Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
1Petrus
Hoofdstuk 5

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 De oudsten dan onder jullie roep ik (de mede-oudste en getuige van de lijdenssmarten van °ChristusGezalfde en deelgenoot aan de heerlijkheid die ook op het punt staat om onthuld te worden) op: Maar naar mate jullie deelnemen aan het lijden van °Christus, verheugt je, opdat jullie ook mogen verheugen*, jubelend in de openbaring van Zijn heerlijkheid. (SW)[1Petr. 4:13]
2 hoed*m het kuddetje van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker onder jullie, er op toeziend, niet op gedwongen wijze, maar uit vrije beweging, overeenkomstig Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, ook niet op inhalige wijze, maar op bereidwillige wijze, Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij liever dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere! Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid Mijn lammeren. 16 Hij zeide wederom tot hem ten tweeden maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere, gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed Mijn schapen. 17 Hij zeide tot hem ten derden maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat Hij ten derden maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief, en zeide tot Hem: Heere! Gij weet alle dingen, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem: Weid Mijn schapen. (SV)[Joh. 21:15-17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Het prachtige beeld van een herder met zijn kudde is in het bijzonder passend voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers aardse volk. Zelfs in oude tijden waren alleen zij de kudde van Zijn weide. In de wildernis leidde Hij hen als een kudde (Psa. 78:52). Toen de Heer kwam was Israėlstrijder van God als een kudde zonder herder (Matt. 9:36). Hij is de Grote Herder van de schapen (Hebr. 13:20; 1Petr. 2:25). Als de Goede Herder legde Hij Zijn ziel af voor de schapen (Joh. 10:11). Als de Hoogste Herder zal Hij de lagere herders belonen voor hun werk, wanneer Hij wederkomt in de dag van Zijn bekendmaking (5:4). Er moet aan gedacht worden dat, in het oosten, een herder zijn kudde niet drijft, maar hen leidt. Hij stuurt niet een hond achter hen aan, maar roept elk van hen bij naam. Zijn zorg en bescherming wordt gesymboliseerd door zijn staf en zijn knuppel; de eerste voor de schapen en de laatste voor hun vijanden. Het dichtste dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine ooit komt tot het insluiten van de naties in dit beeld is het eenmalig voorkomen van het woord "herder" of pastor (Efe. 4:1), maar de context er van laat zien dat het hier een vervagende metafoor is, die zijn figuurlijke betekenis heeft verloren, net als het Latijnse equivalent "pastor", dat ooit ook herder betekende. Een pastor is nu geen letterlijke herder.


3 ook niet als heersend over de loten, maar modellen wordend voor het kuddetje. Niet dat wij heersen over jullie geloof, want wij zijn medewerkers van jullie vreugde, want jullie staan door het geloof. (SW)[2Kor. 1:24] - Wordt mijn imitatoren, broeders, en let op degenen die zo wandelen zoals jullie ons tot voorbeeld hebben (SW)[Filip. 2:17]
4 En wanneer de Overste van de herders openbaar gemaakt wordt, zullen jullie de onverwelkelijke lauwerkrans van de heerlijkheid ophalen. En iedere °deelnemende houdt alles onder controle, opdat zij dan inderdaad de vergankelijke erekrans verkrijgen*, maar wij een onvergankelijke (SW)[1Kor. 9:25]
5 Evenzo zullen de jongeren onderschikt worden aan de oudsten, maar draag*m allen in nederigheid het dienstschort voor elkaar, want °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verzet Zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen geeft Hij genade. Zekerlijk, de spotters zal Hij bespotten, maar den zachtmoedigen zal Hij genade geven. (SV)[Spreuk. 3:34] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Het schort was een deel van het uniform van een slaaf, dat hem onderscheidde als een slaaf en dat hij aantrok wanneer hij aan het werk ging. Nederigheid dient (Joh. 13:1-16) en dienen test nederigheid.


