Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan de
Romeinen
Hoofdstuk 4

   
(klik op de oranje cijfers voor het uitgebreide commentaar op dat vers)
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

1 Wat zullen wij dan uitspreken? Dat Abrahamvader van vele volken, onze °voorvader, overeenkomstig vlees heeft gevonden? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De koninkrijksverkondiging valt terug op Davidgeliefde, want het is gebaseerd op het met hem gemaakte verbond. Het evangeliegoede bericht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, rechtvaardiging uitdelend, neemt ons mee terug naar Abrahamvader van vele volken, met wie het verbond om alle families van de aarde te zegenen werd gemaakt. De veel grotere genade van verzoening gaat nog veel verder terug, en brengt ons bij Adam (van) rode (aarde) en zijn overtreding.

Omdat deze gift van rechtvaardiging voor het eerst aan Abrahamvader van vele volken werd gegeven en hij daar het grote voorbeeld van is, neemt de apostel zijn zaak langdurig ter hand om het absoluut genadevolle karakter er van te laten zien.


2 Want indien Abrahamvader van vele volken gerechtvaardigd* werd vanuit werken, dan heeft hij roem, maar niet naar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker toe.
3 Want wat zegt het Geschrift? "Abrahamvader van vele volken nu gelooft* °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en het wordt hem gerekend* tot in rechtvaardigheid." En hij geloofde in den HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid. (SV)[Gen. 15:6]
4 Nu wordt de werker het loon niet toegerekend overeenkomstig gunst, maar overeenkomstig schuld. En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer. (SV)[Rom. 11:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Het is van belang te herinneren dat, hoewel Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers toekomstige oordeel is gebaseerd op daden, Zijn huidige gaven absoluut verkwist worden op het moment dat wij ze verbinden met enig vermoeden van verdienste of werk. Rechtvaardiging is zo gratis als zonlicht, ja, nog meer gratis dan dat. In het oordeel zal Hij iedereen betalen die recht heeft op beloning. Hij zal bij niemand schuld hebben. Maar wanneer Hij geeft, dan geeft Hij ook en weigert Hij dat er voor Zijn gaven wordt betaald, ook al zou iemand de prijs kunnen voldoen. Rechtvaardiging is er voor hem wie niet werkt, maar voor wie gelooft. Dit onderscheidt het evangeliegoede bericht van alle religie, goddelijk of heidens.


5 Maar aan die niet werkt, maar gelooft Die de oneerbiedige rechtvaardigt, wordt zijn °geloof toegerekend tot rechtvaardigheid,
6 net zoals Davidgeliefde zegt:  "De gelukzaligheid van de mens aan wie °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker rechtvaardigheid toerekent, los van werken.
7 Gelukkig zijn zij van wie de wetteloosheden werden losgelaten*, en van wie de zonden werden overdekt*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Vergeving is de uitoefening van uitvoerende goedertierenheid en is verbonden met het koninkrijk. De bedekking van zonde is een daad van de priester die verzoening maakte door het bloed van de offers, onder de wet. Maar rechtvaardiging is de wettelijke daad van de Rechter, en overstijgt verre zowel de vergeving als de bedekking. Alleen de schuldige kan vergeving ontvangen. Bedekking bedekt alleen zonde voor de ogen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Rechtvaardiging is een complete vrijspraak van alle schuld, het uitspreken van het oordeel: "Niet schuldig!"


8 Gelukkig is de man aan wie de Heer zonde niet zou toerekenen." Op U, o HEERE! betrouw ik, laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid; help mij uit door Uw gerechtigheid. Neig Uw oor tot mij, red mij haastelijk; wees mij tot een sterke Rotssteen, tot een zeer vast Huis, om mij te behouden. (SV)[Psalm 31:1,2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Het feit dat Abrahamvader van vele volken gerechtvaardigd werd terwijl hij nog onbesneden was, opent de deur voor de Onbesnedenheid om gerechtvaardigd te worden. Ook zij kunnen hem claimen als hun vader, want zij hebben de werkelijkheid waarvan de besnijdenis slechts een uiterlijk teken was.


