Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De Openbaring van Jezus Christus
hoofdstuk 11

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En aan mij werd een meetriet gegeven, lijkend op een roede, zeggend: "Kom overeind en meet de tempel van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en het altaar en die er in aanbidden. 3 En Hij bracht mij daarheen en aanschouw!, een man; zijn verschijning was als de verschijning van koper en een snoer van vlas was in zijn hand en een riet van de maat; en hij stond in de poort. (SW)[Eze. 40:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De knuppel is het middel van een herder voor de verdediging tegen de vijanden van de schapen. De staf is voor de schapen. Het is het symbool van kracht en kan als zodanig een scepter genoemd worden (Hebr. 1:8). Herder te mogen zijn met een ijzeren knuppel zal de beloning zijn van de overwinnaar in Thyatirastad in Lydi in Klein Azi (2:27), van de plaats van de mannelijke zoon (12:5) en van de Ruiter op het witte paard (19:15). Meten met een staf is van belang voor het feit dat Isralstrijder van Gods Herder deze maatregelen met kracht zal handhaven. Bij Hem zullen de schapen veilig zijn.

De tempel schijnt een heiligdom voor de trouwen te zijn. De periode van twee en veertig maanden (gemeten met de maan, een symbool van de krachten van de duisternis 12:1) meet de loopbaan van het "wilde beest" (13:5). Dezelfde lengte van tijd, uitgedrukt in dagen (gemeten met de zon, een symbool van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers heerlijkheid 12:1). Markeert de duur van de bediening van de twee getuigen (11:3) en de periode waarin de gekroonde vrouw onderhouden wordt in de wildernis (12:6). Dezelfde periode wordt naar het Hebreeuws van Danilrechter is God 12:7 "een tijd, tijden en een halve tijd" genoemd (12:149. Deze periode is waarschijnlijk de laatste helft van Danilrechter is Gods zeventigste heptade ("week" Dan. 9:27). De prins die zal komen maakt een verbond met de meerderheid van de Joden, maar breekt het na drie en een half jaar, er voor zorgend dat het offer en het geschenkoffer ophouden te bestaan, afscheid nemend van de periode waarvan hier werd gesproken, waarin hij er op staat dat alle aanbidding op hem gericht moet zijn. Hieruit schijnt het dat de aanbidding van JAHWEH van de aarde verwijderd zal worden, behalve in de tempel in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, die door goddelijke kracht bewaard zal worden, en in de wildernis, waar de vrouw (de trouwe inwoners van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter) door wonderlijke middelen onderhouden wordt.


2 En de hof, die van buiten de tempel, werp die uit, er buiten, en jij zou haar niet meten, want ze werd aan de natiën gegeven, en zij zullen de heilige °stad treden, twee-en-veertig maanden. 1 Een psalm van Asaf. Elohim, de naties zijn binnen gekomen in Uw lotbezit. Zij verontreinigden de tempel van Uw heiligheid. Zij maakten Jeruzalem tot puinhopen. (SW)[Psalm 79:1] - 5 En aan hem werd een mond gegeven, grote dingen en lasteringen sprekend. En aan hem werd autoriteit gegeven te doen wat hij wil, twee-en-veertig maanden. (SW)[Openb. 13:5]
3 En Ik zal aan Mijn twee °getuigen geven en zij zullen profeteren, duizend-tweehonderd-zestig dagen, omhuld zijnde met zakken."
4 Dezen zijn de twee olijfbomen en de twee lampstandaarden, die in het zicht de Heer van de aarde staan. 3 En over haar zijn twee olijfbomen, n aan de rechterzijde van het bolletje en n aan haar linkerzijde. - 11 En ik antwoordde en zei tot hem: Wat zijn deze twee olijfbomen, aan de rechterzijde van de lampenstandaard en aan haar linkerzijde? 12 En ik antwoordde een tweede keer en ik zei tot hem: Wat zijn deze twee stengels van de olijfbomen, die door middel van de twee gouden leidingen de gouden olie vanaf op hen ledigen? 13 En hij sprak tot mij, zeggend: Weet jij niet wat deze zijn? En ik zei: Nee, mijn heer! 14 En hij zei: Deze zijn de twee zonen van de helder gemaakte olie, die staan voor de Heer van heel de aarde. (SW)[Zach. 4:3,11-14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

De twee olijfbomen herinneren ons aan JozuaJAH redt, de hogepriester, en aan Zerubbabelspruit uit Babel (Zach. 3-4), die tijdens een eerdere afvalperiode getuigden voor JAHWEH.

