Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De eerste brief van Paulus aan TimoteŁs
1 TimoteŁs
Hoofdstuk 1

[Commentaar-Inleiding]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

Inleiding

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí brieven aan TimotheŁsgodsvereerder en Tituswilde duif houden zich bezig met gedrag in dienstbetoon. Niet alleen worden hen opdrachten gegeven voor hun eigen leiding, maar er worden regels neergelegd voor de selectie en het dienstbetoon van oudsten, of opzieners, en dienaren. Deze twee klassen waren officieel erkend en aangewezen en hun taken gedefinieerd. Daarnaast zijn er oproepen voor alle verschillende klassen in de ekklesias, oud en jong, de rijke en de afhankelijke weduwe, en voor slaven. Ja, deze brieven bevatten de grondwet van de kerk. De tweede brief aan TimotheŁsgodsvereerder is in het bijzonder toepasbaar op de laatste dagen, tonend wie en wat men moest vermijden, en met wie men kon omgaan. Filemoniemand die kust brengt een zeer genadevolle voorziening voor hen die slaven zijn van gelovige meesters.

Als gids voor het verstaan van het grote contrast tussen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí twee brieven aan TimotheŁsgodsvereerder, is het van belang te weten wanneer de eerste brief werd opgetekend. Indien ze aan TimotheŁsgodsvereerder werd geschreven in Efezetoegestaan, terwijl Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine naar MacedoniŽprovincie in noord Griekenland ging, dan hebben we geen situatie die er mee overeenkomt in het boek Handelingen, en is het moeilijk te begrijpen waarom de gegeven opdrachten nodig zouden zijn in Efezetoegestaan, waar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zo lang had gewerkt en die het voordeel hadden gehad van zijn jarenlange persoonlijke opzicht.

Indien we de situatie omdraaien en TimotheŁsgodsvereerder naar MacedoniŽprovincie in noord Griekenland zenden, naar de ekklesias waaruit Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine werd verdreven voordat hij daar orde op zaken kon brengen, en waarheen hij niet kon gaan zonder zijn leven in gevaar te brengen, heeft iedere inzetting in de brief volle betekenis, en hebben we omstandigheden die precies overeen komen met Handelingen 19:22. Dit plaatst de brief bij de tweede crisis in de bediening van de apostel (Hand. 19:21; Rom. 15:19; 2Kor. 5:16). Zijn tweede brief werd geschreven na de derde en laatste crisis. Dit schept een groot gat tussen beide dat reden geeft voor het grote verschil voor wat de zaken betreft. In de eerste brief zien we ekklesia beschreven als Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers huis, de steunpilaar en basis van waarheid (3:15). In de tweede is het een "groot huis" geworden met verschillende vaten, zowel eerbaar als laag (2:20). In de eerste houdt de oorspronkelijke kracht van het geloof alles samen. In de tweede is afval de overheersende toon.

STRUCTUUR VAN 1 TIMOTHE‹S

   INTRODUCTIE 1:1-2
   Aanklacht; verschil in leer 1:3-4
     DE WET VERKEERD GEPLAATST 1:5-11
       Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí dienstbetoon 1:12-16
       De onzichtbare Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker 1:17
         Geloof lijdt schipbreuk 1:18-20
         Een gebed voor allen 2:1
         Redder van heel de mensheid 2:4
         Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine als apostel 2:7
           Vrouwen 2:9-15
           Opzieners 3:1-7
           Dienaren 3:8-13
             Tijdelijke instructies 3:14
             Het geheim van toewijding 3:14-16
             Navolgende era's 4:1
             Huwelijk, voedsel, lichamelijke oefening 4:1-8
         Een woord voor allen 4:9
         Redder van alle mensen 4.10
         TimotheŁsgodsvereerder als voorbeeld 4.11-16
           Weduwen 5:1-16
           Oudsten 5:17-25
           Slaven 6:1-2
         Vroomheid geen kapitaal 6:3-10
       TIMOTHE‹S BEKENTENIS 6:11-12
       DE ONZICHTBARE GOD 6:13-16
     RIJKDOMMEN JUIST GEPLAATST 6:17-19
   Waak: valse kennis 6:20-21
   AFSLUITING


