Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
1Petrus
Hoofdstuk 5

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 De oudsten dan onder jullie roep ik (de mede-oudste en getuige van de lijdenssmarten van °ChristusGezalfde en deelgenoot aan de heerlijkheid die ook op het punt staat om onthuld te worden) op: Maar naar mate jullie deelnemen aan het lijden van °Christus, verheugt je, opdat jullie ook mogen verheugen, jubelend in de openbaring van Zijn heerlijkheid. (SW)[1Petr. 4:13]
2 hoedt het kuddetje van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker onder jullie, er op toeziend, niet op gedwongen wijze, maar uit vrije beweging, overeenkomstig Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, ook niet op inhalige wijze, maar op bereidwillige wijze, 15 Wanneer zij dan de middagmaaltijd houden, zegt °Jezus tot Simon Petrus: "Simon, van Johannes, heb jij meer lief dan dezen?" Hij zegt tot Hem: "Ja, Heer! U heeft waargenomen dat ik veel van U houd!" Hij zegt tot hem: "Weid Mijn °lammetjes." 16 Hij zegt weer, een tweede keer, tot hem: "Simon, van Johannes, heb jij Mij lief?" Hij zegt tot Hem: "Ja, Heer! U heeft waargenomen dat ik veel van U houd!" Hij zegt tot hem: "Hoed Mijn °schapen." 17 Hij zegt tot hem, de derde maal: "Simon, van Johannes, houd je veel van Mij?" °Petrus werd bedroefd omdat Hij voor de derde maal zei: "Houd je veel van Mij?" En hij zegt tot Hem: "Heer, U heeft alle dingen waargenomen. U weet dat ik veel van U houd!" °Jezus zegt tot hem: "Weid Mijn °schaapjes! (SW)[Joh. 21:15-17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Het prachtige beeld van een herder met zijn kudde is in het bijzonder passend voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers aardse volk. Zelfs in oude tijden waren alleen zij de kudde van Zijn weide. In de wildernis leidde Hij hen als een kudde (Psa. 78:52). Toen de Heer kwam was Israëlstrijder van God als een kudde zonder herder (Matt. 9:36). Hij is de Grote Herder van de schapen (Hebr. 13:20; 1Petr. 2:25). Als de Goede Herder legde Hij Zijn ziel af voor de schapen (Joh. 10:11). Als de Hoogste Herder zal Hij de lagere herders belonen voor hun werk, wanneer Hij wederkomt in de dag van Zijn bekendmaking (5:4). Er moet aan gedacht worden dat, in het oosten, een herder zijn kudde niet drijft, maar hen leidt. Hij stuurt niet een hond achter hen aan, maar roept elk van hen bij naam. Zijn zorg en bescherming wordt gesymboliseerd door zijn staf en zijn knuppel; de eerste voor de schapen en de laatste voor hun vijanden. Het dichtste dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine ooit komt tot het insluiten van de naties in dit beeld is het eenmalig voorkomen van het woord "herder" of pastor (Efe. 4:1), maar de context er van laat zien dat het hier een vervagende metafoor is, die zijn figuurlijke betekenis heeft verloren, net als het Latijnse equivalent "pastor", dat ooit ook herder betekende. Een pastor is nu geen letterlijke herder.


3 ook niet als overheersend over de loten, maar modellen wordend voor het kuddetje. Niet dat wij heersen over jullie geloof, want wij zijn medewerkers van jullie vreugde, want jullie staan door het geloof. (SW)[2Kor. 1:24] - Wordt mijn imitatoren, broeders, en let op degenen die zo wandelen zoals jullie ons tot voorbeeld hebben (SW)[Filip. 2:17]
4 En wanneer de Overste van de herders openbaar gemaakt wordt, zullen jullie de onverwelkelijke lauwerkrans van de heerlijkheid ophalen. En iedere °deelnemende houdt alles onder controle, opdat zij dan inderdaad de vergankelijke erekrans verkrijgen, maar wij een onvergankelijke (SW)[1Kor. 9:25]
5 Evenzo zullen de jongeren onderschikt worden aan de oudsten, maar draagt allen in nederigheid het dienstschort voor elkaar, want °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verzet Zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen geeft Hij genade. 34 Indien tot de spotters, Hij spot en aan de nederigen geeft Hij genade. (SW)[Spreuk. 3:34] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Het schort was een deel van het uniform van een slaaf, dat hem onderscheidde als een slaaf en dat hij aantrok wanneer hij aan het werk ging. Nederigheid dient (Joh. 13:1-16) en dienen test nederigheid.


