Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan Efeze
Efeze
Hoofdstuk 5

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Wordm dan nabootsers van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, als geliefde kinderen Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is. (SV)[Matt. 5:48] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wandelt in liefde – Hij is liefde. Hij is onze Vader. Net zoals kleine kinderen de daden van hun ouders nadoen, zo zouden wij Zijn liefde moeten weerspiegelen naar allen die we ontmoeten. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers heerlijkheid zou het onderliggende motief moeten zijn van iedere daad.


2 en wandelm in liefde, zoals ook °ChristusGezalfde jullie liefheeft* en Zichzelf overlevert* ten behoeve van ons, als offergave en slachtoffer aan °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, tot in een aromatische geur. Want indien door voedsel jouw °broeder bedroefd wordt, wandel jij niet meer naar de liefde. Vernietig niet door jouw °voedsel hen voor wie Christus stierf* (SW)[Rom. 14:15] - Ik werd samen met Christus gekruisigd, toch leef ik. Niet langer leef ik, maar Christus in mij; en wat ik nu leef in het vlees, leef ik in geloof van de Zoon van °God, Die mij liefheeft* en Zichzelf voor mij overgeeft (SW)[Gal. 2:20] - Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer; Gij hebt mij de oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt Gij niet geeist. (SV)[Psalm 40:6] - Alzo zult gij den gehelen ram aansteken op het altaar; het is een brandoffer den HEERE, tot een liefelijken reuk, het is een vuuroffer den HEERE. (SV)[Ex. 29:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Het offer van ChristusGezalfde heeft vele aspecten. De eerste hoofdstukken van Leviaanhanger, aanhankelijkticus gaan in detail hierover. Het zond- en overtredingsoffer schijnt geheel in het voordeel van de mens te zijn. Maar het eerste offer van alle, en het belangrijkste, het opstijgoffer, ook wel een "brand" offer genoemd, schijnt geheel voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te zijn; niets daarin was voor de mens. Zo is het ook met ChristusGezalfde. De vragen van menselijke zonde en overtreding stonden in Zijn offer op de tweede plaats. Het was, bovenal, Zijn gehoorzaamheid aan de wil van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker die Zijn dood z’n eindeloze waarde gaf. Zij doel was Zijn Vader een genoegen te doen. Dit is het echte motief voor dienstbetoon dat aanvaardbaar is voor onze Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.


3 Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laat het zelfs niet genoemd worden onder jullie, zoals het heiligen betaamt, Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst. (SV)[Kol. 3:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Hier heeft de Geest van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker een vinger gelegd op de zere plek die al onze vooruitgang in beschaving alleen maar heeft gediend om ze te accentueren. Lichamelijke uitspattingen, smerige hebzucht en spreken waarbij men vraagtekens kan zetten zijn slechts symptomen van het voortkankerende kwaad dat de samenleving doordringt in deze dag van geroemde vooruitgang. Zoals de geletterde Grieken het stelden: "meer-hebben," of hebzucht, is meer uitgesproken dan ooit en hoeft z’n gezicht niet te verbergen, want het is vermomd als deugd. In het koninkrijk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zal niets hiervan in staat zijn wortel te schieten.


4 en schandelijk gedrag en dom gepraat of losse taal, die niet gepast is, maar veeleer: dankzegging. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uwen mond. (SV)[Kol. 3:8]
5 Want dit nemen jullie waar, wetend dat elke ontuchtige man of onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, niet een lotbezit heeft in het koninkrijk van °ChristusGezalfde en van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst. (SV)[Kol. 3:5]
6 Laat niemand jullie verleiden met lege woorden, want vanwege deze dingen komt de verontwaardiging van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker op de zonen van de ongezeglijkheid. En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleide met beweegredenen, die een schijn hebben. ... 8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; (SV)[Kol. 2:4,8] - Want de verontwaardiging van God wordt onthuld vanuit de hemel over alle oneerbiedigheid en onrechtvaardigheid van mensen die de waarheid ten onder houden in ongerechtigheid, (SW)[Rom. 1:18]
7 Wordm dan niet mede-deelhebbers van hen,
8 want jullie waren eens duisternis, maar nu licht in de Heer. Wandelm als kinderen van licht, En de heer prees den onrechtvaardigen rentmeester, omdat hij voorzichtiglijk gedaan had; want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger, dan de kinderen des lichts, in hun geslacht. (SV)[Luc. 16:8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Zich gedragen als kinderen van licht is het complement van Hem imiteren als geliefde kinderen, want Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is zowel Licht als Liefde. In de natuur is licht onmisbaar voor vrucht; zonder licht wordt niets geproduceerd. Hetzelfde is waar voor geestelijke dingen. De meest bloeiende heilige is degene die het meeste licht heeft, die weet wat de wil van zijn Heer is. De meest inspannende poging om Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te dienen zal Zijn goedkeuring niet verkrijgen als die niet overeenkomt met Zijn onthulde doelstelling en plannen. Laten we ontwaken uit onze lethargie en de duisternis die ons omringt en zonnebaden in het licht van ChristusGezalfde.


