Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Lucas
Hoofdstuk 1

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

DE STRUCTUUR VAN HET BOEK LUCAS
Thema: "Zie de mens"(Zach. 6:12)
1:1-2:52.   Prť-bediening - de afdaling-----
De
viervoudige
bediening
van de Heer
----
3:1-20.        De voorloper.
3:21-38.            De doop - met water.
4:1-14.              De verleiding - in de wildernis.
4:14-5:11.                 Het Koninkrijk (verkondigd).
5:12-9:21.                     De Koning (verkondigd).
9:22-18:43.                     De Koning (verworpen).
19:1-22:38.                 Het Koninkrijk (verworpen).
22:39-46.               De worsteling - in de hof.
22:47-24:12.            De doop - van lijden
        (dood, begrafenis en opstanding).
24:13-49.        De opvolgers.
24:50-53.   Post-bediening.

1 Daar immers namelijk velen een poging ondernemen* een vertelling op te stellen aangaande de zaken waarvan wij ons ten volle verzekerd zijn, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Veel biografieŽn over het leven van onze gezegende Heer werden samengesteld tijdens het leven van hen die Hem gekend hadden. Lukaslichtgevend had uitzonderlijke mogelijkheden voor zoín werk en stelt voor een verslag te schrijven dat accuraat en opeenvolgend zou zijn. Opgeleid als heiden en schrijvend aan een, zou hij natuurlijk overeenkomen met het ontwerp van de geest om een aspect te behandelen van Zijn leven dat MattheŁsgeschenk van JAHí Koning en Markuseen verdedigingí Dienaar en JohannesJAH is genadigí Zoon aanvult. Hij presenteerde Hem als Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers ideale Mens. Hij controleerde zorgvuldig alle materiaal uit bewijs uit de eerste hand. Zijn historische verwijzingen zijn allemaal exact gebleken. We kunnen er zeker van zijn dat alle feiten volledige zijn bevestigd.


2 zoals aan ons die vanaf het begin °ooggetuigen en assistenten van het woord zijn geworden overleveren*, Ook jullie nu geven getuigenis, omdat jullie vanaf het begin met Mij zijn."(SW)[Joh. 15:27]
3 schijnt* het ook mij toe, terzijde gevolgd hebbend, opnieuw alle dingen achtereenvolgens op nauwkeurige wijze u te schrijven*, heel krachtige Theofilusvriend van God, Het eerste verslag, inderdaad, maak* ik, o Theophilus, aangaande alle dingen die įJezus begint* te doen en bovendien te onderwijzen, (SW)[Hand. 1:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

De uitdrukking "Vanaf het allereerste" kan ook weergegeven worden met "van boven", als toen het gordijn van de tempel van bovenaf was gescheurd (Matt. 27:51). Het zou dan betekenen dat dit verslag een bijzondere onthulling uit de hemel was. Dit is waar, maar het is niet het punt in deze passage. Hoewel geÔnspireerd van boven, is het hier gegeven bewijs eerder van de menselijke kant. De uitdrukking bevat het Griekse element ana, op, dat ook terug of opnieuw betekent (Joh. 3:3,7). Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine kon onmogelijke bedoelen dat de Joden die hem haatten, een onthulling over hem hadden gehad "van boven", maar veeleer dat zij hem kenden "vanaf het allereerst" (Hand. 26:5). Daarom kon Lukaslichtgevend niet "van boven" volgen. In de ruimte betekent de uitdrukking "van boven", in de tijd is het "vanaf het allereerst" of "opnieuw".


4 opdat u de zekerheid zal beseffen* aangaande de woorden welke u werden onderricht*.
5 Er was* in de dagen van Herodeszoon van heros - held of afgod, de koning van °Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde, een zekere priester, met de naam ZachariaJAH gedenkts, vanuit de dagorde van AbiaVader is JAH, en zijn °vrouw was uit de dochters van Aäronlichtbrenger, en haar naam °was ElisabetGod is mijn eed. Het zevende voor Hakkoz, het achtste voor Abia, (SV)[1Kron. 24:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Dit is Herodeszoon van heros - held of afgod de Grote, vader van Herodeszoon van heros - held of afgod Antipas (3:1), en grootvader van Herodeszoon van heros - held of afgod Agrippamet moeite geboren I (Hand. 12:1) en overgrootvader van Agrippamet moeite geboren II (Hand. 25:13).

