Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
HebreeŽn
Hoofdstuk 6

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Daarom, het woord rustend latend van het begin van °ChristusGezalfde, zouden wij tot volwassenheid gebracht worden, niet weer het fundament van de bezinning vanaf dode werken neerwerpend en van geloof in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Want het bericht over jullie įgehoorzaamheid heeft allen bereikt*, dus verheug ik mij over jullie. Maar ik wil dat jullie wijs zijn tot het įgoede, ook onschuldig van het kwade (SW)[Rom. 16:19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De zes beginselen die het fundament vormen dat de HebreeŽrs worden aangemoedigd te verlaten voor meer volwassen onderwijs, zijn nauw verbonden met de verkondiging van het koninkrijk, en zijn niet de ondergrond van hedendaagse waarheid. Bekering en doop zijn de sleutels voor het koninkrijk, maar zijn dat niet voor het lichaam van ChristusGezalfde. Petrusrots verkondigt, op de Pinksterdag, bekering en doop aan de Joden Ė mogelijk aan enkelen die later deze brief ontvingen. Geloof is de basis waarop de huidige bediening van genade is gebouwd. De Joden waren vurige religionisten. Hun ritueel was de dode werken waarvan zij zich bekeerden wanneer ze zich op de MessiasGezalfde richtten. "Geloof Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker" is waarschijnlijk het equivalent van ons "geloof in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker," dat wil zeggen: geloven dat Hij er is en niet zozeer wat Hij heeft gezegd. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geloven, zoals in Abrahamvader van vele volkenís geval, leidt tot rechtvaardiging, een genade die geheel aan deze lijst ontbreekt.


2 van onderdompelingen, van onderwijs, bovendien van oplegging van handen en bovendien van opstanding van doden en van aionisch oordeel. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine deed dopen niet in het fundament van zijn evangeliegoede bericht. Hij stond er op dat ChristusGezalfde hem niet had gezonden om te dopen, maar om te evangeliseren (1Kor. 1:17). Nu is er alleen ťťn doop Ė die in geest, die ons verenigt in ťťn lichaam (Efe. 4.1). In de koninkrijksverkondiging, echter, was dopen in water essentieel. Het opleggen van handen voor het overdragen van geestelijke voordelen, in het bijzonder door de apostelen, is ook een kenmerk van de koninkrijksbedeling.

Er schijnt hier geen verwijzing te zijn naar de "opstanding uit de doden," maar veeleer naar opstanding in het algemeen, zonder welke het koninkrijk niet kan worden opgericht. Op dat moment zullen de heiligen in IsraŽlstrijder van God ontwaken en het koninkrijk bezitten dat hen in de profeten was beloofd.

Dit zijn de zes fundamentstenen die neergeworpen werden door hen die wegvielen onder de HebreeŽrs. Ze zouden ze hebben moeten verlaten voor volwassenheid. In plaats daarvan verlieten zij ze voor afvalligheid. In plaats van terug te gaan naar het JudalofÔsme, zouden ze voor zichzelf opnieuw de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kruisigen.


3 En dit zullen wij doen, mits °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker het zal toestaan.
4 Want het is onmogelijk voor die eenmaal verlicht zijn geworden en bovendien het geschenk van het hemelse geproefd* hebben, en partners geworden zijn van heilige geest, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Deze beschrijving past alleen op hen die deelnamen aan de Pinksterzegeningen. Zij waren verlicht, zij proefden van de hemelse gaven, zij werden deelnemers aan heilige geest en Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers uitspraken, en alleen zij ervaarden de krachten van de Koninkrijks-aion, en velen van hen vielen af. Deze zegeningen waren gebaseerd op hun bekering of verandering van denken, die voornamelijk veroorzaakt werd door de wonderen die ze zagen. Toen het koninkrijk maar niet kwam, en de krachten er van verdwenen, ging ook hun bekering weg, Daarom was het ook onmogelijk het te vernieuwen, want de middelen die het voortbrachten waren niet langer aantoonbaar. Zoín gang van zaken is niet mogelijk in een dag van genade, zoals waarin wij leven. In plaats van bekering en vergeving, hebben wij geloof en rechtvaardiging, die geen afval kent, omdat ze geheel uit genade bestaat, van begin tot einde.


