Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De tweede brief van Paulus aan Timoteüs
2 Timoteüs
Hoofdstuk 3

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Weet echter dit, dat in de laatste dagen er gevaarlijke perioden tegenwoordig zullen zijn, Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, (SV)[2Petr. 3:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Wij die leven in deze laatste dagen zullen getuigen van de waarheid van de Schrift., maar niemand van vandaag kan een meer accurate duiding van de tijden geven dan die gegeven is in deze passage. De hele lijst, van zelfzucht tot opgeblazen zijn, is kenmerkend, maar niets is het meer dan de vorm van vroomheid die ontdaan is van al z’n vitale kracht. Ons wordt niet gevraagd deze toestand te corrigeren, maar hen te vermijden die er bij betrokken zijn.


2 want de mensen zullen veel van zichzelf houden, geldzuchtig zijn, arrogant, hoogmoedig, lasteraars, aan ouders ongezeglijk, ondankbaar, onrechtschapen,
3 zonder natuurlijke genegenheid, onverzoenlijk, verdachtmakers, onbeheerst, onhandelbaar, afkerig van het goede,
4 verraders, overhaast, beneveld zijnden, veel meer van genot houdend dan veel van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker houdend, En omdat zij °God niet onderzoeken* om Hem te erkennen, geeft* God hen over aan een onbetrouwbaar denken, om dat te doen wat niet passend is, 29 gevuld met allerlei onrecht, boosaardigheid, kwaad, hebzucht, opgezwollen van jaloezie, moord, twist, bedrog, verdorvenheid, fluisteraars, 30 lasteraars, God-haters, schenders, trots, pronkziek, uitvinders van kwade dingen, koppig tegen de ouders, 31 onverstandig, trouweloos, zonder natuurlijke aanhankelijkheid, onverzoenlijk, zonder genade: 32 die de rechtseis van °God erkennen*, dat °zij die zulke dingen doen de dood verdienen, ze niet alleen doen, maar ook °hen ondersteunen die ze doen. (SW)[Rom. 1:28-32]
5 een vormgeving van eerbiedigheid hebbend, maar de macht daarvan geloochend hebbend. Mijd ook dezen. Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. ... 21 Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is (SV)[Matt. 7:15,21] - Maar ik vermaan u, broeders, dat jullie letten op hen die °tweedracht en °valstrikken veroorzaken, anders dan het onderwijs dat jullie leerden*, en mijdt hen! (SW)[Rom. 16:17]
6 Want vanuit dezen zijn die binnensluipen tot in de woonhuizen en vrouwtjes in krijgsgevangenschap brengen, die opgestapeld zijn met zonden en geleid worden door begeerten en allerlei geneugten, Welken men moet den mond stoppen, die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort, om vuil gewins wil. (SV)[Titus 1:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Het kleinerende "vrouwtjes" drukt minachting uit.


