Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan Efeze
Efeze
Hoofdstuk 1

[Commentaar - Paulus' Volkomenheidsbrieven]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine' volkomenheidbrieven

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine volkomenheidbrieven zijn nadrukkelijk de waarheid voor het heden. De brief aan de Efeziėrs, geadresseerd aan alle gelovigen in ChristusGezalfde JezusJAH redt, in tegenstelling tot de Besnijdenis, die Hem nauwelijks bij deze titel kenden, is de hoge onthulling van het gezamenlijk lichaam van ChristusGezalfde. Hier worden voor het eerst die geheimen onthuld die deze bedeling onderscheiden van alle andere. Nooit eerder was de hemelse bestemming van de huidige ekklesia bekend gemaakt. Alle andere Schrift houdt zich bezig met het elementaire en onvolwassene, maar hier vinden we perfectie. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers doelstelling was alleen gedeeltelijk eerder bekend gemaakt en scheen beperkt te zijn tot de aarde. Maar in deze laatste, allesoverstijgende onthulling wordt Zijn ultieme doel voor het eerst onthuld. Deze drie brieven zijn nauw met elkaar verbondenen zouden gezamenlijk bestudeerd moeten worden. Zoals te zien was in de structuur van de brieven kan dit grafisch als volgt gepresenteerd worden:

EFEZE 1-3, Leer—Het lichaam: de leden
                EFEZE 4-6 Gedrag                
                FILIPPENZEN, Gedrag                
KOLOSSENZEN, Leer—het lichaam: het Hoofd

Efeziėrs begint met het presenteren van een nauwkeurige en uitgebreide verklaring over de waarheid voor de huidige bedeling, de nadruk leggend op die aspecten die de leden van ChristusGezalfde' Lichaam aangaan. Kolossestad in Frygiė, in het binnenland van Klein Aziėnzen is hier de tegenhanger van, zich bezig houdend met dezelfde leerstellingen maar ze presenterend in hun relatie met het Hoofd van het Lichaam.

Beide beginnen met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en met Zijn voortijdse doelstelling. De leden van het Lichaam waren al gekozen voor de nederwerping en worden nu de begunstigden in Zijn hemelse lotdeel. ChristusGezalfde is Zijn Beeld, de Eerstgeborene van heel de schepping, en wordt nu het Hoofd van heel de schepping, in de hemel en ook op de aarde.

Efeziėrs, dan, ontvouwt de waarheid van het gezamenlijk Lichaam, waarin alle leden van gelijke rang zijn. Kolossestad in Frygiė, in het binnenland van Klein Aziėnzen maakt Hem het Hoofd over het Lichaam en de leden aan Hem onderschikt. Twee geheimen (of mysteriėn) worden in deze brieven ontsloten. Het geheim van ChristusGezalfde (Efe. 1:9; 3:4; Kol. 2:2; 4:3) was al eerder onthuld, maar niet op de manier zoals nu. Zijn Hoofdschap over de aarde was al door de oude profeten bekend gemaakt. Zijn Hoofdschap over de hemelen was al bekend gemaakt aan de apostelen, in het bijzonder aan Petrusrots (1Petr. 3.22). Maar de geheime bedeling, het huidige beheer van genade, werd aan niemand onthuld dan via Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine (Efe. 3:9). Het was niet gedeeltelijk verborgen, zoals het geheim van ChristusGezalfde, maar het was een absoluut geheim, verborgen in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Het is de taak van de eerste drie hoofdstukken van Efeziėrs om de drie aspecten er van voor de gelovige uit te leggen, en van Kolossestad in Frygiė, in het binnenland van Klein Aziėnzen om de positie te onthullen die het doet harmoniėren met ChristusGezalfde.

