Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan Efeze
Efeze
Hoofdstuk 3

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Ter wille van dit ben ik, Paulus, de gevangene van °ChristusGezalfde JezusJAH redt ten behoeve van jullie, de natiën, 7 zoals het rechtvaardig is voor mij dit gezind te zijn over jullie allen, omdat jullie allen mij in jullie °hart hebben, zowel in mijn °boeien als in de verdediging, als bevestiging van het evangelie, jullie allen mede-deelgenoten zijn van mijn °genade. ... (13 zodat mijn °boeien in Christus openbaar worden in geheel het hoofdkwartier en aan al de overigen. (SW)[Filip. 1:7,13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

SAMENVATTING

Stel Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, als gevangene van ChristusGezalfde JezusJAH redt, de leerstellingen van de geheime bedeling samenvattend, tegenover Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine de gevangene van de Heer (4.1), het gedrag inprentend dat de leer versiert.

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine staat er op dat hij de enige is dor wie Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers onthulling aan de naties werd gegeven. Het kan nergens anders worden gevonden dan in zijn geschriften.

Samenvatting van de huidige genade

De huidige bediening, waarover in heel de Schrift geen enkele hint wordt gegeven voordat deze brief werd geschreven, bevat in hoofdzaak drie onderscheiden onderdelen, die alle gemarkeerd worden door het voorzetsel "gezamenlijk". De naties genoten hiervoor veel zegen (Rom. 15:9-12,16,27), zij waren leden van het Lichaam van ChristusGezalfde (1Kor. 12;13,27), zij waren gasten van de belofte (2:12), maar ze hadden dit alles onderschikt aan de Joden. Ze waren niet gezamenlijke lotdeelgenieters of een gezamenlijk lichaam of gezamenlijke deelhebbers aan die beloften. Nu hebben ze hun hemels lotdeel op gelijke grond, ze zijn leden van een lichaam waarin geen lid voorrang kan opeisen op grond van lichamelijke afkomst; de beloften in ChristusGezalfde JezusJAH redt zijn gelijkelijk de hunne, met Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en zijn Joodse metgezellen. Het is van het allergrootste belang op te merken dat alleen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine dit beheer was gegeven en dat het minder dan nutteloos is er buiten zijn geschriften naar te zoeken. Het was verborgen in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, niet in de Schrift. Er kan geen spoor van gevonden worden in de profeten of in de voorafgaande boeken van de Griekse Schrift.


2 zeker indien jullie het beheer van de genade van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker horen*, die aan mij gegeven wordt voor jullie, 25 van welke ik bediende werd overeenkomstig het beheer van °God dat aan mij wordt gegeven, om in jullie het woord van °God te vervullen, (SW)[Kol. 1:25]
3 dat overeenkomstig onthulling aan mij bekend wordt gemaakt*, het geheim waarvan ik tevoren in het kort schreef*,
4 waartoe jullie, lezend, mijn °inzicht in het geheim van de ChristusGezalfde kunnen verstaan*,
5 dat tijdens andere generaties niet werd bekendgemaakt* aan de zonen van de mensen, zoals het nu werd onthuld* aan Zijn heilige afgevaardigden en profeten, in geest,
6 dat de natiën mede-lotbezitters en mede tot het lichaam behorenden en mede-deelhebbers van de beloften zijn*, in ChristusGezalfde JezusJAH redt, door het evangeliegoede bericht, Maar nu, in Christus, jullie die ooit veraf waren, zijn dichtbij gekomen door het bloed van °Christus, (SW)[Efe. 2:13]
7 van welk ik bediende was geworden overeenkomstig het geschenk van de genade van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, dat aan mij gegeven werd, overeenkomstig de inwerking van Zijn °macht. 23 indien jullie zeker doorgaan met het geloof, gefundeerd zijnde en bestendig, en niet afgebracht wordend vanaf de hoop van het evangelie, dat jullie horen, dat geproclameerd wordt in elke °schepping onder de hemel, waarvan ik, Paulus, bediende werd (SW)[Kol. 1:23]
8 Aan mij, de allergeringste van alle heiligen, werd de genade gegeven deze aan de natiën te evangeliseren*: de onnaspeurlijke rijkdom van de ChristusGezalfde, Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben niet waard om apostel genoemd te worden, omdat ik de ekklesia van °God vervolgde, 10 Maar in de genade van God ben ik wat ik ben, en Zijn °genade, die in mij is, is niet tevergeefs geworden, want ik werk meer overvloedig dan zij allen. Maar niet ik, maar de genade van God, die samen met mij is. (SW)[1Kor. 15:9,10] om Zijn °Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem zou evangeliseren in de naties, heb ik mij niet onmiddellijk aan vlees en bloed onderworpen (SW)[Gal. 1:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

De "onnaspeurbare rijkdom van ChristusGezalfde" omvat de hemelse eren die nog niet onthuld waren. Zijn aardse rijkdommen kunnen nagespeurd worden doorheen de eerdere Hebreeuwse en Griekse Schrift. Hij zou de Koning van Israëlstrijder van God en de Heerser over de hele aarde worden. Maar nu weten we van hemelse eren, die eerder voor ons verborgen waren. Deze worden op het zelfde moment onthuld dat de hemelse bestemming van het Lichaam van ChristusGezalfde bekend wordt gemaakt, want het is nodig dat Hij de hoogste plaats in het universum zal hebben, voordat we met Hem verbonden kunnen worden in de bediening er van.


