Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Lucas
Hoofdstuk 23

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En heel hun °menigte opstaand* leidden zij Hem naar °Pilatusmet een speer. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1-5

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 27:1-14; Markuseen verdediging 15:2-5; JohannesJAH is genadig 18:28-38.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De beproeving krijgt nu een ander karakter. Ze verandert van de religieuze naar de politieke fase. Het zou totaal nutteloos zijn de bevindingen van het Sanhedrinraadsvergadering voor Pilatusmet een speer te brengen, want hij moest niet bij hun religieuze twisten betrokken worden, zolang ze niet de staat aangingen. Daarom passen ze de aanklacht overeenkomstig aan.


2 En zij beginnen* Hem te beschuldigen, zeggend: "Wij vonden deze man, onze °natie verdraaiend en verhinderend belastingen te geven* aan de keizer en van zichzelf zeggend ChristusGezalfde te zijn*, een koning." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 22:17-21; Handelingen 17:7.


3 °Pilatusmet een speer nu stelt* Hem een vraag, zeggend: "Bent u de koning van de Joden?" Hem nu antwoordend zei Hij met nadruk: "U zegt het!" Ik geef opdracht aan jou in het zicht van °God, Die het al levend maakt, en van Jezus Christus, Die het getuigenis geeft aan Pontius Pilatus, de goede belijdenis,(SW)[1Tim. 6:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Voor ons schijnt het antwoord van de Heer aan Pilatusmet een speer een bekentenis te zijn van de aanklacht dat Hij een koning was, en dientengevolge een rivaal van Caesarkeizer. Maar de gang van denken zit hem in de nadruk. In het verslag van JohannesJAH is genadig is er een meer complete discussie, waarin de Heer het aan Pilatusmet een speer duidelijk maakt dat, op dat moment, Hij Zijn aanspraken niet doordrukte. "Jullie [niet Ik] zeggen het," wijst er op dat de beschuldiging voorkomt uit het verlangen van Zijn vijanden om het zo te hebben, en niet uit enig bewijs dat ze kunnen leveren. Zo begreep Pilatusmet een speer het en zei de Joden kortaf dat, als er al iemand fout zat, zij het waren, en niet hun Gevangene.


4 °Pilatusmet een speer nu zei tot de hogepriesters en de scharen: "Ik vind in deze °mens geen enkele oorzaak." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Vergelijk met Handelingen 3:14-15.


5 Dezen nu drongen aan, zeggend: "Hij hitst het volk op, onderwijzend doorheen heel °Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde, en beginnend* vanaf °Galileakring tot hier."
6 Pilatusmet een speer nu, over Galilea kring horend*, stelt* een vraag of de mens Galileeër is. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Ze hoopten, door Galileakring te noemen, de wrok van de landvoogd op te roepen, want het was algemeen bekend dat hij en Herodeszoon van Heros - held of afgod, de tetrarch van Galileakring, vijanden waren. Maar Pilatusmet een speer wist dat Herodeszoon van Heros - held of afgod goed op de hoogte was met de religieuze twisten van de Joden en mogelijk in staat zou zijn de echte oorzaak te vinden van hun wrok. Daarom zendt hij Hem naar de Idumeeër.


7 En beseffend dat Hij vanuit de autoriteit van Herodeszoon van Heros - held of afgod is, zendt* hij Hem op naar Herodeszoon van Heros - held of afgod toe, die in deze °dagen ook in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter was. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Vergelijk met 3:1,2.


8 °Herodeszoon van Heros - held of afgod nu, °JezusJAH redt waarnemend, verheugde zich heel erg, want hij wilde al vanuit aanzienlijke tijden Hem waar te nemen, vanwege het vele dat hij aangaande Hem hoorde. En hij hoopte enig teken, door Hem gebeurend, waar te nemen. Herodes nu zei: "Ik heb Johannes onthoofd. Wie nu is deze aangaande wie ik zulke dingen hoor?" En hij zocht Hem waar te nemen. (SW)[Luc. 9:9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Vergelijk met 9:9.

