken zijn niet slaaf voor onze °Heer, ChristusGezalfde, maar voor de eigen buikholte. En door de vriendelijke taal en zegening misleiden zij de harten van de argelozen. Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, dewelken aardse dingen bedenken. (SV)[Filip. 3:19] - En zij zullen door gierigheid, met gemaakte woorden, van u een koopmanschap maken; over welke het oordeel van over lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet. (SV)[2Petr. 2:3]
19 Want het bericht over jullie °gehoorzaamheid kwam* bij allen terecht. Ik verheug me dan over jullie. Maar ik wil dat jullie inderdaad wijs zijn* tot in het °goede, maar ongekunsteld tot in het kwade. Ten eerste dank ik zeker mijn įGod door Jezus Christus met betrekking tot u allen, dat van uw geloof in de hele wereld wordt verteld[Rom. 1:8] - Ziet, Ik zende u als schapen in het midden der wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de slangen, en oprecht gelijk de duiven. (SV)[Matt. 10:16]
20 De Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker nu van de vrede zal de SatanTegenstander met snelheid onder jullie °voeten verbrijzelen. De genade van onze °Heer JezusJAH redt zij met jullie. De God nu van de vrede zij met jullie allen. Amen[Rom. 15:33]
21 Jullie groeten Timoteüsvereerder van God, mijn °medewerker, en Luciuslatijnse vorm van Lukas - lichtgevend en Jasongriekse vorm van Jozua - JAH redt - anders: genezend en Sosipaterredder van zijn vader, mijn °verwanten. En hij kwam te Derbe en Lystre. En ziet, aldaar was een zeker discipel, met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Grieksen vader; (SV)[Hand. 16:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

Luciuslatijnse vorm van Lukas - lichtgevend van Cyrene (Hand. 13:1) was mogelijk een ander persoon. Jasongriekse vorm van Jozua - JAH redt / anders: genezend; was vooraanstaand in Korintheverzadigd (Hand. 17:5-9). Sosipaterredder van zijn vader is mogelijk dezelfde als die Sopaterredder van zijn vader wordt genoemd (Hand. 20:4), die, samen met Gaiusheer, met Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine Korintheverzadigd verliet.


22 Ik, Tertiusderde, die de brief schrijf*, groet jullie in de Heer. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

Tertiusderde was mogelijk beroepsschrijver, zoals die tot op deze dag in het Oosten worden gebruikt om brieven te schrijven. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, echter, pende gewoonlijk zelf de afsluitende woorden van zijn brieven.


23 Gajusheer, mijn °gastheer en van de hele ekklesia, groet jullie. Erastusgeliefd, de beheerder van de stad, groet jullie en Quartusvierde, de broeder. En de gehele stad werd vol verwarring; en zij liepen met een gedruis eendrachtelijk naar de schouwplaats, met zich trekkende Gajus en Aristarchus, Macedoniers, metgezellen van Paulus op de reis. (SV)[Hand. 19:29] - era'stus is te Korinthe gebleven; en Trofimus heb ik te Milete krank gelaten. (SV)[2Tim. 4:20]
24 (geen vers)
25 Hij nu die jullie standvastig kan maken* overeenkomstig mijn °evangeliegoede bericht en de proclamatie van ChristusGezalfde JezusJAH redt, overeenkomstig de onthulling van het geheim, in aionische tijden verzwegen zijnde, Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven. (SV)[Efe. 1:9] - Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; (SV)[Kol. 1:26] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

Het belang van deze afsluitende zegenbede wordt duidelijk door het feit dat ze door de apostel met eigen hand werd geschreven, nadat Tertiusderde de brief had voltooid. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine kenmerkt de grote themas van zijn brief, mijn evangeliegoede bericht en de verkondiging van JezusJAH redt ChristusGezalfde in overeenstemming met de onthulling van een geheim dat in aionische tijden verzwegen werd (verzoening), in tegenstelling tot het evangeliegoede bericht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (1:1), dat Hij eerder beloofde. De verzoening werd niet door de oude profeten bekend gemaakt, maar door profetische brieven, zoals deze en 2 Korintheverzadigd. Het is van principieel belang dat we het punt zien dat de apostel hier maakt, want anders zullen we het unieke, aparte karakter van de verzoening niet zien, die voor het eerst in deze brief uiteen wordt gezet. Het onderwijs van het vijfde tot en met achtste hoofdstuk, en in het bijzonder het elfde hoofdstuk, is bij de profeten absoluut onbekend. Bij hen komt alle zegen voor de naties door IsraŽlstrijder van God; zij zijn het kanaal. De verzoening komt omdat IsraŽlstrijder van God terzijde is geworpen. De profeten zouden ons er toe brengen te beweren dat IsraŽlstrijder van Gods afvalligheid alle mogelijkheid van zegen voor de naties zou blokkeren. De verzoening was een geheim waarvan zij niets wisten, want het maakt IsraŽlstrijder van Gods afwijken de basis voor wereldwijde, ongebonden zegen voor de naties, totdat IsraŽlstrijder van God weer door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wordt aangenomen.


26 maar nu bovendien openbaar gemaakt wordend door profetische Geschriften, overeenkomstig uitdrukkelijk bevel van de aionische Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, tot in gehoorzaamheid van geloof bekend gemaakt wordend tot in alle °natiën, Jezus Christus, onze įHeer, door Wie wij genade en het apostelschap ontvingen*, voor de geloofsgehoorzaamheid onder alle naties, omwille van Zijn Naam,[Rom. 1:5]
27 aan de alleen wijze Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, door ChristusGezalfde JezusJAH redt , zij de heerlijkheid tot in de aionen van de aionen. Amen. Den Koning nu der eeuwen, den onverderfelijken, den onzienlijken, den alleen wijzen God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. (SV)[1Tim. 1:17]


1) ekklesia: de uitgeroepenen, de groep gelovigen van een bepaalde plaats of huis.

Terug naar de index.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.