   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

DE STRUCTUUR VAN 1 TIMOTE‹S
1:1,2.   Zegenbede.
1:3-20.      Bemoediging - praktisch Geloof en goed geweten gedefinieerd
2:1-3:13.        Instructie en tuchtiging Mannen. Koningen en anderen. Vrouwen.
          Opzieners en dienaren.
3:14,15.          Voorgenomen bezoek en tussentijd Geloof en liefde die is in
            Christus Jezus.
3:16.            Het geheimenis van de godsvrucht.
4:1-12.            Het geheimenis van de ongerechtigheid De kenmerken en wat
             er tegen te doen.
4:13-16.          Voorgenomen bezoek en tussentijd.
5:1-6:2.        Instructie en tuchtiging
       Mannen. Vrouwen.
6:3-21.      Bemoediging - praktisch Valse leraren. Rijkdom (gevaren).
       Rijkdom (opdracht). Opdracht.
6:21.   Zegenbede.

1 Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, afgevaardigde van ChristusGezalfde JezusJAH redt overeenkomstig het uitdrukkelijk bevel van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, onze Redder, en van de Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, onze °hoop, aan wie God wil bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheim onder de naties. Dat is: Christus in jullie, de verwachting van de heerlijkheid (SW)[Kol. 1:27]
2 aan Timoteüsgodsvereerder, echt kind in geloof: genade, ontferming en vrede vanaf Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, onze Vader en van ChristusGezalfde JezusJAH redt, onze °Heer. Namelijk Zijn Woord, door de prediking, die mij toebetrouwd is, naar het bevel van God, onze Zaligmaker; aan Titus, mijn oprechten zoon, naar het gemeen geloof: (SV)[Tit. 1:3]
3 Zoals ik jou oproep* te blijven* bij hen in Efezetoegestaan, gaande tot in Macedoniëstreek in het noorden van Griekenland, opdat jij aan sommigen opdracht zou geven niet een andere leer te onderwijzen, Nadat nu het oproer gestild was, Paulus, de discipelen tot zich geroepen en gegroet hebbende, ging uit om naar Macedonie te reizen. (SV)[Hand. 20:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Vertalers hebben met deze openingszin veel problemen gehad, want het belangrijkste werkwoord schijnt te ontbreken. De KJAV voegt so do toe, de Herzieners so do now. Het gebeurt maar zelden dat een vertaler zo ver gaat dat hij een complete zin toevoegt aan het woord van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Nee, de vraag wie in Efezetoegestaan achter bleef en wie naar MacedoniŽprovincie in noord Griekenland ging schijnt geen belangrijke rol te spelen bij het verstaan van deze brief, en zou daarom niet de oorzaak moeten zijn van groot geestelijk verlies, hoe we deze zin ook vertalen. In plaats van "As I exhorted thee to tarry... [when I was] going," kunnen we vertalen met, "...remain with [them] ... [when] going." Welsprekend zouden we zeggen "stop over" of "drop in at" of "visit [with them when] going." Blijven en gaan schijnen op het eerste gezicht niet met elkaar te stroken. In feite is er geen conflict tussen beide (verg. Matt, 15:32; Mark. 8:2; Hand. 18:18), prosmeinai geeft geen permanent blijven aan.


