Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De Openbaring van Jezus Christus
hoofdstuk 11

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En aan mij werd een meetriet gegeven*, lijkend op een roede, zeggend: "Kom overeind en meet* de tempel van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en het altaar en die er in aanbidden. Als Hij mij daarhenen gebracht had, ziet, zo was er een man, wiens gedaante was als de gedaante van koper; en in zijn hand was een linnen snoer, en een meetriet; en hij stond in de poort. (SV)[Eze. 40:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De knuppel is het middel van een herder voor de verdediging tegen de vijanden van de schapen. De staf is voor de schapen. Het is het symbool van kracht en kan als zodanig een scepter genoemd worden (Hebr. 1:8). Herder te mogen zijn met een ijzeren knuppel zal de beloning zijn van de overwinnaar in Thyatirastad in LydiŽ in Klein AziŽ (2:27), van de plaats van de mannelijke zoon (12:5) en van de Ruiter op het witte paard (19:15). Meten met een staf is van belang voor het feit dat IsraŽlstrijder van Gods Herder deze maatregelen met kracht zal handhaven. Bij Hem zullen de schapen veilig zijn.

De tempel schijnt een heiligdom voor de trouwen te zijn. De periode van twee en veertig maanden (gemeten met de maan, een symbool van de krachten van de duisternis Ė 12:1) meet de loopbaan van het "wilde beest" (13:5). Dezelfde lengte van tijd, uitgedrukt in dagen (gemeten met de zon, een symbool van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers heerlijkheid Ė 12:1). Markeert de duur van de bediening van de twee getuigen (11:3) en de periode waarin de gekroonde vrouw onderhouden wordt in de wildernis (12:6). Dezelfde periode wordt naar het Hebreeuws van DaniŽlrechter is God 12:7 "een tijd, tijden en een halve tijd" genoemd (12:149. Deze periode is waarschijnlijk de laatste helft van DaniŽlrechter is Gods zeventigste heptade ("week" Ė Dan. 9:27). De prins die zal komen maakt een verbond met de meerderheid van de Joden, maar breekt het na drie en een half jaar, er voor zorgend dat het offer en het geschenkoffer ophouden te bestaan, afscheid nemend van de periode waarvan hier werd gesproken, waarin hij er op staat dat alle aanbidding op hem gericht moet zijn. Hieruit schijnt het dat de aanbidding van JAHWEH van de aarde verwijderd zal worden, behalve in de tempel in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, die door goddelijke kracht bewaard zal worden, en in de wildernis, waar de vrouw (de trouwe inwoners van Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter) door wonderlijke middelen onderhouden wordt.


2 En de hof, die van buiten de tempel, werp die uit, er buiten, en jij zou haar niet meten, want ze werd gegeven* aan de natiën, en zij zullen de heilige °stad treden, twee-en-veertig maanden. Een psalm van Asaf. O God! Heidenen zijn gekomen in Uw erfenis; zij hebben den tempel Uwer heiligheid verontreinigd; zij hebben Jeruzalem tot steenhopen gesteld. (SV)[Psalm 79:1] - En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en gods lasteringen te spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden. (SV)[Openb. 13:5]
3 En Ik zal aan Mijn twee °getuigen geven en zij zullen profeteren, duizend-tweehonderd-zestig dagen, omhuld zijnde met zakken."
4 Dezen zijn de twee olijfbomen en de twee lampstandaarden, die in het zicht de Heer van de aarde staan. En twee olijfbomen daarnevens, een ter rechterzijde van het oliekruikje, en een tot deszelfs linkerzijde. ... 11 Verder antwoordde ik, en zeide tot Hem: Wat zijn die twee olijfbomen, ter rechterzijde des kandelaars, en aan zijn linkerzijde? 12 En andermaal antwoordende, zo zeide ik tot Hem: Wat zijn die twee takjes der olijfbomen, welke in de twee gouden kruiken zijn, die goud van zich gieten? 13 En Hij sprak tot mij, zeggend: Weet gij niet, wat deze zijn? En ik zeide: Neen, mijn Heere! 14 Toen zeide Hij: Deze zijn de twee olietakken, welke voor den Heere der ganse aarde staan. (SV)[Zach. 4:3,11-14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

De twee olijfbomen herinneren ons aan JozuaJAH redt, de hogepriester, en aan Zerubbabelspruit uit Babel (Zach. 3-4), die tijdens een eerdere afvalperiode getuigden voor JAHWEH.