Herodeszoon van Heros - held of afgod raakte, na het onthoofden van JohannesJAH is genadig de Doper, zeer geïnteresseerd in deze nieuwe Profeet, die meer dan JohannesJAH is genadig’ plaats innam. Hij had Hem nooit ontmoet. Aangezien de Heer niet uit Galileakring kwam, maar uit BetlehemBroodhuis in Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde, had Herodeszoon van Heros - held of afgod over Zijn zaak geen rechtsgezag. Zijn vader, Herodeszoon van Heros - held of afgod de Grote, had inderdaad gezag over Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde, en gebruikte zijn macht om de babies van BetlehemBroodhuis te vermoorden, om zo Zijn vernietiging zeker te stellen. Ze waren een bloedig ras, en met goddelijke waardigheid weigert ChristusGezalfde tot de hooghartige Herodeszoon van Heros - held of afgod te spreken. Maar zelfs hij kon geen grond vinden voor de beschuldigingen van Zijn vijanden.


9 En hij stelde Hem met aanzienlijke woorden vragen, maar Hij antwoordt* hem echter niets.
10 De hogepriesters nu en de schriftgeleerden stonden erbij, Hem op energieke wijze beschuldigend.
11 °Herodeszoon van Heros - held of afgod nu, samen met zijn °legers, minachtte* Hem en * Hem. Hem omhullend met schitterende kleding, zendt* hij Hem terug naar Pilatusmet een speer. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Vergelijk met Jesajaheil is JAH 53:3.


12 En bovendien werden °Herodeszoon van Heros - held of afgod en °Pilatusmet een speer vrienden met elkaar in deze °dag, want zij waren tevoren in vijandschap met elkaar. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Vergelijk met Handelingen 4:25-28.


13 Pilatusmet een speer nu, de hogepriesters en de oversten en het volk bijeen roepend*, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13-17

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 27:15-19; Markuseen verdediging 15:6-10; JohannesJAH is genadig 18:38-39; 19.4; Handelingen 13:28.


14 zei tot hen: "Jullie brengen* deze °mens naar mij toe als iemand die het volk afkeert. En neem waar, ik, hem in het zicht van jullie vragend onderzoekend*, vond in deze °mens geen enkele oorzaak van wat jullie tegen hem beschuldigen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Elke burgerlijke aanklacht tegen de Heer werd als vals bevonden. Zijn lange verblijf in Galileakring en de wonderen die Hij had verricht werden aan Herodeszoon van Heros - held of afgod gerapporteerd, maar hij was over geen enkele verstoring geïnformeerd, hoewel de Romekrachtinse regering voortdurend in staat van alarm was om iedere opstand in het begin de kop in te drukken. Bar-Abbaszoon van (die bekende?) vader had juist dat jaar iemand onthoofd. De religieuze leiders waren niet al te loyaal aan Romekracht en iedere aanklacht van hun kant, tenzij zeer goed onderbouwd, werd met grote achterdocht bekeken.

De totale hypocrisie van de gehele gang van zaken komt tot een climax in hun verzoek om de vrijlating van Bar-Abbaszoon van (die bekende?) vader. Hij was in feite schuldig aan de aanklacht die tegen de Heer werd ingebracht, met het toegevoegde onderscheid dat hij een moord had begaan (terwijl de Heer de doden had opgewekt!). Toch wilden zij hem vrijlaten! Maar de Heer, Die niet schuldig was, moest gekruisigd worden! We kunnen niet anders dan hierin twee illustraties te zien van de heerlijke redding die uit de moord op de Rechtvaardige voortkomt. Hij leed, de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, zodat Hij ze naar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kon brengen. Indien ChristusGezalfde vrijgelaten zou zijn, dan zou Bar-Abbaszoon van (die bekende?) vader zijn geëxecuteerd, zoals hij verdiende. Hij is een type van de massa van ongelovigen, die zonder geloof gered worden, bij de voleinding.


15 Maar ook Herodeszoon van Heros - held of afgod niet, want hij zendt* hem naar ons terug. En neem waar, niets de dood waardig is door hem verricht.
16 Hem dan disciplinerend* zal ik hem vrijlaten."
17 Hij had echter de noodzaak, overeenkomstig het feest, één vrij te laten.
18 Zij nu gilden massaal, zeggend: "Neem deze weg en laat voor ons °Barabbaszoon van (die bekende?) vader vrij!" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18-23

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 27:20-23; Markuseen verdediging 15:11-14; JohannesJAH is genadig 18:40.