Deze brieven zouden in dit licht gelezen moeten worden. Het is alleen wanneer we hun radicale verschil en grote vooruitgang over de brieven die door anderen zijn geschreven dan de apostel van de naties (Efe. 3:1) verstaan, dat we hun schitterende boodschap op prijs kunnen stellen. Het is alleen als we hen toestaan Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine' eerdere brieven te overheersen en aan te passen, waarvan zij de gerijpte vrucht zijn, dat wij in staat zijn de allesoverstijgende aard van hun inhoud te ontvangen. De titel ChristusGezalfde JezusJAH redt, aandacht vragend voor Zijn plaats van macht, is de sleutel tot de schitterende genade die tot hen kwam nadat de natie Israėlstrijder van God was verworpen, zoals beschreven in het laatste deel van het boek Handelingen. Als verbonden met JezusJAH redt ChristusGezalfde zouden ze nog steeds onderschikt zijn aan de begunstigde natie, die de aarde zal regeren. Maar de titel die Zijn huidige heerlijkheid in de hemelen erkent maakt het mogelijk voor de veraf zijnde "Heidenen" om op gelijke wijze in de hemelse gewesten gezegend te worden met een paar begunstigde enkelingen uit de natie van Zijn keuze.

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine' volkomenheidbrieven zijn gebaseerd op zijn voorbereidende brieven aan de Thessalonicenzen, de Romekrachtinen, de Korinthiėrs en de Galaten. Ze zijn geadresseerd aan hen die de waarheid hadden ontvangen die in zijn eerdere bedieningen was onderwezen, die in een toestand van eerdere verwachting waren (Efe. 1:12; 1Thess. 1:10), die verzegeld waren geworden met de heilige Geest (Efe. 1:13; 2Kor. 1:22), die een aanbetaling was van wat nog moet komen (Efe. 1:14; 2Kor. 5:5). Zij waren de genieters geweest van een lotdeel (Rom. 8:17; Gal. 4:7) en worden nu gezamenlijke lotdeelgenieters (Efe. 3:6). Eens waren zij leden van lichamen waarin de leden van de Besnijdenis en van de Onbesnedenheid waren. Nu Israėlstrijder van God terzijde is gesteld en de hemelse bestemming onthuld is, wordt het veranderd in een gezamenlijk lichaam, waarin alle leden gelijkelijk verhoogd worden (Efe. 3:6). De naties worden gezamenlijke deelnemers aan de belofte in ChristusGezalfde JezusJAH redt (Efe. 3:6), die zij eens hadden als gasten van Israėls verbond.

Alle heiligen zijn, tijdens de aionische tijden, onder Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers beheer, behoren tot Zijn familie, en worden de kern van Zijn aanbidding. Op aarde zijn de naties onderschikt, want Israėlstrijder van God moet het hoofd zijn. Dat was de plaats van hen die Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine' boodschap ontvingen voordat de Volkomenheidbrieven werden geschreven. De nieuwe onthulling veranderde niet alleen hun bestemming naar de hemel, maar maakt hen de gelijken van de begunstigde natie. Wij zijn medeburgers. Wij zijn niet slechts gasten, maar leden van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers familie.

Wij zijn een integraal deel van de tempel die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker aan het bouwen is voor Zijn aanbidding (Efe. 2:19-22).

De Volkomenheidbrieven zouden als groep bestudeerd moeten worden. De waarheid wordt didactisch en logisch uiteen gezet in de openingshoofdstukken van Efeziėrs. Filippenzen gaat proefondervindelijk over de grond, de waarheid aantonend die werkzaam is in ChristusGezalfde en Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en andere voorbeelden. Ze past de leer van Efeziėrs toe op dagelijks gedrag. De "hoge roeping" (Filip. 3:14) is de hemelse roeping van Efeziėrs 1:3. Kolossestad in Frygiė, in het binnenland van Klein Aziėnzen corrigeert het afdwalen van de leer van Efeziėrs, met bijzondere nadruk op de heerlijkheden van ChristusGezalfde in schepping en verzoening.

Enkele van de belangrijkste beelden in deze brieven zijn vaak verkeerd begrepen, in het bijzonder dat van ChristusGezalfde' Hoofdschap van de ekklesia. Het wordt gewoonlijk aangenomen dat allen van het Lichaam, uitgezonderd het Hoofd, de ekklesia uitbeelden. Dit is niet waar. Het Hoofd wordt als lid gerekend. Het Hoofdschap van ChristusGezalfde wordt niet uitgebeeld door het hoofd van het lichaam. De delen er van, zoals de ogen en neus, zijn leden. ChristusGezalfde is niet een lid van het Lichaam, maar Hoofd over de ekklesia, zoals een man hoofd is over zijn vrouw (Efe. 5:23). De vrouw heeft een Hoofd buiten het hoofdschap van haar echtgenoot.

