Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De Openbaring van Jezus Christus
hoofdstuk 21

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En ik nam een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar, want de eerste hemel en de eerste aarde kwamen* weg en de zee was niet meer. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

DE TWEEDE TEMPELSECTIE

In deze sectie gaan we een nieuwe aion binnen. Petrusrots, in zijn tweede brief (2Petr. 3:7,10), vertelt ons dat de huidige hemelen en aarde ten vure bewaard worden, en dat ze voorbij zullen gaan met een dreunend geluid en dat de elementen door verbranding zullen vergaan. De aarde en de werken er op zullen verbrand worden vanwege de komst van de dag van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Jesajaheil is JAH (65:17) heeft een nieuwe hemel en een nieuwe aarde beloofd. Rechtvaardigheid heerst tijdens de duizend jaren. Het woont in de nieuwe schepping.


2 En ik nam de heilige °stad waar, nieuw Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, neerdalend vanuit de hemel vanaf °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, gereed gemaakt zijnde zoals een bruid versierd is voor haar °man. Waak op, waak op, trek uw sterkte aan, o Sion! trek uw sierlijke klederen aan, o Jeruzalem, gij heilige stad? want in u zal voortaan geen onbesnedene noch onreine meer komen. (SV)[Jes. 52:1] - De overwinnende, Ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van Mijn įGod en hij zal er nooit meer uit gaan* en Ik zal op hem de naam van Mijn įGod schrijven en de naam van de stad van Mijn įGod, het nieuwe Jeruzalem, de neerdalende uit de hemel van Mijn įGod, en Mijn naam, de nieuwe (SW)[Openb. 3:12] - Ik ben zeer vrolijk in den HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, den mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan; gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. (SV)[Jes. 61:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Het nieuwe Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter is hemels van karakter, maar zal gevonden worden op de aarde. Het daalt neer "uit de hemel". De huidige hemelen en aarde zijn niet de eerste. Er was een aarde voor de huidige (2Petr. 3:5). De wereld van toen verging door water (Gen. 1:2). De huidige is de tweede aarde. Die nu in beeld is, is de derde.


3 En ik hoorde* een grote stem vanuit de troon, zeggend: "Neem waar, de tent van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is met de mensen en Hij zal met hen in een tent wonen. En zij zullen Zijn volken zijn en °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Zelf zal met hen zijn. En Ik zal Mijn tabernakel in het midden van u zetten; en Mijn ziel zal van u niet walgen. (SV)[Lev. 26:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Dat dit niet de laatste scŤnes zijn wordt aangegeven door de tijdelijke aard van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers bewoning (Hebr. 11:9). Hoewel alle Zijn volken zijn, en Hij allen troost, verblijft Hij nu nog niet te midden van Zijn schepselen.


4 En Hij zal elke traan afwissen vanuit hun °ogen en de dood zal er niet meer zijn, noch rouw, noch luidkeels roepen, noch ellende zal er meer zijn, want de eerste dingen kwamen weg." Hij zal den dood verslinden tot overwinning, en de Heere HEERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen; en Hij zal de smaadheid Zijns volks van de ganse aarde wegnemen; want de HEERE heeft het gesproken. (SV)[Jes. 25:8]
5 En Die zit op de troon zei: "Neem waar, Ik maak alles nieuw!" En Hij zegt: "Schrijf*, want deze °woorden zijn betrouwbaar en waarachtig." Onmiddellijk kwam* ik in de geest en zie*, een troon, gesitueerd in de hemel en op de troon zit Iemand (SW)[Openb. 4:2] - Daarom: indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude ging* voorbij. Neem waar! Het is nieuw geworden! (SW)[2Kor. 5:17]
6 En Hij zei tot mij: "Ik ben de Alfade eerste letter van het Griekse alfabet ťn de Omegalaatste letter van het Griekse alfabet geworden, het Begin en het Einde. Ik zal aan die dorst heeft vanuit de bron om niet van het water van het leven geven. Ik ben de alfa en de omega zegt de Heer God, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige (SW)[Openb. 1:8] - Zo zegt de HEERE, de Koning van IsraŽl, en zijn Verlosser, de HEERE der heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God. (SV)[Jes. 44:6] - Want bij U is de fontein des levens; in Uw licht zien wij het licht. (SV)[Psalm 36:9] - O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk! (SV)[Jes. 55:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

