Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan Efeze
Efeze
Hoofdstuk 5

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Wordt dan nabootsers van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, als geliefde kinderen 48 Jullie dan zullen volmaakt zijn, zoals jullie °hemelse °Vader volmaakt is. (SW)[Matt. 5:48] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wandelt in liefde – Hij is liefde. Hij is onze Vader. Net zoals kleine kinderen de daden van hun ouders nadoen, zo zouden wij Zijn liefde moeten weerspiegelen naar allen die we ontmoeten. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers heerlijkheid zou het onderliggende motief moeten zijn van iedere daad.


2 en wandelt in liefde, zoals ook °ChristusGezalfde jullie liefheeft* en Zichzelf overlevert* ten behoeve van ons, als offergave en slachtoffer aan °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, tot in een aromatische geur. Want indien door voedsel jouw °broeder bedroefd wordt, wandel jij niet meer naar de liefde. Vernietig niet door jouw °voedsel hen voor wie Christus stierf (SW)[Rom. 14:15] - Ik werd samen met Christus gekruisigd, toch leef ik. Niet langer leef ik, maar Christus in mij; en wat ik nu leef in het vlees, leef ik in geloof van de Zoon van °God, Die mij liefheeft en Zichzelf voor mij overgeeft (SW)[Gal. 2:20] - 6 Een slachtoffer en erkenningsoffer verlangt U niet. Oren groef U voor mij. U vraagt geen opstijgoffer en zonde-offer. (SW)[Psalm 40:6] - 18 En jij zal heel de ram doen roken op het altaar. Het is een opstijgoffer aan JAHWEH, een geur van rustgevendheid, een vuuroffer aan JAHWEH. (SW)[Ex. 29:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Het offer van ChristusGezalfde heeft vele aspecten. De eerste hoofdstukken van Leviaanhanger, aanhankelijkticus gaan in detail hierover. Het zond- en overtredingsoffer schijnt geheel in het voordeel van de mens te zijn. Maar het eerste offer van alle, en het belangrijkste, het opstijgoffer, ook wel een "brand" offer genoemd, schijnt geheel voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te zijn; niets daarin was voor de mens. Zo is het ook met ChristusGezalfde. De vragen van menselijke zonde en overtreding stonden in Zijn offer op de tweede plaats. Het was, bovenal, Zijn gehoorzaamheid aan de wil van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker die Zijn dood z’n eindeloze waarde gaf. Zij doel was Zijn Vader een genoegen te doen. Dit is het echte motief voor dienstbetoon dat aanvaardbaar is voor onze Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.


3 Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laat het zelfs niet genoemd worden onder jullie, zoals het heiligen betaamt, 5 Doe dan jullie °leden versterven die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, dat is afgodendienst, (SW)[Kol. 3:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Hier heeft de Geest van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker een vinger gelegd op de zere plek die al onze vooruitgang in beschaving alleen maar heeft gediend om ze te accentueren. Lichamelijke uitspattingen, smerige hebzucht en spreken waarbij men vraagtekens kan zetten zijn slechts symptomen van het voortkankerende kwaad dat de samenleving doordringt in deze dag van geroemde vooruitgang. Zoals de geletterde Grieken het stelden: "meer-hebben," of hebzucht, is meer uitgesproken dan ooit en hoeft z’n gezicht niet te verbergen, want het is vermomd als deugd. In het koninkrijk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zal niets hiervan in staat zijn wortel te schieten.