ZachariaJAH gedenkts betekent "JAHWEH herinnert" en ElisabetGod is mijn eed staat voor "wat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zweert". JAHWEH staat nu op het punt te denken aan wat Hij had gezworen te doen voor Zijn volk IsraŽlstrijder van God. Het gevolg van hun vereniging is JohannesJAH is genadig Ė "JAHWEH is genadevol."

De beurt van AbiaVader is JAH (of Abijah) was de achtste van de vier en twintig waarin Ašronlichtbrengers afstammelingen waren verdeeld (1Kron. 24:10). Elk diende een week in de tempel.


6 Zij nu waren beiden rechtvaardig in de tegenwoordigheid van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, gaande naar alle °voorschriften en rechtvaardigheidsdaden van de Heer, onberispelijk.
7 En er was voor hen geen kind, omdat °ElisabetGod is mijn eed steriel was, en beiden waren voortgeschreden in hun °dagen.
8 En het gebeurde* nu in het verrichten van zijn °priesterdienst in de ordening van zijn °dagorde in de tegenwoordigheid van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker,
9 overeenkomstig het gebruik van het priesterambt, dat het hem toeviel het reukoffer te brengen*, binnen komend tot in de tempel van de Heer. En Aaron zal daarop aansteken welriekende specerijen; allen morgen, als hij de lampen wel zal toegericht hebben, zal hij dezelve aansteken. (SV)[Ex. 30:7]
10 En heel de menigte van het volk was buiten, biddend, in het uur van het reukwerk.
11 Er werd nu door hem een boodschapper van de Heer gezien*, staande aaneig. vanuit de rechterzijde van het altaar van het reukwerk.
12 En ZachariaJAH gedenkts, het waarnemend, werd verontrust* en vrees valt* op hem.
13 Maar de boodschapper zei tot hem: "Vrees toch niet, ZachariaJAH gedenkts, omdat namelijk jouw °smeekbede wordt verhoord* en jouw °vrouw ElisabetGod is mijn eed zal voor jou een zoon baren en jij zal zijn °naam JohannesJAH is genadig noemen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Ons wordt niet verteld wat ZachariaJAH gedenktsí verzoek was, omdat het altijd het grootste verlangen was een zoon te hebben, en hem, hoewel rechtvaardig en smetteloos, deze goddelijke gunst was ontzegd.


14 En er zal vreugde voor jou zijn en gejubel en velen zullen zich over zijn °verwekking verheugen, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

We hebben hier een schitterende karakterisering van JohannesJAH is genadig de Doper en zijn loopbaan. Zijn naam geeft de terugkeer aan van JAHWEHs gunst aan IsraŽlstrijder van God door hen de grootste van alle profeten te zenden na Zijn lange stilte. De eer van het zijn van zijn ouders zal blijdschap brengen die verder gaat dan het bezitten van vele zonen.


15 want hij zal groot zijn in het zicht van de Heer en wijn en sterke drank zal hij niet drinken*. En hij zal vervuld worden van heilige geest, nog vanuit de buikholte van zijn moeder. Van wijn en sterken drank zal hij zich afzonderen; wijnedik, en edik van sterken drank zal hij niet drinken, noch enige vochtigheid van druiven zal hij drinken, noch verse of gedroogde druiven eten. (SV)[Num. 6:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Het wordt stilzwijgend aangenomen dat JohannesJAH is genadig niet groot zal zijn in de ogen van de wereld. Hij had geen van de kenmerken van aardse rang of macht. Zijn kleding was ruw, zijn voedsel onaanlokkelijk, zijn paleis een plaats in de wildernis. De hogepriesters gingen gekleed in schitterende kledij en verbleven in JAHWEHs tempel, maar waren verachtelijk in Zijn ogen. Grootheid in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers ogen houdt geringheid in in de ogen van de mensen.

JohannesJAH is genadig schijnt een voortdurende NazireŽr er geweest te zijn, in elk geval voor wat wijn betreft. (Van de NazireŽrs wordt een verslag gegeven in het zesde hoofdstuk van Numeri). Dit hield een eenzaam en toegewijd leven in tot aan zijn openbare bediening. De Geest van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kwam zo nu en dan op de profeten, maar JohannesJAH is genadig was gevuld met heilige Geest voordat hij werd geboren. Wat een uitrusting voor zijn schitterende bediening!

NazireŽr is van het Hebreeuwse nahzar, afzonderen, en heeft geen verband met Nazaretjonge spruit of bewaker, wat spruit of loot betekent. Onze Heer, die ons in Lukaslichtgevendí verslag gepresenteerd werd als de "de Man Wiens naam de Spruit is" (Zach. 6:12), werd een Nazareneruit Nazaret genoemd, als inwoner van Nazaretjonge spruit of bewaker. Hij was geen NazireŽr.


