Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Handelingen
Hoofdstuk 21

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Als het nu gebeurde* dat wij wegvaren*, de anderen van ons losgerukt wordend, rechtuit koersend, kwamen wij tot in °Koseiland in de Aegeïsche zee, maar de volgende dag tot in °Rodosroos, en vandaar tot in Patarahaven van Lycië, aan de z.o. kust van Klein Azië. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Het gezelschap maakte een snelle reis. De verschillende termen; "recht rennend," "van wal gestoken," en "weggetrokken" doen denken dat ze voor de wind zeilden, die in die tijd van het jaar uit het noord-westen waait.


2 En een schip vindend, overvarend tot in FeniciëPurperland - zie ook Kanaän, voeren* wij, aan boord stappend*, weg.
3 °Cypruskoper (-land) nu opdoemend, en haar links verlatend, voeren wij tot in Syriëverheven en kwamen wij aan land tot in Tyrus?rots, want daar loste het schip de vracht.
4 Na nu een tijdlang zoeken de leerlingen vindend (wij verblijven* zeven dagen ter plaatse), zeiden die tot °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine door de geest, niet te lopen tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter. meer dan dat de heilige °geest stad na stad getuigt, tot mij zeggend dat er voor mij banden en kwelling blijven (SW)[Hand. 20:23] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

We kunnen deze uitspraak "zeiden die tegen °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine door de geest, niet aan boord te gaan naar Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter" niet zien als een verhindering door de Geest van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, want Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine handelde nauwkeurig naar de aanwijzingen van de geest. Zij wisten veeleer, door de geest, wat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine stond te wachten in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, en zij, net als alle discipelen, verlangden er naar hem deze beproevingen en lijden te besparen die zeker zijn lot zouden zijn als hij volhardde in zijn doelstelling om naar Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter te gaan. Maar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine volgde de Geest en het gedrag van zijn Meester na, Die Zijn gezicht richtte om naar Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter te gaan, ook al was Hij Zich wel bewust van alle schaamte en lijden die Hem in die stad zouden overkomen. In plaats van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine de schuld te geven voor zijn volharding, kunnen we ons beter verwonderen over de standvastigheid van zijn doelstelling en onwankelbare moed, niet alleen met het oog op de beproevingen die voor hem lagen, maar de overlast van zijn lieve vrienden, die gedwongen werden in te zien dat zijn standvastig gedrag voortkwam uit een steeds helderder waarnemen van de wil van de Meester, en zo berustten (:14).


5 Toen het gebeurde* om ons volkomen toe te bereiden*, gingen* wij, uitkomend, allen ons voort zendend, samen met vrouwen en met kinderen, tot buiten de stad. En op het strand de knieën plaatsend, biddend*,
6 nemen* wij afscheid van elkaar en stapten* wij in het schip. Maar dezen keren* terug naar de eigen dingen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Wat een demonstraties van aanhankelijkheid zien we hier, toen de apostel even stopte om vaarwel te zeggen! Het gezelschap volgend met de vrouwen en kinderen tot zo ver als het strand, worden ze, na gebed, van elkaar gescheiden. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine won zeker vele harten die niet de gevaren konden bedenken die hem te wachten stonden!


7 De vaart vanaf Tyrusrots nu afgelopen* zijnde, daalden* wij af tot in Ptolemaïsstrijdbaar, en de broeders groetend* blijven* wij één dag bij hen.
8 In de volgende morgen echter, uitkomend, kwamen wij tot in Caesareakeizerstad (ter ere van keizer Augustus), en binnen komend tot in het huis van Filippuspaardenvriend, de evangelist, zijnde vanuit de zeven, blijven* wij bij hem. Een boodschapper nu van de Heer spreekt* tot Filippus, zeggend: Sta op en ga op het midden van de dag op de weg, de afdalende van Jeruzalem naar Gaza. Deze is een wildernis. ... 40 Filippus nu werd gevonden* in Azotus, en doorgaande bracht hij al de steden het evangelie, tot zijn °aankomst* in Caesarea. (SW)[Hand. 8:26,40] - En het voor het oog van iedereen gesproken woord bevredigt* de menigte en zij kiezen Stefanus, een man vol van geloof en van heilige geest en Filippus en Prochoros en Nicanor en Timon en Parmenas en Nicholas, een proseliet uit Antiochië, (SW)[Hand. 6:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Meer dan twintig jaren zijn voorbij gegaan sinds Filippuspaardenvriend, de evangelist, na zijn ontmoeting met de Ethiopische eunuch, achter gelaten werd in Caesareakeizerstad (ter ere van keizer Augustus) (8:40). Of hij daar sinds die tijd verbleef, of dat hij daar zijn hoofdkwartier had, wordt niet duidelijk, al schijnt hij nu daar een vaste verblijfplaats te hebben. Zijn taken als een van de zeven schijnen hem niet in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter te hebben gehouden.