De bediening van de twee getuigen heeft veel gemeen met de bediening van Eliamijn God is JAH. Beiden veroorzaakten een grote droogte die drie en een half jaar duurde (1Kon. 17:19. Beiden doden hun vijanden door wonderlijk vuur. De profeet Maleachi voorzegt deze bediening (4:5). "Ziet, Ik zende ulieden den profeet Eliamijn God is JAH, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal." JohannesJAH is genadig de Doper kwam in de geest en kracht van Eliamijn God is JAH, maar zij ontvingen hem niet (Matt. 17:10-13; 11:14; Luk. 1:17); daarom moet hij nog steeds komen, zoals was voorzegd. Omdat hij niet stierf, maar in een wervelwind werd opgenomen in de hemel (2Kon. 2.11), en omdat hij met Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen verscheen op de berg, sprekend van de exodus van de Heer die Hij op punt stond te voltooien in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter (Luk. 9:30-31), zou hij een uitstekend getuige zijn van het leven en de dood van de Heer. Sommigen denken dat Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen, omdat zijn plaats van begraven onbekend is (verg. Judaslof (Griekse vorm van Juda) 9) en omdat hij, ook, op de berg verscheen, de andere getuige is. Anderen geven de voorkeur aan Henochtoegewijd, leraar (Gen. 5:24).


5 En indien iemand hen wil beschadigen gaat er vuur uit vanuit hun °mond en het eet hun °vijanden op. En indien iemand hen zou willen beschadigen*, zo is het voor hem bindend gedood* te worden. 9 Rook steeg op in Zijn neus en vuur uit Zijn mond verslindt. Gloeiend houtskool verteert door Hem. (SV)[2Sam. 22:9] - 10 Indien iemand tot in krijgsgevangenschap leidt, tot in krijgsgevangenschap gaat hij heen. Indien iemand met het zwaard zal doden, het is voor hem bindend met het zwaard gedood te worden. Hier is het verduren en het geloof van de heiligen. (SW)[Openb. 13:10]
6 Dezen hebben de autoriteit om de hemel te sluiten*, opdat geen regenbui zal regenen in de dagen van hun °profetie. En zij hebben autoriteit over de wateren, om ze tot in bloed om te keren en om de aarde slag te geven* met elke ramp, zo vaak als in het geval dat zij zouden willen. 1 En Elia, de Tisbiet, vanaf de vestigers van Gilead, zegt tot Achab: "Zo waar JAHWEH, Elohim van Isral, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta. Er zal deze jaren geen dauw en regen zijn, behalve alleen naar de mond van mijn woord." (SW)[1Kon. 17:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Deze oordelen zijn rechtvaardig en heilzaam, want mensen verwierpen het getuigenis over het bloed van ChristusGezalfde en de zegen die dat brengt. Ze worden geleerd dat hun zielen afhangen van het blijvende werkzaamheid van Zijn dood.


7 En wanneer ook maar zij hun °getuigenverklaring tot een einde zouden brengen, zal het wilde dier, het opkomende vanuit de afgrond, met hen de oorlog voeren en het zal hen overwinnen en zal hen doden. 3 En vier monsterachtige dieren kwamen op vanaf de zee, deze verschilde van deze. (SW)Dan. 7:3] - 7 Ik was in plaats hiervan aan het waarnemen in de visioenen van de nacht, en zie!, een vierde dier, schrikwekkend en vreselijk en uitermate krachtig. En zij had monsterachtige tanden van ijzer, verslindend en verpulverend en het overblijfsel verstampte het onder haar voeten. En zij verschilde van elk dier dat vr haar was en zij had tien horens. ... 21 Ik was aan het waarnemen en deze hoorn was een aanval op de heiligen aan het doen en had de overhand over hen, (SW)[Dan. 7:7,21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Net zoals de twee getuigen onkwetsbaar zullen zijn tot hun getuigenis compleet is, zo zal dat het geval zijn met iedere slaaf die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers wil doet. Niets in de hemel of op de aarde kan het getuigenis hinderen waar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker achter staat. En wanneer het voltooid is zullen de vijanden van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zelfs door hun dood verward worden.


