Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan de
Romeinen
Hoofdstuk 11

   
(klik op de oranje cijfers voor het uitgebreide commentaar op dat vers)
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

1 Ik zeg dan: °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker stoot* Zijn °volk toch niet weg? Moge het niet gebeuren! Want ook ik ben IsraŽlstrijder van Godiet, vanuit het zaad van Abrahamvader van vele volken, van de stam van Benjaminzoon van de rechterzijde - gelukskind. Besneden ten achtsten dage, uit het geslacht van IsraŽl, van den stam van Benjamin, een Hebreer uit de Hebreen, naar de wet een Farizeer; (SV)[Filip. 3:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

VERZOENING - NATIONAAL

Uit het voorgaande zou het kunnen schijnen dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker het helemaal had gehad met Zijn oude en geliefde volk en ze wegwierp. Maar de apostel haast zich om deze veronderstelling te ontkennen. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gooit het volk dat Hij tevoren kende niet weg. Hun afval was slechts ten dele en de uitdrukking er voor is die van tijdelijk. Dat niet heel IsraŽlstrijder van God verworpen werd wordt duidelijk uit zijn eigen geval. Hij, van alle IsraŽlstrijder van Godieten, verdiende het het meest om uit Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers aanwezigheid en zegen verworpen te worden. Toch is hij niet besloten in hun nationale afwijken. En hij is niet alleen. Eliamijn God is JAH dacht dat hij de enige was in IsraŽlstrijder van God die niet de knie had gebogen voor Bašlheer (de anti-god). Maar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, in Zijn soeverein handelen, weerhoudt zeven duizend van het aanbidden van de afgod. En ook Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine was niet alleen, want er was toen, zoals altijd, door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker een overblijfsel gereserveerd. Dezen, echter, zijn niet zij die trouwer zijn dan de rest, of het meer verdienen dan de rest van de natie. Ware het niet Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers keuze in genade, dan zou er nooit een overblijfsel zijn geweest.


2 °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker stoot* Zijn °volk niet weg dat Hij tevoren kende! Of hebben jullie niet waargenomen wat Eliamijn God is JAH in het Geschrift zegt, als hij bij °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker pleit tegen °IsraŽlstrijder van God? Want de HEERE zal Zijn volk niet verlaten, om Zijns groten Naams wil, dewijl het den HEERE beliefd heeft, ulieden Zich tot een volk te maken. (SV)[1Sam. 12:22]
3 "Heer, Uw °profeten doden* zij, Uw °altaren slechten* zij en ik alleen werd overgelaten* en zij zoeken mijn °ziel." En hij zeide: Ik heb zeer geijverd voor den HEERE, den God der heirscharen; want de kinderen IsraŽls hebben Uw verbond verlaten, Uw altaren afgebroken en Uw profeten met het zwaard gedood; en ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel, om die weg te nemen.... En hij zeide: Ik heb zeer geijverd voor den HEERE, den God der heirscharen; want de kinderen IsraŽls hebben Uw verbond verlaten, Uw altaren afgebroken en Uw profeten met het zwaard gedood; en ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel, om die weg te nemen. (SV)[1Kon. 19:10,14]
4 Maar wat zegt hem de kennisgeving? "Ik liet voor Mijzelf zevenduizend mannen na die de knie niet buigen* voor de Baälheer - de anti-god." Ook heb Ik in IsraŽl doen overblijven zeven duizend, alle knieen, die zich niet gebogen hebben voor Baal, en allen mond, die hem niet gekust heeft. (SV)[1Kon. 19:18]
5 Zo is dan ook in de huidige periode, overeenkomstig de uitverkiezing van de genade, een overblijfsel geworden.
6 Indien nu in genade, dan niet meer vanuit werken, anders wordt de genade niet meer genade. Indien echter vanuit werken, dan is het niet meer genade, anders is het werk niet meer werk. En Jesaja roept uit over įIsraŽl: al is het aantal van de zonen van IsraŽl als het zand van de zee, het restant zal gered worden[Rom. 9:27] - Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis; maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. (SV)[Gal. 3:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Genade en werken mengen niet. Zodra werken samengaan met genade wordt het slechts barmhartigheid en verliest het zín essentiŽle aard. Je kunt genade niet meer verdienen dan welke andere gunst dan ook door te betalen voor geleverde diensten. De zondaar of heilige die probeert de gunst van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te kopen of verdienen zal ondervinden dat ze niet gekocht kan worden. Genade is er alleen voor hen die het tegendeel verdienen. Het geval van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zet de toon. Omdat hij excelleerde in het vervolgen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers heiligen, verdiende hij de diepste doem. Toch ontving hij de grootste genade!