9 Nu waren er vier dochters van deze man, profeterende maagden. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt °God, dat Ik zal uitstorten van Mijn °geest op alle vlees en de zonen van jullie zullen profeteren en de dochters van jullie en de jongeren van jullie zullen visioenen zien en de ouden van jullie zullen dromen dromen. (SW)[Hand. 2:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

We worden niet geïnformeerd of de dochters van Filippuspaardenvriend hun waarschuwingen toevoegden aan de rest, maar er schijnt geen aanleiding te zijn om hun gift hier te vermelden, tenzij ook zij het woord van de anderen bevestigden.


10 Toen wij meerdere dagen verbleven waren, kwam een zekere profeet omlaag vanaf °Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde, genaamd Agabussprinkhaan. Een van hen nu, genaamd Agabus, opstaande*, geeft* door de geest te kennen de grote hongersnood die zal gebeuren op heel de bewoonde aarde. Deze gebeurde* onder Claudius. (SW)[Hand. 11:28]
11 En naar ons toe komend en de gordel van °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine oppakkend*, van zichzelf de voeten en de handen bindend*, zei hij: "Deze dingen nu zegt de geest, de heilige: De man van wie de °gordel is, zo zullen de Joden in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter deze binden en zij zullen hem overleveren tot in de handen van de natiën." Door dit ben ik, Paulus, de gevangene van °Christus Jezus voor jullie, de naties, (SW)[Efe. 3:1] - Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen gij jonger waart, gorddet gij uzelven, en wandeldet, alwaar gij wildet; maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken, en een ander zal u gorden, en brengen, waar gij niet wilt. (SV)[Joh. 21:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Dit is waarschijnlijk dezelfde Agabussprinkhaan die naar Antiochiëstad van Antiochus - nu Antakya kwam en de hongersnood profeteerde onder Claudiusmank, kreupel Caesarkeizer (11:28). Hij verschijnt nu opnieuw onder soortgelijke omstandigheden. Er zal een grote geestelijke hongersnood zijn in Israëlstrijder van God. De aanwijzingen er voor zijn te vinden in hun behandeling van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, wat uiteen wordt gezet in de stijl van de oude profeten. Dit was de laatste aanwijzing die hij had en het bracht al zijn vrienden zo onder de indruk, dat ze nogmaals probeerden hem te weerhouden om de stad Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter binnen te gaan. We kunnen zien hoe grondig hij er van overtuigd was dat hij de wil van de Heer deed door zijn antwoord aan hun smeekbeden. Hij was geen fanatiekeling, die er op uit was zijn eigen wil te doen, ongevoelig voor de gevoelens van zijn vrienden. Zijn aanwezigheid in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter was noodzakelijk, niet alleen opdat hij de belofte zou vervullen van het bijdragen aan de ondersteuning van de armen van de Besnijdenis (Gal. 2:10), maar dat de afval van de natie, inclusief de vroegere gelovigen, duidelijk zou worden en dat zo zijn laatste en bekronende bediening, die zou volgen op hun falen, bekend gemaakt zou worden aan de naties.


12 Als wij nu deze dingen horen*, riepen zowel wij als zij daar ter plaatse hem op niet omhoog te gaan naar Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter.
13 Dan antwoordde* °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en hij zei: "Wat doen jullie, huilend en mijn °hart zenuwachtig makend? Want ik sta gereed niet alleen gebonden* te worden, maar ook te sterven in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter ten behoeve van de naam van de Heer JezusJAH redt." naar mijn °waarschuwing en verwachting, opdat ik in niets beschaamd zal worden, maar met alle vrijmoedigheid, zoals steeds, ook nu Christus groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, hetzij door leven, hetzij door dood. (SW)[Filip. 1:20]
14 Hem echter toch niet overredend, houden* wij ons rustig, zeggend: "Laat de wil van de Heer gedaan worden!" zeggend: Vader, of Gij wildet dezen drinkbeker van Mij wegnemen, doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede. (SV)[Luc. 22:42]
15 Na deze °dagen, nu, onze bagage opnemend*, gingen wij omhoog tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter.
16 Nu kwamen ook van de leerlingen vanaf Caesareakeizerstad (ter ere van keizer Augustus) mee, samen met ons leidend naar Mnasonindachtig, een zekere Cyprioot, een leerling van de begintijd, bij wie ons logies verleend zou worden.
17 Nu bij ons aankomen tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, verwelkomen* ons de broeders van harte.
18 De aansluitende dag nu was °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine samen met ons binnen geweest bij Jakobusonderkruiper. Bovendien kwamen* alle °oudsten aan. En een ander van de apostelen zag* ik niet dan Jakobus, de broeder van de Heer. (SW)[Gal. 1:19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

