Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan Efeze
Efeze
Hoofdstuk 2

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En jullie, die doden zijn voor jullie °misstappen en °zonden, En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende; (SV)[Kol. 2:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Vergelijk de toestand van de twee klassen met die van de individuele gelovige in Rom. 6.2. Zij die "stierven aan zonde", "samen met ChristusGezalfde", "zijn met Hem levend gemaakt" en zich dood houden voor de zonde (Rom. 6:8-11), zoals hier de naties en enkele van de Joden, collectief, zijn dood voor zonden en overtredingen, en zijn gezamenlijk opgewekt en gezamenlijk gezeten, in ChristusGezalfde.


2 in welke jullie eens wandelden* overeenkomstig de aion van deze °wereld, overeenkomstig de overste van de autoriteit van de lucht, van de geest die nu inwerkt in de zonen van de ongezeglijkheid, Nu is het oordeel dezer wereld; nu zal de overste dezer wereld buiten geworpen worden. (SV)[Joh. 12:31] - Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. (SV)[Efe. 5:6]
3 in wie ook wij eens allen verkeerden* in de begeerten van ons °vlees, doende de wilsbeschikkingen van het vlees en van de denkwijzen. En wij waren van nature kinderen van boosheid, zoals ook de overigen, Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid; 7 In dewelke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelve leefdet. (SV)[Kol. 3:6,7]
4 maar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, rijk zijnde in ontferming, vanwege Zijn °vele liefde waarmee Hij ons liefheeft*,
5 maakt* ook ons, die doden zijn door de misstappen en door de begeerten, samen levend in °ChristusGezalfde (in genade zijn jullie geredden), Want deze mijn zoon was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden! En zij begonnen vrolijk te zijn. ... 32 Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn; want deze uw broeder was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden. (SV)[Luc. 15:24,32] - En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende; (SV)[Kol. 2:13] - Maar wij geloven, door de genade van den Heere Jezus Christus, zalig te worden, op zulke wijze als ook zij (SV)[Hand. 15:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Wij zijn niet alleen gered geworden door genade, maar redding introduceert ons ook in het gebied van de werking van genade. Redding roept ook om verdere gunsten van levend gemaakt zijn en opgewekt en gezamenlijk gezeten in ChristusGezalfde met een uitverkoren deel van Israëlstrijder van God. Wij zijn niet opgestaan in ChristusGezalfde, want opstaan verwijst in het bijzonder naar het lichaam.


6 en Hij wekt* samen en Hij doet* samen zitten te midden van de ophemelsen in ChristusGezalfde JezusJAH redt, Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft. (SV)[Kol. 2:12]
7 opdat Hij, in de opkomende °aionen, de overtreffende rijkdom van Zijn °genade zou betonen, in vriendelijkheid naar ons in ChristusGezalfde JezusJAH redt. in Wie wij hebben de verlossing door Zijn °bloed, de vergeving van de zonden naar de rijkdom van Zijn °genade, (SW)[Efe. 1:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

De toekomende aionen – zelf het toneel van de rijkdommen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade – zullen gericht zijn op Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers gunst, over ons uitgestort als het allerhoogste, allesoverstijgende resultaat van Zijn niet geholpen, niet afgedwongen genade.


8 Want in de genade zijn jullie geredden, door geloof, en dit niet vanuit jullie zelf; het is het naderingsgeschenk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij de gave Gods kendet, en Wie Hij is, Die tot u zegt: Geef Mij te drinken, zo zoudt gij van Hem hebben begeerd, en Hij zoude u levend water gegeven hebben. (SV)[Joh. 4:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Redding is van oorsprong uit geloof, om overeen te kunnen komen met genade (Rom. 4:16). Als een toestand gaat het verder om het genadevolle karakter er van te bewaren. Het is niet van ons, het is Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers manier van het winnen van onze gunst. Dit is de kracht van de term "naderingsgeschenk," die werd gebruikt voor de corban of geschenkoffer (Lev. 1:2; 2:1; 3:1 etc. Mark. 7:11).


9 niet vanuit werken, opdat niemand zich zou beroemen. Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen; (SV)[2Tim. 1:9] - opdat geen enkel vlees zou roemen* voor °God (SW)[1Kor. 1:29]
10 Want wij zijn van Hem, een maaksel dat geschapen wordt in ChristusGezalfde JezusJAH redt voor goede werken die °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van tevoren gereed maakt*, opdat wij in hen zouden wandelen. Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. (SV)[Titus 2:14]
11 Herinnerm jullie daarom dat eens jullie, de natiën in het vlees, die Voorhuid genoemd worden door die Besnijdenis genoemd worden, in het vlees, met handen gemaakt, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

DEELNAME - GELOVIGEN
DE NIEUWE MENSHEID

Dit deel gaat alleen over de plaats die de gelovigen onder de naties hadden in het vlees, lichamelijk onbesneden, in de era vóór deze brief werd geschreven. Het is een kompleet contrast met de plaats die de naties bekleedden, zoals uiteengezet in Handelingen, niet zoals gepresenteerd in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ eerdere brieven. Lichamelijk kan alleen gezegd worden dat zij zonder ChristusGezalfde waren geweest, vreemdelingen, geen verwachting hebbend, zonder Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Trofimusvoedende, de Efeziër, zou dit begrijpen, want toen hij in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter was, was alleen al het gerucht dat hij dichtbij de vermeende verblijfplaats van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker was gekomen, als ware hij een Jood, voldoende om de hele stad in opstand tegen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine te krijgen, die, zo meenden zij, hem in het heiligdom had gebracht. Waarvan Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine werd beschuldigd toen lichamelijk gedaan te hebben, doet hij nu in geest, en veel meer, want wij hebben vrije toegang tot de aanwezigheid van de Vader.