7 Wat dan? Hetgeen IsraŽlstrijder van God naar zoekt, dit verkreeg zij niet, maar de uitverkiezing verkreeg het; de overigen, echter, werden versteend*, maar IsraŽl, de wet van gerechtigheid najagende, heeft de wet niet bereikt[Rom. 9:31] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

IsraŽlstrijder van God zocht zegen door het houden van de wet, maar kreeg ze niet. Zij die gekozen zijn in genade alleen, vonden het.


8 net als het is geschreven: "°Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geeft* aan hen een geest van verdoving, ogen om niet te kijken en oren om niet te horen, tot de dag van vandaag." Maar de HEERE heeft ulieden niet gegeven een hart om te verstaan, noch ogen om te zien, noch oren om te horen, tot op dezen dag. (SV)[Deut. 29:4]
9 En Davidgeliefde zegt: "Laat hun °tafel tot een strik worden en tot een jachtnet en tot een valstrik en tot in terugbetaling voor hen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

De zegeningen die zij begeerden op grond van het houden van de wet verblindde hun ogen voor genade, en belaadde hun ruggen met wettelijken lasten.


10 Laat de ogen van hen duister gemaakt worden, zodat zij niet kijken en hun °rug door alles samenbuigen*." Laat hun ogen duister worden, dat zij niet zien; en doe hun lenden gedurig waggelen. (SV)[Psalm 69:23]
11 Ik zeg dan: "Zij struikelen* toch niet opdat zij zouden vallen?" Moge het niet gebeuren! Maar in hun °misstap is de redding voor de natiŽn, om hen jaloers te maken*. Zij hebben Mij tot ijver verwekt door hetgeen geen God is; zij hebben Mij tot toorn verwekt door hun ijdelheden; Ik dan zal hen tot ijver verwekken door diegenen, die geen volk zijn; door een dwaas volk zal Ik hen tot toorn verwekken. (SV)[Deut. 32:21] - Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: Het was nodig, dat eerst tot u het Woord Gods gesproken zou worden; doch nademaal gij hetzelve verstoot, en uzelven des eeuwigen levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. (SV)[Hand. 13:46] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

De tijdelijke aard van IsraŽlstrijder van Gods afwijken is beeldend uitgedrukt door het beeld van een man die valt, maar zichzelf herstelt voordat hij op de grond valt. IsraŽlstrijder van God is niet gevallen! Het boek Handelingen is vol van de jaloezie van Joden wanneer zij dien dat naties Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers giften ontvangen.


12 Indien nu hun °misstap rijkdom van de wereld is, en hun °vermindering rijkdom van de natiën, hoeveel te meer hun °volheid! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

IsraŽlstrijder van God is Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers aangewezen kanaal van zegen voor de naties. Indien dan hun falen de voorraadschuur van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade naar de wereld brengt, wat zal er gebeuren wanneer zij hun ware plaats innemen? Dan zal de wereld gezegend worden, ver boven wat nu mogelijk is. Nu komt alleen geestelijke zegen naar de naties, dan zal, door IsraŽlstrijder van God, ook nog eens lichamelijke zegen naar hen toe vloeien.


