Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan de
Romeinen
Hoofdstuk 11

   
(klik op de oranje cijfers voor het uitgebreide commentaar op dat vers)
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

1 Ik zeg dan: °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker stoot* Zijn °volk toch niet weg? Moge het niet gebeuren! Want ook ik ben Israëlstrijder van Godiet, vanuit het zaad van Abrahamvader van vele volken, van de stam van Benjaminzoon van de rechterzijde - gelukskind. 5 in besnijdenis acht dagen oud, vanuit het ras van Israël, van de stam van Benjamin, Hebreeër vanuit de Hebreeën, overeenkomstig de wet Farizeeër, (SW)[Filip. 3:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

VERZOENING - NATIONAAL

Uit het voorgaande zou het kunnen schijnen dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker het helemaal had gehad met Zijn oude en geliefde volk en ze wegwierp. Maar de apostel haast zich om deze veronderstelling te ontkennen. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gooit het volk dat Hij tevoren kende niet weg. Hun afval was slechts ten dele en de uitdrukking er voor is die van tijdelijk. Dat niet heel Israëlstrijder van God verworpen werd wordt duidelijk uit zijn eigen geval. Hij, van alle Israëlstrijder van Godieten, verdiende het het meest om uit Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers aanwezigheid en zegen verworpen te worden. Toch is hij niet besloten in hun nationale afwijken. En hij is niet alleen. Eliamijn God is JAH dacht dat hij de enige was in Israëlstrijder van God die niet de knie had gebogen voor Baälheer (de anti-god). Maar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, in Zijn soeverein handelen, weerhoudt zeven duizend van het aanbidden van de afgod. En ook Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine was niet alleen, want er was toen, zoals altijd, door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker een overblijfsel gereserveerd. Dezen, echter, zijn niet zij die trouwer zijn dan de rest, of het meer verdienen dan de rest van de natie. Ware het niet Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers keuze in genade, dan zou er nooit een overblijfsel zijn geweest.


2 °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker stoot* Zijn °volk niet weg dat Hij tevoren kende! Of hebben jullie niet waargenomen wat Eliamijn God is JAH in het Geschrift zegt, als hij bij °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker pleit tegen °Israëlstrijder van God? 22 Want JAHWEH zal Zijn volk niet in de steek laten, vanwege Zijn grote Naam. Want JAHWEH is gezind om jullie voor Hem tot volk te maken. (SW)[1Sam. 12:22]
3 "Heer, Uw °profeten doden* zij, Uw °altaren slechten* zij en ik alleen werd overgelaten en zij zoeken mijn °ziel." 10 En hij zegt: "Ik was ijverig, ja ijverig voor JAHWEH, Elohim van legermachten, want de zonen van Israël verlieten Uw verbond. Zij sloopten Uw altaren en zij doodden Uw profeten door het zwaard. En ik resteer, alleen ik. En zij zoeken mijn ziel, om die te nemen." ... 14 En hij zegt: "Ik was ijverig, ja ijverig voor JAHWEH, Elohim van legermachten, want de zonen van Israël verlieten Uw verbond. Zij sloopten Uw altaren en Uw profeten doodden zij door het zwaard. En ik resteer, alleen ik. En zij zoeken mijn ziel, om die te nemen. (SW)[1Kon. 19:10,14]
4 Maar wat zegt hem de kennisgeving? "Ik liet voor Mijzelf zevenduizend mannen na die de knie niet buigen* voor de Baälheer - de anti-god." 18 En Ik doe in Israël zeven duizend overblijven, alle knieën die zich niet voor de Baäl bogen en elke mond die hem niet kuste." (SW)[1Kon. 19:18]
5 Zo is dan ook in de huidige periode, overeenkomstig de uitverkiezing van de genade, een overblijfsel geworden.
6 Indien nu in genade, dan niet meer vanuit werken, anders wordt de genade niet meer genade. Indien echter vanuit werken, dan is het niet meer genade, anders is het werk niet meer werk. En Jesaja roept uit over °Israël: al is het aantal van de zonen van Israël als het zand van de zee, het restant zal gered worden[Rom. 9:27] - 18 Want indien vanuit de wet het lotbezit is, dan niet meer vanuit de belofte. Maar °God heeft aan °Abraham door de belofte gunst bewezen (SW)[Gal. 3:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Genade en werken mengen niet. Zodra werken samengaan met genade wordt het slechts barmhartigheid en verliest het z’n essentiële aard. Je kunt genade niet meer verdienen dan welke andere gunst dan ook door te betalen voor geleverde diensten. De zondaar of heilige die probeert de gunst van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te kopen of verdienen zal ondervinden dat ze niet gekocht kan worden. Genade is er alleen voor hen die het tegendeel verdienen. Het geval van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zet de toon. Omdat hij excelleerde in het vervolgen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers heiligen, verdiende hij de diepste doem. Toch ontving hij de grootste genade!