5 en de ideale uitspraak van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker proevend*, bovendien de machten van de op het punt staande te komen aion,
6 en, afvallig zijnde, hen weer nieuw te maken tot in bezinning, weer voor zichzelf de Zoon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kruisigend en openlijk te schande makend. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen? (SV)[Hebr. 9:14]
7 Want de aarde, die de vele malen op haar vallende regenbui drinkt en kruid voortbrengt, geschikt voor diegenen vanwege wie ook het land wordt bewerkt, krijgt deel aan de zegen vanaf °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker,
8 maar als ze dorens en stervormige distels uitbrengt is ze ondeugdelijk en vervloeking nabij, waarvan het einde in verbranding is. En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggend: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. 18 Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. (SV)[Gen. 3:17,18]
9 Maar wij zijn, indien ook wij zo spreken, overtuigd aangaande jullie, geliefden, de betere dingen en redding hebbend.
10 Want °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is niet onrechtvaardig, dat Hij het werk van jullie vergeet en de liefde die jullie betonen* in Zijn °naam, de heiligen bedienend* en nog bedienend. Doch gedenkt de vorige dagen, in dewelke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. 33 Ten dele, als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt; en ten dele, als gij gemeenschap gehad hebt met degenen, die alzo behandeld werden. 34 Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad, en de roving uwer goederen met blijdschap aangenomen, wetende, dat gij hebt in uzelven een beter en blijvend goed in de hemelen. (SV)[Hebr. 10:32-34]
11 Wij echter begeren dat ieder van jullie dezelfde ijver betoont naar de volle zekerheid van de hoop, tot op het einde, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Broederlijke genegenheid, uitgedrukt in het dienstbetoon van de heiligen, wordt in deze brief meerdere malen aanbevolen (10:34; 13.1), en zal beloond worden in overeenstemming met de belofte van Matt. 10:40-42.


12 opdat jullie niet sloom zullen worden, maar nabootsers worden van hen, door geloof en geduld de beloften als lotbezit ontvangend. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

"Door geloof en geduld" kunnen de beloften genoten worden, zelfs door hen die in feite vreemdelingen en verbannenen op aarde zijn.


13 Want °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, belovend* aan °Abrahamvader van vele volken, aangezien Hij niemand groter had om bij te zweren*, zweert* bij Zichzelf, En zeide: Ik zweer bij Mijzelven, spreekt de HEERE; daarom dat gij deze zaak gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt; (SV)[Gen. 22:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Dat niet allen zullen afvallen wordt duidelijk uit Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers eed aan Abrahamvader van vele volken. Deze waarheid wordt aangeboden als een aansporing aan hen die nog steeds trouw blijven om te volharden tot de voleinding. Het is alleen zo dat de redding van de Pinksterheilige zeker was gesteld. De algemene vervulling van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers eed aan Abrahamvader van vele volken was boven alle twijfel verheven, want Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zwoer bij de hoogst mogelijke macht dat Hij die zou vervullen, maar de speciale zegen van ieder van zijn lichamelijke afstammelingen hangt, in zeker mate, niet alleen af van hun geloof, maar van hun trouw. Dit is het grote onderscheidende kenmerk dat het ver onder de genade doet zinken die over ons, zondaars uit de naties, is uitgegoten. Wij hebben dit anker voor de ziel niet nodig, en daarom wordt het alleen uitgereikt aan hen die door vleselijke banden met Abrahamvader van vele volken zijn verbonden.


14 zeggend: "In waarheid, indien zegenend zal Ik jou zegenen en vermeerderend zal Ik jou vermeerderen." Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is; en uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. (SV)[Gen. 22:17]
15 En zo, geduldig zijnde*, verkreeg hij de belofte.
16 Want mensen zweren bij de grotere en voor hen is de eed tot bevestiging, een limiet aan alle tegenspraak, Zo zal des HEEREN eed tussen hen beiden zijn, of hij niet zijn hand aan zijns naasten have geslagen heeft; en derzelver heer zal dien aannemen; en hij zal het niet wedergeven. (SV)[Ex. 22:11]
17 in welke °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, des te bovenmatiger van plan zijnde aan de lotbezitters van de belofte het onveranderlijke van Zijn raad te laten zien*, als bemiddelaar optreedt* met een eed,
18 opdat, door twee onveranderlijke zaken waarin het voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker onmogelijk is te liegen*, wij, die een toevlucht nemen, een sterke bemoediging zullen hebben, om de voorliggende hoop te vatten*, God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem berouwen zou; zou Hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet bestendig maken? (SV)[Num. 23:19]
19 welke wij als anker van de ziel hebben, zowel zeker als bevestigd, en binnenkomend tot in het binnenste, achter het gordijn, De HEERE dan zeide tot Mozes: Spreek tot uw broeder Aaron, dat hij niet te allen tijde ga in het heilige, binnen den voorhang, voor het verzoendeksel, dat op de ark is, opdat hij niet sterve; want Ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel. 3 Hiermede zal Aaron in het heilige gaan: met een var, een jong rund ten zondoffer, en een ram ten brandoffer. (SV)[Lev. 16:2,3]
20 waar ook de Voorloper, JezusJAH redt, ten behoeve van ons binnen kwam, Hogepriester wordend overeenkomstig de ordening van Melchizedekmijn koning is gerechtigheid, tot in de aion. De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. (SV)[Psalm 110:4]
Terug naar de index.
Naar Hebreeën 7
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.