19 Deze was in de cel geworpen geworden vanwege een zeker oproer dat in de stad gebeurde en moord.
20 En weer roept* °Pilatusmet een speer tot hen, omdat hij °JezusJAH redt wilde vrijlaten*.
21 Zij nu riepen terug, zeggend: "Kruisig, kruisig hem!"
22 En voor de derde maal zei hij tot hen: "Want wat voor kwaad doet* deze man? Ik vond in hem geen enkele oorzaak voor zijn dood! Hem dan disciplinerend* zal ik hem vrijlaten." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

De daad van Pilatusmet een speer bij het kruisigen van ChristusGezalfde, is niets vergeleken met de schuld van de religieuze leiders van de Joden. Zij hadden de woorden van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker die de komst van de Gezegende voorzegden. Pilatusmet een speer kan heel goed nooit van de MessiasGezalfde hebben gehoord. Zij hadden het licht van een heilige en rechtvaardige wet. Toch was de Romekrachtinse heerser, met weinig meer dan een instinctief gevoel voor recht (want er was geen wetsregel bij betrokken), veel rechtvaardiger. Drie maal doet hij verslag dat hij geen enkele fout kan vinden die de dood waard is. Zijn echte zwakte lag in de vorm van regeren. Pilatusmet een speer ambt was, tot op zekere hoogte, afhankelijk van het zich richten naar het volk. Ze stonden altijd klaar om hun heersers te beschuldigen van ontrouw aan Caesarkeizer, als die niet hun zin deden.


23 Dezen nu drongen met grote stemmen voortdurend aan, verzoekend dat Hij gekruisigd* zou worden; en hun °stemmen en die van de hogepriesters kregen de overhand.
24 Pilatusmet een speer nu beslist* dat hun °verzoek zal gebeuren. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24-25

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 27: 24-26; Markuseen verdediging 15:15; JohannesJAH is genadig 19:16.


25 En hij laat* degene vrij die in de cel was geworpen vanwege oproer en moord, die zij verzochten. °JezusJAH redt echter levert* hij over aan hun °wil.
26 En als zij Hem wegleidden, een zekere Simongehoord (heeft JAH), een Cyreneruit Cyrene, een stad in Lybië, komend vanaf het veld, vastpakkend, leggen* zij hem op het kruis te brengen achter °JezusJAH redt. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

26

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 27:32; markus 15:21; JohannesJAH is genadig 19:17.

Simongehoord (heeft JAH) is het type van hen die Hem volgen, Zijn kruis dragend.

De traditie heeft geprobeerd het kruis te omgeven met een valse zinsbegoocheling door het kruisvormig te maken, in plaats van een enkele, rechtopstaande paal. Het woord "kruis" zelf is zo ingebakken geraakt in de harten van de heiligen, dat het wreed zou zijn het er uit weg te scheuren. Maar zij die geestelijk zijn willen de grote waarheid erkennen dat de kruisiging ontworpen was om de diepten van schande en schande te peilen, en iedere poging om het te verfraaien leidt alleen maar af van de echte morele heerlijkheid.


27 En Hem volgde een talrijke menigte van het volk en van vrouwen die heftig treurden en over Hem weeklaagden.
28 Zich nu naar hen toe kerend, zei °JezusJAH redt: "Dochters van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, huilt toch niet over Mij, huilt evenwel over jullie zelf en over jullie °kinderen! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

Te midden van Zijn lijden vergat Hij niet het lot van dat ongelukkige volk, dat het zaad zaaide van ontelbaar verdriet, toen zij hun MessiasGezalfde kruisigden. Het is mogelijk dat het merendeel van de vrouwen en kinderen die toen leefden, stierven door het geweld in de Joodse oorlogen en het beleg van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter.