7 Wat dan? Hetgeen Israëlstrijder van God naar zoekt, dit verkreeg zij niet, maar de uitverkiezing verkreeg het; de overigen, echter, werden versteend, maar Israël, de wet van gerechtigheid najagende, heeft de wet niet bereikt[Rom. 9:31] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

Israëlstrijder van God zocht zegen door het houden van de wet, maar kreeg ze niet. Zij die gekozen zijn in genade alleen, vonden het.


8 net als het is geschreven: "°Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geeft* aan hen een geest van verdoving, ogen om niet te kijken en oren om niet te horen, tot de dag van vandaag." 4 En JAHWEH gaf jullie niet een hart om te kennen en ogen om te zien en oren om te horen, tot aan deze dag. (SW)[Deut. 29:4]
9 En Davidgeliefde zegt: "Laat hun °tafel tot een strik worden en tot een jachtnet en tot een valstrik en tot in terugbetaling voor hen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

De zegeningen die zij begeerden op grond van het houden van de wet verblindde hun ogen voor genade, en belaadde hun ruggen met wettelijken lasten.


10 Laat de ogen van hen duister gemaakt worden, zodat zij niet kijken en hun °rug door alles samenbuigen." 23 Hun ogen zullen donker worden, om niet te zien, en doe hun taille voortdurend wankelen. (SW)[Psalm 69:23]
11 Ik zeg dan: "Zij struikelen* toch niet opdat zij zouden vallen?" Moge het niet gebeuren! Maar in hun °misstap is de redding voor de natiën, om hen jaloers te maken*. 21 Zij, zij maken Mij jaloers met een niet-El. Zij tergen Mij door de afgoden van hun zinloosheid. En Ik zal hen jaloers maken op wat geen volk is. Door een ontaarde natie zal Ik hen tergen.(SW)[Deut. 32:21] - 46 Vrijmoedig zijnde zeggen zowel °Paulus als °Barnabas: "Het was noodzakelijk dat eerst tot jullie het woord van °God werd gesproken, daar immers zij Hem echter wegstoten. En jullie oordelen jezelf het aionische leven niet waardig. Neem waar, wij keren ons tot de natiën!(SW)[Hand. 13:46] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

De tijdelijke aard van Israëlstrijder van Gods afwijken is beeldend uitgedrukt door het beeld van een man die valt, maar zichzelf herstelt voordat hij op de grond valt. Israëlstrijder van God is niet gevallen! Het boek Handelingen is vol van de jaloezie van Joden wanneer zij dien dat naties Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers giften ontvangen.


12 Indien nu hun °misstap rijkdom van de wereld is, en hun °vermindering rijkdom van de natiën, hoeveel te meer hun °volheid! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Israëlstrijder van God is Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers aangewezen kanaal van zegen voor de naties. Indien dan hun falen de voorraadschuur van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade naar de wereld brengt, wat zal er gebeuren wanneer zij hun ware plaats innemen? Dan zal de wereld gezegend worden, ver boven wat nu mogelijk is. Nu komt alleen geestelijke zegen naar de naties, dan zal, door Israëlstrijder van God, ook nog eens lichamelijke zegen naar hen toe vloeien.