De bediening van de twee getuigen heeft veel gemeen met de bediening van Eliamijn God is JAH. Beiden veroorzaakten een grote droogte die drie en een half jaar duurde (1Kon. 17:19. Beiden doden hun vijanden door wonderlijk vuur. De profeet Maleachi voorzegt deze bediening (4:5). "Ziet, Ik zende ulieden den profeet Eliamijn God is JAH, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal." JohannesJAH is genadig de Doper kwam in de geest en kracht van Eliamijn God is JAH, maar zij ontvingen hem niet (Matt. 17:10-13; 11:14; Luk. 1:17); daarom moet hij nog steeds komen, zoals was voorzegd. Omdat hij niet stierf, maar in een wervelwind werd opgenomen in de hemel (2Kon. 2.11), en omdat hij met Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen verscheen op de berg, sprekend van de exodus van de Heer die Hij op punt stond te voltooien in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter (Luk. 9:30-31), zou hij een uitstekend getuige zijn van het leven en de dood van de Heer. Sommigen denken dat Mozesdoen vergeten, getrokken, uit het water halen, omdat zijn plaats van begraven onbekend is (verg. Judaslof (Griekse vorm van Juda) 9) en omdat hij, ook, op de berg verscheen, de andere getuige is. Anderen geven de voorkeur aan Henochtoegewijd, leraar (Gen. 5:24).


5 En indien iemand hen wil beschadigen gaat er vuur uit vanuit hun °mond en het eet hun °vijanden op. En indien iemand hen zou willen beschadigen*, zo is het voor hem bindend gedood* te worden. Rook ging op van Zijn neus, en een vuur uit Zijn mond verteerde; kolen werden daarvan aangestoken. (SV)[2Sam. 22:9] - Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis; indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen. (SV)[Openb. 13:10]
6 Dezen hebben de autoriteit om de hemel te sluiten*, opdat geen regenbui zal regenen in de dagen van hun °profetie. En zij hebben autoriteit over de wateren, om ze tot in bloed om te keren en om de aarde slag te geven* met elke ramp, zo vaak als in het geval dat zij zouden willen. En Elia, de Thisbiet, van de inwoneren van Gilead, zeide tot Achab: Zo waarachtig als de HEERE, de God IsraŽls, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord! (SV)[1Kon. 17:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Deze oordelen zijn rechtvaardig en heilzaam, want mensen verwierpen het getuigenis over het bloed van ChristusGezalfde en de zegen die dat brengt. Ze worden geleerd dat hun zielen afhangen van het blijvende werkzaamheid van Zijn dood.


7 En wanneer ook maar zij hun °getuigenverklaring tot een einde zouden brengen, zal het wilde dier, het opkomende vanuit de afgrond, met hen de oorlog voeren en het zal hen overwinnen en zal hen doden. En er klommen vier grote dieren op uit de zee, het ene van het andere verscheiden (SV)Dan. 7:3] - Daarna zag ik in de nachtgezichten, en ziet, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk, en zeer sterk; en het had grote ijzeren tanden, het at, en verbrijzelde, en vertrad het overige met zijn voeten; en het was verscheiden van al de dieren, die voor hetzelve geweest waren; en het had tien hoornen. ... 21 Ik had gezien, dat diezelve hoorn krijg voerde tegen de heiligen, en dat hij die overmocht, (SV)[Dan. 7:7,21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Net zoals de twee getuigen onkwetsbaar zullen zijn tot hun getuigenis compleet is, zo zal dat het geval zijn met iedere slaaf die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers wil doet. Niets in de hemel of op de aarde kan het getuigenis hinderen waar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker achter staat. En wanneer het voltooid is zullen de vijanden van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zelfs door hun dood verward worden.


