Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Lucas
Hoofdstuk 3

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 In het vijftiende jaar nu van de regering van Tiberiusvan de Tiber (als god-rivier) Caesarkeizer, toen Pontiusvan de zee Pilatusmet een speer gouverneur was over °Judeade landstreek waar de stam van Juda woonde en Herodeszoon van heros - held of afgod viervorst over Galileakring was, en Filippuspaardenvriend, zijn broer, viervorst was in °Iturealandstreek in noord-oost Kanaän en van de landstreek Trachonitriseen gebied ten oosten van de Jordaan; betekenis: rotsachtige bodem, en Lysaniasdie het verdriet verdrijft viervorst was van °Abilenevernoemd naar Abila, de hoofdstad van Dekapolis - gebied ten noord-oosten van Damascus, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Dit is de meest precieze chronologische notitie in de Schrift. Toch komen, zelfs zo, de verschillende chronologieën slechts gedeeltelijk overeen, omdat door het uitbeelden van jaren in getallen, geen rekening wordt gehouden met overlapping. Aannemend dat JohannesJAH is genadig de Doper, naar de gewoonte, zijn bediening begon rond zijn dertigste jaar, zou de leeftijd van onze Heer op dat moment zes maanden jonger geweest moeten zijn, ofwel negen en twintig en een half. Dit maakt het vijftiende jaar van Tiberiusvan de Tiber (als god-rivier) en het negen en twintigste jaar van onze Heer voor de duur van meer dan een half jaar hetzelfde. Naar Romekrachtinse rekening was het eerste jaar van Tiberiusvan de Tiber (als god-rivier) mogelijk 765, twee jaren voor de dood van Augustusverheven in 767. Dit zou het vijftiende jaar van Tiberiusvan de Tiber (als god-rivier) 780 A.U.C. Pilatusmet een speer was stadhouder van 779 tot 789. Herodeszoon van heros - held of afgod, viervorst van Galileakring, was aan de macht van 750 to 792, en zijn broer Filippuspaardenvriend vervolgde tot zijn dood in 786.


2 onder de hogepriesters Annasnederig en Kajafasals bevallig, kwam een uitspraak van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker op JohannesJAH is genadig, de zoon van ZachariaJAH gedenkts, in de woestijn. De kleine jongen nu groeit op en werd krachtig gemaakt in de geest en hij was in de woestijnen tot de dag van zijn aanwijzing aan Israël. (SW)[Luc. 1:80] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2-11

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 3:1-10; Markuseen verdediging 1:2-5; JohannesJAH is genadig 1:6-8, 19-23.


3 En hij kwam tot in heel de omliggende streek van de Jordaande afdalende, een doop proclamerend van bezinning, tot in het laten gaan van zonden, Het van tevoren proclameren van Johannes, vóór het gezicht van Zijn entree, was de doop tot bezinning aan al het volk van Israël.(SW)[Hand. 13:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Op dit moment had JohannesJAH is genadig zijn volwassenheid bereikt en had hij, volgens de wet (Num. 18:8-24), het recht op de gemakkelijke, comfortabele en eerbare loopbaan van een priester, één week per vier en twintig weken dienend in de tempeldienst, gekleed in de heilige kledij, gevoed aan het altaar en ondersteund door de tienden van het volk. Hij, echter, verliet de vormen en ceremonieën van goddelijke aanbidding voor de vitale functies waarin het priesterschap had gefaald. Zij zouden het volk tot bekering moeten brengen en hen voorbereiden op de MessiasGezalfde. In plaats daarvan zien we hen als zijn hardnekkigste tegenstanders.

JohannesJAH is genadig’ werk was het pad glad te maken voor de komende ChristusGezalfde. In een buitengewoon serieuze zin was het geen succes. Hoewel hij veel discipelen maakte en menigten doopte, was het pad toen ChristusGezalfde kwam verre van glad. Zijn weg was erg ruw.

