Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
Mattheüs
Hoofdstuk 12

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)1 In die °periode ging* °JezusJAH redt in de sabbatten door de gezaaide velden. Zijn leerlingen nu hadden honger* en zij begonnen* aren af te plukken en te eten. Wanneer gij gaan zult in uws naasten wijngaard, zo zult gij druiven eten naar uw lust, tot uw verzadiging; maar in uw vat zult gij niets doen.
25 Wanneer gij zult gaan in uws naasten staande koren, zo zult gij de aren met uw hand afplukken; maar de sikkel zult gij aan uws naasten staande koren niet bewegen. (SV)
[Deut. 23:24,25]
[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1-8

Vergelijk met Markuseen verdediging 2:23-28; Lukaslichtgevend 6:1-5. Zie Deuteronomium 23:25.

Een van de meest opvallende punten in veel van de wonderen die door de Heer werden verricht, is het feit dat zij op de sabbat werden gedaan. Hoe anders kon Hij de grote waarheid aangeven, dat, wanneer Israëlstrijder van God genezen zal zijn van al haar kwalen, dit het grote sabbatisme zou introduceren dat er is voor het volk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker? In plaats van hen te laten struikelen, zou het Zijn claims moeten bewijzen dat Hij de MessiasGezalfde is. Bovendien: de wet van de sabbat was niet in werking in het heiligdom, en Hij was de ware tempel van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.


2 De Farizeeën echter, dit waarnemend*, zeggen* tot Hem: "Neem waar, jouw °leerlingen doen wat niet is geoorloofd te doen in de sabbat." Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; (SV)[Ex. 20:10]
3 Maar Hij zei* tot hen: "Lazen* jullie niet wat Davidgeliefde deed* toen hij honger* had en die met hem waren, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Zie Leviaanhanger, aanhankelijkticus 24:5-9; 1 Samuel 21:1-6.


4 hoe hij binnen kwam* tot in het huis van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en zij de broden van de voorplaatsing aten*, wat aan hem niet geoorloofd was te eten*, noch aan die met hem waren, maar alleen de priesters? 1 Toen kwam David te Nob, tot den priester Achimelech; en Achimelech kwam bevende David tegemoet, en hij zeide tot hem: Waarom zijt gij alleen, en geen man met u?
2 En David zeide tot den priester Achim>elech: De koning heeft mij een zaak bevolen, en zeide tot mij: Laat niemand iets van de zaak weten, om dewelke ik u gezonden heb, en die ik u geboden heb; den jongelingen nu heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven.
3 En nu wat is er onder uw hand? Geef mij vijf broden in mijn hand, of wat er gevonden wordt.
4 En de priester antwoordde David, en zeide: Er is geen gemeen brood onder mijn hand; maar er is heilig brood, wanneer zich de jongelingen slechts van de vrouwen onthouden hebben.
5 David nu antwoordde den priester, en zeide tot hem: Ja trouwens, de vrouwen zijn ons onthouden geweest gisteren en eergisteren, toen ik uitging, en de vaten der jongelingen zijn heilig; en het is enigerwijze gemeen brood, te meer dewijl heden ander in de vaten zal geheiligd worden.
6 Toen gaf de priester hem dat heilige brood, dewijl er geen brood was dan de toonbroden, die van voor het aangezicht des HEEREN weggenomen waren, dat men er warm brood leide, ten dage als dat weggenomen werd. (SV)
[1Sam. 21:1-6]
- 5 Gij zult ook meelbloem nemen, en twaalf koeken daarvan bakken; van twee tienden zal een koek zijn.
6 En gij zult ze in twee rijen leggen, zes in een rij, op de reine tafel, voor het aangezicht des HEEREN.
7 En op elke rij zult gij zuiveren wierook leggen, welke het brood ten gedenkoffer zal zijn; het is een vuuroffer den HEERE.
8 Op elken sabbatdag gedurig zal men dat voor het aangezicht des HEEREN toerichten, vanwege de kinderen Israëls, tot een eeuwig verbond.
9 En het zal voor Aaron en zijn zonen zijn, die dat in de heilige plaats zullen eten; want het is voor hem een heiligheid der heiligheden uit de vuurofferen des HEEREN, een eeuwige inzetting. (SV)
[Lev. 24:5-9]

5 Of lazen* jullie niet in de wet dat in de sabbatten de priesters in de gewijde plaats de sabbat ontheiligen en zij zonder schuld zijn? 9 Maar op den sabbatdag twee volkomen eenjarige lammeren, en twee tienden meelbloem, ten spijsoffer, met olie gemengd, mitsgaders zijn drankoffer.
10 Het is het brandoffer des sabbats op elken sabbat, boven het gedurig brandoffer, en zijn drankoffer. (SV)
[Num. 28:9,10]
[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Zie Numeri 28:9-10; JohannesJAH is genadig 7:22,23.