4 ook geen acht te geven aan mythen en aan eindeloze geslachtsregisters, die uitzoekerijen verschaffen, veeleer dan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers beheer, dat in geloof is. En zich niet begeven tot Joodse fabelen, en geboden der mensen, die hen van de waarheid afkeren. (SV)[Tit. 1:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

De eindeloze genealogieŽn en het onderwijzen van de wet wijzen rechtstreeks naar de Besnijdenis. De ongelovige Joden waren niet alleen de bitterste vijanden die Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine ontmoetten, zoals het verslag in Handelingen onthult, maar zij die zich bij de gelovigen voegden waren vaak niet in staat weg te breken van hun aangeboren tradities. Het was juist op die tijd dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine een nieuwe schepping aankondigde, waarin lichamelijke relaties genegeerd worden (2Kor. 5:16). De genealogieŽn van het JudalofÔsme hebben hun plaats, maar niet in dit evangeliegoede bericht.


5 En het einde van de opdracht is liefde vanuit een rein hart en van een goed geweten en van een ongeveinsd geloof, De liefde bewerkt de naaste geen kwaad, daarom is de liefde het complement van wet (SW)[Rom. 13:10] - Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens. 24 Doe de verkeerdheid des monds van u weg, en doe de verdraaidheid der lippen verre van u. (SV)[Spr. 4:23,24] - Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof, dat in u is, hetwelk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois, en in uw moeder Eunice; en ik ben verzekerd, dat het ook in u woont. (SV)[2Tim. 1:5]
6 waarvan sommigen, afwijkend*, terzijde werden gekeerd* tot in zinloos gepraat; Want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelheidsprekers en verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn; (SV)[Tit. 1:10]
7 willend leraren van de wet te zijn*, niet verstaand de dingen die zij zeggen, noch dingen aangaande welke zij stellig zijn.
8 Maar wij hebben waargenomen dat de wet ideaal is, in het geval dat iemand hem op wettige wijze gebruikt, Daarom is de wet zeker heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. (SW)[Rom. 7:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Ook de wet had haar plaats en taak. Ze werd nooit aan de naties gegeven (Rom. 2.14). Door haar is de erkenning van zonde (Rom. 3:20). Ze werd toegevoegd, lang nadat de belofte werd gegeven, om IsraŽlstrijder van God in overtreding te betrekken, tot het Zaad kwam aan Wie de beloften werden gedaan (Gal. 3:19). Hij verlost hen er van en geeft hen de plaats van zonen (Gal. 4:5). ChristusGezalfde is de voleinding van de wet voor een ieder die gelooft (Rom. 10:4). Tegen de gelovige is geen wet (Gal. 5:23). Wij zijn niet onder de wet, maar onder genade (Rom. 6:14).


9 dit waargenomen hebbend, dat voor de rechtvaardige de wet niet wordt gesteld, maar voor de wettelozen en voor niet onderschikten, voor oneerbiedigen en voor zondaars, voor de onrechtschapenen en voor onheiligen, voor vadermishandelaars en voor moedermishandelaars, voor mandoders,
10 voor ontuchtige mannen, voor homoseksuelen, voor mensenhandelaars, voor leugenaars, voor meineedplegers, en indien er nog iets anders is dat tegen de gezonde onderwijzing tegenstreeft, Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; (SV)[2Tim. 4:3]
11 overeenkomstig het evangeliegoede bericht van de heerlijkheid van de gelukkige Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, welk mij werd toevertrouwd*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

"Blij" schijnt het enige woord te zijn dat we hebben dat ons in staat stelt onderscheid te maken tussen deze uitdrukking en "gezegend".