13 Maar tot jullie, de natiën, zeg ik: "Zoveel als ik inderdaad afgevaardigde van natiën ben, verheerlijk ik mijn °bediening,
14 indien ik op de een of andere manier mijn °vlees jaloers zou maken en ik enigen vanuit hen zou redden."
15 Want indien het wegwerpen van hen verzoening van de wereld is, wat zal de tot zich neming zijn? Is het niet leven vanuit doden? De hand des HEEREN was op mij, en de HEERE voerde mij uit in den geest, en zette mij neder in het midden ener vallei; dezelve nu was vol beenderen. 2 En Hij deed mij bij dezelve voorbijgaan geheel rondom; en ziet, er waren zeer vele op den grond der vallei; en ziet, zij waren zeer dor. 3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind! zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide: Heere HEERE, Gij weet het! 4 Toen zeide Hij tot mij: Profeteer over deze beenderen, en zeg tot dezelve: Gij dorre beenderen! hoort des HEEREN woord. 5 Alzo zegt de Heere HEERE tot deze beenderen: Ziet, Ik zal den geest in u brengen, en gij zult levend worden. 6 En Ik zal zenuwen op u leggen, en vlees op u doen opkomen, en een huid over u trekken, en den geest in u geven, en gij zult levend worden; en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben. (SV)[Eze. 37:1-6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

Met IsraŽlstrijder van God aan de kant, stelt Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet langer barriŤres tussen Zichzelf en de naties, maar is verzoend met de hele wereld. Wanneer mensen deze verzoening ontvangen, dan is er wederzijdse verzoening.


16 Maar indien de eerste vrucht van de oogst heilig is, dan ook het kneedsel. En indien de wortel heilig is, dan ook de takken. Voorts sprak de HEERE tot Mozes, zeggend: 18 Spreek tot de kinderen IsraŽls, en zeg tot hen: Als gij zult gekomen zijn in het land, waarheen Ik u inbrengen zal, 19 Zo zal het geschieden, als gij van het brood des lands zult eten, dan zult gij den HEERE een hefoffer offeren. 20 De eerstelingen uws deegs, een koek zult gij tot een hefoffer offeren; gelijk het hefoffer des dorsvloers zult gij dat offeren. 21 Van de eerstelingen uws deegs zult gij den HEERE een hefoffer geven, bij uw geslachten. (SV)[Num. 15:17-21]
17 Maar indien enige van de takken worden weggebroken*, en jij, wilde olijf zijnde, in hen wordt geënt* en jij mede mede-deelgenoot werd* aan de vettigheid van de wortel van de olijfboom, Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt; 12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap IsraŽls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. (SV)[Efe. 2:11,12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Het is een opmerkelijk feit dat, algemeen onbekend, een zeer oude olijfboom die niet langer in staat is vrucht te dragen, verjongd kan worden door er een wilde loot op te enten. Dit werd alleen gedaan in die landen rond de Middellandse Zee waar de olijf al vele eeuwen werd gecultiveerd. IsraŽlstrijder van God is de oude olijfboom voor wie het vrijwel onmogelijk was geworden de olijven te dragen waarvan de lichtgevende olie werd verkregen. Een paar van de takken werden uitgebroken en de naties werden er op geŽnt, en werden, door het levende contact met de wortels, Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers getuigenis op aarde. Het licht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is nu niet langer bij IsraŽlstrijder van God, maar bij de naties. Maar al het licht is afgeleid van de Schrift die door IsraŽlstrijder van God kwam. Zonder de heilige rollen zouden de naties geen licht kunnen geven.


18 bluf toch niet over de takken! Maar indien jij bluft, niet jij draagt de wortel, maar de wortel jou! Gijlieden aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten; want de zaligheid is uit de Joden. (SV)[Joh. 4:22]
19 Jij zal dan uitspreken: "Takken worden weggebroken* opdat ik geënt zal worden." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

De apostel is bezig met IsraŽlstrijder van God en de naties Ė niet met individuen. Geen individuele gelovige zal weggebroken worden van de olijfboom. De naties, echter, als zondanig, geloven niet langer en staan op het punt afgesneden te worden uit de olijfboom. JAHWEH brengt IsraŽlstrijder van God al bijeen naar hun land, met het oog op het hen nogmaals enten op hun eigen olijfboom.