6 Ik nu zeg tot jullie dat een Grotere dan de gewijde plaats hier is.
7 Indien jullie nu hadden geweten wat dit is: 'Ontferming wil Ik en geen offer', dan verklaren* jullie nooit die zonder schuld zijn schuldig, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Zie 9:13; Hoseahulp (van JAH) 6:6; Micah 6:6-8.


8 want de Zoon van de mens is Heer van de sabbat." Want Ik heb lust tot weldadigheid, en niet tot offer; en tot de kennis Gods, meer dan tot brandofferen. (SV)[Hos. 6:6]
9 En daar vandaan verder gaande* kwam* Hij tot in hun °synagoge. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9-13

Vergelijk met Markuseen verdediging 3:1-5; Lukaslichtgevend 6:6-10. Zie Lukaslichtgevend 13:10-17; 14:1-6; JohannesJAH is genadig 9:16.


10 En neem waar, een mens die een verdorde hand heeft. En zij stellen* Hem een vraag, zeggend: "Is het geoorloofd in de sabbatten te genezen*?", opdat zij Hem zouden kunnen beschuldigen*. En antwoordend sprak °Jezus tot de wetgeleerden en Farizeeën, zeggend: "Is het geoorloofd in de sabbat te genezen*, of niet?" (SW) [Luc. 14:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Israëlstrijder van God is de man met de verdorde hand. In plaats van overdreven nauwgezet te zijn over goed doen op de sabbat, zouden ze beter bezorgd moeten zijn over het feit dat zij op geen enkele dag voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker konden werken. Ze zouden pas genezen worden tot de milleniale rust, tijdens welke ze het druk zouden hebben met het "breken" van de sabbat.


11 Maar Hij zei* tot hen: "Welke mens zal er vanuit jullie zijn die één schaap zal hebben en in het geval dat dit in de sabbatten tot in een kuil zou vallen*, zal hij het niet vatten en het overeind doen komen? En tot hen antwoordend zei Hij: "Van wie van jullie zal de zoon of het rund in een waterput vallen en zal hem niet onmiddellijk in de dag van de sabbat omhoog trekken?"(SW)[Luc. 14:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Zie Exodus 23:4,5; Deut. 22:4.


12 Hoeveel dan meer van belang is een mens dan een schaap? Daarom is het geoorloofd op ideale wijze te doen in de sabbatten. 7 Maar ook de haren van jullie °hoofd zijn alle geteld. Vrees dan toch niet, jullie zijn van meer belang dan vele musjes. .... Beschouw* de raven, dat zij niet zaaien en ook niet oogsten, voor welke geen voorraadkamer is en ook geen opslagplaats, en °God voedt hen. Hoeveel meer zijn jullie van belang dan de vliegende schepselen? (SW)[Luc. 12:7,24] - En deze, die een dochter Abrahams is, welke de satan, ziet, nu achttien jaren gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van dezen band, op den dag des sabbats? (SV)[Luc. 13:16]
13 Dan zegt Hij tot de mens: "Strek*m jouw °hand uit!" En hij strekt* ze uit en ze werd hersteld*, gezond als de andere.
14 De Farizeeënafgescheidenen nu, naar buiten komend*, namen* een beraadslaging tegen Hem, zodat zij Hem zouden ombrengen*. En de hogepriesters en de schriftgeleerden horen* het en zij zochten hoe zij Hem zouden ombrengen*. Want zij vreesden Hem, want heel de schare stond* versteld over Zijn °onderwijs.(SW)[Mar. 11:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14-21

Vergelijk met Markuseen verdediging 3:6-12; Lukaslichtgevend 6:11, 17-19.


