Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
1Johannes
Hoofdstuk 5

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Elk die gelooft dat JezusJAH redt de ChristusGezalfde is, is vanuit °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verwekt, en ieder die de Verwekkende liefheeft, heeft ook de vanuit Hem verwekt zijnde lief. Jullie °zielen gereinigd hebbend in de gehoorzaamheid van de waarheid, tot de ongeveinsde genegenheid voor de broeders, hebt dan elkaar vurig lief* uit een schoon hart, 23 wedergeboren zijnde, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. (SW)[1Petr. 1:22,23] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De wedergeboorte is beperkt tot de Besnijdenis, maar toch, omdat ook wij leden van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers familie zijn, zou het vanzelfsprekend voor ons moeten zijn allen lief te hebben die Hem als hun Vader kennen. Dit zou alle barrières moeten doorbreken van kerk en belijdenis, ras en nationaliteit, want geestelijke verwantschap is sterker dan enige lichamelijke band. Kinderen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn één door een blijvende en onlosmakelijke band, en het vernieuwde leven is gesteld onder de aansporing en inspiratie van de grootste van alle relaties.


2 In dit weten wij dat wij de kinderen van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker liefhebben: wanneer ook maar wij °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zullen liefhebben en wij Zijn °voorschriften zullen doen. Want ditzelve gebod, hetwelk ik u heden gebiede, dat is van u niet verborgen, en dat is niet verre. (SV)[Deut. 30:11]
3 Want dit is de liefde van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker: dat wij Zijn °voorschriften zullen bewaren; en Zijn °voorschriften zijn niet zwaar, Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden (SV)[Joh. 14:15]
4 want elk die vanuit °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is verwekt overwint de wereld. En dit is de overwinnende* macht die de wereld overwint: ons °geloof.
5 Wie nu is die de wereld overwint dan die gelooft dat JezusJAH redt de Zoon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnend, door Degene ons liefhebbend (SW)[Rom. 8:37]
6 Deze is Die komt door water en bloed en geest, JezusJAH redt ChristusGezalfde. Niet alleen in het water, maar in het water én in het bloed. En de geest is die getuigenis geeft, want de geest is de waarheid. Maar een der krijgsknechten doorstak Zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. (SV)[Joh. 19:34] - Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen. (SV)[Joh. 15:26] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Het is een opmerkelijk feit dat het woord getuigen gebruikt wordt voor de doop van de Heer in water (Joh. 1:34), en voor Zijn kruisiging (Joh. 19:35), en hier ook voor de geest . Dit wordt bevestigd door de uitspraak van het zevende vers. Drie getuigen er: de geest en het water en het bloed. Eerst was er Zijn doop in water, begeleid door het getuigenis van JohannesJAH is genadig de Doper en ook door de nederdalende duif en de stem uit de hemel, die zei: "Dit is Mijn Zoon, de Geliefde, in Wie Ik welbehagen vind" (Matt. 3:17). Bij Zijn kruisiging doorsneed een van de soldaten Zijn zijde met een lans en onmiddellijk kwam er bloed en water uit (Joh. 19:34). Na Zijn verheerlijking getuigde de geest, die Hij uitstortte, van Zijn verhoging. Zo hebben we een getuigenis van Zijn zalving, van Zijn dood en van Zijn verhoging. Deze drie komen samen om te bewijzen dat JezusJAH redt de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is. Dit drievoudig getuigenis over Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers Zoon is krachtiger dan welk menselijk bewijs dan ook. Het werd gegeven bij het prille begin van Zijn bediening en opnieuw aan de afsluiting er van. Niets tussen deze twee punten spreekt dit getuigenis tegen, maar veel dat Hij deed en zei bevestigde het. Alleen de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kon omgaan met de demonen en ze uitwerpen. Hij alleen kon deze elementen opdracht geven. De bevende aarde, bij Zijn kruisiging, overtuigde de centurion, die uitriep: "Echt, dit was Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers Zoon!" (Matt. 27:54).


7 Want drie zijn die getuigenis geven:
8 de geest en het water en het bloed, en de drie zijn tot in het ene.
9 Indien wij de getuigenverklaring van de mensen in ontvangst nemen, de getuigenverklaring van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is groter, want dit is de getuigenverklaring van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker: dat Hij getuigenis heeft gegeven aangaande Zijn °Zoon.
10 Die gelooft in de Zoon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heeft de getuigenverklaring in zichzelf. Die °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet gelooft heeft Hem tot leugenaar gemaakt, want hij heeft niet in de getuigenverklaring geloofd die °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker als getuigenis heeft gegeven aangaande Zijn °Zoon. Ik ben het, Die van Mijzelven getuig, en de Vader, Die Mij gezonden heeft, getuigt van Mij. (SV)[Joh. 8:18]
11 Want dit is de getuigenverklaring: dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker aan ons aionisch leven geeft* en dit °leven is in Zijn °Zoon. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