De nieuwe mensheid (Efe. 2:15) is een totaal ander beeld dan dat van het lichaam. Het verwijst naar het ras, ChristusGezalfde de plaats geven die door Adam (van) rode (aarde) werd verloren. Ze kan aan gedaan worden (Efe. 5:24) of afgelegd. Dit kan niet verwijzen naar onze eenheid met ChristusGezalfde onder het beeld van het lichaam.

Er zou aan gedacht moeten worden dat het "Mysterie" , of geheim, niet het Lichaam van ChristusGezalfde is, want dat was al eerder bekend. Het is drievoudig, en omvat onze relatie met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker als lotdelers, en met heiligen als deelnemers, alsook met ChristusGezalfde als Zijn Lichaam. Het bestaat uit het feit dat, in elk van deze relaties, genade hen onder de naties die geloven, verheft naar gelijke rang, zodat allen gezamenlijke lotdeelgenieters zijn en gezamenlijke deelnemers, en leden van een gezamenlijk lichaam.


[Commentaar - Inleiding]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

Inleiding

Het toppunt van goddelijke onthulling, deze hemelse brief, die de aarde verlaat, waar de ChristusGezalfde door Zijn eigen volk wordt afgewezen, stelt ons te midden van de ophemelsen, waar Hij troont aan de rechterhand van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (1:20). Zijn heiligen, gezegend met alle geestelijke zegen in Hem (1:3) in de hemel (2:6), zijn een les om Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers veelkleurige rijkdom bekend te maken aan hemelse wezens (3:10), zodat het doel van de aionen (3:11), dat ChristusGezalfde’ hoofdschap over de hemelen en ook de aarde omarmt, tot stand gebracht kan worden door de allesoverstijgende rijkdom van genade (2:7), die tot de naties is gekomen door de verwerping door het ongelovige Israėlstrijder van God,.totdat ook zij gered en ontvangen worden (Rom. 11:12).

De afmetingen van de huidige genade zijn niet beperkt, zoals bij Israėlstrijder van God. Het reikt terug naar een tijd voorafgaand aan de intrede van de zonde en vooruit naar de afzetting er van. Het omsluit niet alleen heel de mensheid in de huidige bedeling die gelooft, maar is bedoeld om ook de hemelen aan te pakken. Het brengt de mens ver beneden het vlak van voorrecht waarop Israėlstrijder van God verbleef, met geen enkele claim op Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers barmhartigheid, en zet hen ver boven de hoogsten in de hemel. Moge Hij ons helpen iets te leren van deze genade! Deze kennis leidt ons het gebied binnen van het onkenbare, want het onthult ons de allesoverstijgende liefde van ChristusGezalfde, die we nooit ten volle zullen kunnen peilen en die altijd nieuwe verrukkingen zal opleveren.

Wat de tijd betreft verwijst ze naar een periode voorafgaand aan de terneerwerping van het eerste hoofdstuk van Genesis (1:4; Gen. 1:2) en leidt naar de verhoging van ChristusGezalfde, niet alleen in de komende aion (1:21), maar ook in de aion van de aionen (2:7; 3:21), die de bedeling is van de volheid van de era's (1:10).

Gericht aan hen die geloven in ChristusGezalfde JezusJAH redt, in tegenstelling tot hen van de Besnijdenis van wie de zegeningen, op aarde, uitgesteld zijn tot Zijn terugkeer in heerlijkheid, was deze brief alleen bedoeld voor hen die Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ eerdere bedieningen hadden ontvangen en verwachtten bij Hem te zijn voor Zijn komst op de aarde (1:12).

De weglating van "in Efeze" (1:1), het gebrek aan de minste plaatselijke aanwijzing, en het zeer algemene karakter van de brief, neigen alle aan te tonen dat dit het handvest van de kerk is, een uiteenzetting van hedendaagse waarheid – de toetssteen en standaard waaraan alle waarheid voor vandaag moet worden afgemeten. De brief op zich is een grondige uitwerking van de definitie van de huidige, geheime bedeling (3:6), "dat de naties gezamenlijk lotdeelgenieters zijn en een gezamenlijk lichaam en gezamenlijk deelnemers aan de beloften, in ChristusGezalfde JezusJAH redt" door het evangeliegoede bericht waarvan Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine de uitdeler werd.