13 Maar tot jullie, de natiën, zeg ik: "Zoveel als ik inderdaad afgevaardigde van natiën ben, verheerlijk ik mijn °bediening,
14 indien ik op de een of andere manier mijn °vlees jaloers zou maken en ik enigen vanuit hen zou redden."
15 Want indien het wegwerpen van hen verzoening van de wereld is, wat zal de tot zich neming zijn? Is het niet leven vanuit de doden? 1 De hand van JAHWEH was op mij en Hij deed mij uitgaan in de geest van JAHWEH en Hij deed mij stoppen midden in het dal en dat was vol met botten. 2 En Hij deed mij over hen passeren, rondom, rondom, en aanschouw!, er waren uitermate velen op de oppervlakte van het dal. En aanschouw!, ze waren uitermate droog. 3 En Hij zei tot mij: Zoon van de mens, zullen deze botten leven? En ik zei: Mijn Heer JAHWEH, U, U weet het. 4 En Hij zie tot mij: Profeteer over deze botten en zeg tot hen: Droge botten, hoorm het woord van JAHWEH. 5 Zo zegt mijn Heer JAHWEH tot deze botten: Aanschouw!, Ik zal geest in jullie brengen en zullen jullie leven! 6 En Ik zal op jullie pezen geven en Ik zal vlees op jullie brengen en Ik zal jullie omsluiten met huid. En Ik zal geest in jullie geven en jullie zullen leven en jullie zullen weten dat Ik JAHWEH ben. (SW)[Eze. 37:1-6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Met Israëlstrijder van God aan de kant, stelt Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet langer barrières tussen Zichzelf en de naties, maar is verzoend met de hele wereld. Wanneer mensen deze verzoening ontvangen, dan is er wederzijdse verzoening.


16 Maar indien de eerste vrucht van de oogst heilig is, dan ook het kneedsel. En indien de wortel heilig is, dan ook de takken. 17 En JAHWEH spreekt tot Mozes, zeggend: 18 "Spreek tot de zonen van Israël, en zeg tot hen: "Wanneer jullie in het land komen waarheen Ik jullie breng, 19 dan zal het gebeuren bij het eten van het brood van het land, dat jullie een hefoffer zullen opheffen aan JAHWEH. 20 Het eerste van jullie grove meel, een geperforeerde koek, zullen jullie opheffen als een hefoffer; als het hefoffer van de dorsvloer zo zullen jullie het opheffen. 21 Van het eerste van jullie grove meel zullen jullie aan JAHWEH een hefoffer geven, doorheen jullie generaties, (SW)[Num. 15:17-21]
17 Maar indien enige van de takken worden weggebroken*, en jij, wilde olijf zijnde, in hen wordt geënt* en jij mede-deelgenoot werd aan de vettigheid van de wortel van de olijfboom, 11 Herinner jullie daarom dat eens jullie, de natiën in het vlees, die Voorhuid genoemd worden door die Besnijdenis genoemd worden, in het vlees, met handen gemaakt, 12 dat jullie in die °periode los van Christus waren, vervreemd van het burgerrecht van °Israël en gasten van de verbonden van de belofte, geen hoop hebbend en zonder God in de wereld. (SW)[Efe. 2:11,12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Het is een opmerkelijk feit dat, algemeen onbekend, een zeer oude olijfboom die niet langer in staat is vrucht te dragen, verjongd kan worden door er een wilde loot op te enten. Dit werd alleen gedaan in die landen rond de Middellandse Zee waar de olijf al vele eeuwen werd gecultiveerd. Israëlstrijder van God is de oude olijfboom voor wie het vrijwel onmogelijk was geworden de olijven te dragen waarvan de lichtgevende olie werd verkregen. Een paar van de takken werden uitgebroken en de naties werden er op geënt, en werden, door het levende contact met de wortels, Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers getuigenis op aarde. Het licht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is nu niet langer bij Israëlstrijder van God, maar bij de naties. Maar al het licht is afgeleid van de Schrift die door Israëlstrijder van God kwam. Zonder de heilige rollen zouden de naties geen licht kunnen geven.


18 bluf toch niet over de takken! Maar indien jij bluft, niet jij draagt de wortel, maar de wortel jou! 22 Jullie aanbidden wat jullie niet waargenomen hebben. Wij aanbidden wat wij waargenomen hebben, dat de redding vanuit de Joden is. (SW)[Joh. 4:22]
19 Jij zal dan uitspreken: "Takken worden weggebroken* opdat ik geënt zal worden." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

De apostel is bezig met Israëlstrijder van God en de naties – niet met individuen. Geen individuele gelovige zal weggebroken worden van de olijfboom. De naties, echter, als zondanig, geloven niet langer en staan op het punt afgesneden te worden uit de olijfboom. JAHWEH brengt Israëlstrijder van God al bijeen naar hun land, met het oog op het hen nogmaals enten op hun eigen olijfboom.