6 Wordt dan vernederd onder de krachtige hand van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, opdat Hij jullie zou verhogen in de periode, 29 Wanneer zij omlaag brengen, dan zal jij zeggen: trots. En Hij zal de neergeslagene van ogen redden. (SW)[Job 22:29]
7 elke °bezorgdheid van jullie op Hem gooiend*, want het deert Hem aangaande jullie. 22 Gooi jouw verleende last op JAHWEH en Hij zal jou onderhouden. Hij zal de rechtvaardige niet toestaan uit te glijden voor de aion. (SW)[Psalm 55:22] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

De schrijver was niet genegen deze kostbare belofte te verliezen toen hij zijn plaats in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ brieven begon te zien. Wat gaf het een rust om al zijn zorgen op Hem te werpen en alles aan Zijn zorg toe te vertrouwen! Maar hij vond al snel uit dat hij niets verspeelde door deze passage te "verliezen," want de waarheid die in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ brieven te vinden is overtrof alles en maakte het onwerkzaam. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine bevindt zich op hogere grond en zegt: "Weest in niets bezorgd, maar laat in alle dingen door het gebed en het verzoek met dankzegging jullie °wensen bekend gemaakt worden bij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en de vrede van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, die superieur is boven alle denken, zal jullie harten en begrip bewaken in ChristusGezalfde JezusJAH redt" (Filip. 4:6,7;SW). Indien ik dan niets toesta mij bezorgd te maken, hoe kan ik dan al mijn zorgen op Hem werpen? Dit is een voorbeeld van de voortdurende verschillen tussen Petrusrots en Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine.


8 Weest nuchter! Waakt! Jullie °tegenpartij, de duivelVerdachtmaker, gaat rond als een brullende leeuw, iemand zoekend om op te slokken, Daarom dan zullen wij niet dommelen zoals de overigen, maar wij zullen waken en wij zullen nuchter zijn (SW)[1Thess. 5:6]
9 die jullie weerstaan, vast in het geloof, dezelfde dingen van de lijdenssmarten waargenomen hebbend, in de wereld compleet gemaakt wordend in jullie broederschap. Doet aan de wapenuitrusting van °God, opdat jullie kunnen standhouden tegen de krijgslisten van de Lasteraar, 12 want aan ons is niet de worsteling tegen bloed en vlees, maar tegen de soevereiniteiten, tegen de autoriteiten, tegen de wereldmachten van deze °duisternis, tegen de geestelijke machten van de verontwaardiging onder de ophemelsen. 13 Daarom: neemt op de wapenrusting van °God, opdat jullie kunnen weerstaan in de boze dag en, alles gedaan hebbend, blijven staan. (SW)[Efe. 6:11-13]
10 De Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker echter van alle genade, Die jullie roept* tot in Zijn aionische heerlijkheid in °ChristusGezalfde, terwijl jullie korte tijd lijden, Hij zal toebereiden, standvastig maken, stevig maken, funderen. en getuigen tot jullie te wandelen °God waardig, De jullie roepende in Zijn °koninkrijk en heerlijkheid (SW)[1Thess. 2:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

De genade van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wordt aangegeven door de korte seizoenen van lijden en de lange aionen van heerlijkheid, waarvoor zij de voorbereiding en inleiding zijn.


11 Aan Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in de aionen van de aionen. Amen.
12 Door Silvanuslatijnse vorm van Saul, de voor jullie trouwe broeder, zoals ik reken, schrijf* ik door weinig woorden bemoedigend. En onder ede verklaar ik dat dit ware genade is* van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Staat daar in!
13 Jullie groet de ekklesia die in Babylonwirwar is, mede uitgekozene, en Marcuseen verdediging, mijn °zoon. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Petrusrots in Babylonwirwar is buitengewoon suggestief voor de afval van Israëlstrijder van God. Hij zou moeten heersen in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. In plaats daarvan vinden we hem in de grote wereldhoofdstad die altijd de vijand van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers volk is geweest, maar die, in de eindtijd aion, het centrum en bolwerk van Israëlstrijder van God zal zijn in hun laatste en meest verschrikkelijk opstand tegen JAHWEH.


14 Groet elkaar met een kus van liefde. Vrede voor jullie allen die in ChristusGezalfde zijn. Amen.
Terug naar de index.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.