De afwezigheid van de apostelen voor het leiderschap van de heiligen in de heilige stad en de verhoging van Jakobushielenlichter, de broer van de Heer, naar een plaats van gezag, laat zien hoe de afval onder hen was voortgegaan. De opdracht van de Heer aan de twaalf was praktisch genegeerd, terwijl de lichamelijke relatie van Jakobushielenlichter hem tot hun leider maakte. Zelfs bij Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ eerste bezoek, ook al zag hij geen van de apostelen behalve Cefas, zag hij Jakobushielenlichter, die toen al een hoge positie scheen te hebben (Gal. 1:19). Bij de conferentie over de besnijdenis, werd Petrusrots geheel overschaduwd door Jakobushielenlichter, die de bevelen voorstelt en zijn punt naar voren brengt (15:13-21). Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine geeft hem een hogere plaats dan JohannesJAH is genadig of Petrusrots, wanneer hij zegt dat Jakobushielenlichter, Cefas en JohannesJAH is genadig de pilaren schenen te zijn in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter (Gal. 2:9). Spoedig daarna wordt het door Cefas’ gedrag in Antiochiëstad van Antiochus - nu Antakya duidelijk. Hij handelde in overeenstemming met de bevelen, tot sommige van Jakobushielenlichter kwamen; toen werd hij bang voor de Besnijdenis (Gal. 2.12). Jakobushielenlichter stond aan het hoofd van die gelovigen die de Galaten misleidden en de bron waren van veel moeite in Korintheverzadigd. Jakobushielenlichter betekent HIEL, hielenlichter, of misleider.


19 En hen groetend* ontvouwde* hij aan een ieder wat °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker onder de natiën door zijn °bediening doet*. En heel de menigte zwijgt* en zij hoorden door Paulus en door Barnabas onthullen welke tekenen en wonderen °God door hen doet* onder de naties. (SW)[Hand. 15:12]
20 En die het horen* verheerlijkten °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Zij zeiden bovendien tot hem: "Aanschouw, broeder, hoe vele tienduizendtallen er zijn onder de Joden die geloofd hebben en allen zijn geestdriftigen van de wet; En sommigen, afdalend van Judea, leerden de broeders dat: Indien je niet besneden* zou zijn naar het gebruik van Mozes, kun je niet gered* worden. ... 5 Maar enkelen van de sekte van de Farizeeën die geloofd hadden, staan* op, zeggend dat het verplicht is hen zowel op te dragen besneden te worden als de wet van Mozes te houden. (SW)[Hand. 15:1,5]
21 maar zij werden aangaande jou onderricht* dat jij, overeenkomstig de naties, afstandneming vanaf Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen onderwijst, alle Joden zeggend hun °kinderen niet te besnijden, noch te wandelen in de gebruiken. Daarbij staan* valse getuigen, zeggend: Deze °mens houdt niet op uitspraken te spreken tegen deze heilige °plaats en de wet. (SW)[Hand. 6:13]
22 Wat is het dan? Ongetwijfeld is het bindend dat een menigte samenkomt, want zij zullen horen dat jij gekomen bent.
23 Doe* dan dit wat wij tot jou zeggen. Bij ons zijn vier mannen, een gelofte vanaf zichzelf hebbend.
24 Dezen meenemend, word gezuiverd, samen met hen. En draag hun °kosten, opdat zij het hoofd zouden kaalscheren en allen zullen weten dat van wat aangaande jou onderricht is niets waar is, maar dat ook jij de elementaire dingen onderhoudt en zelf de wet onderhoudt. Al de dagen der gelofte van zijn Nazireerschap zal het scheermes over zijn hoofd niet gaan; totdat die dagen vervuld zullen zijn, die hij zich den HEERE zal afgezonderd hebben, zal hij heilig zijn, latende de lokken van het haar zijns hoofds wassen. (SV)[Num. 6:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Het geloof van de besnijders, gebaseerd op tastbaar bewijs, zoals tekenen en wonderen, was van een totaal andere aard dan dat van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ brieven. In de dag van onze Heer "geloven velen in Zijn naam, de tekenen van Hem ziende die Hij deed. Maar JezusJAH redt, Hij vertrouwde Zichzelf niet aan hen toe … Want Hij wist wat in de mens was" (Joh. 2:23-25). Daarom was de menigte gelovigen in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter nog steeds vurig voor de wet en besnijdenis en de traditionele tijden. Hun geloof verhinderde hen niet de apostel te haten en afgevaardigden te zenden om zijn werk onder de naties ongedaan te maken. Dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ echte gevaar lag bij de besnijders wordt niet alleen duidelijk uit de waarschuwing van de oudsten en de voorzorgsmaatregelen die zij voorstelden, maar uit zijn eigen gebed om gered te worden van de koppigen (niet de ongelovigen!) in Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde (Rom. 15:31). Zij die zich onderschikten aan het leiderschap van Jakobushielenlichter, konden Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine niet tolereren.