JohannesJAH is genadigevangeliegoede bericht was in de kern er een van werken. Hij keek uit naar vrucht. Toen hem werd gevraagd "Wat zullen wij doen?" drong hij er bij hen niet op aan te geloven, maar adviseerde hij hen over hun gedrag. Hij richtte zich op een hervorming in de natie, gelijk aan wat door de profeten was gevraagd, die vóór hem waren gekomen. Hij had geen illusies over het gevolg van zijn dopen. Indien het niet vergezeld ging met een hartgevoelde bekering, zou het nutteloos zijn. Hij had geen probleem met hen tot de doop te brengen, maar hij was furieus in zijn aanklacht tegen hen die het wensten zonder hun levens in overeenstemming te brengen met het geestelijk strekking er van. De reiniging van de waterdoop is uiterlijk en ceremonieel; de zuivering die hij wenste teweeg te brengen was innerlijk en geestelijk.


4 zoals het is geschreven in het boek van woorden van Jesajaheil is JAH, de profeet, zeggende: "De stem van een om hulp roepende in de woestijn: Maakt de weg gereed van de Heer! Maakt Zijn paden recht!
5 Elk ravijn zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal verlaagd worden. En de kromme dingen zullen tot in rechte zijn en de ruwe dingen tot in effen wegen. 3 Een stem van een roepende in de wildernis: Maakm de weg van JAHWEH vlak, maakm in de rotswoestijn de hoofdweg recht voor onze Elohim. 4 Elk ravijn zal opgeheven worden en elke berg en heuvel zal verlaagd worden. En het kromme zal recht worden en de knobbelige plaatsen tot dal. (SW)[Jes. 40:3,4]
6 En alle vlees zal het redden van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zien." 10 JAHWEH ontbloot de arm van Zijn heiligheid voor de ogen van al de naties en alle limieten van de aarde zien de redding van onze Elohim. (SW)[Jes. 52:10]
7 Hij dan zei tot de scharen, uitgaand om door hem gedoopt* te worden: "Voortbrengsels van gifslangen! Wie geeft* aan jullie te kennen te vluchten vanaf de op het punt staande boosheid? Voortbrengsels van slangen, hoe kunnen jullie goede dingen spreken, boosaardig zijnde, want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. (SW)[Matt. 12:34] - Slangen! Voortbrengsels van adders! Hoe zullen jullie vluchten van de beoordeling van °Gehenna? (SW)[Matt. 23:33]
8 Maakt dan vruchten, waardig aan de bezinning! En jullie zouden toch niet moeten beginnen onder julliezelf te zeggen: 'Wij hebben °Abrahamvader van vele volken als vader.' Want ik zeg jullie dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker vanuit deze °stenen kinderen voor °Abrahamvader van vele volken kan wekken*. Zij antwoordden en zeiden tot Hem: "Onze °vader is Abraham!" °Jezus zei tot hen: "Indien jullie kinderen van °Abraham zijn, deden jullie ooit de werken van °Abraham. (SW)[Joh. 8:39]
9 Reeds nu ook ligt de hakbijl aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen ideale vrucht maakt wordt omgehakt en wordt tot in vuur geworpen." Iedere boom die niet goede vruchten maakt wordt omgehakt en wordt tot in het vuur geworpen. (SW)[Matt. 7:19]
10 En de scharen stelden hem een vraag, zeggend: "Wat zouden wij dan doen?" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Het gebrek aan liefde onder het volk schijnt geleid te hebben tot onwettige zelfzucht. Voor de armen werd niet gezorgd. Daarom roept hij hen op een mate van dat gebod waar te namen dat hen gebood hun naaste net zo lief te hebben als zichzelf.