JohannesJAH is genadig, de geliefde discipel, is dood. Hoe kon hij dat dan zo vasthoudend er op staan dat hij "eeuwigdurend" leven had, en dat allen die dit niet geloven Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker tot leugenaar hebben gemaakt? Het is duidelijk dat hij niet had wat wij zouden zien als "eeuwig" leven, want dan zou hij nog steeds leven. De weergave "aionisch" vermijdt dit probleem. Dat leven begint pas na de opstanding en duurt tot de dood niet langer actief is, bij de voleinding bij de afsluiting van de aionische tijden. Het zal, per definitie, zonder einde zijn, maar het zou dwaas zijn leven toe te kennen wanneer er geen dood is.


12 Die de Zoon heeft, heeft het leven. Die de Zoon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet heeft, heeft het leven niet. Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. (SV)[Joh. 3:36]
13 Deze dingen schrijf ik aan jullie, opdat jullie, die geloven in de naam van de Zoon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, zullen waarnemen dat jullie aionisch leven hebben. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam. (SV)[Joh. 20:31] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Zoals in het evangeliegoede bericht (20:31), zo zet JohannesJAH is genadig ook hier zijn doel van het schrijven uiteen. De brief heeft als doel het geloof van de gelovigen te bevestigen, in hun harten een verdieping van de kennis van zekerheid aan te brengen, en die vrede en dat vertrouwen in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te vestigen die essentieel is voor onbaatzuchtig dienstbetoon. Zo’n zekerheid behoort rechtens toe aan allen "die geloven in de naam van de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker". Kennis van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers geschenk vertaalt zich in vertrouwen op Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, dat grote dingen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker vraagt, zo Zijn kracht losmakend en het middel wordt om Zijn doelstellingen te bereiken.


14 En dit is de vrijmoedigheid die wij naar Hem toe hebben: dat in het geval dat wij iets zullen verzoeken overeenkomstig Zijn °wil, Hij ons hoort. Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. (SV)[Matt. 7:7]
15 En in het geval dat wij waargenomen hebben dat Hij ons hoort, wat wij ook maar verzoeken zullen, wij hebben waargenomen dat wij de verzoeken hebben die wij van Hem verzocht hebben.
16 In het geval dat iemand zijn °broeder zal waarnemen, een zonde zondigend niet tot de dood, zal hij verzoeken en Hij zal leven geven aan hem die zondigt niet tot de dood. Er is een zonde tot de dood. Ik zeg niet dat hij aangaande dat moet vragen. Gij dan, bid niet voor dit volk, en hef geen geschrei noch gebed voor hen op, en loop Mij niet aan; want Ik zal u niet horen. (SV)[Jer. 7:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

De zonde tot de dood is mogelijk dezelfde als die van het zesde en tiende hoofdstuk van Hebreeën: afval van het geloof van ChristusGezalfde, of, met het oog op de tijden waarvoor het is geschreven, de ontvangst van het embleem van het wilde beest (Openb. 14:10). Dat dit de setting is waarin deze passage moet worden geïnterpreteerd, wordt verder verondersteld door de zinsnede in het negentiende vers: "dat de hele wereld in het boze ligt". Dit zal in het bijzonder waar worden in de eindtijd. Verder hebben we de opvallende afsluiting van de brief, die nauwelijks in een ander licht gelezen kan worden. "Kindertjes, bewaakt jezelf tegen de afgoden!" Welke afgoden? Is het niet duidelijk dat de apostel, met een profetisch oog, dat wonderlijke beeld verwacht dat allen, op straffe van de dood, gedwongen worden te aanbidden (Openb. 13:15)


17 Alle onrechtvaardigheid is zonde en er is zonde niet tot de dood.
18 Wij hebben waargenomen dat elk die vanuit °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verwekt is niet zondigt, maar die vanuit °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verwekt wordt bewaart zichzelf en de boosaardige raakt hem niet aan. Iedereen die uit °God geboren is doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in Hem en hij is niet in staat te zondigen, omdat hij uit °God geboren is. (SV)[1Joh. 3:9] - Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze. (SV)[Joh. 17:15]
19 Wij hebben waargenomen dat wij vanuit °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn en dat de gehele wereld in het boosaardige ligt.
20 Maar wij hebben waargenomen dat de Zoon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker arriveert en aan ons een denkwijze heeft gegeven, opdat wij de Waarachtige kennen. En wij zijn in de Waarachtige, in Zijn °Zoon, JezusJAH redt ChristusGezalfde. Deze is de waarachtige Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en het aionische leven. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt. (SV)[Joh. 17:3]
21 Kindertjes, bewaak*m julliezelf tegeneig. vanaf de afgoden! Daarom, mijn geliefden, vlucht van de afgoderij! (SV)[1Kor. 10:14]

Terug naar de index.
2 Johannes
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.