4 en schandelijk gedrag en dom gepraat of losse taal, die niet gepast is, maar veeleer: dankzegging. 8 Maar doe nu ook dit alles weg: boosheid, woede, kwaadaardigheid, laster, schandelijke taal vanuit jullie °mond. (SW)[Kol. 3:8]
5 Want dit nemen jullie waar, wetend dat elke ontuchtige man of onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, niet een lotbezit heeft in het koninkrijk van °ChristusGezalfde en van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. 5 Doe dan jullie °leden versterven die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, dat is afgodendienst, (SW)[Kol. 3:5]
6 Laat niemand jullie verleiden met lege woorden, want vanwege deze dingen komt de boosheid van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker op de zonen van de ongezeglijkheid. 4 Dit echter zeg ik opdat niemand jullie zal doen misrekenen met overredende taal, ... 8 Kijk uit dat er niemand zal zijn die jullie als buit wegvoert door de filosofie en lege verleiding, overeenkomstig de overlevering van de mensen, overeenkomstig de elementaire dingen van de wereld, en niet overeenkomstig Christus, (SW)[Kol. 2:4,8] - Want de verontwaardiging van God wordt onthuld vanuit de hemel over alle oneerbiedigheid en onrechtvaardigheid van mensen die de waarheid ten onder houden in ongerechtigheid, (SW)[Rom. 1:18]
7 Wordt dan niet mede-deelhebbers van hen,
8 want jullie waren eens duisternis, maar nu licht in de Heer. Wandelt als kinderen van licht, 8 En de heer prijst de beheerder van de onrechtvaardigheid, omdat hij op verstandige wijze doet. Want de zonen van deze °aion zijn verstandiger boven de zonen van het licht tot in hun eigen °generatie. (SW)[Luc. 16:8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Zich gedragen als kinderen van licht is het complement van Hem imiteren als geliefde kinderen, want Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is zowel Licht als Liefde. In de natuur is licht onmisbaar voor vrucht; zonder licht wordt niets geproduceerd. Hetzelfde is waar voor geestelijke dingen. De meest bloeiende heilige is degene die het meeste licht heeft, die weet wat de wil van zijn Heer is. De meest inspannende poging om Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te dienen zal Zijn goedkeuring niet verkrijgen als die niet overeenkomt met Zijn onthulde doelstelling en plannen. Laten we ontwaken uit onze lethargie en de duisternis die ons omringt en zonnebaden in het licht van ChristusGezalfde.


9 want de vrucht van het licht is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid,
10 toetsend wat welgevallig is in de Heer. en wordt niet gelijk gevormden aan deze °aion, maar worden jullie omgevormd door de vernieuwing van het denken, opdat jullie onderzoeken wat de wil van °God is: het goede en welgevallige en volgroeide. (SW)[Rom. 12:2]
11 En weest niet mede-deelnemend aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar veeleer ook: ontmaskert ze, 10 Indien iemand naar jullie toe komt en dit °onderwijs niet brengt, neem hem niet tot in jullie woonhuis en zeg niet tot hem zich te verheugen. 11 Want die tot hem zegt zich te verheugen, neemt deel aan zijn °boosaardige werken. (SW)[2Joh. 10,11]
12 want de dingen die onder hen in het verborgene gebeuren, het is te schandelijk om te zeggen!
13 Maar het wordt alles, ontmaskerd wordend door het licht, wordt openbaar gemaakt, want al het openbaar gemaakt wordende is licht. 20 Want een ieder die slechte dingen verricht haat het licht en komt niet naar het licht toe, opdat zijn °werken toch niet ontmaskerd zullen worden. 21 Maar wie de waarheid doet komt naar het licht toe, opdat zijn °werken openbaar gemaakt zullen worden, want het is in God gewerkt." (SW)[Joh. 3:20,21]
14 Daarom zegt Hij: "Ontwaak, die sluimert en sta op vanuit de doden, en °ChristusGezalfde zal als het morgenlicht op jou schijnen." 19 Uw doden zullen leven, mijn kadaver zal opstaan. Ontwaakm en jubelm verblijvers van de losse aarde, want de dauw van de lichten is jouw dauw en het land doet de Refaïm vallen. (SW)[Jes. 26:19] [Commentaar]
15 Bekijkt dan, broeders, op nauwkeurige wijze, hoe jullie wandelen: niet als onwijzen, maar als wijzen, 5 Wandel in wijsheid ten opzichte van die buiten staan, de periode uitkopend. (SW)[Kol. 4:5]
16 de periode uitkopend, want de dagen zijn boosaardig. 13 Daarom zal de intelligente in die tijd stil zijn, want het zal een kwade tijd zijn. (SW)[Amos 5:13]
17 Wordt vanwege dit niet onverstandig, maar begrijpt wat de wil van de Heer is. 9 Vanwege dit ook - vanaf de dag dat wij hoorden - houden wij niet op ten behoeve van jullie te bidden en te verzoeken, opdat jullie vervuld zullen worden met het besef van Zijn °wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht (SW)[Kol. 1:9]
18 En bedrinkt je toch niet aan wijn, waarin liederlijkheid is, maar wordt vervuld met geest, 31 Het moet niet zo zijn dat jij ziet naar wijn wanneer die rood is, wanneer die z'n fonkeling geeft in de beker, als hij wandelt in gelijkmatigheid. (SW)[Spr. 23:31] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Overvloedig wijngebruik leidt tot dronkenschap, en dat is niet goed. Maar een overvloeiende geest is aan te raden. Hij toont zich in liederen en dankzegging en onderschikking.