Het gezamenlijk lotdeel wordt nadrukkelijk gesteld in 1:13,14. Het wordt uitgebreid in 1:3-18 en bekrachtigd in 6:10-20. In het gezamenlijk lichaam zetelen zowel de Jood als de Griek samen (2:6), te midden van de ophemelsen, in ChristusGezalfde JezusJAH redt. Dit wordt in detail besproken in 1:19-2:10 en in 5:21-6:9. De gezamenlijke deelname is te zien in het scheppen van de Besnijdenis en de Onbesnedenheid in één nieuwe mensheid (2:15). Het wordt volledig besproken in 2:11-22 en wordt toegepast op onze houding in 4:17-5:20.

Een samenvatting van de nieuwe onthulling wordt gegeven in 3:1-13, die opnieuw wordt bekeken, voor wat de gevolgen betreft, in 4:7-16. Het hart van de brief is gevuld met twee verzoekschriften, één aan de Vader en één aan de heiligen, om de geestelijke eenheid te bewaren die gefundeerd is op de allesoverstijgende waarheden en niet te peilen gunst en onbeperkte liefde die in deze heerlijke brief onthuld worden.STRUCTUUR VAN "EFEZE"
Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ opdracht 1:1 Groeten 1:2
   Het lotdeel – in de hemel – zegen 1:3-14
   Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ gebed voor hen 1:15-19
     Het lichaam – in ChristusGezalfde 1:20-2:10
     De leden
       Deelname – gelovigen 2:11-22
       De nieuwe mensheid
         Samenvatting van nu getoonde genade aan de naties 3:1-13
           Verzoek aan de vader 3:14-21
           Smeekbede aan de heiligen 4:1-6
         Samenvatting van de genade die getoond werd aan de heiligen 4:7-16
       Geen deelname – ongelovigen 4:17-5:20
       De nieuwe mensheid
     Het lichaam – in de Heer 5:21-6:9
     Het Hoofd
   Het lotdeel – in de hemel – oorlogsvoering 6:10-17
   Hun gebed voor Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine 6:18-20
Tychicusgelukskind’ opdracht 6:21,22 – Groeten 6:23,24


   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

DE STRUCTUUR VAN EFEZIĖRS
1:1,2.   Inleiding passend bij een brief - groeten.
1:3-3-19.        Leerstellig - over onze positie.
3:20,21.            Lofzang.
4:1-6:20.        Leerstellig - over onze toestand.
6:21-24.   Afsluiting passend bij een brief - zegenbede.

1 Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, afgevaardigde van ChristusGezalfde JezusJAH redt door de wil van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, aan al de heiligen die ook gelovigen zijn in ChristusGezalfde JezusJAH redt. Paulus, een geroepen apostel van Christus Jezus, door de wil van God, (SW)[1Kor. 1:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De titel "ChristusGezalfde JezusJAH redt" is het teken van Zijn verhoging: "JezusJAH redt ChristusGezalfde" verwijst naar Zijn vernedering. "ChristusGezalfde JezusJAH redt" wordt door Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine speciaal gebruikt in zijn latere bedieningen. Het woord "Efezetoegestaan" schijnt toegevoegd te zijn nadat het belang van "ChristusGezalfde JezusJAH redt" verloren was gegaan.
De brief is beperkt tot hen die, in tegenstelling tot de Besnijdenis, hun zegeningen baseren op Zijn huidige hemelse verhoging, en niet op Zijn toekomstige heerlijke bekendwording op de aarde voor de zegen van Israėlstrijder van God en de andere naties.


2 Genade zij met jullie en vrede vanaf Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, onze Vader, en van de Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde. aan allen die in Rome zijn, geliefd door God, geroepen heiligen: Genade aan u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. (SW)[Rom. 1:7]
3 Gezegend zij de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en Vader van onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, Die ons zegent* met alle geestelijke zegen te midden van de ophemelsen, in ChristusGezalfde, 6 en Hij wekt samen en Hij doet samen zitten te midden van de ophemelsen in Christus Jezus, (SW)[Efe. 2:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

HET GEZAMENLIJK LOTDEEL
HEMELSE ZEGENINGEN

Hemels staat in contrast met aards (Filip. 2.10). Het hemelse is het gebied buiten de dampkring van de aarde.


