Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan de
Romeinen
Hoofdstuk 2

   
(klik op de oranje cijfers voor het uitgebreide commentaar op dat vers)
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

1 Daarom ben jij niet te verdedigen, o mens die iedereen oordeelt; want waarin jij de ander oordeelt, veroordeel jij jezelf, want jij die oordeelt verricht dezelfde dingen. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden. (SV)[Matt. 7:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Het betoog hier is onverbiddelijk. De man die anderen oordeelt moet voorbereid zijn om zelf aan hetzelfde oordeel onderworpen te worden. Er is geen zekerder weg van zichzelf veroordelen dan rechter te zijn in een oordeel over hen die de zonden begaan waaraan hij zelf ook schuldig is. In de oordeelsdag zal er weinig noodzaak zijn om getuigen op te roepen tegen de mensheid, want hun eigen redeneringen onder elkaar en de standaarden van het recht, hoe laag die ook mogen zijn, die zij toepassen op hun buren, zijn voldoende om allen te veroordelen.

De voortdurende inspanning om de mensheid te verheffen gaat voorbij aan de ware oorzaak van menselijke verdorvenheid. Deze dingen zijn het gevolg van het weigeren Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te erkennen. Een van de meest alarmerende tekenen van de moderne tijden is het toenemende verlangen om alle verwijzing naar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, in iedere sfeer van leven, uit te schakelen. Opvoeding moet strikt Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkerloos zijn, zaken doen heeft geen plaats voor de Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkerheid, de gemeenschap vermijdt al het vermelden van Hem, en zelfs velen van de zogeheten kerken hebben weinig meer dan een formele erkenning van een ongekende Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. We moeten voorbereid zijn op meer en meer van de misdaadgolven die regelmatig over de aarde spoelen, alsook op de permanente afbraak van het morele weefsel van de zogeheten beschaving.


2 Nu hebben wij waargenomen dat het oordeel van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker overeenkomstig waarheid is over hen die °zulke dingen verrichten.
3 En reken jij dit, o mens, degene oordelend die °zulke dingen verrichten en ze zelf doet, dat °jij zal ontsnappen aan het oordeel van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Is het niet buitengewoon onredelijk voor de zondaar om te veronderstellen dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers oordeel over hem minder doorzoekend zal zijn dan zijn veroordeling van de zonden van zijn medemens? Het feit dat Zijn oordeel is uitgesteld en dat Hij doorgaat met het met ruime hand geven van zegeningen van de schepping, zou moeten leiden tot een heroverweging en verbetering van onze houding.


4 Of veracht jij de rijkdom van Zijn °vriendelijkheid en de verdraagzaamheid en het geduld, onwetend zijnde dat het vriendelijke van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker jou tot bezinning leidt?
5 Maar overeenkomstig de hardheid en onberouwvol hart van jou,, spaar jij voor jezelf boosheid op in de dag van de boosheid en onthulling van het rechtvaardig oordeel van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.... En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft; (SV)[2Petr. 3:9,15]
6 Die aan ieder zal betalen overeenkomstig zijn °werken, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

6

Het is goed om de basis te overdenken waarop het oordeel van de mensheid zal voortgaan. Het is niet allemaal eenzijdig. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wil niet alleen het kwaad straffen, maar het goede Ė als het er is Ė belonen. Dat er niemand is om Zijn beloningen op te eisen verandert niet het grote feit dat hier neergelegd is als de rechtvaardige basis van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers handelen met de mensheid. Hij zal een ieder belonen naar zijn daden. Niemand kan zeggen dat dit niet rechtvaardig en goed is. Hij staat net zo goed klaar om het goede te belonen als om het kwade te straffen. Al wat nodig is, is dat iemand zich houdt aan de standaard, dan zal Hij zo iemand een leven geven voor de aionen .- hetzelfde leven dat zij die geloven krijgen door ChristusGezalfde, als een genadevol geschenk. Te zeggen dat het nutteloos is om zo te spreken, aangezien niemand in staat is een claim op zoín beloning te leggen, verraad een misvatting van het onderliggende doel van oordeel. Dit is niet, zoals gewoonlijk wordt verondersteld, het oordeel over hen die verkeerd doen, maar veeleer de betaling van wat toekomt, goed zowel als kwaad, opdat zo de rechtvaardigheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers karakter onthuld kan worden. Oordeel, als een onthulling van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, zou zeer misleidend zijn als er geen voorziening zou zijn voor zowel beloning als bestraffing. Indien niemand in staat is de beloning op te eisen, zal dat niet het essentiŽle feit veranderen dat zoín rechtvaardig fundament ten grondslag ligt aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers troon.


7 aan die, inderdaad overeenkomstig het verduren van goed werk heerlijkheid en eer en onvergankelijkheid zoeken, aionisch leven, En de goedertierenheid, o Heere! is Uwe; want Gij zult een iegelijk vergelden naar zijn werk (SV)[Psalm 61:13]
8 maar voor die vanuit eigenbelang en ongezeglijk zijnde, inderdaad aan de waarheid, maar overtuigd wordend door de onrechtvaardigheid, boosheid en woede,
9 verdrukking en benauwdheid op elke ziel van de mens die het kwaad bewerkt, zowel eerst van de Jood als van de Griek, Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden dengenen, die u verdrukken ... Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn (SV)[2Thess. 1:6,8] - Want ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is Gods kracht voor de redding van iedereen die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek[Rom. 1:16]
10 maar heerlijkheid en eer en vrede voor elke die het goede werkt, zowel eerst voor de Jood als voor de Griek,
11 want er is geen aanzien des persoons bij °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, Want de HEERE, uw God, is een God der goden, en een Heere der heren; die grote, die machtige, en die vreselijke God, Die geen aangezicht aanneemt, noch geschenk ontvangt; (SV)[Deut. 10:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

11

Wet stelt niet vrij van oordeel, ze stelt alleen de standaard voor oordeel vast. Kennis van de wet beschuldigt hen die ze breken alleen maar dieper.