19 tot julliezelf sprekend in psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingend en muziek makend in jullie harten, voor de Heer, 16 Laat het woord van °Christus op een rijke wijze in jullie inwonen, in alle wijsheid onderwijzend en julliezelf attenderend met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, in de genade zingend in jullie °harten tot °God. (SW)[Kol. 3:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Geestelijke liederen veronderstellen de noodzaak om zelfs onze liederen te laten overeenkomen met de waarheid van deze huidige tijd en zingen met zowel begrip als met de lippen. De meeste van de vernietigende fouten van vandaag zijn gebaseerd op of worden ondersteund door populaire gezangen.


20 altijd dankend voor alles in de naam van onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, aan de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en Vader. 17 En alles wat jullie ook maar zullen doen in woord of in werk, doe alles in de naam van de Heer, Jezus Christus, de God en Vader dankend door Hem. (SW)[Kol. 3:17]
21 onderschikt wordend aan elkaar in de vrees van ChristusGezalfde. 3 niets overeenkomstig eigenbelang, ook niet overeenkomstig ijdelheid, maar in °nederigheid elkaar achtend superieur te zijn dan zichzelf. (SW)[Filip. 2:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

HET GEZAMENLIJK LICHAAM - IN DE HEER
HET HOOFD

Zoals het geval is met iedere oproep in het tweede deel van de brief, is de houding of het gedrag van man en vrouw gefundeerd op de leer die eerder, in het eerste deel, werd ontwikkeld. Een verwijzing naar de structuur zal aantonen dat het gebaseerd is op de waarheid van het gezamenlijk lichaam. Vrouwen dienen onderschikt te zijn omdat de man het hoofd is van de vrouw, zoals ChristusGezalfde Hoofd is van het Lichaam. Mannen kunnen niet opgeroepen worden hun vrouwen lief te hebben op grond van het feit dat de ekklesia deze relatie met ChristusGezalfde bezet, want de getrouwen in Israëlstrijder van God, die geen deel hebben aan de zegeningen van deze brief, worden afgebeeld als de vrouw of bruid, niet van ChristusGezalfde (een officiële titel) maar van het Lam. Daarom wordt het argument van Eden er bij gehaald om aan te tonen dat man en vrouw één vlees worden. ChristusGezalfde en de ekklesia zijn één Lichaam. Daarom wordt de man opgeroepen zijn vrouw lief te hebben als zijn eigen lichaam, want zo houdt ChristusGezalfde van de ekklesia. Wat is er een onbeperkte liefde betrokken bij de uitspraak: "Niemand haat zijn eigen vlees!" Mannen hebben hun vrouwen gehaat; Jahweh scheidde van Zijn ontrouwe vrouw (Jer. 3:8-20). Maar ChristusGezalfde is zo één met de leden van Zijn Lichaam dat Hij hen niet kán verwerpen. Zo zou een man zijn eigen vrouw lief moeten hebben, die één vlees met hem is geworden. Hoe bejubeld kostbaar is deze nauwe relatie voor Hem! Wat kon dichterbij zijn? Wat kon kostbaarder zijn? Zelfs boze, zondige mensen kunnen hun eigen lichamen niet haten. Zo kan ChristusGezalfde niet anders doen dan ons als Zichzelf liefhebben! Moge Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geven dat wij diep van deze heerlijke drank mogen drinken!