TWEEDE TEMPELSECTIE Ė DE HEILIGE STAD

Dit is geschreven vanuit het standpunt van de tijd waarin JohannesJAH is genadig schreef, op Patmoseen eiland in de AegeÔsche Zee. Daarom wordt alles in de toekomende tijd gesteld. Dit is van groot belang voor een echt verstaan van deze sectie.

"De Oorspronkelijke en de Voleinding" geeft Hem Zijn ware plaats in schepping en verlossing. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker begint met Hem en Hij brengt al Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers doelstellingen tot volgroeiing.


7 Die overwint zal deze dingen als lotbezit ontvangen en Ik zal voor hem Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Ik zal hem zijn tot een Vader, en hij zal Mij zijn tot een zoon; dewelke als hij misdoet, zo zal Ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. (SV)[2Sam. 7:14]
8 Maar voor de timiden en voor die niet geloven en voor die gegruwd zijn en voor moordenaars en voor ontuchtige mannen en voor tovenaars en voor afgodendienaars en voor al de leugenachtigen, hun °deel is in het meer, het brandende in vuur en in zwavel, dat is de tweede °dood." Want Tofeth is van gisteren bereid; ja, hij is ook voor den koning bereid; Hij heeft hem diep en wijd gemaakt, het vuur en hout van zijn brandstapel is veel; de adem des HEEREN zal hem aansteken als een zwavelstroom. (SV)[Jes. 30:33] - drinkt hij ook van de furie van įGod, onverdund gemengd in de drinkbeker van Zijn įverontwaardiging en hij zal gekweld worden in vuur en zwavel, voor de ogen van heilige boodschappers en voor de ogen van het Lammetje. (SW)[Openb. 14;10]
9 En ťťn vanuit de zeven boodschappers die de zeven schalen hebben die boordevol zijn van de zeven °laatste °rampen, kwam en hij sprak* met mij, zeggend: "Kom hier! Ik zal aan jou de bruid tonen, de vrouw van het Lammetje." En ik nam* een ander teken waar in de hemel, groot en verbazend: zeven boodschappers, hebbende de zeven laatste slagen, want in hen wordt de furie van įGod voleindigd*. (SW)[Openb. 15:1] - En een van de zeven boodschappers, die de zeven schalen hebben, kwam* en hij spreekt* met mij, zeggend: Kom hier! Ik zal je het oordeel tonen over de grote įprostituee, die zit op vele wateren (SW)[Openb. 17:1]
10 En hij bracht* mij weg, in geest, op een grote en hoge berg, en hij toonde* aan mij de heilige °stad Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter, neerdalend vanuit de hemel, vanaf °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, In de gezichten Gods bracht Hij mij in het land IsraŽls, en Hij zette mij op een zeer hogen berg; en aan denzelven was als een gebouw ener stad tegen het zuiden. (SW)[Eze. 40:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Dit is de stad waar Abrahamvader van vele volken naar uitzag (Hebr. 11:10). Sinds het in bezit nemen van Zionburcht door Davidgeliefde (2Sam. 5), is Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers keuze geweest om te heersen over de natie en over de hele aarde. De stad daalt neer uit de hemel op aarde en schijnt gevormd te zijn als een enorme berg. Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter en Zionburcht worden vrijwel altijd beschreven als een berg. Het contrast met SinaÔnaar de woestijn Sin, waarin de berg ligt (Gal. 4:24-26; Hebr. 12:18-22) houdt zoiets in, terwijl EzechiŽl visioen van een zeer hoge berg (40:2; 43:12) bovenal kan wijzen naar de milleniale stad, ook al suggereert het de vorm van het nieuwe Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter.