9 want de vrucht van het licht is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid,
10 toetsend wat welgevallig is in de Heer. en wordt niet gelijk gevormden aan deze °aion, maar worden jullie omgevormd door de vernieuwing van het denken, opdat jullie onderzoeken wat de wil van °God is: het goede en welgevallige en volgroeide. (SW)[Rom. 12:2]
11 En weesm niet mede-deelnemend aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar veeleer ook: ontmaskerm ze, Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet. (SV)[2Joh. 10:11]
12 want de dingen die onder hen in het verborgene gebeuren, het is te schandelijk om te zeggen!
13 Maar het wordt alles, ontmaskerd wordend onder het licht, alles wordt openbaar gemaakt, want het openbaar gemaakt wordende is licht. Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. 21 Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. (SV)[Joh. 3:20,21]
14 Daarom zegt Hij: "Ontwaak, die sluimert en sta op vanuit de doden, en °ChristusGezalfde zal als het morgenlicht op jou schijnen." Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam, zij zullen opstaan; waakt op en juicht, gij, die in het stof woont! want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden, en het land zal de overledenen uitwerpen. (SV)[Jes. 26:19] [Commentaar]
15 Bekijk° dan, broeders, op nauwkeurige wijze, hoe jullie wandelen: niet als onwijzen, maar als wijzen, Wandelt met wijsheid bij degenen, die buiten zijn, den bekwamen tijd uitkopende. (SV)[Kol. 4:5]
16 de periode uitkopend, want de dagen zijn boosaardig. Daarom zal de verstandige te dier tijd zwijgen, want het zal een boze tijd zijn. (SV)[Amos 5:13]
17 Wordm vanwege dit niet onverstandig, maar begrijpm wat de wil van de Heer is. Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand; (SV)[Kol. 1:9]
18 En bedrinkm je niet aan wijn, waarin liederlijkheid is, maar wordm vervuld met geest, Zie den wijn niet aan, als hij zich rood vertoont, als hij in den beker zijn verve geeft, als hij recht opgaat; (SV)[Spr. 23:31] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Overvloedig wijngebruik leidt tot dronkenschap, en dat is niet goed. Maar een overvloeiende geest is aan te raden. Hij toont zich in liederen en dankzegging en onderschikking.


19 tot julliezelf sprekend in psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingend en muziek makend in jullie harten, voor de Heer, Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart. (SV)[Kol. 3:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Geestelijke liederen veronderstellen de noodzaak om zelfs onze liederen te laten overeenkomen met de waarheid van deze huidige tijd en zingen met zowel begrip als met de lippen. De meeste van de vernietigende fouten van vandaag zijn gebaseerd op of worden ondersteund door populaire gezangen.


20 altijd dankend over alles in de naam van onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, aan de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en Vader. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere Jezus, dankende God en den Vader door Hem. (SV)[Kol. 3:17]
21 onderschikt wordend aan elkaar in de vrees van ChristusGezalfde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelven. (SV)[Filip. 2:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

HET GEZAMENLIJK LICHAAM - IN DE HEER
HET HOOFD

Zoals het geval is met iedere oproep in het tweede deel van de brief, is de houding of het gedrag van man en vrouw gefundeerd op de leer die eerder, in het eerste deel, werd ontwikkeld. Een verwijzing naar de structuur zal aantonen dat het gebaseerd is op de waarheid van het gezamenlijk lichaam. Vrouwen dienen onderschikt te zijn omdat de man het hoofd is van de vrouw, zoals ChristusGezalfde Hoofd is van het Lichaam. Mannen kunnen niet opgeroepen worden hun vrouwen lief te hebben op grond van het feit dat de ekklesia deze relatie met ChristusGezalfde bezet, want de getrouwen in Israëlstrijder van God, die geen deel hebben aan de zegeningen van deze brief, worden afgebeeld als de vrouw of bruid, niet van ChristusGezalfde (een officiële titel) maar van het Lam. Daarom wordt het argument van Eden er bij gehaald om aan te tonen dat man en vrouw één vlees worden. ChristusGezalfde en de ekklesia zijn één Lichaam. Daarom wordt de man opgeroepen zijn vrouw lief te hebben als zijn eigen lichaam, want zo houdt ChristusGezalfde van de ekklesia. Wat is er een onbeperkte liefde betrokken bij de uitspraak: "Niemand haat zijn eigen vlees!" Mannen hebben hun vrouwen gehaat; Jahweh scheidde van Zijn ontrouwe vrouw (Jer. 3:8-20). Maar ChristusGezalfde is zo één met de leden van Zijn Lichaam dat Hij hen niet kán verwerpen. Zo zou een man zijn eigen vrouw lief moeten hebben, die één vlees met hem is geworden. Hoe bejubeld kostbaar is deze nauwe relatie voor Hem! Wat kon dichterbij zijn? Wat kon kostbaarder zijn? Zelfs boze, zondige mensen kunnen hun eigen lichamen niet haten. Zo kan ChristusGezalfde niet anders doen dan ons als Zichzelf liefhebben! Moge Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geven dat wij diep van deze heerlijke drank mogen drinken!


