Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De Openbaring van Jezus Christus
hoofdstuk 10

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En ik nam een andere sterke boodschapper waar, afdalend vanuit de hemel, omhuld zijnde met een wolk en de regenboog was op zijn °hoofd, en zijn °gezicht was als de zon en zijn °voeten waren als steunpilaren van vuur. En in Zijn °rechterhand heeft Hij zeven sterren en uit Zijn °mond gaat een scherp tweesnijdend zwaard uit, en Zijn °gezicht is zoals de zon verschijnt in haar °kracht (SW)[Openb. 1:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

DE TROONSECTIE – DE ZEVEN DONDERS

Het symbool van de regenboog doet denken aan het verbond van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker met de schepping.


2 En hij heeft in zijn °hand een geopend boekrolletje. En hij plaatst* zijn °rechtervoet op de zee, de linker echter op het land. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Het planten van de voeten van de boodschapper op de zee en op het land is een teken van in bezit nemen. "Iedere plaats die de zool van jullie voet zal betreden, zal voor jullie worden" (Deut. 11:24; Joz. 1:3)

De geopende rol laat zien dat de last is opgeheven, net zoals de gezegelde rol een teken was van het verbond dat die last oplegde. Ware het niet voor het feit dat deze geopende rol, naar de beste lezingen, altijd een kleine rol (biblaridion) genoemd word, terwijl de gesloten rol het gebruikelijke verkleinwoordje (biblion) had, we verleid zouden kunnen worden deze twee rollen als dezelfde te identificeren. Het schijnt het beste te zijn deze als een nog kleinere rol te nemen, die gaat over de verlossing van Israėlstrijder van God, terwijl de grotere rol gaat over de hele aarde. Het wordt duidelijk uit de daden van de boodschapper en zijn woorden, dat de aarde en de zee niet langer gebonden zijn, en dat er geen verder uitstel zal zijn voor het uitwerpen van de plaatsvervangers uit de soevereiniteit die van ChristusGezalfde is.


3 En hij schreeuwt* met een grote stem, zoals een leeuw loeit. En wanneer hij schreeuwt*, spreken *de zeven donderslagen met hun eigen °stemmen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Bulderen, niet brullen om zijn prooi (1Petr. 5:8), maar het geluid dat leeuwen gebruiken om naar elkaar te roepen. Toegepast op vee wordt dit gebruikt voor hun loeien.

Naast de zeven donders die hier voorgesteld worden, wordt donder zeven maal genoemd; drie maal voor en vier maal na deze bijzondere zeven. Drie maal beschrijft het de stem van iemand die spreekt: een van de dieren die zegt Kom! (6:19, het lied van de 144.000 (14:2) en (19:6) de stemmen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers slaven die zeggen: "Hallelujah! Want de Heer, onze Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Almachtige, regeert." Vier maal wordt het verbonden met stemmen en bliksems. Ze komen voort uit de troon (4:5), volgen op het werpen van het wierookvat op de aarde (8:5), het openen van de tempel (11:19), en het uitgieten van de zevende schaal in de lucht (16:18). Omdat donder het hoorbare effect is van dat wat wij zien als bliksem, en er altijd op volgt, zijn de donders mogelijk het gevolg van de zeven laatste lichtflitsen, of schalen. Dit brengt ons bij de komst van het koninkrijk. Het volgende visioen is terugziend, terug gaand naar het midden van Daniėlrechter is Gods zeventigste heptade.


4 En wanneer de zeven donderslagen spreken*, stond ik op het punt om te schrijven, en ik hoor* een stem vanuit de hemel, zeggend: "Verzegel* de dingen die de zeven donderslagen spreken*," en "Jij zou ze niet opschrijven." Het gezicht nu van avond en morgen, dat er gezegd is, is de waarheid; en gij, sluit dit gezicht toe, want er zijn nog vele dagen toe. (SV)[Dan. 8:26]
5 En de boodschapper die ik waarnam, staande op de zee en op het land, tilt* zijn °rechterhand tot in de hemel,
6 en zweert* bij Die leeft tot in de aionen van de aionen, Die de hemel schept* en de dingen die er in zijn, en de aarde en de dingen in haar en de zee en de dingen in haar, dat er geen tijd meer zal zijn, Want Ik zal Mijn hand naar den hemel opheffen, en Ik zal zeggen: Ik leef in eeuwigheid! (SV)[Deut. 32:40] - Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven. (SV)[Ex. 20:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Het uitstel begint onder het vijfde zegel (6:11).