9 en alles te belichten* wat het beheer van het geheim inhoudt, dat verhuld was vanaf de aionen in °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Die °alle dingen schept*, De bij machte Zijnde jullie te versterken naar mijn °evangelie en de verkondiging van Jezus Christus, naar de onthulling van het geheim, tijdens de aionische tijden verzwegen, (SW)[Rom. 16:25]
10 opdat het nu aan de overheden en de autoriteiten temidden van de ophemelsen, door de ekklesia, de veelzijdige wijsheid van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker bekendgemaakt zal worden, 12 Aan wie het werd onthuld dat niet voor zichzelf, maar voor jullie, zij deze dingen bedienden die nu aan jullie werden verkondigd door hen die jullie evangeliseren, heilige geest afgevaardigd wordend vanaf de hemel, waarin boodschappers begeren te bukken om te kijken. (SW)[1Petr. 1:12]
11 overeenkomstig het voornemen van de aionen dat Hij maakt* in °ChristusGezalfde JezusJAH redt, onze °Heer,
12 in Wie wij de vrijmoedigheid en de toegang hebben, in vertrouwen, door Zijn °geloof. 16 Wij zullen dan met vrijmoedigheid tot de troon van de genade komen, opdat wij ontferming in ontvangst zullen nemen en wij genade zullen vinden voor goed gelegen komende hulp. (SW)[Hebr. 4:16]
13 Daarom verzoek ik jullie niet moedeloos te worden in mijn °verdrukkingen ten behoeve van jullie, die voor jullie heerlijkheid zijn.
14 Terwille van dit buig ik mijn °knieën naar de Vader van onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

VERZOEK RICHTEN AAN DE VADER

Dit verzoek begint in 3:1, maar werd onderbroken door een samenvatting van de genade die het motief er van is. Nu gaat het gebed verder. Het is duidelijk, en ervaring heeft het feit bewezen, dat de grootste kracht vereist is, niet voor dienstbetoon, maar om ons in staat te stellen ons de schitterende onthulling van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade en liefde bewust te worden en op prijs te stellen, die de onze is in ChristusGezalfde JezusJAH redt. Moge Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker onze harten voor dit doel doen oefenen!


15 vanuit Wie elke familie in de hemelen en op aarde wordt genoemd,
16 opdat Hij aan jullie zal geven overeenkomstig de rijkdom van Zijn °heerlijkheid, om in macht krachtig gemaakt* te worden door Zijn °geest tot in de innerlijke mens, 11 in alle macht machtig gemaakt wordend overeenkomstig de kracht van Zijn °heerlijkheid, tot in alle verduren en geduld, met vreugde, (SW)[Kol. 1:11]
17 opdat de ChristusGezalfde in jullie °harten woont* door het geloof, in liefde geworteld en gefundeerd zijnde, 23 Jezus antwoordde en zei tot hem: "In het geval dat iemand Mij liefheeft zal hij Mijn °woord bewaren en Mijn °Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en Wij zullen bij hem verblijf maken. (SW)[Joh. 14:23] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Ieder tekort in het universum wordt aangevuld door ChristusGezalfde. Hij is Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers Pleroma, of complement[aanvullend deel dat het geheel compleet maakt], Die ieder gebrek oplost. Wij, als leden van Zijn Lichaam, zijn Zijn complement. Om ons geschikt te maken voor deze plaats, wil Hij dat wij de genade verstaan die dit inhoudt, die, op haar beurt, de allesoverstijgende liefde van ChristusGezalfde zal onthullen. Zo zullen we gevuld, of gecompleteerd, worden – tot die voltooide staat gebracht worden die past bij onze toekomstige bestemming.


18 opdat jullie in staat zouden zijn, samen met alle °heiligen, te grijpen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, 23 indien jullie zeker doorgaan met het geloof, gefundeerd zijnde en bestendig, en niet afgebracht wordend vanaf de hoop van het evangelie, dat jullie horen, dat geproclameerd wordt in elke °schepping onder de hemel, waarvan ik, Paulus, bediende werd.(SW)[Kol. 1:23] - 2 opdat hun °harten bemoedigd zullen worden, verenigd wordend in liefde en tot in alle rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht, in besef van het geheim van de God en Vader van de Christus, (SW)[Kol. 2:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

De afmetingen verwijzen naar het geheim (vers 6).


19 bovendien de overtreffende liefde van de kennis van °ChristusGezalfde te kennen*, opdat jullie vervuld zullen worden tot in al de volheid van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. 9 want in Hem woont alle °volheid van de Godheid op lichamelijke wijze. 10 En jullie zijn vervuld in Hem Die het hoofd is van alle overheid en autoriteit, (SW)[Kol. 2:9,10]
20 Deze nu, kunnend boven alle dingen te doen*, overdadig boven wat wij verzoeken of verstaan, overeenkomstig de macht die in ons inwerkt, 29 waarvoor ik ook zwoeg, strijdend overeenkomstig de inwerking van Hem Die in mij inwerkend is in macht. (SW)[Kol. 1:29] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Het is zeer bevredigend te weten dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers vermogen niet beperkt is tot onze verzoeken, noch zijn Zijn doelstellingen voor ons beperkt tot ons schrale begripsvermogen.


21 Hem zij de heerlijkheid in de ekklesia en in ChristusGezalfde JezusJAH redt tot in alle °generaties van de aion van de aionen. Amen!
Terug naar de index.
Naar Efeze 4
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.