20 In het ongeloof worden zij op ideale wijze weggebroken*, maar jij staat in het geloof. Wees toch niet gezind op hoge dingen, maar vrees! 16 hetzelfde tot elkaar gezind zijnde, niet gezind zijnde op hoge dingen, maar met de nederigen meegeleid wordend; word niet gezind naast julliezelf (SW)[Rom. 12:16]
21 Want indien °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker de takken overeenkomstig de natuur niet spaart*, zal Hij ook jou niet sparen.
22 Neem dan de vriendelijkheid en de strengheid van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker waar! De strengheid inderdaad op die vallen, maar op jou is de vriendelijkheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, in het geval dat jij zal doorgaan met de vriendelijkheid, anders zal jij ook eruit gehakt worden. 6 In het geval dat iemand toch niet in Mij zal blijven werd hij buiten geworpen, zoals de wijnrank, en wordt verdord. En zij verzamelen ze en zij werpen ze tot in het vuur. En ze worden verbrand. (SW)[Joh. 15:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

Niets toont de blindheid van het Christendom meer dan hun zware afkeuring van het ongelovige Israëlstrijder van God. Maar toch volgen zij precies dezelfde koers en hebben niet het minste idee dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker met hen zal handelen zoals Hij deed met Israëlstrijder van God.


23 Maar ook dezen, in het geval dat zij niet zullen doorgaan met het ongeloof, zullen geënt worden. Want °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is in staat hen weer te enten*.
24 Want indien jij, vanuit de overeenkomstig de natuur wilde olijf, werd uitgehakt en naast de natuur geënt* wordt in de gecultiveerde olijfboom, hoeveel te meer zullen dezen overeenkomstig hun natuur geënt worden in de eigen olijfboom? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Indien een wilde loot met goed gevolg geplaatst kan worden op een gecultiveerde boom, hoeveel beter zal het gaan als de goede takken teruggeplaatst worden!


25 Want ik wil niet dat jullie onwetend zijn, broeders, van dit °geheim, opdat jullie niet in julliezelf gezind zult zijn, dat een verstening, ten deleeig. vanaf deel , over °Israëlstrijder van God is gekomen, totdat de volheid van de natiën zal binnenkomen. 16 hetzelfde tot elkaar gezind zijnde, niet gezind zijnde op hoge dingen, maar met de nederigen meegeleid wordend; word niet gezind naast julliezelf (SW)[Rom. 12:16] - 16 En andere schapen heb Ik, die niet vanuit deze °schaapskooi zijn. Het is voor Mij bindend ook die te leiden en zij zullen Mijn °stem horen en zij zullen één kudde worden, met één Herder.(SW)[Joh. 10:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

Het geheim dat Israëlstrijder van Gods huidige toestand niet blijvend is, maar alleen duurt tot allen die gekozen werden zijn uitgeroepen uit de naties, is niet algemeen geloofd; vandaar de hooghartige houding van het Christendom tegenover Israëlstrijder van God.


26 En zo zal heel Israëlstrijder van God gered worden, zoals het is geschreven: "Vanuit Sionburcht zal de Uitredder arriveren. Hij zal de oneerbiedigheden vanaf Jakobhielenlichter afkeren." 39 Want Ik zeg tot jullie: Jullie zullen Mij vanaf dit moment niet waarnemen, totdat jullie ooit zullen zeggen: 'Gezegend wordt Die komt in de naam van de Heer!' (SW)[Matt. 23:39] - 7 Wie zal redding van Israël geven uit Sion? Wanneer JAHWEH de krijgsgevangenschap van Israël omkeert zal Jakob uitbundig juichen! Israël zal zich verheugen. (SW)[Psalm 14:7] - 9 Daarom zal in dit voor de verdorvenheid van Jakob een beschutting worden gemaakt, en dit is alle vrucht: het wegnemen van zijn zonde. In Zijn plaatsen zijn alle stenen van het altaar als kalkstenen die verbrijzeld zijn. De Asjerapalen en wierookstandaarden staan niet op. (SW)[Jes. 27:9]
27 "En dit is Mijn verbond met hen, wanneer Ik ook maar hun °zonden zou verwijderen." 20 En de schuld inlossende Verwant komt tot Sion en tot die terugkeren van de overtreding in Jakob, zegt JAHWEH met nadruk. 21 En wat Mij betreft, dit is Mijn verbond met hen, zegt JAHWEH: Mijn geest die op jou is en Mijn woorden die Ik plaats in jouw mond, zullen niet uit jouw mond verwijderd worden en uit de mond van jouw zaad of uit de mond van het zaad van jouw zaad, zegt JAHWEH, vanaf nu en tot aan de aion. (SW)[Jes. 59:20,21]
28 Overeenkomstig het evangeliegoede bericht zijn zij inderdaad vijanden, vanwege jullie, maar overeenkomstig de uitverkiezing zijn zij geliefden, vanwege de vaders. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

Laten we er altijd aan denken dat Israëlstrijder van God nog steeds geliefd is, wat ook hun huidige houding tegenover Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is.