16 En velen van de zonen van IsraŽlstrijder van God zal hij omkeren op de Heer, hun °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.
17 En hij zal vooruit komen in Zijn zicht, in de geest en macht van Eliamijn God is JAH, om de harten van de vaders om te keren op de kinderen en ongezeglijken in verstandigheid van rechtvaardigen, om een volk, toegerust zijnde, gereed te maken* voor de Heer. 11 En Hij, antwoordend*, zei*: Elia komt zeker en zal alles herstellen.
12 Maar Ik zeg tot jullie dat Elia al kwam* en zij herkenden* hem niet, maar zij doen* met hem al wat zij willen. Zo staat ook de Zoon van de mens op het punt door hen te lijden.
13 Dan begrijpen* de discipelen dat Hij tot hen sprak* over Johannes de Doper (SW)
[Matt. 17:11-13]
- 5 Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal.
6 En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla. (SV)
[Mal. 4:5,6]
[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

De laatste van de profeten beloofde dat Eliamijn God is JAH zou terugkeren (Mal. 4:5,6).

"Zie, Ik zend u de profeet Eliamijn God is JAH,
voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.
Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen
en het hart der kinderen tot hun vaderen,
opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban."

JohannesJAH is genadig de Doper was niet Eliamijn God is JAH, maar hij kwam wel met dezelfde geest en kracht. Hij was in staat hetzelfde werk te verrichten. Toen de schriftgeleerden tegenwierpen dat eerst Eliamijn God is JAH moest komen, bevestigde de Heer dit feit (Matt. 17:10). Daarom is hij waarschijnlijk een van de twee getuigen (Openb. 11:3-12), die kort voor het koninkrijk gevestigd wordt zullen komen. In de tussentijd, zou de natie in staat zijn geweest het te ontvangen zou zijn werk gedaan kunnen zijn door JohannesJAH is genadig de Doper.


18 En ZachariaJAH gedenkts zei* tot de boodschapper: "Overeenkomstig wat zal ik dit weten? Want ik ben een oude man en mijn °vrouw is voortgeschreden in haar °dagen." Abraham nu en Sara waren oud, en wel bedaagd; het had Sara opgehouden te gaan naar de wijze der vrouwen. (SV)[Gen. 18:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

ZachariaJAH gedenkts geloofde het goede nieuws niet. Daarom werd hij met stomheid geslagen, want ongeloof heeft niet het recht te spreken van de dingen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.


19 En antwoordend* zei* de boodschapper tot hem: "Ik ben Gabriëlmijn kracht is God, de er bij staande in het zicht van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en ik werd afgevaardigd* om tot jou te spreken*, om jou deze dingen te evangeliseren*. En ik hoorde tussen Ulai eens mensen stem, die riep en zeide: Gabriel! geef dezen het gezicht te verstaan. (SV)[Dan. 8:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

GabriŽlmijn kracht is God gaf DaniŽlrechter is God de uitleg over de twee visioenen (Dan. 8:16; 9:21).


20 En neem waar, jij zal stil zijn en niet kunnen spreken, tot op welke dag dat deze dingen zullen gebeuren, omdat jij mijn °woorden niet gelooft*, welke in hun °periode vervuld zullen worden."
21 En het volk was wachtend op °ZachariaJAH gedenkts en zij verwonderden zich over zijn lange uitblijven in de tempel.
22 Naar buiten komend* nu kon hij niet tot hen spreken* en zij beseffen* dat hij een zichtbaar wording had gezien in de tempel. En wenkte hen toe en hij bleef voortdurend stom.
23 En het gebeurde*, als de dagen van zijn dienstverrichting vervuld* werden, dat hij weg ging tot in zijn °huis.
24 En na deze °dagen nu werd ElisabetGod is mijn eed, zijn °vrouw, bevrucht en zij verborg zichzelf volledig, vijf maanden, zeggend: [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Het blije geloof van ElisabetGod is mijn eed staat in schril contrast met de twijfels van ZachariaJAH gedenkts, Er is ook een dubbel contrast met Abrahamvader van vele volken en Saravorstin, die ook een kind ontzegd werden tot aan hun oude dag. Maar in hun geval was Saravorstin de scepticus en geloofde Abrahamvader van vele volken Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Maar in beide gevallen werd de belofte vervuld.