Het werd als een daad van vroomheid beschouwd om de uitgaven te betalen van de offers die door de Nazireeërs geofferd werden bij de voltooiing van hun belofte, zeker wanneer de mannen te arm waren om ze te leveren (Num. 6). Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zelf was niet rijk, maar er werd waarschijnlijk mee ingestemd dat iets van de bijdrage die hij voor de armen had gebracht gebruikt kon worden voor dit doel. Door zich zo publiekelijk te verbinden met deze ceremonie werd gehoopt dat hij in staat zou zijn het vooroordeel tegen hem te ontwapenen. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ koers in deze zaak kan niet veroordeeld worden. Tot op deze tijd werd hij een Jood voor de Joden. Hij kon Timotheüsgodsvereerder besnijden vanwege het vooroordeel van de Joden, tegelijkertijd duidelijk makend dat besnijdenis niets was. Ceremoniële zaken waren niets, behalve als ze werden gebruikt om hen te verzoenen die er aan vasthielden. Het is het motief en niet zozeer de daad die bepaald was juist is en wat verkeerd.


25 Maar aangaande de gelovigen van de natiën schrijven* wij een brief, hen oordelend zich te bewaken tegen zowel het afgodenoffer en bloed en verstikte en ontucht." Daarom oordeel ik hen van de naties niet lastig te vallen die terug keren naar °God, 20 maar aan hen een brief te sturen*, zich te onthouden van de ceremoniële verontreiniging van de afgoden en van de prostitutie en van het verstikte en van het bloed. (SW)[Hand. 15:19,20]
26 °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine dan, in de daarna zijnde dag de mannen meenemend, samen met hen gezuiverd wordend, was de gewijde plaats binnen geweest, de volledige vervulling van de dagen van de zuivering afkondigend, totdat ten behoeve van een ieder van hen de offergave werd aangeboden*. En ik werd* voor de Joden al Jood, opdat ik Joden zou winnen*; voor degenen onder de wet als onder de wet (niet zelf onder de wet zijnde), opdat ik degenen onder de wet zou winnen* (SW)[1Kor. 9:20] - Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Wanneer een man of een vrouw zich afgescheiden zal hebben, belovende de gelofte eens Nazireers, om zich den HEERE af te zonderen; 3 Van wijn en sterken drank zal hij zich afzonderen; wijnedik, en edik van sterken drank zal hij niet drinken, noch enige vochtigheid van druiven zal hij drinken, noch verse of gedroogde druiven eten. 4 Al de dagen van zijn Nazireerschap zal hij niet eten van iets, dat van den wijnstok des wijns gemaakt is, van de kernen af tot de basten toe. 5 Al de dagen der gelofte van zijn Nazireerschap zal het scheermes over zijn hoofd niet gaan; totdat die dagen vervuld zullen zijn, die hij zich den HEERE zal afgezonderd hebben, zal hij heilig zijn, latende de lokken van het haar zijns hoofds wassen. (SV)[Num. 6:2-5]
27 Als nu de zeven dagen op het punt stonden voltooid te worden, brachten de Joden vanaf °Asiahet westelijk deel van wat nu Turkije heet, hem gadeslaande* in de gewijde plaats, de hele schare in verwarring. En zij wierpen de handen op hem, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27

Aangezien het de Pinkstertijd was, waren er Joden uit alle delen van de wereld in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter om het feest te vieren. Er is veel nadruk gelegd op de eerste Pinksteren, toen het evangeliegoede bericht van het koninkrijk voor het eerst door de apostelen werd gepredikt. Wat een tegenstelling is nu dit Pinksteren, wanneer de belangrijkste verkondiger van het koninkrijk door de gelovigen wordt gehaat en door hun tegenstand bijna ter dood wordt gebracht!