15 °JezusJAH redt echter, dit wetend*, trekt* Zich terug daar vandaan en Hem volgen* velen en Hij geneest* hen allen. 7 En °Jezus trekt* met Zijn °leerlingen terug naar de zee en een talrijke schare uit °Galilea en van Judea volgt Hem. 8 Ook van Jeruzalem en van °Idumea en de overzijde van de Jordaan en uit Tyrus en Sidon; een talrijke schare, horend hoeveel Hij deed, kwam* naar Hem toe. 9 En Hij zei* tot Zijn °leerlingen dat een boot bij Hem moest blijven vanwege de schare, opdat zij Hem niet zouden verdrukken. 10 Want Hij genas velen, zodat, op Hem aandringend, zij Hem zouden aanraken, zovelen als gesels hadden.(SW)[Mar. 3:7-10]
16 En Hij vermaant* hen, opdat zij Hem toch niet openbaar zouden maken*, En °Jezus zegt tot hem: "Jij mag dit tot niemand zeggen*, maar ga heen en toon* jezelf aan de priester en breng* het geschenk dat Mozes gebiedt*, tot in hun getuigenis." (SW)[Matt. 8:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Tot nog toe wilde Hij gekend zijn, maar nu gaat Hij een nieuwe fase van Zijn bediening in, in overeenstemming met het feit dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Zijn proclamatie had verborgen voor hen die het effectief gemaakt zouden hebben. Tot nu werd Zijn stem gehoord in de pleinen, zodat Jesajaheil is JAH’s profetie toen niet echt op Hem toegepast kon worden. Nu, echter, wordt hem een bijzonder teken van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s goedkeuring gegeven, niet omdat Hij succes had gehad, maar omdat Hij trouw was geweest tijdens het falen. Het is bijzonder kostbaar het troostgevende feit naar waarde te schatten dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker aan Hem de voorkeur gaf en in Hem een genoegen had toen alle signalen aangaven dat aan Zijn schitterende bediening vrijwel geen gehoor werd gegeven. Alleen een geknakt riet hier en een smeulende vlaspit daar, waren de resultaten van Zijn inspanningen. Berouwvolle harten en zwakke flikkeringen van geloof waren al wat Hij kon laten zien, toen Zijn boodschap, menselijk gesproken, de hele natie wakker gemaakt zou moeten hebben en hen Zijn warme discipelen.


17 opdat vervuld* zou worden het door Jesajaheil is JAH de profeet uitgesprokene*, zeggend:
18 "Neem waar, Mijn °Jongen, die Ik verkies*, Mijn °Geliefde, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft*! Ik zal Mijn °geest op Hem plaatsen en Hij zal beoordeling berichten aan de natiën. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Vergelijk met Jesajaheil is JAH 42:1-4.


19 Hij zal geen ruzie maken, noch zal Hij luidkeels roepen, noch zal iemand in de pleinen Zijn °stem horen.
20 Een riet dat is geknakt zal Hij niet kapotbreken en een smeulende vlaspit zal Hij niet uitdoven, totdat Hij ook maar de beoordeling zou uitwerpen* tot in overwinning.
21 En in Zijn Naam zullen de natiën hopen." 1 Ziet, Mijn Knecht, Dien Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Denwelken Mijn ziel een welbehagen heeft! Ik heb Mijn geest op Hem gegeven; Hij zal het recht den heidenen voortbrengen.
2 Hij zal niet schreeuwen, noch Zijn stem verheffen, noch Zijn stem op de straat horen laten.
3 Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen; met waarheid zal Hij het recht voortbrengen.
4 Hij zal niet verdonkerd worden, en Hij zal niet verbroken worden, totdat Hij het recht op aarde zal hebben besteld; en de eilanden zullen naar Zijn leer wachten. (SV)
[Jes. 42:1-4]

22 Toen werd een demonisch gedreven wordende naar Hem toe gebracht*, blind en doofstom. En Hij geneest* hem, zodat de doofstomme spreekt en kijkt. 32 En toen zij naar buiten gingen, neem waar, zij brachten* bij Hem een doofstomme, door demonen gedreven, mens. 33 En als de demon uitgeworpen* is, spreekt* de doofstomme. En de menigten verwonderden* zich, zeggend: "Nooit verscheen* zoiets in °Israël."(SW)[Matt. 9:32,33] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22-23

Vergelijk met Lukaslichtgevend 11:14.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

Het is een feit dat alle menselijke kwalen tot het ras komen door de invloed van kwaadwillige geestelijke machten van buitenaf. SatanTegenstander introduceerde de zonde via Adam (van) rode (aarde). Hij Die superieur is aan deze binnendringende krachten is in staat al deze kwalen te genezen waarvan de mens de erfgenaam is.