29 Want neem waar, er komen dagen waarin zij zullen uitspreken: 'Gelukkig zijn de sterielen en de buikholten die niet baren* en borsten die niet voeden*.' Laat dan die in °Judea zijn vluchten tot in de bergen en laat hen die in haar °midden zijn uit het gebied weggaan, en laat die in de landstreek zijn toch niet in haar binnengaan. (SW)[Luc. 21:23]
30 Dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: 'Valt op ons!' en tot de heuvels: 'Bedekt ons!' 6 Ook zal het naar Assur gehaald worden, een erkenningsgeschenk voor koning Jareb. Efraïm zal schaamte nemen en Israël zal beschaamd staan vanwege zijn beraadslaging. (SW)[Hosea 10:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

30

Vergelijk met Jesajaheil is JAH 2:19; Hoseahulp (van JAH) 10:8; Openbaringen 6:16.


31 Want indien zij deze dingen doen in het vochtige hout, wat zal gebeuren in het dorre?"
32 En twee andere misdadigers werden geleid, samen met Hem, om uit de weg geruimd* te worden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

32

Vergelijk met Jesajaheil is JAH 53:12.

Deze twee misdadigers moeten niet worden verward met de twee rovers die later gekruisigd werden.


33 En als zij op de plaats kwamen die Schedel wordt genoemd, kruisigen* zij Hem daar en de misdadigers, die, inderdaad, aan de linkerkant en die aaneig. vanuit de rechterkant. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

33-38

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 27:33-43; Markuseen verdediging 15:22-32; JohannesJAH is genadig 19:17-24; Psalmen 22:16-18.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

33

Er is geen goede reden voor het gebruik van het Latijnse equivalent "Calvary", Het Grieks is het gebruikelijke woord voor "schedel," vanwaar we "cranium" afleiden. Het was zonder twijfel zo genoemd vanwege een gelijkenis met de menselijke schedel.


34 °JezusJAH redt nu zei: "Vader, laat gaan aan hen, want zij hebben niet waargenomen wat zij doen." En Zijn °bovenkleding verdelend, wierpen zij het lot. 12 Daarom zal Ik tot Hem opdelen onder de velen en met aanzienlijken zal Hij buit opdelen, omdat Hij Zijn ziel tot de dood leeggiet. En Hij wordt geteld met overtreders en Hij draagt de zonde van velen en voor de overtreders doet Hij voorspraak. (SW)[Psalm 22:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

34

Hoewel een paar belangrijke handschriften dit weglaten, deze eerste opgetekende woorden van onze Heer aan het kruis, is er geen aanneembare reden om te twijfelen dat het echt is. Wanneer we overwegen hoe onwaarschijnlijk het is dat welke man dan ook zo’n mededogen kon tonen of zelfs zo’n genadevolle gedachte kon bedenken, worden we gedwongen de inspiratie er van toe te geven. Het antwoord er op is te vinden in de hernieuwde verkondiging van vergeving, na Zijn hemelvaart, door de apostelen die Hij had uitgekozen. Dit is de zonde tegen de Zoon van de Mensheid, die werd vergeven. De zonde tegen de Heilige Geest, de verwerping van de bediening van de apostelen, kon voor de aion niet vergeven worden. Daarom werd de natie terzijde geworpen, en dat zijn ze vandaag nog.


35 En het volk stond erbij, aanschouwend. En ook de oversten hoonden samen met hen, zeggend: "Anderen redt* hij. Laat hem zichzelf redden, indien deze de ChristusGezalfde van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is, de Uitgekozene!" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

35-37

Vergelijk met Psalmen 22:6-8.


36 En ook de soldaten bespotten* Hem, naar Hem toe komend, Hem zure wijn aanbiedend, 21 En in mijn maaltijd geven zij mij vergif en voor mijn dorst doen zij mij azijn drinken.(SW)[Psalm 69:21]
37 en zeggend: "Indien u de koning van de Joden bent, red uzelf!"
38 Er was nu ook een inscriptie opgeschreven zijnde boven Hem, in Griekse en in Romeinse en in Hebreeuwse letters: "Deze is de koning van de Joden."
39 En één van de gehangen wordende misdadigers lasterde Hem, zeggend: "Bent u niet de ChristusGezalfde? Red uzelf en ons!" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

39-43

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 27:44; Markuseen verdediging 15:32.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

39

Alleen in het verslag van Lukaslichtgevend lezen we van deze twee misdadigers. Mattheüsgeschenk van JAH en Markuseen verdediging spreken over twee anderen, die later gekruisigd werden, die rovers waren. Er waren geen "dieven," tenzij de misdadigers schuldig waren aan deze misdaad. De berouwvolle misdadiger sprak eerst niet tot de Heer, zoals gewoonlijk wordt verondersteld. Hij begint met het berispen van zijn metgezel en bevestigt de rechtvaardigheid van zijn lot, en rechtvaardigt dan de Lijder aan zijn zijde. Hij onthult zijn geloof in ChristusGezalfde door zijn beroep om herinnerd te worden in het koninkrijk.