4 zoals Hij ons uitkiest* in Hem vóór de neerwerping van de wereld, opdat wij heiligen en smettelozen zijn* voor Zijn °aangezicht, in liefde 16 Niet jullie kiezen Mij uit, maar Ik kies jullie uit en Ik plaats jullie, opdat jullie zullen heengaan en jullie veel vrucht zullen voortbrengen. En jullie °vrucht zal blijven, want in het geval dat jullie ook iets in Mijn °naam van de Vader zouden verzoeken, Hij het aan jullie zal geven. (SW)[Joh. 15:16] - 22 in het lichaam van Zijn °vlees, door Zijn °dood, om jullie heilig en smetteloos en niet aan te klagen voor Zijn °aangezicht te presenteren (SW)[Kol. 1:22] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

"Nederwerping" wordt vereist door de onderdelen van het woord (neer-werpen) en ook door het gebruik. Het is niet "grondlegging", dat is een ander Grieks woord.

[Commentaar]
5 ons tevoren bestemmend* tot in zoonschap in Hem door ChristusGezalfde JezusJAH redt, overeenkomstig het welbehagen van Zijn °wil, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Zoonschap houdt voorrechten en waardigheden in die niet aan kinderen gegeven worden (Gal. 4:1-7). De "nieuwe" geboorte heeft geen plaats in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ brieven, want hij gaat de nieuwe schepping binnen (2Kor. 5:17).


6 tot in de lof van de heerlijkheid van Zijn °genade, met welke Hij ons begenadigt* in de Geliefde, 17 En neem waar, een stem vanuit de hemelen, zeggend: "Deze is Mijn °Zoon, de Geliefde, in Wie Ik een welbehagen heb." (SW)[Matt. 3:17]
7 in Wie wij de verlossing hebben door Zijn °bloed, het laten gaan van de misstappen overeenkomstig de rijkdom van Zijn °genade, 14 in Wie wij de verlossing hebben, het laten gaan van de zonden, ... 20 en door Hem het al wederzijds te verzoenen tot in Hem, vrede makend door het bloed van Zijn °kruis, door Hem, hetzij de dingen op de aarde, hetzij de dingen in de hemelen. (SW)[Kol. 1:14,20] - 7 opdat Hij, in de opkomende °aionen, de overtreffende rijkdom van Zijn °genade zou betonen, in vriendelijkheid naar ons in Christus Jezus. (SW)[Efe. 2:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

"Pardoneren" van zonden wordt vergeven wanneer het verbonden is met overtredingen.


8 welke Hij overvloedig in ons doet* zijn, in alle wijsheid en verstandigheid
9 aan ons het geheim bekend makend* van Zijn °wil, overeenkomstig Zijn °welbehagen, dat Hij Zich voornam in Hem, 3 dat overeenkomstig onthulling aan mij bekend wordt gemaakt, het geheim waarvan ik tevoren in het kort schreef, ... 9 en alles te belichten wat het beheer van het geheim inhoudt, dat verhuld was vanaf de aionen in °God, Die °alle dingen schept, (SW)[Efe. 3:3,9]
10 tot het beheer van de volheid van de perioden, om het al in de ChristusGezalfde samen te vatten*, zowel de dingen in de hemelen als de dingen op de aarde, Maar toen dat wat de tijd vult kwam, vaardigt °God Zijn °Zoon af, geworden uit een vrouw, geworden onder wet, (SW)[Gal. 4:4] - 16 Want in Hem wordt geschapen het al, dat in de hemelen en dat op de aarde, de zichtbare dingen en de onzichtbare dingen, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij autoriteiten, het al is door Hem en tot in Hem geschapen, ... 20 en door Hem het al wederzijds te verzoenen tot in Hem, vrede makend door het bloed van Zijn °kruis, door Hem, hetzij de dingen op de aarde, hetzij de dingen in de hemelen. (SW)[Kol. 1:16,20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Het samenvatten van het universum in ChristusGezalfde is het zogeheten "geheimenis" van ChristusGezalfde waar in 3:4-5 naar wordt verwezen (zie 1Petr. 3.22). Het moet niet verward worden met de geheime bedeling (3:9), die op dit moment van kracht is. De twee komen overeen, maar zijn onderscheiden. ChristusGezalfde’ hoofdschap over de aarde was al eerder onthuld geworden. Zijn hemelse hoofdschap werd aan Petrusrots onthuld. De huidige bedeling was een absoluut geheim dat alleen aan Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine bekend werd gemaakt.