11 Hij nu, antwoordend, zei tot hen: "Wie twee onderklederen heeft, laat hem meegeven aan die niet heeft en die spijzen heeft, laat hem evenzo doen!"
12 Nu kwamen ook tol-incasseerders om gedoopt* te worden en zij zeiden tot hem: "Leraar, wat zouden wij doen?" En heel het volk, en de tol-incasseerders, horend, rechtvaardigen °God, gedoopt wordend met de doop van Johannes.(SW)[Luc. 7:29] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12


13 Hij nu zei tot hen: "Handelt niets meer naast het aan jullie voorgeschreven zijnde!"
14 En ook die soldaat zijn, nu, stelden hem een vraag, zeggend: "Wat zouden ook wij doen?" En hij zei tot hen: "Jullie zouden niemand moeten intimideren. Jullie zouden ook niet moeten afpersen en weest tevreden met jullie °rantsoenen." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

De soldaten trokken voordeel van hun positie door met kracht of chantage geld af te persen; zo kwelden zij het volk.


15 Het volk nu, verwachtend en allen in hun °harten redenerend aangaande JohannesJAH is genadig, of hij toch niet de ChristusGezalfde moge zijn, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15-18

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 3:11,12; Markuseen verdediging 1:7,8; JohannesJAH is genadig 1:15.26,27, 30-34.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

JohannesJAH is genadig was een trouwe voorloper, die weigerde de eer te ontvangen die bij zijn Meester hoorde. Hij schijnt er vaak op gestaan te hebben te zeggen dat hij niet de ChristusGezalfde was. Het verschil tussen hen werd uitgedrukt in de twee dopen, de zijne in water, en die in heilige Geest en met vuur. Water slaagde er niet in het ware van het valse te scheiden. Maar geest maakt ze duidelijk. De Heer Zelf doopte nooit in water, maar liet dat over aan Zijn discipelen. Maar Hij doopte pas in geest na Zijn hemelvaart.


16 antwoordt* °JohannesJAH is genadig, tot allen zeggend: "Inderdaad, ik doop jullie in water, maar de Sterkere dan mij komt, van Wie ik niet toereikend ben de riem van Zijn °schoeisels los te maken*. Hij zal jullie dopen in heilige geest en in vuur, Als nu Johannes de loopbaan vervulde, zei hij: "Ik ben niet wat jullie vermoeden dat ik ben, maar neem waar, na mij komt Iemand van wie ik niet waardig ben het schoeisel van de voeten los te maken." (SW)[Hand. 13:25]
17 van Wie de wan in Zijn °hand is. En Hij zal Zijn °dorsvloer grondig reinigen en Hij zal het graan tot in Zijn °opslagplaats verzamelen. Maar het kaf zal Hij verbranden in niet uitgeblust wordend vuur."
18 Inderdaad dan ook vele andere dingen oproepend, bracht hij het volk het evangeliegoede bericht.
19 Maar °Herodeszoon van heros - held of afgod, de viervorst, die door hem werd ontmaskerd aangaande Herodiasheldin, de vrouw van Filippuspaardenvriend , zijn °broeder, en aangaande alle boosaardige dingen die °Herodeszoon van heros - held of afgod, doet*, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Vergelijk Mattheüsgeschenk van JAH 14:3-5; Markuseen verdediging 6:17,18.

Herodeszoon van heros - held of afgod’ behandeling van JohannesJAH is genadig wordt hier vervroegd ingevoegd om het verslag van JohannesJAH is genadig’ bediening af te sluiten voordat dat van zijn Meester geopend wordt.


20 voegt* ook dit toe en sluit* hij °JohannesJAH is genadig op in de cel. 3 Want °Herodes, Johannes vasthoudend, bond hem en plaatste hem in °cel, vanwege Herodias, de vrouw van Filippus, zijn °broer, 4 want Johannes zei tot hem: "Het is jou niet toegestaan haar te hebben." (SW)[Matt. 14:3,4]
21 En het gebeurde toen al het volk gedoopt* werd, dat ook JezusJAH redt gedoopt wordt en, biddend, de hemel wordt geopend*, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21-22

Vergelijk met Mattheüsgeschenk van JAH 3:13-17; Markuseen verdediging 1:9-11; JohannesJAH is genadig 1:32-34.