8 En hun °lijk zal zijn op het plein van de grote °stad, die op geestelijke wijze genoemd wordt Sodombranden/brandend en Egypte (egyptisch)huis van (de god) Ptah - (koptisch) het zwarte land (t.o.v. de witte woestijn), waar ook hun °Heer werd gekruisigd*. Doch Ik moet heden, en morgen, en den volgenden dag reizen; want het gebeurt niet, dat een profeet gedood wordt buiten Jeruzalem. (SV)[Luc. 13:33] - Hoort des HEEREN woord, gij oversten van Sodom! neemt ter ore de wet onzes Gods, gij volk van Gomorra! (SV)[Jes. 1:10]
9 En zij vanuit de volken en stammen en talen en natiën bekijken hun °lijk, drie-en-halve dagen, en zij laten niet toe dat hun °lijken in een graftombe geplaatst* worden.
10 En die op de aarde wonen verheugen zich over hen en zij zijn vrolijk, en zij zullen aan elkaar naderingsgeschenken zenden, want deze twee °profeten kwellen* die op de aarde wonen.
11 En na de drie-en-halve dagen kwam geest van leven vanuit °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker binnen tot in hen en zij staan* op hun °voeten. En grote vrees valt* op hen die hen aanschouwen. Alzo zegt de Heere HEERE tot deze beenderen: Ziet, Ik zal den geest in u brengen, en gij zult levend worden. ... 10 En ik profeteerde, gelijk als Hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heir. (SV)[Eze. 37:5,10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

De korte periode van tijd Ė drie en een halve dag, toegestaan voor het over de aarde verspreiden van het nieuws over de dood van de twee getuigen, naast het hen tijd geven om het te vieren en geschenken te versturen, zou een groot probleem vormen voor de vroege studenten van deze profetie. Het zou nog een eeuw geleden maanden en jaren duren. Maar wij zijn in een tijd gekomen waarin dit een heel normale zaak is. Alles zal met ongelofelijke snelheid gaan, wanneer de oordelen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker op de aarde zijn. Laten we niet aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker of Zijn woorden twijfelen door onze eigen onwetendheid.


12 En zij horen* een grote stem vanuit de hemel, tot hen zeggend: "Gam omhoog naar hier!" En zij gingen* omhoog tot in de hemel, in de wolk. En hun °vijanden aanschouwen* hen. En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. (SV)[2Kon. 2:11]
13 En in dat °uur gebeurde* een grote aardbeving en het tiende deel van de stad valt*. En er werden zeven duizendtallen namen van mensen gedood* in de aardbeving. En de overigen werden* zeer bevreesd en zij gaven* heerlijkheid aan de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker van de hemel. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

DE TROONSECTIE Ė HET KONINKRIJK KOMT

Deze aardbeving, die zo dicht bij het einde van het oordeel plaatsvindt, kan een voorloper zijn van die onder de zevende schaal (16:18). Hij schijnt met name Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter aan te grijpen Ė de stad waarin de twee getuigen optreden en waar zij gedood zullen worden.


14 De tweede °wee kwam weg. Neem waar, de derde °wee komt snel.
15 En de zevende boodschapper blaast* de bazuin. En er kwamen* grote stemmen in de hemel, zeggend: "Het koninkrijk van de wereld werd* van onze °Heer en van Zijn °ChristusGezalfde en Hij zal koning zijn tot in de aionen van de aionen." De HEERE zal in eeuwigheid en geduriglijk regeren! (SV)[Ex. 15:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

De details van de gebeurtenissen tijdens de zevende trompet worden niet hier gegeven, maar in verband met de Tempelsectie. Dat er een vreselijke benauwdheid is dat is zeker, want het is de ergste van de weeŽn. We veronderstellen dat het de schalen omvat (15:7) en de strijd van de grote dag, wanneer de legers van de hele aarde staan opgesteld tegen Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter en gedood worden door de Ruiter op het witte paard (19:11-17). Het eindigt zeker met Zijn komst in heerlijkheid en Zijn overname van de regeringen van de aarde.

Dit completeert de Troonsectie. ChristusGezalfde is Koning! Hij heerst! Dit brengt ons naar de era van opstanding en de duizend jaren, die gedetailleerd wordt weergegeven in het eerste deel van hoofdstuk twintig.


