Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan Efeze
Efeze
Hoofdstuk 2

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En jullie, die doden zijn voor jullie °misstappen en voor °zonden, 13 Ook jullie, doden zijnde in de misstappen en in de voorhuid van jullie °vlees, maakt Hij ons samen levend, samen met Hem, genade gevend over al onze °misstappen (SW)[Kol. 2:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Vergelijk de toestand van de twee klassen met die van de individuele gelovige in Rom. 6.2. Zij die "stierven aan zonde", "samen met ChristusGezalfde", "zijn met Hem levend gemaakt" en zich dood houden voor de zonde (Rom. 6:8-11), zoals hier de naties en enkele van de Joden, collectief, zijn dood voor zonden en overtredingen, en zijn gezamenlijk opgewekt en gezamenlijk gezeten, in ChristusGezalfde.


2 in welke jullie eens wandelden* overeenkomstig de aion van deze °wereld, overeenkomstig de overste van de autoriteit van de lucht, van de geest die nu inwerkt in de zonen van de ongezeglijkheid, 31 Nu is de beoordeling van deze °wereld, nu zal de overste van deze °wereld buiten uitgeworpen worden. (SW)[Joh. 12:31] - 6 Laat niemand jullie verleiden met lege woorden, want vanwege deze dingen komt de verontwaardiging van °God op de zonen van de ongezeglijkheid. (SV)[Efe. 5:6]
3 in wie ook wij eens allen verkeerden in de begeerten van ons °vlees, doende de wilsbeschikkingen van het vlees en van de denkwijzen. En wij waren van nature kinderen van boosheid, zoals ook de overigen, 6 vanwege welke dingen de boosheid van °God komt op de zonen van de onzeglijkheid, [Rom. 6:6,11] 7 in wie ook jullie eens wandelden, toen jullie in deze dingen leefden (SW)[Kol. 3:6,7]
4 maar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, rijk zijnde in ontferming, vanwege Zijn °vele liefde waarmee Hij ons liefheeft*,
5 maakt* ook ons, die doden zijn voor de misstappen en voor de begeerten, samen levend in °ChristusGezalfde (in genade zijn jullie geredden), 24 want deze, mijn °zoon, was een dode en hij leeft weer. Hij was verloren en hij werd gevonden.' En zij beginnen vrolijk te zijn. ... 32 Vrolijk te zijn en te verheugen, het was bindend, want jouw °broeder, deze was een dode en hij leeft weer, en hij was verloren en hij werd gevonden.'" (SW)[Luc. 15:24,32] - 13 Ook jullie, doden zijnde in de misstappen en in de voorhuid van jullie °vlees, maakt Hij ons samen levend, samen met Hem, genade gevend over al onze °misstappen, (SW)[Kol. 2:13] - 11 Maar door de genade van de Heer Jezus geloven wij gered te worden op dezelfde wijze als ook dezen. (SW)[Hand. 15:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Wij zijn niet alleen gered geworden door genade, maar redding introduceert ons ook in het gebied van de werking van genade. Redding roept ook om verdere gunsten van levend gemaakt zijn en opgewekt en gezamenlijk gezeten in ChristusGezalfde met een uitverkoren deel van Israëlstrijder van God. Wij zijn niet opgestaan in ChristusGezalfde, want opstaan verwijst in het bijzonder naar het lichaam.


6 en Hij wekt* samen en Hij doet* samen zitten temidden van de ophemelsen in ChristusGezalfde JezusJAH redt, 12 samen met Hem begraven wordend in de onderdompeling. In Welke ook jullie samen werden gewekt door het geloof van de inwerking van °God, Die Hem wekte vanuit de doden. (SW)[Kol. 2:12]
7 opdat Hij, in de opkomende °aionen, de overtreffende rijkdom van Zijn °genade zou betonen, in vriendelijkheid naar ons in ChristusGezalfde JezusJAH redt. in Wie wij hebben de verlossing door Zijn °bloed, de vergeving van de zonden naar de rijkdom van Zijn °genade, (SW)[Efe. 1:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

De toekomende aionen – zelf het toneel van de rijkdommen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade – zullen gericht zijn op Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers gunst, over ons uitgestort als het allerhoogste, allesoverstijgende resultaat van Zijn niet geholpen, niet afgedwongen genade.


