Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan de
Romeinen
Hoofdstuk 12

   
(klik op de oranje cijfers voor het uitgebreide commentaar op dat vers)
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

1 Ik roep jullie dan op, broeders, door medelijdendheden van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, jullie °lichamen te presenteren* tot een levend, heilig en welgevallig offer voor °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, jullie °logische dienst, Reken jullie dus dan wel dood voor de zonde, maar levend voor °God in Christus Jezus.... en presenteer niet jullie °leden als wapentuig van de ongerechtigheid voor de zonde, maar presenteer jullie zelf voor °God, alsof uit doden, maar nu levend, en presenteer jullie °leden als wapentuig van de gerechtigheid voor °God.[Rom. 6:11,13] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

HET GEDRAG VAN DE HEILIGEN

Dit deel staat in sterke tegenstelling tot het gedrag van de mensheid (1:18-3:20), zoals getoond in de literaire structuur (zie de Inleiding op Romekrachtinen. De aansporing is gebaseerd op de eerdere leer over onze lichamen in het zesde, zevende en achtste hoofdstuk. Onze sterfelijke lichamen worden levend gemaakt door de inwonende geest (8:11). Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is niet langer blij met dode vervangers, maar vraagt om levende offers. Hij verlangt naar aanbidding in geest en in waarheid. Daarom hebben we geen altaar en ritueel, met bloedende slachtoffers die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet tevreden stellen, maar we bieden onze lichamen aan, inderdaad dood voor Hem, maar vol energie door Zijn Geest, zodat zij zich bezig houden met goede daden, die naar Hem opstijgen als een zoete geur. Dit is echte godsdienstig dienstbetoon. Het vervangt de vormen van goddelijk dienstbetoon die met de wet verbonden zijn. Het is het enige goddelijk dienstbetoon dat Hij in deze bedeling erkent. Dit is de naar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gekeerde kant.


2 en niet gevormd te worden naar deze °aion, maar omgevormd te worden in de vernieuwing van jullie °denken, opdat jullie toetsen wat de wil van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is: het goede en welgevallige en volmaakte. 23 maar verjongd te worden in de geest van jullie °denken, (SW)[Efe. 4:23] - 10 toetsend wat welgevallig is in de Heer. ... 17 Word vanwege dit niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. (SW)[Efe. 5:10,17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Aan de naar de mens gekeerde kant moet ons gedrag er niet uitzien als dat van de wereld. Er zal een omvorming bewerkt moeten worden door middel van ons denken, door de invloed van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers onthullingen. We kunnen, ten diepste, nooit zo zijn als de wereld; daarom moet het niet lijken alsof we er gelijk aan zijn. We dienen er meer en meer ongelijk worden door het contact met het denken van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.


3 Want ik zeg door de genade, die aan mij gegeven wordt, aan een ieder die onder jullie is, geen hogere gezindheid te hebben naast wat bindend is gezind te zijn, maar gezind te zijn tot in het verstandig zijn, iedereen, zoals °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker toedeelt* naar de maat van geloof. 11 Maar dit alles bewerkt de ene en dezelfde geest, aan ieder de eigen dingen toedelend zoals Hij besluit. (SW)[1Kor. 12:11]
4 Want net zoals wij in één lichaam vele leden hebben, maar de leden niet alle dezelfde handeling hebben, 12 Want net zoals het lichaam één is en vele leden heeft, maar de leden van het ene °lichaam, die vele zijn, één lichaam zijn, zo ook de Christus. (SW)[1Kor. 12:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Ons gedrag naar elkaar is gebaseerd op het wonderlijke beeld van het menselijk lichaam. We hebben allen onderscheiden functies, niet alleen ontworpen voor ons eigen gebruik, maar voor de opbouw van allen. Dit is de sleutel voor het gedrag onder onze mede-heiligen. Zoals het lichaam een vitale eenheid is, zo zijn de heiligen een in ChristusGezalfde.