23 En al de scharen waren buiten zichzelf en zij zeiden: "Deze is toch niet de Zoon van Davidgeliefde?"
24 De Farizeeënafgescheidenen echter, dit horend*, zeiden: "Deze werpt niet de demonen uit, anders dan in Beëlzebulheer van het huis, de overste van de demonen." Maar de Farizeeën zeiden: "In naam van de overste van de demonen werpt hij de demonen uit." (SW)[Matt. 9:34] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Vergelijk Markuseen verdediging 3:22-26.

Het is gebruikelijk deze leider van de demonen te associëren met de god van Ekron, genaamd Beëlzebub, eigenaar of heer van vliegen (2Kon. 1:2). Hier geeft de Septuagint weer: Baälheer (de anti-god) muian, Baälheer (de anti-god) vlieg. Maar alle Griekse teksten hebben een andere uitgang: -boul. Men denkt dat is afgeleid ban een rabbijns woord dat mest betekent. Maar het is niet aannemelijk dat een god, Ekron, de leider zou zijn van de demonen, hoewel hij ongetwijfeld een van hen was (1Kor. 10:20). Er is een Hebreeuws werkwoord zabal (Gen. 30:20), dat wonen/verblijven/zetelen betekent. Het kan zijn dat de naam van de leider van de demonen "Eigenaar-verblijf" is, gelijkwaardig aan "Meester van het huis". Onze Heer noemt hem een huishouder (10:25). Er is geen echte reden om hem met SatanTegenstander te identificeren, maar veeleer, net als Appollyon, schijnt hij onderschikt te zijn, hoewel hoofd van SatanTegenstander’s koninkrijk, dat de demonen insluit.


25 Hun °gevoelens nu waargenomen hebbend, zei Hij tot hen: "Elk koninkrijk dat gedeeld wordt tegen zichzelf wordt verwoest en elke stad of woonhuis die tegen zichzelf gedeeld wordt zal niet blijven staan. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

Zie 9:4; JohannesJAH is genadig 2:24,25, Openbaring 2:23.


26 En indien de SatanTegenstander de SatanTegenstander uitwerpt, wordt hij in zichzelf gedeeld*. Hoe dan zal zijn °koninkrijk blijven staan?
27 En indien Ik in Beëlzebulheer van het huis de demonen uitwerp, in wie werpen jullie °zonen ze uit? Vanwege dit zullen zij jullie °rechters zijn.
28 Maar indien Ik in geest van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker de demonen uitwerp, haalt* dus het koninkrijk van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker op jullie in. °Jezus van Nazaret, hoe °God Hem zalft* met heilige geest en macht, Die doorheen het land kwam, weldoener zijnde en allen gezond makend die getiranniseerd worden door de Lasteraar, omdat °God met Hem was. (SW)[Hand. 10:38]
29 Of hoe kan iemand binnenkomen tot in het woonhuis van de sterke en zijn °gebruiksvoorwerpen plunderen*, in het geval hij toch niet eerst de sterke zou binden* en dán zal hij zijn °woonhuis plunderen. Zou ook een machtige de vangst ontnomen worden, of zouden de gevangenen eens rechtvaardigen ontkomen? (SV)[Jes. 49:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29

Vergelijk met Markuseen verdediging 3:27; Lukaslichtgevend 11:21,22. Zie Jesajaheil is JAH 49:24, 53:12.


30 Die niet met Mij is, is tegen Mij en die niet met Mij verzamelt, verspreidt. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

30

Vergelijk met Lukaslichtgevend 11:23: Zie Lukaslichtgevend 9:50.