8 Want in de genade zijn jullie geredden, door geloof, en dit niet vanuit jullie zelf; het is het naderingsgeschenk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, 10 Jezus antwoordde en zei tot haar: "Indien jij het geschenk van °God had waargenomen en Wie het is Die tot jou zegt: 'Geef Mij te drinken,' verzoek jij ooit Hem en Hij geeft jou ooit levend water!" (SW)[Joh. 4:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Redding is van oorsprong uit geloof, om overeen te kunnen komen met genade (Rom. 4:16). Als een toestand gaat het verder om het genadevolle karakter er van te bewaren. Het is niet van ons, het is Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers manier van het winnen van onze gunst. Dit is de kracht van de term "naderingsgeschenk," die werd gebruikt voor de corban of geschenkoffer (Lev. 1:2; 2:1; 3:1 etc. Mark. 7:11).


9 niet vanuit werken, opdat niemand zich zou beroemen. 9 van Die ons redt en roept in een heilige roeping, niet overeenkomstig onze °werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die aan ons wordt gegeven in Christus Jezus vóór aionische tijden (SW)[2Tim. 1:9] - opdat geen enkel vlees zou roemen voor °God (SW)[1Kor. 1:29]
10 Want wij zijn van Hem, een maaksel dat geschapen wordt in ChristusGezalfde JezusJAH redt voor goede werken die °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van tevoren gereed maakt*, opdat wij in hen zouden wandelen. 14 Die Zichzelf geeft ten behoeve van ons, opdat Hij ons zou loskopen vanaf alle wetteloosheid en voor Zichzelf een volk zou reinigen, rondom geestdriftig zijnde in ideale werken. (SW)[Titus 2:14]
11 Herinnerm jullie daarom dat eens jullie, de natiën in het vlees, die Voorhuid genoemd worden door die Besnijdenis genoemd worden, in vlees, met handen gemaakt, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

DEELNAME - GELOVIGEN
DE NIEUWE MENSHEID

Dit deel gaat alleen over de plaats die de gelovigen onder de naties hadden in het vlees, lichamelijk onbesneden, in de era vóór deze brief werd geschreven. Het is een kompleet contrast met de plaats die de naties bekleedden, zoals uiteengezet in Handelingen, niet zoals gepresenteerd in Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ eerdere brieven. Lichamelijk kan alleen gezegd worden dat zij zonder ChristusGezalfde waren geweest, vreemdelingen, geen verwachting hebbend, zonder Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Trofimusvoedende, de Efeziër, zou dit begrijpen, want toen hij in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter was, was alleen al het gerucht dat hij dichtbij de vermeende verblijfplaats van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker was gekomen, als ware hij een Jood, voldoende om de hele stad in opstand tegen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine te krijgen, die, zo meenden zij, hem in het heiligdom had gebracht. Waarvan Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine werd beschuldigd toen lichamelijk gedaan te hebben, doet hij nu in geest, en veel meer, want wij hebben vrije toegang tot de aanwezigheid van de Vader.


12 dat jullie in die °periode los van ChristusGezalfde waren, vervreemd van het burgerrecht van °Israëlstrijder van God en gasten van de verbonden van de belofte, geen hoop hebbend en zonder Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in de wereld. 21 Ook jullie waren eens vervreemd en vijanden in de denkwijze, in °boosaardige °werken, maar nu verzoent Hij wederzijds (SW)[Kol. 1:21] - 13 Maar wij willen niet dat jullie onwetend zijn, broeders, aangaande die ter ruste liggen, opdat jullie niet bedroefd zullen zijn, zoals ook de overigen, die geen hoop hebben. (SW)[1Thess. 4:13] [Commentaar]
13 Maar nu, in ChristusGezalfde JezusJAH redt, zijn jullie, die eens ver weg waren geworden, dichtbij in het bloed van °ChristusGezalfde, 19 een voortbrengsel van lippen scheppend: Vrede! Vrede aan de verre en aan de nabije, zegt JAHWEH. En Ik genees hem. (SW)[Jes. 57:19]
14 want Hij is onze °vrede, de beide één makend* en de tussenmuur van de erfscheiding afbrekend*, 11 waarin ook geen Griek en Jood aanwezig zijn, besnijdenis en voorhuid, barbaar, Skyth, slaaf, vrije, maar de alles en in allen is Christus. (SW)[Kol. 3:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

De centrale muur van de afscheiding was de zogeheten "soreg", een stenen muur ter verdeling, met graveringen die een vreemdeling verboden binnen te gaan, op straffe van de dood. Een daarvan werd recent opgegraven en had de volgende inscriptie:

MHQENAALLOGENHEISPO
PEYESQAIENTOSTOYPE
RITOIERONTRYFAKTOYKAI
PERIBOLOYOSDANLH
FQHEAYTOIAITIOSES
TAIDIATOEXAKOLOY
QEINQANATON
Geen vreemdeling zal binnen gaan in de balustrade en de ommuring rond de heilige plaats. Wie gegrepen wordt zal verantwoordelijk zijn voor zijn dood, die zal volgen.