25 "Want zo heeft de Heer aan mij gedaan in de dagen waarin Hij acht op mij sloeg om de smadelijke toestand van mij te zullen verwijderen onder de mensen." En zij werd bevrucht, en baarde een zoon; en zij zeide: God heeft mijn smaadheid weggenomen! (SV)[Gen. 30:23]
26 In de zesde maand nu werd de boodschapper Gabriëlmijn kracht is God vanaf °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker afgevaardigd* tot in de stad van °Galileakring, genaamd Nazaretjonge spruit of bewaker, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

26

Geen feit in de Schrift wordt meer voorzichtig en omzichtig gepresenteerd dan de maagdelijke geboorte van onze Heer. De grote zaken die er bij betrokken waren, niet slechts de reputatie van Zijn moeder, maar de waarde van Zijn relatie met zowel Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker als mens, hing af van de vraag naar Zijn vaderschap. Zodra we zien dat Hij geen menselijke vader had, worden het wonder van Zijn zondeloze leven, de waarde van Zijn offerdood en het geheim van Zijn hemels Zoonschap allemaal onthuld. Geen mens die afstamde aan beide zijden van Adam (van) rode (aarde), heeft ooit een zondeloos leven benaderd. Allen verdienen de dood en kunnen zichzelf niet redden, laat staan anderen. Er moet een oorzaak zijn voor Zijn niet benaderbare perfectie en die is alleen te vinden in het feit dat Hij niet uit bloed werd geboren, noch uit de wil van het vlees, maar uit Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.

Om de naam van Miriam te beschermen, alsook Hem te verbinden met de koninklijke lijn van Davidgeliefde, wordt Hij binnen een huwelijk geboren en JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind), de echtgenoot, wordt in een droom verzekerd van de feiten (Matt. 1:20). Miriam wordt voorgesteld als eerbaar en Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkervrezend, maar haar meest gezegende plaats onder de vrouwen wordt haar niet toegekend uit verdienste, maar uit goddelijke gunst.


27 naar een maagd, in ondertrouw gegeven zijnde aan een man genaamd JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind), vanuit het huis en de familie van Davidgeliefde, en de naam van de maagd is Mariahun opstand (??). 16 Jakob nu verwekte įJozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die Christus genoemd wordt. ... 18 De verwekking nu van įJezus Christus was zo: In ondertrouw gegeven* zijnde, werd Zijn įmoeder, Maria, voordat zij met įJozef samengekomen* was, zwanger bevonden* door heilige geest. (SW)[Matt. 1:16,18]
28 En tot haar binnen komend, zei de boodschapper: "Verheug je, begenadigd zijnde vrouw! De Heer is met jou; jij bent de gezegend wordende onder de vrouwen!"
29 Zij nu, zijn °woord waarnemend, werd geagiteerd* en redeneerde* wat voor een begroeting deze mocht zijn.
30 En de boodschapper zei tot haar: "Vrees toch niet, Mariahun opstand (??), want jij vond gunst bij °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker!
31 En neem waar, jij zal bevrucht worden in de buik en jij zal een zoon voortbrengen en jij zal Hem Zijn °naam JezusJAH redt geven. Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten. (SV)[Jes. 7:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

31

De naam JezusJAH redt is een samenstelling die JAHWEH de Redder aanduidt. Het is dezelfde als JozuaJAH redt, wiens eerste naam, Hoseahulp (van JAH), redding, werd veranderd in Jehoshua, redding van JAHWEH. Hij was een type van IsraŽlstrijder van Gods MessiasGezalfde, Die hen in de beloofde plaats van zegen zal leiden.


32 Deze zal groot zijn en Hij zal Zoon van de Hoogste genoemd worden. En de Heer Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zal Hem de troon van Davidgeliefde geven, Zijn °vader.
33 En Hij zal koning zijn over het huis van Jakobhielenlichter tot in de aionen en van Zijn °koninkrijk zal geen einde zijn." Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk (SV)[Jes. 9:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

33

De heerschappij van ChristusGezalfde is voor de aionen, een lange maar beperkte periode. Daarna geeft Hij het koninkrijk over aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Vader, zodat het koninkrijk zelf eindeloos is (1Kor. 15:24). Het negatieve is het enige middel dat in de Schrift wordt gebruikt om eindeloosheid aan te geven.