6 Wordm dan vernederd onder de krachtige hand van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, opdat Hij jullie zou verhogen in de periode, Als men iemand vernederen zal, en gij zeggen zult: Het zij verhoging; dan zal God den nederige van ogen behouden. (SV)[Job 22:29]
7 elke °bezorgdheid van jullie op Hem gooiend*, want het deert Hem aangaande jullie. Werp uw zorg op den HEERE, en Hij zal u onderhouden; Hij zal in eeuwigheid niet toelaten, dat de rechtvaardige wankele. (SV)[Psalm 55:22] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

De schrijver was niet genegen deze kostbare belofte te verliezen toen hij zijn plaats in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ brieven begon te zien. Wat gaf het een rust om al zijn zorgen op Hem te werpen en alles aan Zijn zorg toe te vertrouwen! Maar hij vond al snel uit dat hij niets verspeelde door deze passage te "verliezen," want de waarheid die in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ brieven te vinden is overtrof alles en maakte het onwerkzaam. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine bevindt zich op hogere grond en zegt: "Weest in niets bezorgd, maar laat in alle dingen door het gebed en het verzoek met dankzegging jullie °wensen bekend gemaakt worden bij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en de vrede van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, die superieur is boven alle denken, zal jullie harten en begrip bewaken in ChristusGezalfde JezusJAH redt" (Filip. 4:6,7;SW). Indien ik dan niets toesta mij bezorgd te maken, hoe kan ik dan al mijn zorgen op Hem werpen? Dit is een voorbeeld van de voortdurende verschillen tussen Petrusrots en Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine.


8 Wees*m nuchter! Waak*m! Jullie °tegenpartij, de duivelVerdachtmaker, gaat rond als een brullende leeuw, iemand zoekend om op te slokken, Daarom dan zullen wij niet dommelen zoals de overigen, maar wij zullen waken en wij zullen nuchter zijn (SW)[1Thess. 5:6]
9 die jullie weerstaan, vast in het geloof, dezelfde dingen van de lijdenssmarten waargenomen hebbend, in de wereld compleet gemaakt wordend in jullie broederschap. Doet* aan de wapenuitrusting van °God, opdat jullie kunnen standhouden* tegen de krijgslisten van de Lasteraar, 12 want aan ons is niet de worsteling tegen bloed en vlees, maar tegen de soevereiniteiten, tegen de autoriteiten, tegen de wereldmachten van deze °duisternis, tegen de geestelijke machten van de verontwaardiging onder de ophemelsen. 13 Daarom: neemt* op de wapenrusting van °God, opdat jullie kunnen* weerstaan* in de boze dag en, alles gedaan* hebbend, blijven staan*. (SW)[Efe. 6:11-13]
10 De Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker echter van alle genade, Die jullie roept* tot in Zijn aionische heerlijkheid in °ChristusGezalfde, terwijl jullie korte tijd lijden, Hij zal toebereiden, zal standvastig maken, zal stevig maken, zal funderen. en getuigen tot jullie te wandelen °God waardig, De jullie roepende in Zijn °koninkrijk en heerlijkheid (SW)[1Thess. 2:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

De genade van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wordt aangegeven door de korte seizoenen van lijden en de lange aionen van heerlijkheid, waarvoor zij de voorbereiding en inleiding zijn.


11 Aan Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in de aionen van de aionen. Amen.
12 Door Silvanuslatijnse vorm van Saul, de voor jullie trouwe broeder, zoals ik reken, schrijf* ik door weinig woorden bemoedigend. En onder ede verklaar ik dat dit ware genade is* van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Stam daar in!
13 Jullie groet de ekklesia die in Babylonwirwar is, mede uitgekozene, en Marcuseen verdediging, mijn °zoon. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Petrusrots in Babylonwirwar is buitengewoon suggestief voor de afval van Israėlstrijder van God. Hij zou moeten heersen in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. In plaats daarvan vinden we hem in de grote wereldhoofdstad die altijd de vijand van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers volk is geweest, maar die, in de eindtijd aion, het centrum en bolwerk van Israėlstrijder van God zal zijn in hun laatste en meest verschrikkelijk opstand tegen JAHWEH.


14 Groetm elkaar met een kus van liefde. Vrede voor jullie allen die in ChristusGezalfde zijn. Amen.
Terug naar de index.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.