28 schreeuwend: "Mannen! Israëlstrijder van Godieten! Helpm! Dit is de mens die tegen het volk en de wet en deze °heilige °plaats is, allen overal onderwijzend. Bovendien leidde hij ook nog Grieken naar binnen tot in de gewijde plaats en heeft deze heilige °plaats ontwijd." Dewijl gijlieden vreemden hebt ingebracht, onbesnedenen van hart en onbesnedenen van vlees, om in Mijn heiligdom te zijn, om dat te ontheiligen, te weten Mijn huis; als gij Mijn brood, het vette en het bloed offerdet, en zij Mijn verbond verbraken, nevens al uw gruwelen. (SV)[Eze. 44:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

Hoewel alle aanklachten tegen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine letterlijk vals waren, hadden ze enige grond in de geest, net zoals de aanklacht dat onze Heer had gedreigd de tempel te vernietigen en die in drie dagen weer op te richten vals was, maar in de diepste zin waar. In zijn brief aan de Romekrachtinen had hij laten zien dat het houden aan en kwijtschelden van de wet is wat bepalend is, niet het rusten in de wet. Hij had, in geest, enige Joodse en vele heidense gelovigen in het heiligste van heiligen geleid. Maar feitelijk had hij Trofimusvoedende niet voorbij de scheidingswal geleid (Efe. 2.14), die de "Soreg" heet, die de nadering verbood van allen, behalve van hen van Joods bloed. Hij stond er op dat de wet heilig was en rechtvaardig en goed (Rom. 7.12) en handhaafde de speciale voorrechten van het verbondsvolk (Rom. 9:4,5). Het plan om de christelijke Joden te verzoenen eindigt in een ramp, die aantoont dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en de wettelijken niet verenigbaar zijn.


29 Want Trofimusvoedende, de Efeziër, werd tevoren samen met hem in de stad gezien, van wie zij veronderstelden dat °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine hem tot in de gewijde plaats naar binnen leidde.
30 En bovendien werd de hele stad bewogen* en er gebeurde een samenlopen van het volk. En Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine vastpakkend, trokken zij hem buiten de gewijde plaats. En onmiddellijk worden de deuren gesloten*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

30

Aangezien de hele stad in oproer was en het volk samenstroomde, is het duidelijk dat de menigte van Joden die geloofden, de zijde kozen van hun ongelovige landslieden tegen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine. Dit is niet zo vreemd als het lijkt, want zelfs vandaag leidt de bitterheid van religieuze tegenstellingen er toe hen die veel minder tussen hen hebben dan er was tussen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en de Judalofïsten om op een soortgelijke wijze te handelen. Een veronderstelde ketter wordt niet de aandacht gegeven die aan een ongelovige wordt gegeven. Religie, in het bijzonder die welke de nadruk legt op rituelen, heeft radicaal de standaard van menselijke moraal onzuiver gemaakt. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine kwam tot hen met veel aalmoezen en immense geestelijke weelde, maar dat alles versmaadden ze, net zoals hun vaders zijn Heer hadden versmaad.


31 En bovendien hem zoekend te doden*, ging* een bewering omhoog tot de hoofdman over duizend van de legerafdeling, dat geheel Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter in verwarring wordt gebracht. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

31

Het fort Antonia was aan de noord-westelijke hoek van het tempelgebied, met torens die over alle tempelhoven uitkeken, zodat iedere ordeverstoring onmiddellijk aan de kapitein kon worden gemeld. Daarom kreeg de bende niet de tijd om Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine te doden, voordat de soldaten naar beneden renden en hem uit hun handen namen.