11 in Hem, in Wie ook wij door het lot te werpen werden toebedeeld, tevoren bestemd wordend overeenkomstig het voornemen van Die het al werkt overeenkomstig de raad van Zijn °wil, En wij hebben waargenomen dat voor hen die liefhebben, °God alle dingen doet samenwerken ten goede van degenen die naar Zijn doelstelling geroepenen zijn, 29 omdat die Hij tevoren kent, Hij ook tevoren bestemt tot gelijkvormigheid aan het beeld van Zijn °Zoon, opdat °Hij de eerstgeborene zal zijn onder vele broeders, (SW)[Rom. 8:28,29]
12 opdat wij zijn* tot lof van Zijn heerlijkheid, wij die tevoren gehoopt hebben in de ChristusGezalfde, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

De "perfect" of complete vorm van het werkwoord markeert eerder een toestand dan een actie. De Besnijdenis keek uit naar tekenen en verwachtte de MessiasGezalfde pas na de grote verdrukking. Zij die Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine volgen verwachten Hem op elk moment. Daarom waren ze in een staat van eerdere verwachting. Voor mensen als zij was deze brief geschreven. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine had als eerste aan de Thessalonicenzen deze gezegende verwachting onthuld (1Thess. 4:13).


13 in Wie ook jullie het woord van de waarheid horen*, het evangeliegoede bericht van jullie °redding, in Wie ook, gelovend*, jullie verzegeld* worden met de geest van de belofte, de heilige, 5 vanwege de hoop die voor jullie weggelegd wordt in de hemelen, die jullie tevoren horen in het woord van de waarheid van het evangelie, (SW)[Kol. 1:5] - 30 En maak de heilige °geest van °God niet bedroefd, in welke jullie worden verzegeld tot in de dag van verlossing. (SW)[Efe. 4:30] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Het onderwerp van deze paragrafen is het evangelie van de naties: het zegel er van (13), de erkenning er van (17), de vooruitzichten er van (18); het lotdeel er van (14) en de kracht er van (19). Dit onderwerp wordt de hele tijd in gedachten gehouden. Het betoog is als volgt: Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en de zijnen van de Besnijdenis ontvingen de hemelse, geestelijke zegeningen die we al besproken hebben. Het voorschot op hun lotdeel in ChristusGezalfde was de heilige Geest, die een belofte van hun verlossing was. Aangezien de gelovigen onder de naties dezelfde geest ontvingen toen zij tot geloof kwamen, is het voor hen een zegel dat ook zij (13) de hemelse, geestelijke gunsten zullen genieten die uitgegoten zijn op hen van de Besnijdenis die geloven in ChristusGezalfde JezusJAH redt tijdens Zijn verwerping van de natie Israėlstrijder van God.


14 die onderpand is van ons °lotbezit, tot verlossing van de verwerving, tot lof van Zijn °heerlijkheid. Degene ook ons verzegelende en gevende een voorschot van de geest in onze °harten. (SW)[2Kor. 1:22] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

De "geest van belofte" is niet wat al beloofd was, maar een geest die belooft, een belovende geest. Let nauwkeurig op de voornaamwoorden ons in 3,4,5,6,8,9 en wij in 7 en 12 en onze in 14 en het tegengestelde jullie in 13,15,16 en 18 en van jullie in 13.


15 Vanwege dit ook, horend* overeenkomstig jullie °geloof in de Heer JezusJAH redt en dat tot al de heiligen, 4 horend van jullie °geloof in Christus Jezus en de liefde die jullie hebben voor al de heiligen,(SW)[Kol. 1:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

"Het geloof dat jullie aangaat" verwijst naar de nieuwe waarheid die in deze brief wordt uiteengezet.