7 maar in de dagen van de stem van de zevende boodschapper, wanneer ook maar hij op het punt zal staan de bazuin te blazen, wordt ook het geheim van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker tot een einde gebracht*, zoals Hij evangeliseerde* aan Zijn slaven en de profeten. Gewisselijk, de Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebbe. (SV)[Amos 3:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

DE TROONSECTIE – DE TWEE GETUIGEN

Adonai JAHWEH zal zeker niets doen zonder Zijn geheim te onthullen aan Zijn dienaren, de profeten (Amoskrachtig 3:7).


8 En de stem die ik hoor* vanuit de hemel spreekt weer met mij en zegt: "Ga heen, neem het boekrolletje, het geopend zijnde in de hand van de boodschapper die staat op de zee en op het land."
9 En ik kwam weg naar de boodschapper, tot hem zeggend aan mij het boekrolletje te geven*. En hij zegt tot mij: "Neem en eet het op en het zal jouw °buikholte bitter maken, maar in jouw °mond zal het zoet zijn als honing." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Vergelijk deze handeling met Eze. 2:9; 3:3-14.

Het eten van de rol, overeenkomend met het verteren van de inhoud er van, was zoet voor JohannesJAH is genadig, want het verzekerde de uitwerping van de plaatsvervangers en de vestiging van het koninkrijk. Maar het hield ook een veel bitterder oordeel in, wat hij nog niet had begrepen.

[Commentaar]
Commentaar

9

Mogelijk wordt hier een parallel getrokken met het eten van honing van wilde Rhododendron en Azalea planten. Deze honing wordt door imkers niet verzameld. Het eten er van geeft in de mond wel een lekkere smaak, maar bij zal bij overdadig gebruik ernstige darmklachten geven, tot aan overgeven en diarree toe. Andromedotoxine, een giftige glucoside, is tijdens de bloei in deze planten aanwezig en zorgt voor de klachten.

Wim Janse


10 En ik nam het boekrolletje vanuit de hand van de boodschapper en ik at het op. En het was in mijn °mond zoet als honing. En toen ik het at werd mijn °buikholte bitter gemaakt*. Doch gij, mensenkind, hoor hetgeen Ik tot u spreek; wees gij niet wederspannig, gelijk dat wederspannig huis; open uw mond, en eet, wat Ik u geef. 9 Toen zag ik, en ziet, er was een hand tot mij uitgestoken; en ziet, daarin was de rol eens boeks. 10 En Hij spreidde die voor mijn aangezicht uit; en zij was beschreven voor en achter; en daarin waren geschreven klaagliederen, en zuchting, en wee. 1 Daarna zeide Hij tot mij: Mensenkind, eet, wat gij vinden zult; eet deze rol, en ga, spreek tot het huis Israėls. 2 Toen opende ik mijn mond, en Hij gaf mij die rol te eten. 3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, geef uw buik te eten, en vul uw ingewand met deze rol, die Ik u geef. Toen at ik, en het was in mijn mond als honig, vanwege de zoetigheid. (SV)[Eze. 2:8 - 3:3]
11 En zij zeggen tot mij: "Het is voor jou bindend weer te profeteren* over volken en natiën en talen en vele koningen." Gij zult dan al deze woorden tot hen profeteren, en gij zult tot hen zeggen: De HEERE zal brullen uit de hoogte, en Zijn stem verheffen uit de woning Zijner heiligheid; Hij zal schrikkelijk brullen over Zijn woonstede; Hij zal een vreugdegeschrei, als de druiven treders, uitroepen tegen alle inwoners der aarde. (SV)[Jer. 25:30] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

"Betreffende" is letterlijk "over" (Luk. 12:52-53).


Terug naar de index.
Naar Openbaring 11
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.