20 In het ongeloof worden zij op ideale wijze weggebroken*, maar jij staat in het geloof. Wees toch niet gezind op hoge dingen, maar vrees! Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven. (SV)[Rom. 12:16]
21 Want indien °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker de takken overeenkomstig de natuur niet spaart*, zal Hij ook jou niet sparen.
22 Neem dan de vriendelijkheid en de strengheid van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker waar! De strengheid inderdaad op die vallen, maar op jou is de vriendelijkheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, in het geval dat jij zal doorgaan met de vriendelijkheid, anders zal jij ook eruit gehakt worden. Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. (SV)[Joh. 15:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

Niets toont de blindheid van het Christendom meer dan hun zware afkeuring van het ongelovige IsraŽlstrijder van God. Maar toch volgen zij precies dezelfde koers en hebben niet het minste idee dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker met hen zal handelen zoals Hij deed met IsraŽlstrijder van God.


23 Maar ook dezen, in het geval dat zij niet zullen doorgaan met het ongeloof, zullen geënt worden. Want °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is in staat hen weer te enten*.
24 Want indien jij, vanuit de overeenkomstig de natuur wilde olijf, werd uitgehakt* en naast de natuur geënt* wordt in de gecultiveerde olijfboom, hoeveel te meer zullen dezen overeenkomstig hun natuur geënt worden in de eigen olijfboom? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Indien een wilde loot met goed gevolg geplaatst kan worden op een gecultiveerde boom, hoeveel beter zal het gaan als de goede takken teruggeplaatst worden!


25 Want ik wil niet dat jullie onwetend zijn, broeders, van dit °geheim, opdat jullie niet in julliezelf gezind zult zijn, dat een verstening, ten deleeig. vanaf deel , over °IsraŽlstrijder van God is gekomen, totdat de volheid van de natiën zal binnenkomen. Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven. (SV)[Rom. 12:16] - Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden een kudde, en een Herder. (SV)[Joh. 10:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

Het geheim dat IsraŽlstrijder van Gods huidige toestand niet blijvend is, maar alleen duurt tot allen die gekozen werden zijn uitgeroepen uit de naties, is niet algemeen geloofd; vandaar de hooghartige houding van het Christendom tegenover IsraŽlstrijder van God.


26 En zo zal heel IsraŽlstrijder van God gered worden, zoals het is geschreven: "Vanuit Sionburcht zal de Uitredder arriveren. Hij zal de oneerbiedigheden vanaf Jakobhielenlichter afkeren." Want Ik zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren! (SV)[Matt. 23:39] - Och, dat IsraŽls verlossing uit Sion kwame! Als de HEERE de gevangenen Zijns volks zal doen wederkeren, dan zal zich Jakob verheugen, IsraŽl zal verblijd zijn. (SV)[Psalm 14:7] - Daarom zal daardoor de ongerechtigheid van Jakob verzoend worden, en dit is de ganse vrucht, dat Hij deszelfs zonde zal wegdoen, wanneer Hij al de stenen des altaars maken zal als verstrooide kalkstenen, de bossen en de zonnebeelden zullen niet bestaan. (SV)[Jes. 27:9]
27 "En dit is door Mijn verbond met hen, wanneer Ik ook maar hun °zonden zou verwijderen." En er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen, die zich bekeren van de overtreding in Jakob, spreekt de HEERE. 21 Mij aangaande, dit is Mijn Verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn Geest, Die op u is, en Mijn woorden, die Ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, noch van den mond van uw zaad, noch van den mond van het zaad uws zaads, zegt de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid toe. (SV)[Jes. 59:20,21]
28 Overeenkomstig het evangeliegoede bericht zijn zij inderdaad vijanden, vanwege jullie, maar overeenkomstig de uitverkiezing zijn zij geliefden, vanwege de vaders. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

Laten we er altijd aan denken dat IsraŽlstrijder van God nog steeds geliefd is, wat ook hun huidige houding tegenover Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is.