8 En hun °lijk zal zijn op het plein van de grote °stad, die op geestelijke wijze genoemd wordt Sodombranden/brandend en Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn), waar ook hun °Heer werd gekruisigd. 33 Evenwel is het voor Mij bindend vandaag en morgen en in die komt te gaan, want het is niet aannemelijk voor een profeet buiten Jeruzalem om te komen. (SW)[Luc. 13:33] - 10 Hoort het woord van JAHWEH, aanvoerders van Sodom, geeft gehoor aan de wet van onze Elohim, volk van Gormorra! (SW)[Jes. 1:10]
9 En zij vanuit de volken en stammen en talen en natiën bekijken hun °lijk, drie-en-halve dagen, en zij laten niet toe dat hun °lijken in een graftombe geplaatst* worden.
10 En die op de aarde wonen verheugen zich over hen en zij zijn vrolijk, en zij zullen aan elkaar naderingsgeschenken zenden, want deze twee °profeten kwellen* die op de aarde wonen.
11 En na de drie-en-halve dagen kwam geest van leven vanuit °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker binnen tot in hen en zij staan* op hun °voeten. En grote vrees valt* op hen die hen aanschouwen. 5 Zo zegt mijn Heer JAHWEH tot deze botten: Aanschouw!, Ik zal geest in jullie brengen en zullen jullie leven! ... 10 En ik profeteerde zoals Hij mij instructie gaf en de geest kwam in hen en zij leefden. En zij stonden op hun voeten, een uitermate, uitermate grote strijdmacht. (SW)[Eze. 37:5,10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

De korte periode van tijd drie en een halve dag, toegestaan voor het over de aarde verspreiden van het nieuws over de dood van de twee getuigen, naast het hen tijd geven om het te vieren en geschenken te versturen, zou een groot probleem vormen voor de vroege studenten van deze profetie. Het zou nog een eeuw geleden maanden en jaren duren. Maar wij zijn in een tijd gekomen waarin dit een heel normale zaak is. Alles zal met ongelofelijke snelheid gaan, wanneer de oordelen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker op de aarde zijn. Laten we niet aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker of Zijn woorden twijfelen door onze eigen onwetendheid.


12 En zij horen* een grote stem vanuit de hemel, tot hen zeggend: "Gaat omhoog naar hier!" En zij gingen omhoog tot in de hemel, in de wolk. En hun °vijanden aanschouwen* hen. 11 En het gebeurt dat zij gaan, gaande en sprekend, en aanschouw, een strijdwagen van vuur en paarden van vuur, en zij doen uit elkaar gaan tussen de beiden. En Elia gaat op in de hevige storm, naar de hemelen. (SW)[2Kon. 2:11]
13 En in dat °uur gebeurde een grote aardbeving en het tiende deel van de stad valt*. En er werden zeven duizendtallen namen van mensen gedood in de aardbeving. En de overigen werden zeer bevreesd en zij geven* heerlijkheid aan de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van de hemel. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

DE TROONSECTIE HET KONINKRIJK KOMT

Deze aardbeving, die zo dicht bij het einde van het oordeel plaatsvindt, kan een voorloper zijn van die onder de zevende schaal (16:18). Hij schijnt met name Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter aan te grijpen de stad waarin de twee getuigen optreden en waar zij gedood zullen worden.


14 De tweede °wee kwam weg. Neem waar, de derde °wee komt snel.
15 En de zevende boodschapper blaast* de bazuin. En er kwamen grote stemmen in de hemel, zeggend: "Het koninkrijk van de wereld werd van onze °Heer en van Zijn °ChristusGezalfde en Hij zal koning zijn tot in de aionen van de aionen." Amen! 18 JAHWEH, Hij regeert tot de aion, en verder." (SW)[Ex. 15:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

De details van de gebeurtenissen tijdens de zevende trompet worden niet hier gegeven, maar in verband met de Tempelsectie. Dat er een vreselijke benauwdheid is dat is zeker, want het is de ergste van de ween. We veronderstellen dat het de schalen omvat (15:7) en de strijd van de grote dag, wanneer de legers van de hele aarde staan opgesteld tegen Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter en gedood worden door de Ruiter op het witte paard (19:11-17). Het eindigt zeker met Zijn komst in heerlijkheid en Zijn overname van de regeringen van de aarde.

Dit completeert de Troonsectie. ChristusGezalfde is Koning! Hij heerst! Dit brengt ons naar de era van opstanding en de duizend jaren, die gedetailleerd wordt weergegeven in het eerste deel van hoofdstuk twintig.