31 Vanwege dit zeg Ik tot jullie: elke zonde en lastering zal losgelaten worden aan de mensen, maar lastering van de geest zal niet losgelaten worden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

31-32

Vergelijk met Markuseen verdediging 3:28-30; Lukaslichtgevend 12:10.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

31

De lastering van de Geest bestaat uit het toeschrijven van de werken van ChristusGezalfde, gedaan door de kracht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker’s Geest, aan demonen of onreine geesten. Aangezien deze werken de middelen waren die gebruikt werden om berouw voort te brengen en vergeving, en dit was essentieel voor het binnen gaan in het koninkrijk, is gemakkelijk te zien dat vergeving in zo’n geval geheel onmogelijk is. De tijd, echter, is beperkt tot deze aion of de komende aion van het koninkrijk. Uiteindelijk zullen alle mensen veel meer dan vergeven worden. Zij zullen gerechtvaardigd worden (Rom. 5:18) en verzoend (Kol. 1:20). Maar dit zal niet plaatsvinden tot een volle aion later, wanneer het koninkrijk wordt overgedragen aan de Vader (1Kor. 15:24). Wij kunnen deze zonde tegen de heilige Geest niet begaan, omdat onze redding niet gebaseerd is op wonderen en tekenen. Ze volgt geloof, niet zicht. En wij worden niet vergeven, maar gerechtvaardigd (Rom. 3:24,26). Veroordeling is geheel onmogelijk (Rom. 8:1). Bovendien: ons wordt nadrukkelijk verteld dat in de latere era’s sommigen zullen afvallen van het geloof, gehoor gevend aan misleidende geesten en de leer van demonen. Iedere geestmanifestatie die in perfecte overeenstemming is met de Schrift, zou aan de meest zware testen onderworpen moeten worden, opdat wij niet onder hen horen die door hen misleid worden.


32 En wie in het geval dat hij een woord zal zeggen* tegen de Zoon van de mens, het zal hem losgelaten worden, maar wie ooit zal zeggen tegen de geest, de heilige, het zal hem niet losgelaten worden, noch in deze °aion, noch in de op het punt staande te komen.
33 Óf maak*m de boom ideaal en de vrucht er van ideaal, óf maak*m de boom rot en de vrucht er van rot, want vanuit de vrucht wordt de boom gekend. 16 Aan hun °vruchten zullen jullie ze herkennen. Van doornen verzamelt men toch geen druiven of vijgen van distels? 17 Zo maakt iedere goede boom goede vruchten, maar de rotte boom maakt ongezonde vruchten. 18 Een goede boom kan niet ongezonde vruchten voortbrengen, noch kan een rotte boom goede vruchten maken. 19 Iedere boom die niet goede vruchten maakt wordt omgehakt en wordt tot in het vuur geworpen. 20 Daarom zullen jullie hen zeker door hun °vruchten herkennen.(SW)[Matt. 7:16-20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

33-37

Vergelijk met Lukaslichtgevend 6:43-45. Zie JohannesJAH is genadig 3:6,7.


34 Voortbrengsels van gifslangen, hoe kunnen jullie goede dingen spreken, boosaardig zijnde, want vanuit de overvloed van het hart spreekt de mond. Hij dan zei tot de scharen, uitgaand om door hem gedoopt* te worden: "Voortbrengsel van gifslangen! Waarom geven jullie te kennen* te vluchten* voor de op het punt staande verontwaardiging?(SW)[Luc. 3:7] - Want van binnen, uit het hart van de mensen, gaan de kwade redeneringen uit, ontuchten, dieverijen, moorden, (SW)[Mar. 7:21]
35 De goede mens werpt vanuit de goede schat goede dingen en de boosaardige mens werpt boze dingen vanuit de boosaardige schat.
36 Ik nu zeg tot jullie dat elke onwerkzame uitspraak die de mensen zullen spreken, zij aangaande deze een woord zullen afgeven in de dag van beoordeling.
37 Want vanuit jouw woorden zal jij gerechtvaardigd worden en vanuit jouw woorden zal jij schuldig verklaard worden."
38 Op dat moment antwoordden* Hem enigen van de schriftgeleerden en Farizeeënafgescheidenen, zeggend: "Leraar! Wij willen een teken vanaf U waarnemen*!" Zij dan zeiden tot Hem: "Welk teken, dan, doet U, dat wij zullen waarnemen en wij U zouden geloven*? Wat werkt U?(SW)[Joh. 6:30] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

38

Vergelijk met Markuseen verdediging 8:11,12; JohannesJAH is genadig 2: 18-22. Zie 1Korintheverzadigd 1:22,23.