16 En de vier-en-twintig oudsten, die in het zicht van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zitten op hun °tronen, vallen* op hun °gezichten en zij aanbidden* °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker,
17 zeggend: "Wij danken U, Heer, °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Almachtige, Die is en Die was, dat U Uw °grote °macht genomen hebt en dat U koning bent*.
18 En de natiën zijn boos geworden*. En de boosheid van U kwam en de periode van de doden om geoordeeld* te worden en om het loon te geven* aan Uw °slaven, de profeten, en aan de heiligen, en aan hen die de Naam van U vrezen, aan de kleinen en aan de groten, en om hen aan te tasten* die de aarde aantasten." Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? (SV)[Psalm 2:1] - En wij hebben niet gehoord naar Uw dienstknechten, de profeten, die in Uw Naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaders, en tot al het volk des lands. ... 10 En wij hebben der stem des HEEREN, onzes Gods, niet gehoorzaamd, dat wij in Zijn wetten wandelen zouden, die Hij gegeven heeft voor onze aangezichten, door de hand van Zijn knechten, de profeten. (SV)[Dan. 9:6,10] - Hij zal zegenen, die den HEERE vrezen, de kleinen met de groten (SV)[Psalm 115:13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Het "oordeel van de doden" verwijst hier naar de eerste opstanding en de beloningen die aan hen gegeven worden die hun leven gegeven hebben ten behoeve van Hem. Het komt overeen met het woord "oordeel werd hen geschonken" (20:4).

DE TEMPELSECTIE Ė CHRISTUS ALS PRIESTER

De "opening" van de tempel (4:1 noot), die een beeld van het verbond geeft, is de sleutel voor het eerste deel van de Tempelsectie (11:19 Ė 15:4). Het verbond en het goddelijk ritueel zijn de exclusieve voorrechten van ťťn natie: IsraŽlstrijder van God (Rom. 9:4, enz.). JAHWEH gedenkt Zijn verbond met hen, om het te vervullen. In vreselijk contrast hiermee is de opening van het tweede deel van de Tempelsectie (15:5). Daar wordt de tabernakel van het getuigenis geopend en de wet ten toon gesteld. Het eerste deel is gevuld met zegen voor de trouwen in IsraŽlstrijder van God, het tweede met vreselijke oordelen voor diegenen onder hen die afvallen. Dit deel draait om de trouwe stad Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter; het volgende deel houdt zich meer bezig met het ontrouwe Babylonwirwar.

Dit deel geeft ons het religieuze aspect van oordeel, zoals gezien vanuit het standpunt van de tempel. Net zoals Koningen en Kronieken dezelfde historische gebeurtenissen van twee kanten laten zien, Koningen van de menselijke en Kronieken van de goddelijke, zo kijkt dit deel terug naar de periode die al in zín relatie met de troon is gepresenteerd. Deze twee secties komen overeen met de twee grote missies van de uitverkoren natie (Exo. 19:6). Zij moesten een koninklijk priesterschap worden (1Petr. 2:9). De Troonsectie geeft hen de soevereiniteit van de naties. Dit deel herstelt hun priesterlijke taken. Daarin zullen zij de naties voor JAHWEH regeren; daarmee brengen zij hen bij JAHWEH. Het thema is niet langer de politieke verlossing van de aarde. De draak, het wilde beest en de valse profeet eisen goddelijke eer. Ze willen aanbidding. Dit wordt door de trouwen in IsraŽlstrijder van God geweigerd. De afvalligen, in het bijzonder die in Babylonwirwar, samen met de rest van de mensheid, voegen zich bij de grote confederatie om de aanbidding van JAHWEH uit te wissen van het oppervlak van de aarde.


19 En de tempel van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, die in de hemel, werd geopend* en de ark van het °verbond van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker werd gezien* in Zijn °tempel. En er kwamen* bliksemflitsen en stemmen en donderslagen en een aardbeving en grote hagel. Alzo brachten de priesters de ark des verbonds des HEEREN tot haar plaats, tot de aanspraakplaats van het huis, tot het heilige der heiligen, tot onder de vleugelen der cherubim. (SV)[2Kron. 5:7] - En het geschiedde op den derden dag, toen het morgen was, dat er op den berg donderen en bliksemen waren, en een zware wolk, en het geluid ener zeer sterke bazuin, zodat al het volk verschrikte, dat in het leger was. (SV)[Ex. 19:16 ] - En er was hagel, en vuur in het midden des hagels vervangen; hij was zeer zwaar; desgelijks is in het ganse Egypteland nooit geweest, sedert het tot een volk geweest is (SV)[Ex. 9:24]
Terug naar de index.
Naar Openbaring 12
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.