22 De vrouwen, laat hen onderschikt worden aan de eigen mannen, als aan de Heer, 16 Tot de vrouw zegt Hij: "Ik vermeerder, ja vermeerder jouw verdriet en jouw zwangerschap. In moeizame arbeid baar jij zonen. En tot jouw man is jouw impuls en hij heerst over jou." (SW)[Gen. 3:16]
23 want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook °ChristusGezalfde hoofd is van de ekklesia. En Hij is de Redder van het lichaam. Maar ik wil dat jullie dit waarnemen: dat °Christus het hoofd is van iedere man, maar de man is het hoofd van de vrouw, en °God is het hoofd van °Christus (SW)[1Kor. 11:3]
24 Maar zoals de ekklesia onderschikt wordt aan °ChristusGezalfde, zo ook de vrouwen aan de mannen, in alles.
25 De mannen, hebt de vrouwen lief, zoals ook °ChristusGezalfde de ekklesia liefheeft* en Zichzelf overlevert* ten behoeve van haar, 7 Evenzo de mannen, samen wonend overeenkomend kennis, als met een zwakker gebruiksvoorwerp, aan het vrouwelijke eer toekennend, als ook aan mede-lotbezitters van allerlei genade van leven, opdat jullie in de gebeden niet gehinderd worden. (SW)[1Petr. 3:7]
26 opdat Hij haar zou heiligen, reinigend in het bad van het water in de uitspraak, 10 In welke wil wij geheiligd zijn, door de offergave van het lichaam van Jezus Christus, bij één enkele gelegenheid. (SW)[Hebr. 10:10] - 5 redde Hij ons, niet vanuit werken in rechtvaardigheid welke wij doen, maar overeenkomstig Zijn °ontferming, door het bad van wedergeboorte en van vernieuwing van heilige geest, (SW)[Titus 3:5]
27 opdat Hij Zelf de ekklesia glorieus voor Zichzelf zou presenteren, geen vlek of rimpel of iets van °zulke dingen hebbend, maar opdat zij heilig en smetteloos zal zijn. 7 Wij zullen ons verheugen en wij zullen jubelen en wij zullen aan Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lammetje kwam en Zijn °bruid maakt zichzelf gereed." 8 En aan haar werd reine, schitterende batisten kleding gegeven, opdat zij omhuld zal zijn, want de batisten kleding zijn de rechtvaardigheidsdaden van de heiligen. (SW)[Openb. 19:7,8]
28 Zo zijn ook de mannen verschuldigd hun eigen °vrouwen lief te hebben als hun eigen °lichamen. Die de eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.
29 Want niemand haat* ooit zijn eigen °vlees, maar hij voedt het op en koestert haar, zoals ook °ChristusGezalfde de ekklesia,
30 want wij zijn leden van Zijn °lichaam. 18 En Hij is het hoofd van het lichaam, van de ekklesia. Hij is het begin, Eerstgeborene vanuit de doden, opdat Hij in álles eerste zal worden, (SW)[Kol. 1:18]
31 In plaats daarvan zal een mens zijn °vader en °moeder verlaten en zal samengevoegd worden met zijn °vrouw, en de twee zullen tot in één vlees zijn. 24 Daarom verlaat een man zijn vader en zijn moeder en kleeft aan zijn vrouw, en zij zijn tot één vlees. (SW)[Gen. 2:24]
32 Dit °geheim is groot, maar ik spreek met betrekking tot ChristusGezalfde en de ekklesia. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

32

Er zijn drie geheimen in de brief aan Efezetoegestaan: het geheim van ChristusGezalfde (1:9), de geheime bediening (3:9) en het geheim van het huwelijk, waarnaar hier verwezen wordt. Het feit dat de huwelijksband de man en de vrouw tot een lichamelijke eenheid maakt, wordt gebruikt als uitgangspunt in het betoog dat mannen hun vrouwen lief moeten hebben zoals ze hun eigen lichamen liefhebben. Er wordt ook naar het geheim van het evangeliegoede bericht verwezen (6:19). In de Schrift is de uitdrukking "de bruid van ChristusGezalfde" onbekend.

Het is van het grootste belang dat we onderscheid maken tussen de relatie die we onderhouden met ChristusGezalfde en die met de Heer. In ChristusGezalfde verdwijnen alle verschillen. Er zijn geen slaven en meesters, zelfs de geslachten worden niet onderscheiden "in ChristusGezalfde" (Gal. 3:28). Maar "in de Heer" worden deze lichamelijke verschillen wel erkend en tot basis gemaakt van ons gedrag naar elkaar. Vrouwen zijn onderschikt, kinderen gehoorzaam; slaven gedienstig "in de Heer."

De sleutel voor alle correct gedrag ligt in de erkenning van onze hemelse Meester. De ware slaaf probeert Hem een genoegen te doen; de meester erkent Hem in zijn gedrag naar zijn slaaf. Kinderen gehoorzamen hun ouders "in de Heer", want dat is Zijn wens. Vaders voeden hen op "in de Heer", overeenkomend met Zijn genadevolle methoden.

De slaaf wordt bijzonder bemoedigd door het feit dat hij van zijn hemelse Meester zal krijgen wat hem toekomt, ook al krijgt hij niets van zijn aardse.


33 Evenwel: laat ook jullie een ieder voor zich zijn eigen °vrouw zo liefhebben als zichzelf, maar dat de vrouw de man zal vrezen.

Terug naar de index.
Naar Efeze 6
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.