Deze brief was mogelijk aan Efezetoegestaan gezonden, waar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine twee jaren had onderwezen (Hand. 19:10) en waar hij niet had geschuwd de hele raad van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te verklaren (Hand. 20:27). Zijn gebed voor "een geest van onthulling" maakt duidelijk dat deze brief gaat over een geheim (3:9) van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers doelstelling (3:1) dat heel anders is dan Zijn raadsbesluiten die tevoren waren onthuld.


16 houd ik niet op te danken, ten behoeve van jullie gedachtenis makend in mijn °gebeden, 3 Wij danken de God en Vader van onze °Heer, Jezus Christus, altijd biddend aangaande jullie, (SW)[Kol. 1:3]
17 opdat de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van onze Heer JezusJAH redt ChristusGezalfde, de Vader van de heerlijkheid, aan jullie moge geven een geest van wijsheid en van onthulling, in besef van Hem, 2 En de geest van JAHWEH rust op Hem, een geest van wijsheid en verstand, een geest van raadgeving en macht, een geest van kennis en vrees van JAHWEH. (SW)[Jes. 11:2]
18 verlicht zijnde de ogen van jullie °hart, in jullie °waargenomen hebbend wat de hoop is van Zijn °roeping en wat de rijkdom van de heerlijkheid van Zijn °lotbezit in de heiligen is, 4 één lichaam en één geest, zoals ook jullie werden geroepen in één hoop van jullie °roeping, (SW)[Efe. 4:4] - 12 tegelijkertijd de Vader dankend, Die jullie bekwaam maakt voor het deel van het lot1) van de heiligen, in het licht (SW)[Kol. 1:12]
19 en wat de overtreffende grootte van Zijn °macht is in ons die geloven, overeenkomstig de inwerking van de kracht van Zijn °sterkte,
20 welke Hij heeft ingewerkt in de ChristusGezalfde, Hem wekkend* vanuit ° doden en Hem doen zittend* aan Zijn rechterhand, temidden van de ophemelsen, 1 Een Davidische psalm. Een met nadruk zeggen van JAHWEH tot mijn Heer: "Zit aan Mijn rechterhand totdat Ik Jouw vijanden tot Jouw voetstoel voor Jouw voeten zal stellen. (SW)[Psalm 110:1]
21 boven alle overheid en autoriteit en macht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze °aion, maar ook in de op het punt staande. 16 Want in Hem wordt geschapen het al, dat in de hemelen en dat op de aarde, de zichtbare dingen en de onzichtbare dingen, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij autoriteiten, het al is door Hem en tot in Hem geschapen, (SW)[Kol. 1:16]
22 En Hij onderschikt* alles onder Zijn °voeten en Hij geeft* Hem, als Hoofd over allen, aan de ekklesia, 6 U doet hem heersen over de daden van Uw handen; alles stelde U onder zijn voeten (SW)[Psalm 8:6]- 18 En Hij is het hoofd van het lichaam, van de ekklesia. Hij is het begin, Eerstgeborene vanuit de doden, opdat Hij in įlles eerste zal worden, (SW)[Kol. 1:18 ]
23 die Zijn °lichaam is, de volheid van Die het al in allen vervult. zo zijn wij, de velen, één lichaam in °Christus, maar afzonderlijk leden van elkaar. (SW)[Rom. 12:5] - 10 Die afdaalde, Hij is ook Die omhoog ging, boven al de hemelen, opdat Hij °alles zou vervullen. (SW)[Efe. 4:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

HET LICHAAM - IN CHRISTUS
DE LEDEN

De soevereiniteit over de aarde is gegeven aan de natie Israėlstrijder van God, geheel volgens de profeten. De soevereiniteit over de ophemelsen is het deel van de ekklesia, die Zijn Lichaam is. Tussen de twee wordt het gehele universum onder het beheer van ChristusGezalfde gebracht, Zo is Zijn Lichaam de pleroma, of completering, die het tekort opvult dat de aardse verlossing nog steeds zou achter laten in de hemelse gebieden. De taak er van is Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers doelstelling voor het hele universum te vervullen, waarvan Hij maar een deel kan bereiken door Zijn volk Israėlstrijder van GodTerug naar de index.
Naar Efeze 2
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.