9 Deze °gelukzaligheid dan, is ze voor de Besnijdenis, of ook voor de Voorhuid? Want wij zeggen: Aan °Abrahamvader van vele volken wordt het geloof tot rechtvaardigheid toegerekend*. En hij geloofde in den HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid. (SV)[Gen. 15:6] - Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend; (SV)[Gal. 3:6] - En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van God genaamd geweest. (SV)[Jac. 2:23]
10 Hoe dan wordt het toegerekend*? In de Besnijdenis zijnde of in de Voorhuid? Niet in de Besnijdenis, maar in de Voorhuid. [Commentaar]
Commentaar

10

Toen de belofte door God aan Abram werd gegeven was Abram nog niet besneden.
Wim Janse


11 En hij nam het teken van besnijdenis in ontvangst, het zegel van de rechtvaardigheid van het geloof, van het in de Voorhuid zijn tot in het hem vader te zijn* van alle gelovigen door voorhuid, tot in het aan hen toegerekend* worden van de rechtvaardigheid, Dit is Mijn verbond, dat gijlieden houden zult tussen Mij, en tussen u, en tussen uw zaad na u: dat al wat mannelijk is, u besneden worde. (SV)[Gen. 17:10]
12 En vader van de Besnijdenis. Niet alleen voor hen vanuit de Besnijdenis, maar ook voor hen die de elementaire dingen van het geloof onderhouden in de voetsporen van onze °vader in de Voorhuid, Abrahamvader van vele volken.
13 Want niet door wet is de belofte aan °Abrahamvader van vele volken, of aan Zijn °Zaad, dat hij lotbezitter van de wereld zal zijn*, maar door rechtvaardigheid van geloof. Dewijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal, en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden? (SV)[Gen. 18:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Zoals verder ontwikkeld in Galaten, werd de wet pas honderden jaren nadat Abrahamvader van vele volken als rechtvaardig werd geteld gegeven. De beloften die hij in verband er mee ontving waren ONvoorwaardelijk, alleen afhankelijk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers trouw. Ze werden gegeven zonder enige verwijzing naar de wet en zijn niet afhankelijk van enig houden van de wet voor de vervulling er van. Toen de wet kwam bevestigde deze die beloften niet. Ze werd binnen gebracht om aan te tonen hoe onvermogend hun eigen inspanningen waren toen zij probeerden Abrahamvader van vele volkens goddelijk gegeven rechtvaardigheid te verkrijgen door de wet te houden. De wet was meer een hindernis dan dat ze hielp. In plaats van hen rechtvaardig te maken, trok ze Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers verontwaardiging naar beneden vanwege hun falen er aan te voldoen.


14 Want indien die vanuit de wet lotbezitters zijn, dan is het geloof leeg gemaakt en is de belofte buiten werking gesteld, En dit zeg ik: Het verbond, dat te voren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet, die na vierhonderd en dertig jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt, om de beloftenis te niet te doen. 18 Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis; maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. (SV)[Gal. 3:17,18]
15 want de wet bewerkt boosheid. Waar nu geen wet is, daar is ook geen overtreding. want door werken van de wet zal in het geheel geen vlees gerechtvaardigd worden in Zijn ogen, want door de wet is de herkenning van zonde.[Rom. 3:20]
16 Vanwege dit is het vanuit geloof, opdat het overeenkomstig is met genade, dat de belofte bevestigd wordt voor ál het zaad, niet alleen voor degene vanuit de wet, maar ook voor degene vanuit het geloof van Abrahamvader van vele volken, die vader is van ons allen, Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. (SV)[Gal. 3:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Geloof heeft niet de minste verdienste. We vinden het niet verdienstelijk een eerlijk man te geloven. Het is geen inspanning. Het is geen werk. Het is het eenvoudigste, gemakkelijkste, meest kostenloze kanaal dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker koos om Zijn rechtvaardigheid aan ons over te dragen. Laten we jubelen in Zijn uitleg dat het uit geloof is opdat het in overeenstemming is met genade. In Efeziërs hebben we verdere waarheid dat zo’n redding – door genade – roept om verdere gunst in de toekomst (Efe. 2:8).