40 Maar antwoordend, hem vermanend, zei de andere met nadruk: "Vrees jij °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zelfs niet, terwijl jij in het zelfde oordeel bent?
41 En wij inderdaad op rechtvaardige wijze, want waardig krijgen wij terug van de dingen die wij verrichten*, maar deze verrichtte* niets onbehoorlijks."
42 En hij zei tot °JezusJAH redt: "Gedenk mij Heer, wanneer U ook maar in Uw °koninkrijk zal komen." Amen! Ik zeg tot jullie dat er sommigen zijn van de hier staanden, die niet de dood zullen smaken, totdat zij de Zoon van de mens zullen waarnemen, komend in Zijn °koninkrijk (SW)[Matt. 16:28] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

42

Vergelijk met Psalmen 106:4-8.


43 En °JezusJAH redt zei tot hem: "Amen! Tot jou zeg Ik vandaag1), jij zal met Mij in het Paradijs zijn!" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

43

Omdat dit vers het middelpunt is geweest van zoveel geschillen, hebben we het goed geacht het zo letterlijk mogelijk weer te geven, hoewel het resultaat in het Engels ietwat hoogdravend is.

"Paradijs" is het Perzische woord voor park. Het wordt in de Septuagint gebruikt voor de hof van Eden, en elders voor de toekomstige, vernieuwde aarde in het koninkrijk. De Heer zal niet in Zijn koninkrijk komen tot na de grote oordelen die vooraf gaan aan de dag van de Heer (Openb. 11:15). De Heer verzekerde de misdadiger dat zijn verzoek ingewilligd zal worden, en dat zijn huidige lijden verwisseld zal worden voor de vreugden van die dag.


44 En het was reeds ongeveer het zesde uur en er kwam° duisternis over heel het land tot het negende uur, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

44-46

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 27:45-53; Markuseen verdediging 15:33-38.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

44

De fysieke duisternis was slechts een teken van de geestelijke droefheid die het grote Offer inpakte doordat Hij door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker werd verlaten toen Hij het zondoffer werd. Niet alleen waren Zijn vijanden tegen Hem, maar ook Zijn vrienden lieten Hem in de steek, en het meest vreselijke en onverklaarbare van alles was dat Zijn vader Zich van Hem afwendde, ziende dat Hij de plaats innam van de vloek en de zonden van de wereld droeg.


45 doordat de zon wegvalt. En het gordijn van de tempel wordt middendoor gespleten*. 9 En het zal zijn in die dag, zegt mijn Heer JAHWEH met nadruk, dat Ik de zon breng1) in het middaguur en Ik het land donker maak in de dag van licht. (SW)[Amos 8:9] - 31 En jij maakt een gordijn van blauw en purper en herhaald gedompeld karmozijn en glanzend batist dat getwijnd is. Met het handwerk van een ontwerper zal men haar cherubim maken. 32 En jij geeft het aan vier kolommen van acaciahout, die overtrokken zijn met goud, hun haken van goud, op vier voetstukken van zilver. 33 En jij hangt het gordijn onder de schakels. En jij brengt daarheen, vanaf de binnenkant tot het gordijn, de kist van het getuigenis. En het gordijn maakt voor jullie scheiding tussen de heilige plaats en tussen de heiligheid van de heiligheden. (SW)[Ex. 26:31-33] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

45

Het scheuren van het gordijn van de tempel gaf aan dat de weg naar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers aanwezigheid nu open was. Tot dan toe had Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Zich verborgen achter Zijn vlees, nu werd Hij er door onthuld.


46 En luid roepend*, met grote stem, zei °JezusJAH redt: "Vader, tot in Uw handen zet Ik Mijn °geest voor." Dit nu zeggend, blaast* Hij de laatste adem uit. 5 Aan Uw hand vertrouw ik mijn geest toe. U kocht mij vrij, JAHWEH, El van betrouwbaarheid. (SW)[Psalm 31:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

46

Vergelijk met JohannesJAH is genadig 19:28-30; Psalmen 31.5.