Geen andere vorm kan een gelijke lengte, hoogte en breedte hebben en omringd zijn door een muur die veel lager is dan de stad zelf. De milleniale stad, zoals gemeten door EzechiŽl, zal ongeveer twaalf maal groter zijn dan Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter in het verleden was, terwijl het nieuwe Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter van dit visioen dat zal verheffen tot de zevende macht. EzechiŽls stad heeft twaalf poorten, vernoemd naar de twaalf stammen (48:31-34). Er is een rivier, stromend van JAHWEHís huis, die ongeveer drie en een halve voet per mijl afdaalt. Indien de troon op de top van deze heerlijke stad zal zijn, zou zoín rivier niet met meer afdaling kunnen kronkelen dan in de milleniale scŤne.


11 hebbend de heerlijkheid vanaf °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Haar °lichtgeving lijkt op de kostbaarste steen, als op diamantsteen, kristalhelder, Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op. 2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.... 19 De zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags, en tot een glans zal u de maan niet lichten; maar de HEERE zal u wezen tot een eeuwig Licht, en uw God tot uw Sierlijkheid. (SV)[Jes. 60:1,2,19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Het woord dat hier voor lichtsterkte wordt gebruikt, of lichtdrager, wordt toegepast op de zon en de maan (Gen. 1:14, 16). Het wordt figuurlijk gebruikt voor gelovigen (Filip. 2:15). Maar de zon en de maan zijn niet nodig, want de heerlijkheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verlicht de stad (21:23; 22:5) en haar Lamp is het Lammetje (21:23). Natuurlijk licht wordt uitgesloten van Zijn woonplaatsen.

De jaspis is mogelijk de meest kostbare soort, plasma genaamd, een doorzichtige, groene steen. Net als het goud van de stad, zal het lichtgevend vermogen kristalachtig zijn in zín doorzichtige straling. Die op de troon zit ziet er als een jaspis juweel (4:3).


12 hebbend een grote en hoge muur, hebbend twaalf poortgebouwen, en op de poortgebouwen twaalf boodschappers. En hun °namen zijn opgeschreven, welke de namen zijn van de twaalf stammen van de zonen van IsraŽlstrijder van God. En deze stenen zullen zijn met de twaalf namen der zonen van IsraŽl, met hun namen; zij zullen als zegelen gegraveerd worden, elk met zijn naam; voor de twaalf stammen zullen zij zijn. (SV)[Ex. 28:21]
13 Vanaf het oosten: drie poortgebouwen en vanaf het noorden: drie poortgebouwen en vanaf het zuiden: drie poortgebouwen, en vanaf het westen: drie poortgebouwen.
14 En de muur van de stad heeft twaalf fundamenten en op hen de twaalf namen van de afgevaardigden van het Lammetje.
15 En die met mij spreekt had een maat, een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten en haar °poortgebouwen en haar °muur. Als Hij mij daarhenen gebracht had, ziet, zo was er een man, wiens gedaante was als de gedaante van koper; en in zijn hand was een linnen snoer, en een meetriet; en hij stond in de poort. 5 En ziet, er was een muur buiten aan het huis, rondom henen, en in des mans hand was een meetriet van zes ellen, elke el van een el en een handbreed, en hij mat de breedte des gebouws een riet, en de hoogte een riet. (SV)[Eze. 40:3,5]
16 En de stad ligt vierkant, en haar °lengte is zoveel als de breedte. En hij meet* de stad met het meetriet: twaalf duizendtallen stadiŽn. Haar °lengte en °breedte en °hoogte zijn gelijk. En dit zullen haar maten zijn: de noorderhoek, vier duizend en vijfhonderd meetrieten; en de zuiderhoek vier duizend en vijfhonderd en van den oosterhoek vier duizend en vijfhonderd; en de westerhoek vier duizend en vijfhonderd. 17 De voorsteden nu der stad zullen zijn, noordwaarts tweehonderd en vijftig, en zuidwaarts tweehonderd en vijftig, en oostwaarts tweehonderd en vijftig, en westwaarts tweehonderd en vijftig. (SV)[Eze. 48:16,17]
17 En hij meet* haar °muur: honderd-vier-en-veertig ellen van de maat van een mens, die van een boodschapper is. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Een el was de lengte van de elleboog tot aan de tip van de middelvinger.