34 Mariahun opstand (??) nu zei tot de boodschapper: "Hoe zal dit zijn, omdat ik geen man ken?"
35 En antwoordend zei de boodschapper tot haar: "Heilige geest zal op jou opkomen en macht van de Hoogste zal jou overschaduwen. Daarom ook zal het heilige, dat verwekt wordt, Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker genoemd worden. Maar bij zijn peinzen* over deze, neem waar, een boodschapper van de Heer verscheen* aan hem, als in een droomtoestand, zeggend: "Jozef, zoon van David, jij moet niet bang zijn* Maria, jouw įvrouw, te aanvaarden, want datgene in haar is voortgebracht* uit heilige geest. (SW)[Matt. 1:20]
36 En neem waar*, ElisabetGod is mijn eed, jouw °verwante, ook zij is bevrucht met een zoon van haar vergrijzing en deze maand is voor haar, die steriel genoemd wordt, de zesde,
37 want bij Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zal elke uitspraak niet onmogelijk zijn." Zou iets voor den HEERE te wonderlijk zijn? (SV)[Gen. 18:14]
38 Mariahun opstand (??) nu zei: "Neem waar, de slavin van de Heer. Moge met mij gebeuren overeenkomstig uw °uitspraak." En de boodschapper kwam vanaf haar weg.
39 In deze °dagen nu, opstaand*, ging* Mariahun opstand (??) met spoed tot in het bergland, tot in de stad van Judageprezen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

39

JohannesJAH is genadig werd gezonden om het pad voor de Heer te bereiden, en dit doet hij al voordat hij werd geboren. Miriam hield ongetwijfeld haar heilige geheim voor zichzelf, er aan denkend dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker het bekend zou maken aan wie het nodig was, op het door Hem gekozen moment. Maar zodra ze in de aanwezigheid komt van de geestgevulde voorloper, ook al was hij een ongeboren baby, herkende hij Hem en verheugde hij zich in de aanwezigheid van zijn Heer. Het effect van dit alles op Miriam was heerlijk. De boodschapper had haar verteld van ElisabetGod is mijn eed, en ElisabetGod is mijn eeds woorden onthullen het feit dat zij haar geheim deelde.

In de blijdschap en jubel van deze twee gezegend vrouwen, hebben we een kleine voorsmaak van wat de komst van ChristusGezalfde betekent voor heel de wereld. Beginnend met deze twee Joodse moeders, zal de steeds wijder wordende cirkel Zijn trouwe volgelingen omvatten, dan de hele natie, en doorheen hen alle naties van de aarde. En zelfs vůůr dit zal Hij uit gegaan zijn in genade naar de naties, tijdens de afvalligheid van IsraŽlstrijder van God, en zullen de gekozenen de jubeltoon uitdragen tot de verste grenzen van de schepping. ElisabetGod is mijn eed begint een lied dat, bij de voleinding, aanzwelt tot het volkslied van het universum.


40 En zij kwam binnen tot in het huis van ZachariaJAH gedenkts en zij groet* °ElisabetGod is mijn eed.
41 En het gebeurde* als °ElisabetGod is mijn eed de begroeting van °Mariahun opstand (??) hoort*, dat de baby huppelt* in haar °buikholte en °ElisabetGod is mijn eed vervuld* wordt van heilige geest.
42 En zij roept* uit met een grote stem en zei: "Gezegend word jij onder de vrouwen en gezegend wordt de vrucht van jouw °buikholte.
43 En van waar is dit voor mij, dat de moeder van mijn °Heer naar mij toe zal komen?
44 Want neem waar, toen het geluid van jouw °begroeting tot in mijn °oren kwam*, huppelt* de baby in gejubel in mijn °buikholte.
45 En gelukkig is die gelooft* dat er een vervolmaking zal zijn voor de dingen die door de Heer tot haar zijn gesproken."
46 En Mariahun opstand (??) zei: "Mijn ziel maakt de Heer groot, Toen bad Hanna en zeide: Mijn hart springt van vreugde op in den HEERE; mijn hoorn is verhoogd in den HEERE; mijn mond is wijd opengedaan over mijn vijanden; want ik verheug mij in Uw heil. (SV)[1Sam 2:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

46

Miriam antwoordt met haar magnificat. De grondtoon is simpel, maar subliem. Zij die de Heer verhogen kunnen niet anders dan blij zijn. Zij die zichzelf nederig maken zijn zeker gezegend. Zij neemt de plaats in van de slaaf en is blij Hem als Heer te hebben. Ze weet dat ze een onbeduidende, verachte fellaheen[landbewerkster] is, en plotseling wordt ze de meest begunstigde van alle stervelingen, een vrouw aan wie alle vrouwen de palm van gezegendheid zullen geven! Maar haar gedachten zijn niet alleen van haarzelf. Haar geval is niets anders dan een belofte dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker de trotse zal verlagen en de lage zal verhogen. Hij zal het platgetreden IsraŽlstrijder van God bezoeken en hen op de troon plaatsen. Nu Hij begonnen is mededogen te tonen met Zijn volk, zal Hij alle beloften vervullen die aan Abrahamvader van vele volken en de profeten zijn gedaan. Wat voor beloften er zijn in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, in Hem zijn ze "Ja!" (2kor. 1.20). Hij is de belofte van de uitvoering van iedere belofte die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heeft gemaakt, want het Zaad van de vrouw zal het hoofd van de slang kneuzen, en door Zijn gekneusde hiel zegen brengen die ver uitgaat boven de meest verrukkelijke voorzeggingen van de profeten. De gelukzaligheid begint bij Zijn moeder Mariahun opstand (??).