5 zo zijn wij, de velen, één lichaam in ChristusGezalfde, maar afzonderlijk, hoewel één, leden van elkaar. 27 Jullie nu zijn het lichaam van Christus en de leden van een deel. (SW)[1Kor. 12:27]
6 Nu hebben wij uitnemende genadegaven overeenkomstig de ons gegeven genade, overeenkomstig de overeenkomst van het geloof, hetzij profetie,
7 hetzij bediening in de bediening, hetzij de onderwijzende in de onderwijzing,
8 hetzij de oproepende in de oproep, die meegeeft in vrijgevigheid, die vooraan staat in ijver, de zich ontfermende in blijmoedigheid. 7 ieder zoals hij zich ten doel gesteld heeft in het hart, niet vanuit droefheid of vanuit dwang, want °God heeft de blijmoedige gever lief. (SW)[2Kor. 9:7] - 10 een ieder zoals hij de genadegave in ontvangst nam, het onder julliezelf bedienend als ideale beheerders van de gevarieerde genade van God. [Rom. 12:6-8] 11 Indien iemand spreekt, het zij als de gezegden van God. Indien iemand bedient, het zij als vanuit de sterkte die °God beschikbaar stelt, opdat in alles °God verheerlijkt zal worden door Jezus Christus, aan Wie is de heerlijkheid en de kracht tot in de aionen van de aionen. Amen. (SW)[1Petr. 4:10,11]
9 De liefde zij ongeveinsd, het boosaardige verafschuwend, gehecht wordend aan het goede, 5 En het einde van de opdracht is liefde vanuit een rein hart en van een goed geweten en van een ongeveinsd geloof, (SW)[1Tim. 1:5] - 15 Haat het kwade en heb het goede lief! En stel oordeel in de poort, misschien zal JAHWEH, Elohim van legermachten, genadig zijn voor het overblijfsel van Jozef. (SW)[Amos 5:15]
10 in de broederlijke genegenheid tot in elkaar dierbaar genegen, in de eer elkaar hoger achtend, 7 en in de eerbiedigheid de broederlijke genegenheid en in de broederlijke genegenheid de liefde (SW)[2Petr. 1:7] - 3 niets overeenkomstig eigenbelang, ook niet overeenkomstig ijdelheid, maar in °nederigheid elkaar achtend superieur te zijn dan zichzelf.(SW)[Filip. 2:3]
11 in de ijver niet dralend in de geest kokend heet zijnde, slaaf zijnde voor de Heer, 25 Deze was onderricht in de weg van de Heer. En kokend heet zijnde in de geest sprak hij en onderwees op nauwkeurige wijze de dingen aangaande °Jezus, alleen op de hoogte zijnde van de doop van Johannes (SW)[Hand. 18:25]
12 in de hoop zich verheugend, in de verdrukking verdurend, volhardend in het gebed, 17 Bid op ononderbroken wijze! (SW)[1Thess. 5:17]
13 bijdragend in de behoeften van de heiligen, de gastvrijheid najagend. 2 Vergeet de gastvrijheid niet! Want door deze waren sommigen onopgemerkt logies verlenend aan boodschappers. (SW)[Hebr. 13:2]
14 Zegent hen die jullie vervolgen, zegent en vervloekt toch niet; 44 Maar Ik zeg tot jullie 'Heb jullie °vijanden lief en bid ten behoeve van die jullie vervolgen, (SW)[Matt. 5:44] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Het gedrag van de heiligen in een bepaalde bedeling is gebaseerd op Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers beheermiddelen. Indien Hij wet als beheermiddel geeft, dan eist Hij gedrag naar de wet. Barmhartigheid roept voor een hogere standaard, terwijl genade een beroep doet op het hoogste type van liefdevolle houding, zelfs onder de meest beproevende omstandigheden. De wet stond mensen toe hun vijanden te haten en om iets gelijkwaardigs te eisen, zoals een oog voor een oog, en, inderdaad, te handelen ten opzichte van de ander zoals Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker met hen handelde. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade, dan, is het model waarop wij ons gedrag moeten baseren. Omdat Hij nu nooit vervloekt, zullen wij niet vervloeken, maar zelfs hen zegenen die ons vervolgen.