22 en de heilige °geest op Hem neerdaalt*, in een lichamelijke waarneming, als van een duif. En een stem vanuit de hemel gebeurt: "Jij bent Mijn °Zoon, de Geliefde. In Jou heb* Ik een welbehagen." En Johannes geeft getuigenis, zeggend: "Ik heb de geest gadegeslagen, als een duif neerdalend uit de hemel en hij blijft op Hem.(SW)[Joh. 1:32] - 2 En Hij zegt: "Neem alstublieft jouw zoon, jouw enige, die jij liefhebt, Isaäk, en ga naar het land van de Moria, en doe hem daar opgaan als opstijgoffer op één van de bergen die Ik jou zal zeggen." (SW)[Gen. 22:2]
23 En Hij, °JezusJAH redt, beginnend, was ongeveer dertig van jaren, zoon zijnde, omdat Hij werd gewettigd door JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind), de zoon van Elimijn God, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

Volwassenheid en zoonschap, net zo onderscheiden van elkaar als geboorte en minderjarigheid, werden niet bij de geboorte verkregen, maar wachtten tot het dertigste jaar. De hier gegeven genealogie houdt zich niet bezig met geboorte of verwekking, maar met zoonschap. Daarom wordt ze pas geïntroduceerd nadat Hij aangekomen is bij Zijn volle mannelijke staat, en Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Zelf Hem opeist als Zijn Zoon. De volgende stamboom is nauwelijks bedoeld om Hem te bewijzen als een afstammeling van Adam (van) rode (aarde), maar veeleer om aan te tonen dat zijn afstamming, waardoor Hij kwam in het vlees, absoluut niet in staat was de Zondeloze voort te brengen, zonder Zijn goddelijke Vader.

Deze genealogie geeft ons "Het Zaad van de vrouw" (Gen. 3.16), Die de kop van de slang zal vermorzelen. In tegenstelling tot de stamboom bij Mattheüsgeschenk van JAH, volgt deze niet de lijn van de lichamelijke mannelijke voorouders, maar de wettelijke lijn, via Mariahun opstand (??) terug naar Adam (van) rode (aarde).

ChristusGezalfde wordt eerst verkondigd als de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, daarna laat hij Hem zien als de wettelijke (niet lichamelijke) zoon van JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind). Ook JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind) is niet nakomeling van Heli, wiens zoon men zegt dat hij is, want in Mattheüsgeschenk van JAH lezen we dat hij verwekt werd door Jakobhielenlichter. Hij was daarom de schoonzoon van Heli, door zijn huwelijk met Mariahun opstand (??), Heli’s dochter. Aangezien Heli geen eigen zoon had, ging zijn lotdeel door naar de echtgenoot van zijn dochter (Num. 27:8), en daarom is JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind) de wettelijke zoon van Heli en de lichamelijke zoon van Jakobhielenlichter. [Heli. In onze vertalingen staat hier Elimijn God, maar het Hebreeuws heeft er een H voor staan]


24 van °Matthatgeschenk, van °Leviaanhanger, aanhankelijk, van °Melchimijn koning, van °Jannaibloeiend, van °JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind),
25 van °Mattatiasgeschenk van JAH, van °Amoskrachtig, van °Nahumgetroost (door JAH), van °Heslibeschermd heeft JAH, van °Naggaiglans,
26 van °Maäthij komt, van °Mattatiasgeschenk van JAH, van °Semeïnvermaard, van °Josek???, van °JodaJuda = lof,
27 van °Joanan???, van °Resahoofd, van °Zerubbabelspruit uit Babel, van °Sealtiëlik heb gevraagd aan God, van °Nerimijn licht (is JAH), [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27

De lijnen ontmoeten elkaar in Zerubbabelspruit uit Babel en Salabeschutting (is God)thiël (Matt. 1:12), kort na de gevangenschap, want de lijn van Nathan (JAH) heeft gegeven sterft uit bij Nen, zodat Jechoniahs zoon Salabeschutting (is God)thiël ook de wettelijke zoon en erfgenaam van Nen was. Van daar gaat de lijn terug naar de tweede overlevende zoon van Bathseba, de vrouw van Davidgeliefde. Van Davidgeliefde gaat het terug naar Abrahamvader van vele volken. Dit komt overeen met Mattheüsgeschenk van JAH’ genealogie.