7 altijd lerend en toch nooit tot besef van de waarheid kunnen komen. in zachtmoedigheid de tegenstanders opleidend. Het zou kunnen dat °God hen bekering zal geven, tot erkenning van de waarheid (SW)[2Tim. 2:25]
8 Maar op de wijze zoals Janneshij kwelde en Jambresschuimende genezer Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen weerstonden*, zo weerstaan ook dezen de waarheid. Het zijn ontaarde mensen van wie het denken aangaande het geloof ondeugdelijk is. Farao nu riep ook de wijzen en de guichelaars; en de Egyptische tovenaars deden ook alzo met hun bezweringen. 12 Want een iegelijk wierp zijn staf neder, en zij werden tot draken; maar Aarons staf verslond hun staven. ... 22 Doch de Egyptische tovenaars deden ook alzo met hun bezweringen; zodat Farao’s hart verstokte, en hij hoorde naar hen niet, gelijk als de HEERE gesproken had. (SV)[Ex. 7:11,12,22] - woordentwisten van mensen met een vervallen °denken en beroofd zijnd geworden van de waarheid, bewerend dat de godsvrucht kapitaal is (SW)[1Tim. 6:5]
9 Maar zij zullen niet nog meer vorderen, want hun °dwaasheid zal aan allen overduidelijk zijn, zoals ook het van hen werd*.
10 Jij echter, volg* terzijde mijn °onderwijzing, de wijze van doen, het voornemen, het geloof, het geduld, de liefde, het verduren,
11 de vervolgingen, de lijdenssmarten, zodanig als mij overkwamen* in Antiochiëstad van Antiochus - nu Antakya, in Ikoniumbeeld, in Lystravrijkoping, welke vervolgingen ik doorstond*. En vanuit alle redt* de Heer mij uit. Maar de Joden maakten op de godsdienstige en eerlijke vrouwen, en de voornaamsten van de stad, en verwekten vervolging tegen Paulus en Barnabas, en wierpen ze uit hun landpalen. (SV)[Hand. 13:50] - En als er een oploop geschiedde, beiden van heidenen en van Joden, met hun oversten, om hun smaadheid aan te doen, en hen te stenigen, (SV)[Hand. 14:5] - Maar daarover kwamen Joden van Antiochie en Ikonium, en overreedden de scharen, en stenigden Paulus, en sleepten hem buiten de stad, menende, dat hij dood was. (SV)[Hand. 14:19] - Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen; maar uit alle die redt hem de HEERE. (SV)[Psalm 34:20]
12 En ook allen die op eerbiedige wijze willen leven in ChristusGezalfde JezusJAH redt, zullen vervolgd worden. Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij. (SV)[Matt. 16:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Dit is een cruciale test voor onze ware staat. Lijden we vervolging? Zo niet, zijn we ernstig in onze wil om toegewijd in ChristusGezalfde JezusJAH redt te leven? Allen die dit pad betreden zullen vervolgd worden. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zelf had een genoegen in lijden ten behoeve van ChristusGezalfde (2kor. 12:10). Zijn vrijmoedig staan voor het evangeliegoede bericht nodigde hen bij iedere bocht uit. In Lystravrijkoping stenigden ze hem en lieten hem voor dood achter (Hand. 14:19). Noch moeten we uitzien naar enige verbetering in de loop van de tijd, want boosaardige mannen en zwendelaars zullen steeds meer toenemen, niet alleen anderen misleiden, maar zelf misleid zijnd.


13 Maar boosaardige mensen en zwendelaars zullen vorderen, van kwaad tot erger, doen dwalend en dwalend.
14 Jij echter, blijf in de dingen die je leerde en waarin jij gelovig werd gemaakt*, waargenomen hebbend bij wiemv jij leerde, en wat jij van mij hoort* onder vele getuigen, vertrouw* dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn ook anderen te onderwijzen (SW)[2Tim. 2:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Keer op keer keert de apostel terug naar de heilige Schrift als de enig afdoende koers. Wat Timotheüsgodsvereerder van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine had gehoord, was sindsdien in hen ingelijfd geworden en opgetekend in de brieven die hij gepend had, zowel in zijn persoonlijke brieven als in zijn brieven aan de zeven ekklesias.


15 en dat, vanaf baby, jij gewijde documenten hebt waargenomen, die jou wijsheid kunnen geven* tot redding door het geloof in ChristusGezalfde JezusJAH redt. Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen. (SV)[Joh. 5:39]
16 Elk Geschrift is door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geïnspireerd en heeft ook baat voor onderwijzing, voor weerlegging, voor correctie en voor discipline, die in rechtvaardigheid, Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. (SV)[2Petr. 1:21] - Want alles wat tevoren werd geschreven*, werd ons tot lering geschreven*, opdat door de volharding en de vertroosting van de Schriften, wij de verwachting zouden hebben. (SW)[Rom. 15:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

De geïnspireerde Schrift is de enige en afdoende uitrusting voor de man van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in deze beproevende tijden. Al het andere had gefaald en was in puin vervallen. Het was een gebiedende en absolute noodzaak geworden dat de heilige schriften in hun maagdelijke staat herontdekt moesten worden, want alleen zij zijn de laatste toevlucht voor de heiligen. Hij inspiratie is beperkt tot de originele tekst. Wat het nauwste contact met de geïnspireerde verslagen belooft, en de veiligste index van hun inhoud, is de best mogelijke uitrusting voor de man van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. De Concordant Version, de consistente sublineair van de Griekse tekst en de concordantie daarop, zullen, zo vertrouwen wij, door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gebruikt worden om aan die ene, allerhoogste, noodzaak van de tijden tegemoet te komen.


17 opdat de mens van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker toegerust zal zijn, volkomen toebereid zijnde, voor alle goed werk. Indien dan iemand zich hiervan zou reinigen*, zal hij een voorwerp zijn met eer, geheiligd zijnde, bruikbaar voor de eigenaar, voor ieder goed werk gereed gemaakt zijnde. (SW)[2Tim. 2:21]

Terug naar de index.
Naar 2 Timoteüs 4
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.