Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De eerste brief van Paulus aan TimoteŁs
1 TimoteŁs
Hoofdstuk 2

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Ik roep dan eerst op van alles te doen: smeekbeden, gebeden, bepleitingen, dankzeggingen, ten behoeve van alle mensen, Door alle gebed en smeking biddend bij iedere gelegenheid, in geest, en in dit wakend zijnde in alle volharding en smeking voor al de heiligen (SW)[Efe. 6:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Bij de crisis in de loopbaan van de apostel, toen deze brief werd geschreven, maakte hij eerst het geheim van het evangeliegoede bericht, de verzoening, bekend (Rom. 5:11). Het bereik van zegen was steeds groter geworden. Het evangeliegoede bericht van het koninkrijk, verbonden aan de naam van Davidgeliefde, bevatte alleen IsraŽlstrijder van Godieten en proselieten. Het evangeliegoede bericht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, verbonden aan de naam van Abrahamvader van vele volken, bracht zegen over hen onder de naties die geloofden. Het geheim van het evangeliegoede bericht (Rom. 16:25), uiteengezet in Romekrachtinen. 15, de verzoening genaamd, verwijst naar Adam (van) rode (aarde) en bereikt het hele ras, hoewel het alleen verzoening brengt aan hen die het ontvangen. Daarom zouden onze sympathie en gebeden uit moeten gaan voor heel de mensheid.


2 ten behoeve van koningen en voor allen die in superioriteit zijn, opdat wij een gematigd en rustig levensonderhoud zullen doorbrengen, in alle eerbiedigheid en eerbaarheid,
3 want dit is ideaal en welkom in het zicht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, onze °Redder, Paulus, apostel van Christus Jezus, naar het uitdrukkelijk bevel van God, onze Redder, (SW)[1Tim. 1:1]
4 Die wil dat alle mensen gered* worden en komen tot besef van de waarheid. Zou Ik enigzins lust hebben aan den dood des goddelozen, spreekt de Heere HEERE; is het niet, als hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij leve? (SV)[Eze. 18:23] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers wil voor heel de mensheid zal pas bij de voleinding vervuld worden (1Kor. 15:24). Alleen die geloven ontvangen nu aionische redding. Zij die erkennen dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker groter is dan de mens en dat Zijn wil krachtiger is dan de wil van de mens, geloven en jubelen in de uiteindelijke redding van heel de mensheid.


5 Want er is één Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en ook één Middelaar van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en van mensen: de Mens ChristusGezalfde JezusJAH redt, Hoor, IsraŽl! de HEERE, onze God, is een enig HEERE! (SV)[Deut. 6:4] - En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden. (SV)[Hand. 4:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Deze passage is hoofdzakelijk bedoeld om de banden te verbreken waarmee redding tot dan toe beperkt was geweest. Het getuigenis van voorbije era's is geen basis waarop in deze era moet worden gebouwd. Het getuigenis aan de naties, toevertrouwd aan de apostel Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine (wat hij nodig vindt ernstig te bevestigen) heeft als gevolg dat ChristusGezalfde niet alleen de Zoon van Davidgeliefde was, om het koninkrijk voor IsraŽlstrijder van God te bevestigen, of de Zoon van Abrahamvader van vele volken, om zegen te brengen aan de getrouwen, maar Hij is Adam (van) rode (aarde)s grotere Zoon, een Mens, en als zodanig is Hij de Middelaar voor heel het menselijk ras. Noch is IsraŽlstrijder van Gods Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker tot hen beperkt, want er is maar ťťn Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker voor de hele mensheid. De Man ChristusGezalfde JezusJAH redt geeft Zichzelf als vrijkoopsom voor allen. Slechts een relatief klein aantal zijn op dit moment echt aangegrepen door dit feit, maar op de juiste tijd zal de overtreding van Adam (van) rode (aarde) teniet gedaan worden door de rechtvaardige beloning van de Mens, ChristusGezalfde JezusJAH redt (Rom. 5:18). Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine was dit getuigenis toegewezen voor de huidige era. Geen andere apostel presenteert het, want het is vreemd aan hun bediening. ChristusGezalfde gaf Zijn ziel als een vrijkoopsom voor velen (Matt. 20:28), maar gaf Zichzelf als vrijkoopsom voor allen. Verlossing is voor de heiligen, tijdens de aionen. Vrijkoping is voor allen wanneer de aionen eindigen.