22 De vrouwen, laat hen onderschikt worden aan de eigen mannen, als aan de Heer, Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben. (SV)[Genb. 3:16]
23 want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook °ChristusGezalfde hoofd is van de ekklesia. En Hij is de Redder van het lichaam. Maar ik wil dat jullie dit waarnemen: dat °Christus het hoofd is van iedere man, maar de man is het hoofd van de vrouw, en °God is het hoofd van °Christus (SW)[1Kor. 11:3]
24 Maar zoals de ekklesia onderschikt wordt aan °ChristusGezalfde, zo ook de vrouwen aan de mannen, in alles.
25 De mannen, hebm de vrouwen lief, zoals ook °ChristusGezalfde de ekklesia liefheeft* en Zichzelf overlevert* ten behoeve van haar, Gij mannen, insgelijks, woont bij haar met verstand, aan het vrouwelijke vat, als het zwakste, eer gevende, als die ook mede-erfgenamen der genade des levens met haar zijt; opdat uw gebeden niet verhinderd worden. (SV)[1Petr. 3:7]
26 opdat Hij haar zou heiligen, reinigend in het bad van het water in de uitspraak, In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied. (SV)[Hebr. 10:10] - Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes; (SV)[Titus 3:5]
27 opdat Hij Zelf de ekklesia glorieus voor Zichzelf zou presenteren, geen vlek of rimpel of iets van °zulke dingen hebbend, maar opdat zij heilig en smetteloos zal zijn. Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid. 8 En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. (SV)[Openb. 19:7,8]
28 Zo zijn ook de mannen verschuldigd hun eigen °vrouwen lief te hebben als hun eigen °lichamen. Die de eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.
29 Want niemand haat* ooit zijn eigen °vlees, maar hij voedt het op en koestert haar, zoals ook °ChristusGezalfde de ekklesia,
30 omdat wij leden van Zijn °lichaam zijn. En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. (SV)[Kol. 1:18]
31 In plaats daarvan zal een mens zijn °vader en °moeder verlaten en zal samengevoegd worden met zijn °vrouw, en de twee zullen tot in één vlees zijn. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn. (SV)[Gen. 2:24]
32 Dit °geheim is groot, maar ik spreek met betrekking tot ChristusGezalfde en de ekklesia. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

32

Er zijn drie geheimen in de brief aan Efezetoegestaan: het geheim van ChristusGezalfde (1:9), de geheime bediening (3:9) en het geheim van het huwelijk, waarnaar hier verwezen wordt. Het feit dat de huwelijksband de man en de vrouw tot een lichamelijke eenheid maakt, wordt gebruikt als uitgangspunt in het betoog dat mannen hun vrouwen lief moeten hebben zoals ze hun eigen lichamen liefhebben. Er wordt ook naar het geheim van het evangeliegoede bericht verwezen (6:19). In de Schrift is de uitdrukking "de bruid van ChristusGezalfde" onbekend.

Het is van het grootste belang dat we onderscheid maken tussen de relatie die we onderhouden met ChristusGezalfde en die met de Heer. In ChristusGezalfde verdwijnen alle verschillen. Er zijn geen slaven en meesters, zelfs de geslachten worden niet onderscheiden "in ChristusGezalfde" (Gal. 3:28). Maar "in de Heer" worden deze lichamelijke verschillen wel erkend en tot basis gemaakt van ons gedrag naar elkaar. Vrouwen zijn onderschikt, kinderen gehoorzaam; slaven gedienstig "in de Heer."

De sleutel voor alle correct gedrag ligt in de erkenning van onze hemelse Meester. De ware slaaf probeert Hem een genoegen te doen; de meester erkent Hem in zijn gedrag naar zijn slaaf. Kinderen gehoorzamen hun ouders "in de Heer", want dat is Zijn wens. Vaders voeden hen op "in de Heer", overeenkomend met Zijn genadevolle methoden.

De slaaf wordt bijzonder bemoedigd door het feit dat hij van zijn hemelse Meester zal krijgen wat hem toekomt, ook al krijgt hij niets van zijn aardse.


33 Evenwel: laat ook jullie een ieder voor zich zijn eigen °vrouw zo liefhebben als zichzelf, maar dat de vrouw de man zal vrezen.

Terug naar de index.
Naar Efeze 6
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.