47 en mijn °geest jubelt* over °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, mijn °Redder,
48 want Hij kijkt* om naar de vernedering van zijn °slavin. Want neem waar, vanaf °nu zullen al de generaties mij gelukkig prijzen.
49 Want de Machtige doet* aan mij grootse dingen, en heilig is Zijn °naam. Pe. Hij heeft Zijn volke verlossing gezonden; Tsade. Hij heeft Zijn verbond in eeuwigheid geboden; Koph. Zijn Naam is heilig en vreselijk. (SV)[Psalm 111:9]
50 En Zijn °ontferming is tot in generaties en generaties, voor die Hem vrezen. 13 Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, die Hem vrezen.
17 Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen, die Hem vrezen, en Zijn gerechtigheid aan kindskinderen; (SV)
[Psalm 103:13,17]

51 Hij doet* krachtig door Zijn bovenarm, Hij verstrooit* hoogmoedigen in de denkwijze van hun hart.
52 Hij haalt* machthebbers neer vanaf tronen en Hij verhoogt* nederigen. Om de vernederden te stellen in het hoge; dat de rouwdragenden door heil verheven worden. (SV)[Job 5:11]
53 Die hongert laaft* Hij met goede dingen en die rijk zijn stuurt* Hij leeg weg. Want Hij heeft de dorstige ziel verzadigd, en de hongerige ziel met goed vervuld (SV)[Psalm 107:9]
54 Hij ondersteunde* IsraŽlstrijder van God, Zijn jongen1), om ontferming te gedenken*, Maar gij, IsraŽl, Mijn knecht! gij Jakob, dien Ik verkoren heb! het zaad van Abraham, Mijn liefhebber! (SV)[Jes. 41:8 ] - Hij is gedachtig geweest Zijner goedertierenheid, en Zijner waarheid aan het huis IsraŽls; en al de einden der aarde hebben gezien het heil onzes Gods (SV)[Psalm 98:3]
55 zoals Hij spreekt* tot onze °vaders, voor Abrahamvader van vele volken en voor zijn °zaad, tot in de aion." En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. (SV)[Gen. 17:7]
56 Mariahun opstand (??) nu blijft* samen met haar, ongeveer drie maanden, en keert* terug tot in haar °huis. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

56

Miriam blijft bij ElisabetGod is mijn eed tot het tijd is dat JohannesJAH is genadig wordt geboren. Hoewel er verder niets wordt verteld over hun omgang, kunnen we gemakkelijk de overvloeiende volheid van blijdschap indenken die hun samenzijn kenmerkte. Dan keert ze terug naar Nazaretjonge spruit of bewaker.


57 Voor °ElisabetGod is mijn eed nu wordt de tijd vervuld* van haar °voortbrengen en zij baart* een zoon. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

57

De geboorte van een jongen is altijd aanleiding voor grote vreugde in het oosten, waar zonen worden gezien als de kroon op de huwelijksrelatie, zeker als het een eerstgeborene is. In het geval van JohannesJAH is genadig de Doper werd dit versterkt door het feit dat zijn ouders oud waren en weinig hoop hadden ooit nog een kind te krijgen. Boven dit alles was het gevoel van overweldigend ontzag, geÔnspireerd door de bovennatuurlijke uitingen die deze generatie begeleidden. Zijn vader bleef stom tot hij had geleerd de belofte van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te geloven en had zijn spraak nodig om Zijn lof te profeteren.