De Geest van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker keerde terug naar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (Pred. 12.7), Zijn ziel ging naar het ongeziene (Hand. 2.27), maar Zijn lichaam werd niet teruggegeven aan de grond (Gen. 3:9). Zijn opstanding bestond uit het terugkeren van Zijn Geest naar het lichaam, en dientengevolge de terugkeer van het bewustzijn, of ziel.


47 En de hoofdman over honderd, het gebeuren waarnemend, verheerlijkte °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, zeggend: "Werkelijk, deze °mens was rechtvaardig." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

47-49

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 27:54-56; Markuseen verdediging 15:39-41.


48 En al de scharen, samen erbij komend voor dit °schouwspel, de dingen die gebeuren aanschouwend*, keerden terug, de borstkassen slaande. De tol-incasseerder nu, veraf staande, wilde zelfs niet de ogen opheffen tot in de hemel, maar hij sloeg zijn °borstkas, zeggend: '°God, word voor mij, de zondaar, tot een beschutting.' (SW)[Luc. 18:13]
49 En alle °bekenden van Hem, ook de vrouwen die Hem samen volgden vanaf °Galileakring, stonden vanaf veraf, deze dingen ziende. 12 En die mijn ziel zoeken spannen valstrikken en die mijn kwaad ernstig zoeken spreken van onheil. En de hele dag mompelen zij bedrog. (SW)[Psalm 38:12] - En enige vrouwen, die genezen waren geworden van boze geesten en ziekten, Maria, die Magdalena wordt genoemd, uit wie zeven demonen uitgegaan waren, (SW)[Luc. 8:2]
50 En neem waar, een man met de naam JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind), raadsman zijnde en een goed en rechtvaardig man, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

50-53

Zo werden de woorden van Jesajaheil is JAH vervuld. Hij had begraven moeten worden in de plaats die aan criminelen was toegewezen. Maar Zijn werk was gedaan, Zijn schande was voorbij, dus werd Hij begraven bij de rijken (Jes. 53:9)

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

50-54

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 27:57-60; Markuseen verdediging 15:42-46; JohannesJAH is genadig 19:38-42.


51 (deze had niet ingestemd met hun °raad en °handelen), vanaf Arimateahoogte, een stad van de Joden,en die ook uitzag naar het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, 25 En neem waar, er was een mens in Jeruzalem, wiens naam is Simeon, en deze °mens is rechtvaardig en toegewijd, uitziende naar de bemoediging van °Israël. En heilige geest was op hem. ... 38 En in het zelfde uur, er bij staande, beaamde zij in een reactie tot °God en zij sprak aangaande Hem tot allen die uitzien naar de loskoping in Jeruzalem.(SW)[Luc. 2:25,38]
52 deze, naar Pilatusmet een speer toe komend, verzoekt* het lichaam van °JezusJAH redt.
53 En het er af halend, wikkelt* hij het in een linnen wikkeldoek en hij plaatst* Hem in een uit de rots gehouwen graftombe, waarin tot nu toe nog niemand lag. zeggend: "Ga tot in het tegenoverliggend dorp, waarin jullie, binnengaand, een veulen zullen vinden, vastgebonden zijnde, waarop nog nooit iemand van de mensen is gaan zitten en leid hem, losmakend, (SW)[Luc. 19:30]
54 En het was de dag van voorbereiding en de sabbat begon te lichten.
55 En achterna lopend* slaan* de vrouwen, die met Hem vanuit °Galileakring meegekomen waren, het grafgewelf gade en hoe Zijn °lichaam werd geplaatst*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

55

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 27:61; Markuseen verdediging 15:47.


56 En terugkerend* maken zij specerijen en zalf-olies gereed*. En tijdens de sabbat houden* zij zich inderdaad rustig, overeenkomstig het voorschrift.


1) "Tot jou zeg Ik vandaag..." Deze vertaling wordt ondersteund door de Hebreeuwse tekst van Deuteronomium 30:18, waar staat: "ik zeg jullie vandaag..."Terug naar de index.
Naar Lucas 24
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.