16 En de vier-en-twintig oudsten, die in het zicht van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zitten op hun °tronen, vallen* op hun °gezichten en zij aanbidden* °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker,
17 zeggend: "Wij danken U, Heer, °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Almachtige, Die is en Die was, dat U Uw °grote °macht genomen hebt en dat U koning bent*.
18 En de natiën zijn boos geworden*. En de boosheid van U kwam en de periode van de doden om geoordeeld* te worden en om het loon te geven* aan Uw °slaven, de profeten, en aan de heiligen, en aan hen die de Naam van U vrezen, aan de kleinen en aan de groten, en om hen aan te tasten* die de aarde aantasten." 1 Waarom verzamelen de naties zich en mompelen de volksstammen lege woorden? (SW)[Psalm 2:1] - 6 En wij luisterden niet naar Uw dienaren, de profeten, die in Uw naam spraken tot onze koningen, onze oversten en onze vaders en tot heel het volk van het land. ... 10 Maar wij luisterden niet naar de stem van JAHWEH, onze Elohim, om te gaan naar Zijn wetten die Hij gaf voor ons aangezicht door de hand van Zijn dienaren, de profeten. (SW)[Dan. 9:6,10] - 13 Hij zal zegenen die JAHWEH vrezen, de kleinen met de groten. (SW)[Psalm 115:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Het "oordeel van de doden" verwijst hier naar de eerste opstanding en de beloningen die aan hen gegeven worden die hun leven gegeven hebben ten behoeve van Hem. Het komt overeen met het woord "oordeel werd hen geschonken" (20:4).

DE TEMPELSECTIE CHRISTUS ALS PRIESTER

De "opening" van de tempel (4:1 noot), die een beeld van het verbond geeft, is de sleutel voor het eerste deel van de Tempelsectie (11:19 15:4). Het verbond en het goddelijk ritueel zijn de exclusieve voorrechten van n natie: Isralstrijder van God (Rom. 9:4, enz.). JAHWEH gedenkt Zijn verbond met hen, om het te vervullen. In vreselijk contrast hiermee is de opening van het tweede deel van de Tempelsectie (15:5). Daar wordt de tabernakel van het getuigenis geopend en de wet ten toon gesteld. Het eerste deel is gevuld met zegen voor de trouwen in Isralstrijder van God, het tweede met vreselijke oordelen voor diegenen onder hen die afvallen. Dit deel draait om de trouwe stad Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter; het volgende deel houdt zich meer bezig met het ontrouwe Babylonwirwar.

Dit deel geeft ons het religieuze aspect van oordeel, zoals gezien vanuit het standpunt van de tempel. Net zoals Koningen en Kronieken dezelfde historische gebeurtenissen van twee kanten laten zien, Koningen van de menselijke en Kronieken van de goddelijke, zo kijkt dit deel terug naar de periode die al in zn relatie met de troon is gepresenteerd. Deze twee secties komen overeen met de twee grote missies van de uitverkoren natie (Exo. 19:6). Zij moesten een koninklijk priesterschap worden (1Petr. 2:9). De Troonsectie geeft hen de soevereiniteit van de naties. Dit deel herstelt hun priesterlijke taken. Daarin zullen zij de naties voor JAHWEH regeren; daarmee brengen zij hen bij JAHWEH. Het thema is niet langer de politieke verlossing van de aarde. De draak, het wilde beest en de valse profeet eisen goddelijke eer. Ze willen aanbidding. Dit wordt door de trouwen in Isralstrijder van God geweigerd. De afvalligen, in het bijzonder die in Babylonwirwar, samen met de rest van de mensheid, voegen zich bij de grote confederatie om de aanbidding van JAHWEH uit te wissen van het oppervlak van de aarde.


19 En de tempel van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, die in de hemel, werd geopend* en de ark van het °verbond van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker werd gezien in Zijn °tempel. En er kwamen bliksemflitsen en stemmen en donderslagen en een aardbeving en grote hagel. 7 En de priesters brengen de kist van het verbond van JAHWEH naar zijn plaats, naar het binnenste heiligdom van het huis, naar de heiligheid van de heiligheden, tot onder de vleugels van de cherubs. (SW)[2Kron. 5:7] - 16 En het gebeurt in de derde dag, bij het aanbreken van de ochtend, dat er geluiden en bliksemflitsen en een massieve wolk zijn op de berg, en het geluid van een uitermate standvastige ramshoorn. En heel het volk dat in de legerplaats is beeft. (SW)[Ex. 19:16 ] - 24 En er komt hagel, en vuur pakt zichzelf vast in het midden van de hagel, uitermate zwaar, zoals het niet was in heel het land van Egypte sinds het tot een natie werd. (SW)[Ex. 9:24]
Terug naar de index.
Naar Openbaring 12
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.