58 En de omwonenden en haar °verwanten horen* dat de Heer Zijn °ontferming met haar groot maakt* en zij verheugen zich samen met haar.
59 En het gebeurde* in de achtste °dag. Zij kwamen om de kleine jongen te besnijden en zij noemden hem naar de naam van zijn °vader, ZachariaJAH gedenkts. Een zoontje dan van acht dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten: de ingeborene van het huis, en de gekochte met geld van allen vreemde, welke niet is van uw zaad; (SV)[Gen. 17:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

59

De achtste dag van de geboorte van een jongen was, en is nog steeds, een grote gebeurtenis in IsraŽlstrijder van God. Tot dan is de moeder onrein (Lev. 12:2). Op die dag komen de verwanten bijeen om het kind te besnijden naar de wet (Lev. 12:3). Dan, ook, geven ze het kind zijn gegeven naam. Het was de gewoonte de naam te kiezen uit de namen van voorouders of familieleden, en, in dit geval, besloten zij het de naam van zijn vader te geven, ZachariaJAH gedenkts, Dit betekent "Herinnerd door JAHWEH", zeer passend bij JohannesJAH is genadigí vader, maar in het geheel niet passend bij hem. In hem begunstigt JAHWEH IsraŽlstrijder van God en daarom wordt hij JohannesJAH is genadig genoemd. Hoe zijn moeder deze naam leerden wordt ons niet verteld, tenzij door die geestelijk geÔnspireerde intuÔtie die haar begroeting van Miriam controleerde.

Ze luisteren niet naar haar, maar vragen het aan het man. Hem was door een boodschapper opgedragen hem JohannesJAH is genadig te noemen (Luk. 1.13), en daarom bevestigt hij de keuze van zijn vrouw. Alleen de heer weet welke namen te geven aan Zijn instrumenten


60 En antwoordend zei zijn °moeder: "Nee! Maar hij zal JohannesJAH is genadig genoemd worden."
61 En zij zeiden tot haar: "Er is niemand vanuit jouw °verwantschap die met deze °naam wordt genoemd."
62 En zij nu beduidden zijn °vader, wat hij ook maar moge willen hoe het kind genoemd wordt.
63 En een schrijfplankje verzoekend*, schrijft* hij, zeggend: "JohannesJAH is genadig is zijn naam." En zij allen verwonderen* zich.
64 Zijn °mond nu werd ogenblikkelijk geopend* en zijn °tong, en hij sprak, °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zegenend.
65 En vrees kwam* op allen die rondom hen wonen, en in heel het bergland van °Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde werd gesproken* over al deze °uitspraken. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

65

Zulke wonderen verspreidden zich al spoedig in een land als IsraŽlstrijder van God, zeker toen de tijd van de vervulling van profetieŽn naderbij kwam. Hun heilige Schrift bevatte vele beloften van toekomstige grootheid voor de natie, en zij alle kwamen samen in de komende MessiasGezalfde, naar Wie sommigen van hen uitzagen. Het was goed bekend dat Eliamijn God is JAH zelfs vůůr de MessiasGezalfde zou komen, om zijn pad klaar te maken (Mal. 4:5). Het was een dag van verwachting.


66 En allen die het horen* plaatsten* het in hun °hart, zeggend: "Wat toch zal deze kleine jongen zijn?" Want de hand van de Heer was ook met hem.
67 En ZachariaJAH gedenkts, zijn °vader, wordt vervuld* van heilige geest en profeteert*, zeggend: [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

67

In de tempelaanbidding had ZachariaJAH gedenkts nooit een psalm of lofzang zo vol van goedheid en heerlijkheid voor het volk van IsraŽlstrijder van God toon gegeven als nu over zijn geestgevulde lippen komt, nu zijn tong weer geluiden kon voortbrengen. Eerst, net als een echte priester, leidt hij het hart van zijn toehoorders naar het aanbidden van JAHWEH. Dan keert hij zich tot zijn eigen kind en geeft hij een beeld van zijn missie. Hij begint met een lofuiting aan de MessiasGezalfde, nog ongeboren, Die, ook al komt Hij na JohannesJAH is genadig, vůůr Hem was. Dit is erg mooi en toont de aanraking van de goddelijke Geest. Alleen menselijke kennis en toewijding zou er nooit toe hebben geleid dat hij een jubelzang van lof opschreef ter ere van zijn zoon, de grootste van alle profeten. Maar de morele grootheid van JohannesJAH is genadig wordt het duidelijkst onthuld in zijn voortdurend melding van zelfverloochening. "Ik moet minder worden" was zijn aanhoudende claim voor zichzelf. En hier zien we zijn vader voor hem, voor een ogenblik zijn grote zoon vergetend, om de lof te vieren van zijn zoons grotere Heer.