15 de vijandschap in Zijn °vlees, de wet van de voorschriften in officiële besluiten buiten werking stellend*, opdat Hij de twee in Zichzelf zou scheppen tot in één nieuwe mens, vrede makend, 14 het handschrift met de officiële besluiten tegen ons uitwissend, dat tegenstander voor ons was, en Hij heeft het weggenomen vanuit ons °midden, het vastspijkerend aan het kruis (SW)[Kol. 2:14] - Daarom: indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude ging voorbij. Neem waar! Het is nieuw geworden! (SW)[2Kor. 5:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

De bevelen gingen uit van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, door de apostelen (Hand. 15:20; 16:4).

De vijandschap in het vlees is de nationale- of rassenhaat tussen Jood en heiden. In Zijn vlees bevestigde Hij de beloften die de voorrang gaven aan de Jood. Dit werd verbeeld door de muur die de vreemdelingen buiten sloot van het heiligdom.

De nieuwe mensheid is een heel andere zaak dan het ene lichaam. Ze kan aan gedaan worden (4:24:25) en staat in contrast met de oude mensheid (4:22).


16 en dat Hij de beiden in één lichaam wederzijds zou verzoenen voor °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker door het kruis, daarin de vijandschap dodend*. 20 en door Hem het al wederzijds te verzoenen tot in Hem, vrede makend door het bloed van Zijn °kruis, door Hem, hetzij de dingen op de aarde, hetzij de dingen in de hemelen. 21 Ook jullie waren eens vervreemd en vijanden in de denkwijze, in °boosaardige °werken, maar nu verzoent Hij wederzijds, 22 in het lichaam van Zijn °vlees, door Zijn °dood, om jullie heilig en smetteloos en niet aan te klagen voor Zijn °aangezicht te presenteren(SW)[Kol. 1:20-22]
17 En komend evangeliseert* Hij vrede aan jullie die ver weg zijn en vrede aan die nabij zijn, 7 Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de nieuwsbrenger, die vrede aankondigt, die goed nieuws brengen, die redding aankondigt, die tot Sion zegt: Jouw Elohim regeert! (SW)[Jes. 52:7]
18 want door Hem hadden wij °beiden in één geest de toegang tot de Vader. Daarom dit: net zoals door één mens de zonde de wereld is ingekomen, en door de zonde de dood, zo ging de dood door in alle mensen, waarop allen zondigden (SW)[Rom. 5:12]
19 Dus dan zijn jullie niet meer gasten en bijwoners, maar zijn jullie mede-burgers van de heiligen en huisgenoten van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Hier hebben we onze relatie met de heiligen van andere bedelingen gedefinieerd. Alle heiligen, wat ook hun bijzondere positie moge zijn, hebben drie dingen gemeen. Ze staan allen onder Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers heerschappij: ze horen allen tot Zijn familie; ze zijn allen Zijn verblijfplaats. Deze zaken definiëren niet de zegeningen die onze bijzondere voorrechten zijn, maar die welke we delen met de heiligen van iedere andere beheerstijd.


20 opgebouwd wordend op het fundament van de afgevaardigden en profeten, waarvan ChristusGezalfde JezusJAH redt Zelf de sluitsteen in de uiterste hoek is, 18 En Ik nu zeg tot jou dat jij Petrus bent. En op deze °rots zal Ik Mijn °ekklesia bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen over haar niet de overhand krijgen. (SW)[Matt. 16:18] - 16 Daarom, zo zegt mijn Heer JAHWEH: Aanschouw Mij! Ik leg een fundament in Sion, een steen, een steen van testing, de kostbare van de hoek, de gefundeerde van het fundament. Die gelooft spoedt zich niet. (SW)[Jes. 28:16]
21 in Wie het gehele gebouw, samenverbonden wordend, groeit tot een heilige tempel in de Heer, 5 ook julliezelf als levende stenen opgebouwd worden tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offers ten offer te brengen, wel aangenaam voor °God, door Jezus Christus. (SW)[1Petr. 2:5]
22 in Wie jullie ook samengebouwd worden tot woonplaats van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, in geest.
Terug naar de index.
Naar Efeze 3
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.