18 En het bouwmateriaal van haar °muur is diamant en de stad is van rein bewerkt goud, lijkend op rein glas. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

DE TWEEDE TEMPELSECTIE Ė GEEN TEMPEL

Goud, indien onderworpen aan intense hitte, kan blijvend doorzichtig gemaakt worden. Wanneer de stad door de vurige smeltkroes gaat die de nieuwe aarde introduceert (2Petr. 3:10), zal het goud, dat nu in een diffuse staat in aanzienlijke hoeveelheden bestaat, gestort en gezuiverd worden en dan in kristallen helderheid naar voren komen.

JozefHij (God) vermeerdere (het aantal kinderen na dit kind)us past de term "bouwmateriaal" toe op een havendam of pier.


19 De fundamenten van de muur van de stad zijn versierd met elke kostbare steen. Het eerste fundament met diamant, het tweede met saffier, het derde met chalcedoneen halfedelsteen, een meestal wit tot lichtblauwe kwartssoort, vaak met strepen , het vierde met smaragd, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

Lapis Lazuli, in de oudheid saffier genoemd, is een mengsel van mineralen, hemelsblauw van kleur, met ijzerdeeltjes die er uit zien als goud. Plinius (Nat. Hist. Xxxii.9) beschrijft het als een blauwe lucht met gouden spikkels.

Chaldecon is mogelijk een wasachtig, doorzichtig juweel, van wit tot blauwachtig grijs in kleur (Plin. Xxxvii.8).


20 het vijfde met sardonyx, het zesde met sardius, het zevende met chrysoliet, het achtste met beril, het negende met topaas, het tiende met chrysopraas, het elfde met hyacint, het twaalfde met amethist. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Sardonix (een soort onyx, zogeheten vanwege de gelijkenis met de substantie voor een vingernagel of klauw), bestaat uit verschillende lagen van licht gekleurd onyx tussen roodachtige lagen van sardius.

Sardius wordt gebruikt voor het Hebreeuwse ohdem, rood (Exo. 28:17; 39:10; Eze. 28:13) en voor de onyx (Exo. 25:7; 35:9).

De goudsteen, of chrysoliet, uit de oudheid is onze topaas, terwijl hun topaas onze peridot is.

Het beste beryl heeft een zeegroene kleur.

Chrysopraas is de meest vale van de groene berylliums van een gouden gieting.

Amethyst, het oude hyacint, lijkt op de bloem met die naam. Het is een doorschijnend juweel van violette kleur (9:17). De amethist van de oudheid wordt nu granaat genoemd (9:17).


21 En de twaalf poortgebouwen zijn twaalf parels. Een ieder van de poortgebouwen respectievelijk was vanuit één parel. En het plein van de stad was van rein bewerkt goud, als doorschijnend glas. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste! zie, Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, en Ik zal u op saffieren grondvesten. 12 En uw glasvensters zal Ik kristallijnen maken, en uw poorten van robijnstenen, en uw ganse landpale van aangename stenen. (SV)[Jes. 54:11,12]
22 En een tempel nam ik in haar niet waar, want de Heer °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de Almachtige, is haar tempel, en het Lammetje. Ik ben de alfa en de omega zegt de Heer God, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige (SW)Openb. 1:8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