15 zich verheugend met die zich verheugen, huilend met die huilen, 13 En ik? Toen zij ziek waren was mijn kleding een rouwgewaad. Ik vernederde mijn ziel door te vasten, maar mijn gebed keerde terug op mijn boezem. (SW)[Psalm 35:13]
16 hetzelfde tot elkaar gezind zijnde, niet gezind zijnde op de hoge dingen, maar met de nederigen meegeleid wordend; wordm niet gezind naast julliezelf, 5 De God nu van het verduren en van de bemoediging, moge Hij jullie hetzelfde gezindzijn geven onder elkaar, overeenkomstig Christus Jezus, (SW)[Rom. 15:5] - 25 Want ik wil niet dat jullie onwetend zijn, broeders, van dit °geheim, opdat jullie niet in julliezelf gezind zult zijn, dat een verstening, ten dele, over °Israël is gekomen, totdat de volheid van de natiën zal binnenkomen. (SW) [Rom. 11:25]
17 aan niemand kwaad in plaats van kwaad teruggevend, ideale voorzieningen treffend in het zicht van alle mensen, 15 Zie er op toe dat niemand kwaad in plaats van kwaad zal teruggeven, maar jaag altijd het goede na, én tot elkaar én tot allen. (SW)[1Thess. 5:15] - 4 en vind genade en goede intelligentie in de ogen van Elohim en mens (LXX)[Spreuken 3:4]
18 indien het vanuit jullie mogelijk is in vrede levend met alle mensen. 0 Het zout is ideaal. In het geval echter het zout zouteloos zal worden, waarmee zullen jullie het op smaak brengen? Heb zout in julliezelf en leef in vrede onder elkaar!" (SW)[Mar. 9:50] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

Indien Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Zich zou wreken op Zijn vijanden, waar zouden wij dan zijn? Wij waren Zijn vijanden en als zodanig werden we verzoend door de dood van Zijn Zoon. Daarom zouden we zelf nooit moeten wreken.


19 Verschaft julliezelf toch geen recht, geliefden, maar geeft plaats aan de boosheid, want het is geschreven: "Aan Mij is de rechtverschaffing. Ik zal terugbetalen, zegt de Heer." 18 Jij zal niet wreken en jij zal geen wrevel koesteren tegen de zonen van jouw volk. En jij hebt jouw naaste lief als jezelf. Ik ben JAHWEH!(SW)[Lev. 19:18] - 6 wanneer het namelijk rechtvaardig is dat God jullie verdrukking terug betaalt aan die verdrukken, [Openb. 18:6,7] 7 en aan jullie, die verdrukt worden, ontspanning geeft, met ons, in de onthulling van de Heer Jezus vanaf de hemel, met boodschappers van Zijn macht (SW)[2Thess. 1:6,7] - 35 Aan Mij zijn wraak en terugbetaling. Op de gepaste tijd zal hun voet uitglijden. Want de dag van hun ramp is dichtbij en op het punt staande doem spoedt zich over hen. (SW)[Deut. 32:35]
20 Maar in het geval dat jouw °vijand honger zal hebben, geef hem een hap, in het geval dat hij dorst zal hebben, geef hem te drinken, want dit doende zal jij gloeiende kolen van vuur opstapelen op zijn °hoofd. 21 Indien jouw hater hongerig is, geef hem brood te eten, en indien hij dorstig is, geef hem water te drinken, 22 want jij zal gloeiende houtskool op zijn hoofd deponeren en JAHWEH zal het jou terugbetalen. (SW)[Spr. 25:21,22] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Een vijand in benauwdheid is, in plaats van te roepen om haat en wraak, een speciale gelegenheid voor het tonen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers genade. De "brok," een speciaal deel van het voedsel waarmee een gastheer een geëerde gast eerde, was een teken van hoogachting en aanzien. Barmhartigheid kan een vijand voorzien van voedsel, maar genade begeleidt de gift met ieder teken van liefde en eer. Dit is de manier waarop Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker ons vijandschap overwon, en daarom zouden wij hetzelfde moeten doen.


21 Word toch niet overwonnen door het kwaad, maar overwin het kwaad door het goede!Terug naar de index.
Naar Romeinen 13
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.