32 Deze, direct soldaten en hoofdmannen over honderd meenemend, liep naar beneden, op hen af. Dezen nu, de hoofman over duizend en de soldaten waarnemend, houden* op °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine te slaan. Alzo deze man van de Joden gegrepen was, en van hen omgebracht zou geworden zijn, ben ik daarover gekomen met het krijgsvolk, en heb hem hun ontnomen, bericht zijnde, dat hij een Romein is. (SV)[Hand. 23:27]
33 De hoofdman over duizend dan, naderend*, pakte* hem vast en hij beveelt* hem te binden* met twee ketenen. En hij informeerde* om vast te stellen wie hij moge zijn en wat hij gedaan had. Toen nu Herodes hem wilde voorleiden*, in die nacht was °Petrus rustend tussen twee soldaten, gebonden met twee ketenen. Bovendien bewaakten wakers voor de deur de gevangenis. (SW)[Hand. 12:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

33

Omdat de kapitein niet kon ontdekken wie Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine was, kwam hij tot de conclusie dat hij de Egyptische bedrieger was die recentelijk een opstand had geleid, en over wie zowel de soldaten en de bevolking nog steeds ietwat opgewonden waren.


34 Maar in de schare roept de één dit en de ander dat terug. Omdat hij nu niet met zekerheid kan weten* vanwege het rumoer, beveelt* hij hem tot in de legerplaats te leiden.
35 Toen hij nu op de trappen aankwam*, gebeurde* het dat hij door de soldaten gedragen werd vanwege het geweld van de schare.
36 Want de menigte van het volk volgde, schreeuwend: "Neem hem weg!" Doch al de menigte riep gelijkelijk, zeggend: Weg met Dezen, en laat ons Bar-abbas los. (SV)[Luc. 23:18]
37 En op het punt staand naar binnen geleid te worden tot in de legerplaats, zegt °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine tot de hoofdman over duizend: "Is het mij geoorloofd iets tot u te zeggen?" Hij nu zei* met nadruk: "Jij kent Grieks?
38 Jij bent dus niet de Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn)naar, die vóór deze dagen de vierduizend mannen van de Sicariërs opruide* en uitleidde tot in de woestijn?"
39 Maar °Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zei: "Ik ben inderdaad een Joods mens, Tarser uit Ciliciëland van Celix, burger van een niet onbetekenende stad. Ik nu smeek u: sta* mij toe tot het volk te spreken*." De Heer nu zei tot hem: Sta* op, ga* naar de straat genaamd Rechte en zoek* in het huis van Judas iemand genaamd Saul van Tarsus. Zie*, hij is biddende. (SW)[Hand. 9:11]
40 En hem dit toestaande*, gebaart* Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine met de hand, staande op de trappen, het volk. Toen er nu veel zwijgen kwam, roept* hij hen in de Hebreeuwse omgangstaal toe, zeggend: Doch hen met de hand gebarende* dat zij stil moesten zijn, vertelt* hij hen hoe de Heer hem uit de gevangenis geleid* had. Tevens zei* hij: Bericht* deze dingen aan Jakobus en aan de broeders. En naar buiten komend* ging* hij weg naar een andere plaats. (SW)[Hand. 12:17] - En als wij allen ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik een stem, tot mij sprekende, en zeggend in de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij? Het is u hard, tegen de prikkels de verzenen te slaan. (SV)[Hand. 23:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

40

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker handelt op schitterende wijze. Menselijke oppositie werkt Zijn doelstellingen net zo effectief uit als menselijke hulp. Welk beter middel kon bedacht worden om heel Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, alsook vertegenwoordigers van de verstrooiing, bijeen te krijgen om zijn laatste getuigenis over de MessiasGezalfde en Zijn koninkrijk te horen? Zo’n samenstelling kon nooit bijeengeroepen worden en er was waarschijnlijk geen gebouw dat groot genoeg was om ze te bevatten. Het schijnt vrijwel ondenkbaar dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine een gelegenheid zou zijn gegeven om tot hen te spreken, want de Romekrachtinse wet en de Romekrachtinse soldaten waren gewoonlijk buitengewoon streng en zwaar. Zo is in een paar minuten de hele situatie veranderd. We zouden uiteraard verwachten dat hij Grieks sprak, want allen zouden hem hebben verstaan, maar met fijnzinnige takt spreekt hij hen toe in de taal die het volk van het verbond het best zou verstaan, die in hun denken verbonden was met alles dat heilig was in het Judalofïsme waarvoor zij vochten. Het was de meest nabije nadering tot de taal van hun heilige Schrift. Het was de taal van de Joden onder elkaar, net zoals Jiddisch dat vandaag is.

Terug naar de index.
Naar Handelingen 22


   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.