39 Maar antwoordend* zei Hij tot hen: "Een generatie, boosaardig en echtbrekend, zoekt naar een teken en haar zal geen teken gegeven worden, anders dan het teken van Jonaduif, de profeet. "Een boosaardige en echtbrekende generatie zoekt naar een teken, en een teken zal haar niet gegeven worden, anders dan het teken van Jona." En hen verlatend* ging* Hij weg.(SW) [Matt. 16:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

39

Welk teken kan gegeven worden aan hen die Zijn heerlijke werken toeschrijven aan de werking van demonen? Hen zal geen enkel teken worden gegeven. Zij zullen, in plaats daarvan, zichzelf voorzien van een teken door de MessiasGezalfde te vermoorden. Zijn dood, begrafenis en opstanding is het enige teken dat Hij hen zal geven. Kort gezegd: zij zullen één verdere gelegenheid hebben nadat Hij opgewekt werd uit de doden. Dit werd hen gegeven in de tijd van Pinksteren.


40 Want net zoals Jonaduif was in de buikholte van het zeemonster, drie dagen en drie nachten, zo zal de Zoon van de mens zijn in het hart van de aarde, drie dagen en drie nachten. De HEERE nu beschikte een groten vis, om Jona in te slokken; en Jona was in het ingewand van den vis, drie dagen en drie nachten. (SV)[Jona 1:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

40

Vergelijk met Lukaslichtgevend 11:29,30

Twaalf maal in de vier verslagen over het leven van onze Heer lezen we dat Hij in "de derde dag" opgewekt zou worden. Sprekend tot Romekrachtinen is het twee maal "na drie dagen". Alleen hier, citerend uit het Hebreeuws, is het "drie dagen en drie nachten." De aanduiding van tijd varieert veel in alle talen. Hebreeuwse chronologie telt altijd het kleinste deel van een jaar of dag als een geheel. Het twaalf maal herhaalde getuigenis van onze Heer laat, naast Petrusrots (Hand. 10:40) en Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine (1Kor. 15:4), zien dat "de derde dag" een letterlijke is en deze frase een idiomatische uitdrukking.

In Jonaduif wordt dit zeemonster een grote vis genoemd. De Griekse naam wordt nu gebruikt als een wetenschappelijke term voor zeezoogdieren, zoals de walvis. Ons wordt niet verteld welk soort zeemonster het was, noch is er enige goede reden waarom we het zouden moeten weten. Onder de Grieken was er de traditie dat het een haai was.. Er is een soort in de Middellandse Zee waarvan sommige exemplaren zo groot zijn dat een man rechtop in de uitgestrekte bek kan staan. Mensen zijn in hun geheel gevonden in hun maag. Er zijn zeemonsters in de diepten van de zee die maar zelden gezien worden. Deze zijn zo groot dat zij verscheidene mensen tegelijk zouden kunnen opslokken.

Er wordt gezegd dat een Engelse zeeman, in het water geworpen toen een gigantische potvis de boot deed kapseizen, gedacht was verdronken te zijn. Maar twee dagen later, toen de walvis werd opengesneden, werd hij teruggevonden in de maag van het zeemonster, bewusteloos, maar in leven. Hij herstelde volledig. Op een bepaalde manier is dit nog opmerkelijker dan het geval van Jonaduif, want diens zeemonster was speciaal voorbereid geworden voor zijn ontvangst.


41 Mannen, Ninevieten, zullen opstaan tot in de beoordeling met deze °generatie en zij zullen haar veroordelen; want zij bezonnen* zich bij de proclamatie van Jonaduif. En neem waar, meer dan Jonaduif is hier. 5 En de lieden van Nineve geloofden aan God; en zij riepen een vasten uit, en bekleedden zich met zakken, van hun grootste af tot hun kleinste toe.
6 Want dit woord geraakte tot den koning van Nineve, en hij stond op van zijn troon, en deed zijn heerlijk overkleed van zich; en hij bedekte zich met een zak, en zat neder in de as.
7 En hij liet uitroepen, en men sprak te Nineve, uit bevel des konings en zijner groten, zeggend: Laat mens noch beest, rund noch schaap, iets smaken, laat ze niet weiden, noch water drinken.
8 Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn, en zullen sterk tot God roepen; en zij zullen zich bekeren, een iegelijk van zijn bozen weg, en van het geweld, dat in hun handen is. (SV)
[Jona 3:5-8]
[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

41

Vergelijk met Lukaslichtgevend 11:32. Zie Jonaduif 3.