29 Want de genadegaven en de roeping van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn zonder spijt. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker betreurt nooit een gunst die Hij heeft gegeven. Geen individu of natie die Hij roept zal Hem ooit teleurstellen, want Hij weet heel wel wat ze zijn en wat ze zullen doen. Dit alleen bewijst dat IsraŽlstrijder van God nog de rol zal vervullen die Hij voor hen heeft voorbereid.


30 Want net zoals jullie eens ongezeglijk waren* aan °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, maar nu ontferming verkregen* door de ongezeglijkheid van dezen, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

30

Mededogen kan alleen getoond worden aan hen die het nodig hebben. Daarom speelt Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker IsraŽlstrijder van God en de naties tegen elkaar uit, opdat elk op zín beurt kan proeven van Zijn mededogen.


31 zo zijn* ook dezen nu ongezeglijk in de ontferming van jullie, opdat ook zij nu ontferming zullen verkrijgen.
32 Want °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker sluit* °allen samen op tot in onzeglijkheid, opdat Hij Zich over °allen zou ontfermen. Maar de Schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. (SV)[Gal. 3:22] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

32

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers doelstelling omvat alle naties. Wat ook hun huidige houding ten opzicht van Hem mag zijn, het is allemaal onderdeel van Zijn plan en een voorbereiding voor het vertoon van Zijn mededogen. Hier hebben we de echte reden waarom allen, op hun beurt, koppig worden. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Zelf sluit hen er in op, niet opdat Hij hen kan veroordelen, maar opdat Hij een aanleiding mag hebben om Zijn mededogen te laten zien.


33 O diepte van rijkdom en van wijsheid en van kennis van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker! Hoe onnavorsbaar zijn Zijn °oordelen en onnaspeurlijk Zijn °wegen! Voorwaar, Gij zijt een God, Die Zich verborgen houdt, de God IsraŽls, de Heiland. (SV)[Jes. 45:15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

33

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers oordelen en wegen zijn te diep voor menselijke waarneming, maar we kunnen Zijn doelstelling vatten. We weten niet hoe fruit wordt gemaakt, maar we kunnen een boom planten en genieten van de producten. We kunnen Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers doel vatten, maar het proces waardoor Hij het verkrijgt is te complex voor onze zwakke verstand.


34 Want wie kende het denken van de Heer, of wie werd* Zijn adviseur? Hebt gij den verborgen raad Gods gehoord, en hebt gij de wijsheid naar u getrokken? (SV)[Job 15:8] - Want wie heeft in des HEEREN raad gestaan, en Zijn woord gezien of gehoord? Wie heeft Zijn woord aangemerkt en gehoord? (SV)[Jer. 23:18]
35 En wie geeft* eerst aan Hem, en het zal aan hem terugbetaald worden? Wie heeft Mij voorgekomen, dat Ik hem zou vergelden? Wat onder den gansen hemel is, is het Mijne. (SV)[Job 41:2]
36 Ziende dat vanuit Hem en door Hem en tot Hem °alle dingen zijn. Hem zij de heerlijkheid tot in de aionen. Amen. Nochtans hebben wij maar een God, den Vader, uit Welken alle dingen zijn, en wij tot Hem; en maar een Heere, Jezus Christus, door Welken alle dingen zijn, en wij door Hem. (SV)[1Kor. 8:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

36

Dit is de meest allesomvattende uitspraak die gedaan kan worden. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is de bron van alles, het kanaal van alles, en het doel van alles. Het universum kwam uit Hem voort, het heeft zín loop in Hem en Hij zal de eindbestemming er van zijn. Dit bepaalt alle speculatie over de oorsprong van alle dingen. Schepping is uit Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, niet uit niets. Dit verklaart de geschiedenis. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is de Ene Die achter alle bewegingen van de mensheid zit. Dit onthult het doel van alle dingen. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker leidt Zijn schepselen zodanig dat, uiteindelijk, Hij hun Alles zal worden. Voor Hem is, inderdaad, de heerlijkheid voor de aionen.

Terug naar de index.
Naar Romeinen 12
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.