17 zoals het is geschreven: "Tot vader van vele natiën heb Ik jou geplaatst," ten aanschouwen waarvan hij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gelooft*, Die de doden levend maakt en de niet zijnde dingen als zijnde roept, En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram; maar uw naam zal wezen Abraham; want Ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. (SV)[Gen. 17:5] - Ook heeft Mijn hand de aarde gegrond, en Mijn rechterhand heeft de hemelen met de palm afgemeten; wanneer Ik ze roep, staan zij daar te zamen. (SV)[Jes 48:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Abrahamvader van vele volken geloofde Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker toen alle bewijs tegen Hem was. Hij was, naar de mens gesproken, zelf zo goed als dood, en met Saravorstin, zijn vrouw, was het nog erger gesteld, als dat al kon. Hij zag de feiten onder ogen. Hij overwoog zijn eigen toestand en die van zijn vrouw, maar twijfelde er nooit aan de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kon en zou doen wat Hij had gezegd. Hij geloofde in een Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker die superieur was aan de dood, en maakte het zo voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker mogelijk hem te rechtvaardigen. Zonder de dood kunnen we zien hoe Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn zonden kon vergeven, of ze bedekken door middel van bloedsprenkelen, maar het is alleen wanneer we voor de dood gestorven zijn, en levend zijn in opstanding, dat we ons kunnen realiseren dat Abrahamvader van vele volken is gerechtvaardigd.


18 die, naast hoop op hoop, gelooft* in het hem vader van vele natiën worden, overeenkomstig het uitgesproken zijnde: "Zo zal jouw °zaad zijn." Toen leidde Hij hem uit naar buiten, en zeide: Zie nu op naar den hemel, en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn! (SV)[Gen. 15:5]
19 En niet zwak zijnde* in het geloof, beschouwt* hij zijn °lichaam reeds verstorven zijnde (hij was ongeveer honderd jaar) en de doding van de moederschoot van Saravorstin. Toen viel Abraham op zijn aangezicht, en hij lachte; en hij zeide in zijn hart: Zal een, die honderd jaren oud is, een kind geboren worden; en zal Sara, die negentig jaren oud is, baren? (SV)[Gen. 17:17]
20 Maar aan de belofte van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker werd niet getwijfeld* in het ongeloof, maar hij werd bij machte gemaakt* in het geloof, heerlijkheid aan °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gevend,
21 ook ten volle verzekerd zijnde dat wat Hij heeft beloofd, Hij ook machtig is te doen.
22 Daarom ook wordt het hem tot rechtvaardigheid toegerekend*. En hij geloofde in den HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid. (SV)[Gen. 15:6]
23 Nu werd dit niet vanwege hem alleen geschreven*, dat het aan hem wordt toegerekend*, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

Zo zijn ook wij gerechtvaardigd door het eenvoudige proces van het Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geloven. Wij geloven niet met betrekking tot ons zaad, zoals Abrahamvader van vele volken deed, maar met betrekking tot zijn Zaad, onze Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, Die echt stierf voor onze zonden en opgewekt werd omdat de zonde die Hij droeg helemaal weg was, en zo werden we vrijgesproken.


24 maar ook vanwege ons, aan wie het op punt staat toegerekend te worden, aan die geloven in Die JezusJAH redt, onze °Heer, wekt* vanuit doden, Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop hebben zouden. (SV)[Rom. 15:4] - Die door Hem gelooft in God, Welke Hem opgewekt heeft uit de doden, en Hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. (SV)[1Petr. 1:21]
25 Die werd overgeleverd* vanwege onze °misstappen en werd gewekt* vanwege onze °rechtvaardiging. Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. (SV)[Jes. 53:4,5] - En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. (SV)[1Kor. 15:17]


Terug naar de index.
Naar Romeinen 5.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.