Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan de Galaten
Galaten
Hoofdstuk 6

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Broeders! In het geval dat een mens ook betrapt zal worden bij enige misstap, bereiden jullie, de geestelijken, zo iemand toe in een geest van zachtmoedigheid, lettend op jezelf, opdat ook jij niet beproefd zal worden. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. (SV)[Matt. 18:15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Echte zelfkennis zal ons nederig maken, zodat we zachtaardig kunnen omgaan met een broeder die plotseling is gevallen. De wet zou hem veroordelen, maar wij moeten proberen hem weer op het rechte pad te brengen.


2 Draagm van elkaar de zwaarten en vul*m zo de wet van de ChristusGezalfde aan. En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig jegens allen. (SV)[1Thess. 5:14]
3 Want indien iemand meent iets te zijn*, niets zijnde bedriegt hij zichzelf.
4 Laat echter ieder zijn eigen °werk toetsen en dan zal hij alleen in zichzelf de roem hebben en niet in de ander. Laat de mens zichzelf testen en laat hem dan van het brood eten en laat hem dan uit de drinkbeker drinken! (SW)[1Kor. 11:28] - niet mateloos roemend in werken van anderen, maar hebbende verwachting van het groeiende geloof van jullie, om in overvloed vergroot* te worden in jullie volgens onze °regel, 16 om het evangelie nog verder dan jullie te brengen*, niet om te roemen* in de regel van wat anderen bereikt hebben. (SW)[2Kor. 10:15,16]
5 Want ieder zal de eigen last dragen. Daarom dan zal ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan °God. (SW)[Rom. 14:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Er is hier een tegenstelling tussen een last en een juk. Een last is van het element dat zwaar betekent. Deze beide elementen komen samen voor in Matt.23:4. In Matt. 11:30 zei onze Heer niet "Mijn juk is licht," maar "Mijn last is licht." Wanneer een broeder overbelast is, is het onze taak en voorrecht hem te helpen met het dragen van zijn last. Maar het juk dat de Heer op ons legt is niet te zwaar. Wij kunnen niet een dienstbetoon doen dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker aan een ander heeft opgelegd. Daarin moet een ieder zijn eigen juk dragen.


6 En laat die in het woord onderricht wordt in alle goede dingen bijdragen aan die onderricht geeft. Indien wij voor jullie het geestelijke zaaien*, is het dan iets groots als wij van jullie de stoffelijke dingen zouden oogsten? ... 14 Zo schrijft* ook de Heer de verkondigers van het evangelie voor, uit het evangelie te leven. (SW)[1Kor. 9:11,14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Om de opdracht aan Zijn heiligen te laten voortduren heeft Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker het verplicht gemaakt dat zo’n dienstbetoon erkend zou worden en passende compensatie geleverd zou worden voor hen die onderwijs geven.


7 Dwaalm niet! Met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wordt niet gespot! Want wat een mens zal zaaien, dit zal hij ook oogsten. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Het beeld van zaaien en oogsten is een zeer bemoedigend beeld om te overdenken. De boer plant het zaad en ziet een tijdlang geen resultaat. Hij wacht lang en geduldig voordat hij de oogst kan binnenhalen. Zo kunnen ook wij weinig zien van ons zaaien voor de geest, maar op de passende tijd zullen we oogsten zoals we gezaaid hebben. Dat wat voor het vlees is zal wegrotten, dat wat voor de geest is zal voorduren tijdens de aionen. Er is veel, heel veel om ons moedeloos te maken, maar we zouden altijd de aionische oogst in gedachten moeten houden waarop we ons voorbereiden.