Toen Evalevende Kaïnsmid droeg, veronderstelde zij dat hij het beloofde Zaad was en daarom zei ze: "Ik heb een man verkregen, JAHWEH." En ze noemt hem Kaïnsmid, dat is "Verkregen". Maar voordat zijn broer Abelademtocht, ijdelheid werd geboren realiseerde zij haar vergissing en noemde ze hem "Abelademtocht, ijdelheid" – ijdelheid. Het Zaad zou niet het zaad van Adam (van) rode (aarde) zijn, maar het Zaad van de vrouw. Deze les wordt opnieuw benadrukt wanneer de mannelijke lijn uitsterft met Nen en het lotdeel doorgegeven wordt, via een vrouw, aan een wettelijke zoon, en dit wordt herhaald wanneer JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind) de zoon van Heli wordt door zijn vrouw Mariahun opstand (??). Geen enkele man in de hele lijst was in staat de Ene voort te brengen Die de kop van de slang zou vermorzelen. Het is een gebroken, zondige stamboom. Daarom is het dan ook absoluut noodzakelijk dat Hij niet door een man, noch door de wil van het vlees, verwekt zou worden, maar door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en dat een maagd EmmanuëlGod met ons zou voortbrengen.


28 van °Melchimijn koning, van °Addiversiering, van °Kosamvoorspellend, van °Elmadan???, van °Erwaakzaam of ontwaakt,
29 van °JozuaJAH redt, van °Eliëzermijn God is hulp, van °JorimJAH is verheven, van °Mattatgeschenk, van °Leviaanhanger, aanhankelijk,
30 van °Simeongehoord (heeft JAH), van °Judalof, van °JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind), van °Jonam???, van °EljakimGod richt op,
31 van °Meleavolheid, van °Menna???, van °Mattattageschenk, van °Natan (JAH) heeft gegeven, van °Davidgeliefde,
32 van °IsaïJAH is, van °Obedknecht, van °Boazin hem is kracht, van °Salmonbeschutting (is God), van °Nachsontovenaar,
33 van °Amminadabmijn oom is gul, van °Admin???, van °Arniwaterbuffel, van °Chesronomsloten, van °Peresdoorbraak, van °Judalof,
34 van °Jakobhielenlichter, van °Isaäklachen, van °Abrahamvader van vele volken, van °Terachhalteplaats, van °Nachorsnorker,
35 van °Seruchineengeweven, van ° Reü vriend , van °Pelegverdeling (ook wel: aardbeving), van °Eberoverkant, van °Selachbeschutting (is God),
36 van °Kainanverworvene, van °Arpaksadvesting van de Chaldeeën, van °Semnaam, faam, van °Noachrust, van °Lamechkrijger, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

36

Aangezien deze Kainanverworvene verder niet gevonden wordt in de Hebreeuwse tekst en ook onbekend schijnt te zijn geweest bij enkele van de vroege vaders, zijn sommigen geneigd dit als een zeer vroege verbastering van de tekst te beschouwen. Maar als we het er in houden, hebben we het opmerkelijke getal, zeven en zeventig, als het volle totaal en, wanneer alle namen die ook in Mattheüsgeschenk van JAH’ genealogie te vinden zijn achterwege gelaten worden, ontdekken we drie groepen van precies twintig namen elk.


37 van °Metuselachman van de werpspies, van °Henochtoegewijd, leraar, van °Jareddienaar, van °Mahalalellof van God, van °Kainanverworvene,
38 van °Enossterfelijk, van °Setplaatsvervanger, van °Adam (van) rode (aarde), van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. 1 Adam, Seth, Enos, 2 Kenan, Mahalalel, Jered, 3 Henoch, Methusalach, Lamech, 4 Noach, Sem, Cham en Jafet. (SW)[1Kron. 1:1-4]Terug naar de index.
Naar Lucas 4
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.