29 Want de genadegaven en de roeping van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn zonder spijt. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker betreurt nooit een gunst die Hij heeft gegeven. Geen individu of natie die Hij roept zal Hem ooit teleurstellen, want Hij weet heel wel wat ze zijn en wat ze zullen doen. Dit alleen bewijst dat Israëlstrijder van God nog de rol zal vervullen die Hij voor hen heeft voorbereid.


30 Want net zoals jullie eens ongezeglijk waren* aan °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, maar nu ontferming verkregen door de ongezeglijkheid van dezen, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

30

Mededogen kan alleen getoond worden aan hen die het nodig hebben. Daarom speelt Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Israëlstrijder van God en de naties tegen elkaar uit, opdat elk op z’n beurt kan proeven van Zijn mededogen.


31 zo zijn* ook dezen nu ongezeglijk in de ontferming van jullie, opdat ook zij nu ontferming zullen verkrijgen.
32 Want °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker sluit* °allen samen op tot in onzeglijkheid, opdat Hij Zich over °allen zou ontfermen. 22 Maar het Geschrift sluit °alles samen op onder zonde, opdat de belofte vanuit het geloof van Jezus Christus gegeven zal worden aan die geloven. (SW)[Gal. 3:22] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

32

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers doelstelling omvat alle naties. Wat ook hun huidige houding ten opzicht van Hem mag zijn, het is allemaal onderdeel van Zijn plan en een voorbereiding voor het vertoon van Zijn mededogen. Hier hebben we de echte reden waarom allen, op hun beurt, koppig worden. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Zelf sluit hen er in op, niet opdat Hij hen kan veroordelen, maar opdat Hij een aanleiding mag hebben om Zijn mededogen te laten zien.


33 O diepte van rijkdom en van wijsheid en van kennis van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker! Hoe onnavorsbaar zijn Zijn °oordelen en onnaspeurlijk Zijn °wegen! 15 Zeker, U bent El, Die Zichzelf verbergt, Elohim van Israël, Redder. (SW)[Jes. 45:15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

33

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers oordelen en wegen zijn te diep voor menselijke waarneming, maar we kunnen Zijn doelstelling vatten. We weten niet hoe fruit wordt gemaakt, maar we kunnen een boom planten en genieten van de producten. We kunnen Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers doel vatten, maar het proces waardoor Hij het verkrijgt is te complex voor onze zwakke verstand.


34 Want wie kende het denken van de Heer, of wie werd Zijn adviseur? Hebt gij den verborgen raad Gods gehoord, en hebt gij de wijsheid naar u getrokken? (SV)[Job 15:8] - 18 Want wie stond in het overleg van JAHWEH en zag en hoorde Zijn woord? Wie gaf acht op Zijn woord en luisterde? (SW)[Jer. 23:18]
35 En wie geeft* eerst aan Hem, en het zal aan hem terugbetaald worden? 2 Zal jij een bieskoord in zijn neus plaatsen en zal jij met een doornhaak zijn kaakbeen doorboren? (SW)[Job 41:2]
36 Ziende dat vanuit Hem en door Hem en tot Hem °alle dingen zijn, Hem zij de heerlijkheid tot in de aionen. Amen. 6 er is voor ons maar één God, de Vader, vanuit Wie het al is en wij tot in Hem, en één Heer, Jezus Christus, door Wie °alles is en wij door Hem. (SW)[1Kor. 8:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

36

Dit is de meest allesomvattende uitspraak die gedaan kan worden. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is de bron van alles, het kanaal van alles, en het doel van alles. Het universum kwam uit Hem voort, het heeft z’n loop in Hem en Hij zal de eindbestemming er van zijn. Dit bepaalt alle speculatie over de oorsprong van alle dingen. Schepping is uit Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, niet uit niets. Dit verklaart de geschiedenis. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is de Ene Die achter alle bewegingen van de mensheid zit. Dit onthult het doel van alle dingen. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker leidt Zijn schepselen zodanig dat, uiteindelijk, Hij hun Alles zal worden. Voor Hem is, inderdaad, de heerlijkheid voor de aionen.

Terug naar de index.
Naar Romeinen 12
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.