De natie IsraŽlstrijder van God staat hem voortdurend voor ogen in deze Psalm. De Heer is de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van IsraŽlstrijder van God. De verlossing is voor hetzelfde volk. De redding is nationaal, opkomend uit het huis van Davidgeliefde. Het is van hun vijanden, de Romekrachtinen, die hen met strenge hand regeren, en die zich zelfs bemoeien met hun godsdienst. Zijn hoogste hoop, als priester, is zonder vrees dienst te betonen aan JAHWEH, in goedaardigheid en rechtvaardigheid, al zijn dagen (vers75). Dat was het ergste kenmerk van de Romekrachtinse overheersing. De aanbidding van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in de tempel was altijd in gevaar om onderbroken of gestopt te worden. Nu begint hij het dagen van en dag te zien waarin zijn aanbidding zonder vrees zal zijn en vrij van vreemde overheersing. De hogepriester werd voortdurend vervangen door een andere, die meer in de gunst lag van de heersende macht.


68 "Gezegend zij de Heer, de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van °IsraŽlstrijder van God, want Hij ziet* om en maakt* een loskoping voor Zijn °volk, Geloofd zij de HEERE, de God IsraŽls, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid! Amen, ja, amen. (SV)[Psalm 41:14]
69 en doet* een hoorn van redding overeind komen voor ons in het huis van Davidgeliefde, Zijn °jongen1), Pe. Hij heeft Zijn volke verlossing gezonden; Tsade. Hij heeft Zijn verbond in eeuwigheid geboden; Koph. Zijn Naam is heilig en vreselijk. (SV)[Psalm 111:9] - De HEERE is mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper; mijn God, mijn Rots, op Welken ik betrouw; mijn Schild, en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek. (SV)[Psalm 18:3]
70 zoals Hij spreekt* door de mond van Zijn °heilige profeten, vanaf de aion:
71 redding vanuit onze vijanden en vanuit de hand van allen die ons haten, En Hij verloste hen uit de hand des haters, en Hij bevrijdde hen van de hand des vijands. (SV)[Psalm 106:10]
72 om ontferming te doen* aan onze °vaders en Zijn heilig verbond te gedenken*, 45 En Hij dacht tot hun beste aan Zijn verbond, en het berouwde Hem naar de veelheid Zijner goedertierenheden.
46 Dies gaf Hij hun barmhartigheid voor het aangezicht van allen, die hen gevangen hadden. (SV)
[Psalm 106:45,46]

73 de eed die Hij zweerde* aan Abrahamvader van vele volken, onze °vader, En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. (SV)[Gen. 17:7]
74 van het aan ons geven* om, op onbevreesde wijze vanuit de hand van onze vijanden uitgered wordend, Hem te dienen, 16 En zeide: Ik zweer bij Mijzelven, spreekt de HEERE; daarom dat gij deze zaak gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt;
17 Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is; en uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. (SV)
[Gen. 22:16,17]

75 in rechtschapenheid en rechtvaardigheid in Zijn °zicht, al onze °dagen.
76 En jij nu, kleine jongen, zal profeet van de Hoogste genoemd worden. Want jij zal voor uitgaan in het zicht van de Heer om Zijn wegen gereed* te maken, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

76

ZachariaJAH gedenkts is niet langer ongelovig. De aankondiging door de boodschapper van JohannesJAH is genadigí bediening wordt herhaald in zijn beschrijving van zijn zoons missie. Het is in het oosten de gewoonte de wegen voor te bereiden voor de passage van een grote potentaat. Zijn meest vertrouwde dienaar gaat voor hem uit om te zien of de weg is gerepareerd. Zo ook werd JohannesJAH is genadig gezonden om hun harten voor te bereiden voor de Profeet van de Allerhoogste. Hij was de grootste van alle profeten voor de komst van de MessiasGezalfde.


77 om aan Zijn °volk kennis te geven* van redding in het laten gaan van hun zonden,
78 vanwege de innerlijke gevoelens van ontferming van onze Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, in welke de Dageraad vanuit de hoogte naar ons omziet*,
79 om tevoorschijn te komen* voor die in de duisternis en de schaduw van de dood zitten, om onze voeten te richten* tot in de weg van vrede." Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen. (SV)[Jes. 9:1] -
80 De kleine jongen nu groeit op en werd krachtig gemaakt* in de geest en hij was in de woestijnen tot de dag van zijn aanwijzing aan °IsraŽlstrijder van God. En het Kindeken wies op, en werd gesterkt in den geest, en vervuld met wijsheid; en de genade Gods was over Hem. (SV)[Luc. 2:40] - In deze įdagen nu kwam Johannes de Doper aan, verkondigend in de woestijn van įJudea, (SW)[Matt. 3:1]


1) Jongen, als in knecht.Terug naar de index.
Naar Lucas 2
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.