6 Die Zichzelf geeft als een overeengekomen loskoopsom ten behoeve van allen (het getuigenis in de eigen perioden), Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. (SV)[Matt. 20:28]
7 waarin ik geplaatst* werd als heraut en afgevaardigde - ik zeg waarheid en ik lieg niet, leraar van de natiën, in kennis en in waarheid. Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen; want deze is Mij uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen, en de koningen, en de kinderen IsraŽls. (SV)[Hand. 9:15]
8 Ik besluit dan dat de mannen bidden, in elke plaats, rechtschapen handen omhoog heffend, los van boosheid en redenering.
9 Op dezelfde wijze ook de vrouwen, in langvallend gewaad, op ordentelijke wijze, met bescheidenheid en bezonnenheid, zichzelf versierend met haarvlechten en niet met goud of met parels of met dure kledij, Welker versiersel zij, niet hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten des haars, en omhangen van goud, of van klederen aan te trekken; 4 Maar de verborgen mens des harten, in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedigen en stillen geest, die kostelijk is voor God. 5 Want alzo versierden zichzelven eertijds ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en waren haar eigen mannen onderdanig; (SV)[1Petr. 3:3-5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

De dansende vrouwen van het oosten, die, mogelijk, de enige klasse was die in het openbaar verscheen, vlechtten hun haar doorweven met goud en parels, en hun kleding was zeer uitgebreid, om de aandacht van mannen te trekken, die hun publiek vormden. Hoeveel beter, voor hen van wie de reputatie is samengebonden met de heerlijkheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, om versierd te zijn met daden die Zijn liefde en genade weerspiegelen!


10 maar wat vrouwen betaamt die eerbied voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker beloven: door goede werken. Getuigenis hebbende van goede werken: zo zij kinderen opgevoed heeft, zo zij gaarne heeft geherbergd, zo zij der heiligen voeten heeft gewassen, zo zij den verdrukten genoegzame hulp gedaan heeft, zo zij alle goed werk nagetracht heeft. (SV)[1Tim. 5:10]
11 Een vrouw, laat haar leren rustig te zijn, in alle onderschikking.
12 Maar ik sta niet toe dat een vrouw onderwijst en ook niet dat zij de man domineert, maar rustig te zijn, De vrouwen in de ekklesias, laat ze zwijgen! Want het is haar niet toegestaan te praten, maar laat ze onderschikt zijn, zoals ook de wet zegt. (SW)[1Koe. 14:34]
13 want Adam (van) rode (aarde) werd eerst gemodelleerd*, daarna Evalevende, En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. (SV)[Gen. 1:27] - En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam (SV)[Gen. 2:22]
14 en niet Adam (van) rode (aarde) werd verleid*, maar de vrouw, misleid wordend, is in overtreding geraakt. En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at. ... 13 En de HEERE God zeide tot de vrouw: Wat is dit, dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: De slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten. (SV)[Gen. 3:6,13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

De rol die door Adam (van) rode (aarde) werd gespeeld in de verleiding ontvangt uit deze passage veel licht. Terwijl Evalevende volkomen misleid was Adam (van) rode (aarde) dat niet en nam hij waarschijnlijk deel om zichzelf te betrekken bij dezelfde toestand als Evalevende. In dit licht heeft zijn verdediging, "De vrouw, die U mij gaf, zij was bij mij, zij gaf mij van de boom en ik at er van" (Gen. 3.12), meer van de waarheid dan gewoonlijk wordt toegegeven. Misschien is het speciaal in deze betekenis Ė zichzelf bewust betrekkend bij Evalevendeís overtreding Ė dat we hem moeten overwegen als een type van ChristusGezalfde.


15 Zij echter zal gered worden, doorheen het kinderen ter wereld brengen, in het geval dat zij zou blijven in geloof en in liefde en in heiliging, met bezonnenheid.Terug naar de index.
Naar 1 TimoteŁs 3
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.