8 Want die zaait tot in zijn °vlees, zal vergankelijkheid oogsten vanuit het vlees; maar die zaait tot in de geest, zal aionisch leven oogsten vanuit de geest. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest. (SV)[Joh. 3:6]
9 Maar het ideale doende zullen wij niet moedeloos worden, want in de eigen periode zullen wij, niet bezwijkend, oogsten. De Heere nu des vredes Zelf geve u vrede te allen tijd, in allerlei wijze. De Heere zij met u allen. (SV)[2Thess. 3:16]
10 Daarom dan: als we de gelegenheid hebben, werken wij het goede voor allen, maar vooral voor de huisgenoten van het geloof.
11 Neemm waar met hoe grote letters ik met mijn °hand aan jullie schrijf*! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Het schijnt waarschijnlijk dat de rest van de brief door Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zelf opgetekend werd. Zijn gebruikelijke gewoonte was om alleen een kort einde te schrijven, om zo de echtheid van een brief aan te geven, maar hier is hij zo bezorgd, dat hij de kern van het betoog in zijn eigen handschrift herhaalt. Men heeft wel gedacht dat hij met grote letters schreef, vanwege zijn slechte ogen.


12 Zovelen als zich goed willen voordoen* in het vlees, dezen dwingen jullie besneden te worden, alleen opdat zij niet vervolgd zullen worden vanwege het kruis van °ChristusGezalfde Jezus . Maar ik, broeders, indien ik nog besnijdenis verkondig, waarom wordt ik nog vervolgd? Dan is immers de aanstoot van het kruis verdwenen! (SW)[Gal. 5:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

In deze schitterend finale laat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine het licht van het kruis schijnen op de motieven die beide zijden van de controverse in beweging brengen. De Besnijder speelde op populariteit. Zij vreesden voor vervolging. Zij deden een beroep op het vlees. Hoe velen van ons volgen vandaag de geest van deze gang van zaken? Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine roemde alleen in het kruis, dat een einde maakt aan het vlees, of dat nu in ons is of in de wereld. Nu is er een nieuwe schepping, waarin vlees geen plaats heeft. Dit zou de hele strijd moeten beslechten.


13 Want zelfs die besneden worden onderhouden de wet niet, maar zij willen dat jullie besneden worden, opdat zij zich in jullie °vlees zouden beroemen.
14 Maar moge het niet gebeuren dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, door Wie de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld. opdat, zoals werd geschreven: De roemende, in de Heer laat hem roemen! (SW)[1Kor. 1:31] - Dit wetend, dat onze oude °mens medegekruisigd* is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan* zou worden en wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn. (SW)[Rom. 6:6]
15 Want in ChristusGezalfde JezusJAH redt is noch besnijdenis iets, noch voorhuid, maar een nieuwe schepping. Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen. (SV)[Kol. 3:11] - Daarom: indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude ging* voorbij. Neem waar! Het is nieuw geworden! (SW)[2Kor. 5:17]
16 En zovelen als naar de regel deze elementaire °dingen zullen onderhouden: vrede over hen en ontferming, en over het Israėlstrijder van God van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Maar die zich neigen tot hun kromme wegen, die zal de HEERE weg doen gaan met de werkers der ongerechtigheid. Vrede zal over Israėl zijn! (SV)[Psalm 125:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine wil niet alle Besnijders zonder onderscheid veroordelen voor de zonden van zijn tegenstanders. Zij onder hen die de kracht van het kruis erkennen te midden van hun beginselen, over hen roept hij vrede en mededogen op, want zij zijn het ware Israėlstrijder van God van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.


17 Voor het overige: laat niemand mij moeite verschaffen, want ik draag de wondtekens van de Heer °JezusJAH redt ChristusGezalfde in mijn °lichaam. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Het was gewoonte een slaaf te merken met het brandmerk van zijn meester. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ vele vervolgingen hadden ongetwijfeld vele merktekens achtergelaten, en met al deze gaf hij zijn trouw aan zijn Heer aan.


18 De genade van onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, zij met jullie °geest, broeders! Amen! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Let op de nadruk op geest, wat overeenkomt met de leer van de brief.

Terug naar de index.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.