Zes tempels, "gemaakt met handen" worden door JAHWEH tijdens de aionen bewoond. De eerste was de Tabernakel in de wildernis (Exo. 25:8). De tweede werd opgericht door Salomoman van vrede (2Sam. 7:13). Die werd verwoest door Nebukadnessar (2Kon. 2:59). De derde werd door Ezra gebouwd op bevel van Cyrus (Ezra 6:3). Herodeszoon van heros - held of afgod tempel was de vierde. De vijfde wordt "de tempel van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker" genoemd (2Thess. 2:4) en wordt in deze rol opgemeten (11:1). De zesde wordt beschreven door EzechiŽl (40-43). Het is buitengewoon interessant om de ontwikkeling van waarheid in de eerste, tweede en zesde op te merken. Hier hebben we de ware Tempel: Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zelf, met het ware Offer, het Lammetje.


23 En de stad heeft geen behoefte aan de zon, noch aan de maan, dat zij in haar zouden verschijnen, want de heerlijkheid van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verlicht* haar en het Lammetje is haar °lamp. De zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags, en tot een glans zal u de maan niet lichten; maar de HEERE zal u wezen tot een eeuwig Licht, en uw God tot uw Sierlijkheid. 20 Uw zon zal niet meer ondergaan, en uw maan zal haar licht niet intrekken; want de HEERE zal u tot een eeuwig licht wezen, en de dagen uwer treuring zullen een einde nemen. (SV)[Jes. 60:19,20]
24 En de natiën zullen door haar °licht wandelen en de koningen van de aarde brengen hun °heerlijkheid tot in haar. En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, die u is opgegaan. ... 5 Dan zult gij het zien en samenvloeien, en uw hart zal vervaard zijn en verwijd worden; want de menigte der zee zal tot u gekeerd worden, het heir der heidenen zal tot u komen (SV)[Jes. 60:3,5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

DE TWEEDE TROONSECTIE

Het visioen is afgelopen. JohannesJAH is genadig is nu weer terug op Patmoseen eiland in de AegeÔsche Zee en vertelt wat zal zijn in de dagen van het visioen. Het is niet dat de gewone en afzichtelijke buiten de stad zal zijn, niet in staat om binnen te gaan. Dan zullen allen Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers volk zijn en er zal geen ellende meer zijn (21:3-4). Maar zij die eerder vals waren Ė zij hebben geen hoop op in gaan in de stad. In IsraŽlstrijder van God is dit een beloning.


25 En haar °poortgebouwen zouden zeker niet gesloten worden, want er zal daar geen dag of nacht zijn. En uw poorten zullen steeds openstaan, zij zullen des daags of des nachts niet toegesloten worden; opdat men tot u inbrenge het heir der heidenen, en hun koningen tot u geleid worden. (SV)[Jes. 60:11] - Maar het zal een enige dag zijn, die den HEERE bekend zal zijn; het zal noch dag, noch nacht zijn; en het zal geschieden, ten tijde des avonds, dat het licht zal wezen. (SV)[Zach. 14:7]
26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de natiën tot in haar brengen. De koningen van Tharsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen; de koningen van Scheba en Sheba zullen vereringen toevoeren. 11 Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen, alle heidenen zullen hem dienen. (SV)[Psalm 72:10,11]
27 En geen enkel ongewijd ding of die de gruwel en de leugen doet zal tot in haar binnenkomen, anders dan die geschreven zijn in de boekrol van het leven van het Lammetje. Waak op, waak op, trek uw sterkte aan, o Sion! trek uw sierlijke klederen aan, o Jeruzalem, gij heilige stad? want in u zal voortaan geen onbesnedene noch onreine meer komen. (SV)[Jes. 52:1] - Herinner je dan hoe je verkreeg en je hoort*, en bewaar het en bekeer* je. Indien je niet zou waken*, zal Ik komen als een dief, en jij zal niet weten* op welk uur Ik over jou zal komen (SW)[Openb. 3:5]
Terug naar de index.
Naar Openbaring 22
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.