12 dat jullie in die °periode los van ChristusGezalfde waren, vervreemd van het burgerrecht van °Israëlstrijder van God en gasten van de verbonden van de belofte, geen hoop hebbend en zonder Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in de wereld. En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend, (SV)[Kol. 1:21] - Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. (SV)[1Thess. 4:13] [Commentaar]
13 Maar nu, in ChristusGezalfde JezusJAH redt, zijn jullie, die eens ver weg waren geworden*, dichtbij in het bloed van °ChristusGezalfde, Ik schep de vrucht der lippen, vrede, vrede dengenen, die verre zijn, en dengenen, die nabij zijn, zegt de HEERE, en Ik zal hen genezen. (SV)[Jes. 57:19]
14 want Hij is onze °vrede, de beide één makend* en de tussenmuur van de erfscheiding afbrekend*, Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen. (SV)[Kol. 3:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

De centrale muur van de afscheiding was de zogeheten "soreg", een stenen muur ter verdeling, met graveringen die een vreemdeling verboden binnen te gaan, op straffe van de dood. Een daarvan werd recent opgegraven en had de volgende inscriptie:

MHQENAALLOGENHEISPO
PEYESQAIENTOSTOYPE
RITOIERONTRYFAKTOYKAI
PERIBOLOYOSDANLH
FQHEAYTOIAITIOSES
TAIDIATOEXAKOLOY
QEINQANATON
Geen vreemdeling zal binnen gaan in de balustrade en de ommuring rond de heilige plaats. Wie gegrepen wordt zal verantwoordelijk zijn voor zijn dood, die zal volgen.

15 de vijandschap in Zijn °vlees, de wet van de voorschriften in officiële besluiten buiten werking stellend*, opdat Hij de twee in Zichzelf zou scheppen tot in één nieuwe mens, vrede makend, Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende; (SV)[Kol. 2:14] - Daarom: indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude ging* voorbij. Neem waar! Het is nieuw geworden! (SW)[2Kor. 5:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

De bevelen gingen uit van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, door de apostelen (Hand. 15:20; 16:4).

De vijandschap in het vlees is de nationale- of rassenhaat tussen Jood en heiden. In Zijn vlees bevestigde Hij de beloften die de voorrang gaven aan de Jood. Dit werd verbeeld door de muur die de vreemdelingen buiten sloot van het heiligdom.

De nieuwe mensheid is een heel andere zaak dan het ene lichaam. Ze kan aan gedaan worden (4:24:25) en staat in contrast met de oude mensheid (4:22).


16 en dat Hij de beiden in één lichaam wederzijds zou verzoenen voor °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker door het kruis, daarin de vijandschap dodend*. En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn. 21 En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend, 22 In het lichaam Zijns vleses, door den dood, opdat Hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor Zich stellen; (SV)[Kol. 1:20-22]
17 En komend evangeliseert* Hij vrede aan jullie die ver weg zijn en vrede aan die nabij zijn, Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt, die den vrede doet horen; desgenen, die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen; desgenen, die tot Sion zegt: Uw God is Koning. (SV)[Jes. 52:7]
18 want door Hem hadden wij °beiden in één geest de toegang tot de Vader. Daarom dit: net zoals door één mens de zonde de wereld is ingekomen*, en door de zonde de dood, zo ging* de dood door in alle mensen, waarop allen zondigden (SW)[Rom. 5:12]
19 Dus dan zijn jullie niet meer gasten en bijwoners, maar zijn jullie mede-burgers van de heiligen en huisgenoten van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Hier hebben we onze relatie met de heiligen van andere bedelingen gedefinieerd. Alle heiligen, wat ook hun bijzondere positie moge zijn, hebben drie dingen gemeen. Ze staan allen onder Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers heerschappij: ze horen allen tot Zijn familie; ze zijn allen Zijn verblijfplaats. Deze zaken definiëren niet de zegeningen die onze bijzondere voorrechten zijn, maar die welke we delen met de heiligen van iedere andere beheerstijd.


20 opgebouwd wordend op het fundament van de afgevaardigden en profeten, waarvan ChristusGezalfde JezusJAH redt Zelf de sluitsteen in de uiterste hoek is, En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. (SV)[Matt. 16:18] - Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik leg een grondsteen in Sion, een beproefden steen, een kostelijken hoeksteen, die wel vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet haasten. (SV)[Jes. 28:16]
21 in Wie het gehele gebouw, samenverbonden wordend, groeit tot een heilige tempel in de Heer, Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. (SV)[1Petr. 2:5]
22 in Wie jullie ook samengebouwd worden tot woonplaats van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, in geest.
Terug naar de index.
Naar Efeze 3
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.