12 Ik heb dankbaarheid aan Die mij bij machte maakt*, ChristusGezalfde JezusJAH redt, onze °Heer, dat Hij mij betrouwbaar acht*, mij plaatsend tot in bediening, Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen; want deze is Mij uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen, en de koningen, en de kinderen IsraŽls. (SV)[Hand. 9:15]
13 ik die vroeger een lasteraar en vervolger en belediger was. Maar ik verkreeg* ontferming, omdat, onwetend zijnde, ik het deed* in ongeloof. En Saulus verwoestte de Gemeente, gaande in de huizen; en trekkende mannen en vrouwen, leverde hen over in de gevangenis. (SV)[Hand. 8:3] - En nu, broeders, ik weet, dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. (SV)[Hand. 3:17]
14 Maar de genade van onze °Heer is overweldigend, met geloof en liefde in ChristusGezalfde JezusJAH redt.
15 Betrouwbaar is het woord en alle verwelkoming waardig, dat ChristusGezalfde JezusJAH redt tot in de wereld kwam om zondaars te redden*, van wie ik de eerstein de zin van ergste ben. En de Farizeen en de schriftgeleerden murmureerden, zeggend: Deze ontvangt de zondaars, en eet met hen. (SV)[Luc. 15:2]
16 Maar vanwege dit verkreeg* ik ontferming, opdat eerst in mij JezusJAH redt ChristusGezalfde alle °geduld zou betonen, tot patroon1) van die op het punt staan in Hem te geloven tot in aionisch leven. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleineí zaak is een patroon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers huidige wegen in genade. In plaats van hervorming en bekering en proberen Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers gunst te zoeken, was hij als een bezetene bezig alles tegen ChristusGezalfde en Zijn volk te doen wat in zijn macht was (Hand. 9:1,2). Hij was de grootste zondaar van zijn tijd en verdiende de zwaarste doem. In plaats daarvan ontvangt hij de grootste genade. Eenmaal buiten het land van IsraŽlstrijder van God, waar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade niet weerhouden werd door de wet en Zijn handelen met het verbondsvolk, roept Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker hem en vormt hem om in Zijn meest briljante belichaming van genade. Overeenkomend met het genadevolle karakter van zijn roeping, wordt hij aangesteld voor de bedeling van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade onder de naties, een bediening die anders en verschillend is van die van wie van de twaalf apostelen dan ook. Zij hadden barmhartigheid voor de naties als gevolg van IsraŽlstrijder van Gods zegen; hij deelde genade uit, ondanks en als gevolg van IsraŽlstrijder van Gods falen.


17 Aan de Koning nu van de aionen, aan de onvergankelijke, onzichtbare, alleen wijze Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, zij eer en heerlijkheid tot in de aionen van de aionen. Amen. De alleen wijze God, door Jezus Christus, Hem zij de heerlijkheid in de aionen. Amen. (SW)[Rom. 16:27] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

De titel "Koning van de aionen" beperkt Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet tot de aionen in de tijd, net zoals "de Heer van de Aarde" Hem niet in ruimte beperkt. Het beschrijft Zijn soevereiniteit tijdens de aionen, want alleen daarin is koninklijke heerschappij bekend (1Kor. 15:24).


18 Deze °opdracht zet ik jou voor, kind Timoteüsgodsvereerder, overeenkomstig de voorgaande profetiën over jou, opdat jij in hen oorlog zal voeren, de ideale oorlogvoering, Om welke oorzaak ik u indachtig maak, dat gij opwekt de gave Gods, die in u is, door de oplegging mijner handen. (SV)[2Tim. 1:6] - Geliefden, alzo ik alle naarstigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat gij strijdt voor het geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is. (SV)[Judas 3]
19 geloof hebbend en een goed geweten, dat sommigen wegstoten*. Aangaande het geloof lijden* zij schipbreuk,
20 onder wie Hymeneüsbehorend tot het huwelijk en Alexanderafweerder van mannen zijn, die ik overlever* aan de SatanTegenstander, opdat zij gedisciplineerd zullen worden niet te lasteren. En hun woord zal voorteten, gelijk de kanker; onder welke is Hymeneus en Filetus; (SV)[2Tim. 2:17] - Alexander, de kopersmid, heeft mij veel kwaads betoond; de Heere vergelde hem naar zijn werken. (SV)[2Tim. 4:14]1. Patroon: als voorbeeld.


Terug naar de index.
Naar 1 TimoteŁs 2
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.