42 De koningin van het zuiden zal worden gewekt in de beoordeling met deze °generatie en zal haar veroordelen; want zij kwam vanuit van de limieten van de aarde om de wijsheid van Salomoman van vrede te horen*, en neem waar, meer dan Salomoman van vrede is hier. En toen de koningin van Scheba het gerucht van Salomo hoorde, aangaande den Naam des HEEREN, kwam zij, om hem met raadselen te verzoeken. (SV)[1Kon. 10:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

42

Vergelijk met Lukaslichtgevend 11:31. Zie 1 Koningen 10:1; 2Kronieken 9:1.

De "einden van de Aarde", een uitdrukking die niet de zee omvat, kan iedere locatie op Eurazië of Afrika beschrijven die niet ver van de kust is.


43 Wanneer ook maar nu de onreine geest uit zal komen vanaf de mens, komt hij doorheen plaatsen zonder water, rust zoekend en die niet vindend. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

43-45

Vergelijk met Lukaslichtgevend 11:24-26.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

43

Feitelijke afgoderij vond niet plaats in Israëlstrijder van God. Die kwade geest was uitgedreven sinds de ballingschap. Ze waren als een leeg huis, want de geest van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker had de onreine geest niet vervangen. Hoewel onbewoond, zoals de tempel op de berg Moria, hielden zij vast aan de uiterlijke vorm van reiniging en ceremonie. Maar tijdens de eindtijd zullen zij een valse christus ontvangen en het wonderwerkende beels aanbidden, en over de afvalligen de builenoordelen teweeg brengen (Openb. 15-5 tot 16:21).


44 Dan zegt hij: "Tot in mijn °huis van waar ik kwam zal ik omkeren. En komend* vindt hij het niet bezet, geveegd en geordend zijnde.
45 Dan gaat hij en neemt met zichzelf zeven andere geesten mee, boosaardiger dan zichzelf, en binnenkomend woont hij daar. En de laatste dingen van die mens worden erger dan de eerste dingen. Zo zal het ook zijn met deze °boosaardige generatie." Want indien, terwijl zij de verontreinigdheden van de wereld ontvluchten in besef van onze °Heer en Redder, Jezus Christus, zij echter weer verwikkeld raken in deze dingen, worden zij verminderd. Voor hen zijn de laatste dingen erger geworden dan de eerste dingen.(SW)[2Petr. 2:20]
46 Terwijl Hij nog sprak tot de scharen, neem waar, Zijn °moeder en °broeders stonden buiten, zoekend Hem te spreken*. Al deze waren eensgezind volhardend in het gebed, samen met vrouwen en Maria, de moeder van °Jezus en Zijn °broers. (SW)[Hand. 1:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

46-50

Vergelijk met Markuseen verdediging 3:31-35; Lukaslichtgevend 8:19-21. Zie 13:55; Markuseen verdediging 6:3; JohannesJAH is genadig 2.12; 7:3,5; Handelingen 1:14; 1Korintheverzadigd 9:5; Galaten 1:19.

[Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

46

Dit is niet bedoeld om oneerbiedigheid te tonen en geringschatting voor Zijn eigen familie. Het is veeleer op dit punt naar voren gebracht om de verandering aan te geven die over Zijn bediening kwam. Hij erkent niet langer alleen maar een lichamelijke verwantschap.


47 Iemand van de leerlingen nu zei: "Neem waar, Uw °moeder en Uw °broeders staan buiten, zoekend U te spreken*."
48 Maar antwoordend* zei Hij tot die het Hem zei: "Wie is Mijn °moeder en wie zijn Mijn °broeders?"
49 En Zijn °hand uitstrekkend* over Zijn °leerlingen, zei* Hij: "Neem waar, Mijn °moeder en Mijn °broeders!
50 Want wie ooit de wil zou doen* van Mijn °Vader, Die in de hemelen is, hij is Mijn broeder en zuster en moeder."
Terug naar de index.
Naar Mattheüs 13
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.