12 want zovelen als zonder wet zondigden zullen ook zonder wet verloren gaan, en zovelen als in wet zondigden zullen door wet geoordeeld worden.
13 Want niet de toehoorders van wet zijn rechtvaardig bij °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, maar de daders van wet zullen gerechtvaardigd worden. Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. (SV)[Matt. 7:21]
14 Want wanneer ook maar de natiën, die geen wet hebben, van nature de dingen van de wet zullen doen, dezen, geen wet hebbend, zijn wet voor zichzelf, Maar in allen volke, die Hem vreest en gerechtigheid werkt, is Hem aangenaam. (SV)[Hand. 10:35] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

De menselijke aard, of instinct, is niet verdorven. Ze is in lijnen met Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers wet en geweten (2:27). Ze is tegen de zonde (1:26). Het hart van de mensheid is verdorven. Door hun natuur/aard na te volgen was het voor de mens heel goed mogelijk geweest door instinct te doen wat later opgetekend werd in de geschreven code. De daden van de mens zijn onnatuurlijk.


15 die het werk van de wet betonen, geschreven in hun °harten, hun °geweten samengetuigend, en hun °overwegingen tussen elkaar, beschuldigend of ook verdedigend,
16 in welke dag wanneer °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker de verborgen dingen van de mensen zal oordelen, overeenkomstig mijn °evangeliegoede bericht, door JezusJAH redt ChristusGezalfde. Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft. (SV)[Hand. 17:31] - Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zade Davids, naar mijn evangelie; (SV)[2Tim. 2:8]
17 Neem waar, jij wordt Jood genoemd en jij rust op wet en jij beroemt je in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

Nu staat de apostel op het punt om bijzondere aandacht te wijden aan de Besnijdenis. Tot dusverre heeft hij een beroep gedaan op de aard, of instinct, en op het geweten. Al deze werken samen om hen te veroordelen die geen toegang hadden tot de onthulde wil van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. De Jood, die de wet had, beschouwde zichzelf als een totaal andere klasse, dus wijdt de apostel een aanzienlijk deel aan het hem bewijzen dat het bezit van de wet hem niet immuun maakte voor het oordeel, maar dat dit veeleer een zwaarder oordeel verlangde.


18 en jij kent de wil en jij toetst de dingen die van belang zijn, onderricht wordend vanuit de wet? Opdat gij beproeft de dingen, die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt, en zonder aanstoot te geven, tot den dag van Christus; (SV)[Filip. 1:10]
19 Bovendien heb jij de overtuiging zelf gids van blinden te zijn, licht van degenen in duisternis, Laat hen varen; zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de blinde den blinde leidt, zo zullen zij beiden in den gracht vallen. (SV)[Matt. 15:14]
20 opvoeder van onverstandigen, leraar van onmondigen, de vormgeving hebbend van de kennis en van de waarheid in de wet?En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. (SV)[2Tim. 3:15]
21 Die dan een ander onderwijst, jij onderwijst niet jezelf! °Die proclameert niet te stelen, jij steelt!
22 Die zegt niet echtbreuk te plegen, jij pleegt echtbreuk! Die gruwt van de afgoden, jij berooft de gewijde plaats!
23 Jij die je in de wet beroemt, jij onteert °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker door de overtreding van de wet! Maar tot den goddeloze zegt God: Wat hebt gij Mijn inzettingen te vertellen, en neemt Mijn verbond in uw mond? 17 Dewijl gij de kastijding haat, en Mijn woorden achter u henenwerpt. 18 Indien gij een dief ziet, zo loopt gij met hem; en uw deel is met de overspelers. 19 Uw mond slaat gij in het kwade, en uw tong koppelt bedrog. 20 Gij zit, gij spreekt tegen uw broeder; tegen den zoon uwer moeder geeft gij lastering uit. 21 Deze dingen doet gij, en Ik zwijg; gij meent, dat Ik te enenmale ben, gelijk gij; Ik zal u straffen, en zal het ordentelijk voor uw ogen stellen. (SV)[Psalm 50:16-21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

De verantwoordelijkheid van het zijn van de bewaarplaats van de vorm van kennis en waarheid, werd door de Jood nogal licht opgevat. Hij was zich niet bewust van het belang van zijn positie. Zijn gedrag was niet langer een zaak van privť belang; het betrok de naam en eer van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker er bij! Indien hij de wet hield zou het hem markeren als een rechtvaardig en heilig mens, en dan zouden Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en Zijn wet lof ontvangen. Zoals het nu was, echter, stemden zijn gedragingen niet overeen met het licht waarin hij roemde, en als gevolg daarvan werd Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers naam oneer aangedaan onder de naties.


24 Want vanwege jullie wordt de naam van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gelasterd in de natiën, zoals het is geschreven. En nu, wat heb Ik hier te doen? spreekt de HEERE, dewijl Mijn volk om niet weggenomen is, en degenen die over hetzelve heersen, het doen huilen, spreekt de HEERE, en Mijn Naam geduriglijk den gansen dag gelasterd wordt; (SV)[Jes. 52:5] - 20 Als zij nu tot de heidenen kwamen, waarhenen zij getogen waren, ontheiligden zij Mijn heiligen Naam, omdat men van hen zeide: Dezen zijn het volk des HEEREN, en zijn uit Zijn land uitgegaan. 21 Maar Ik verschoonde hen om Mijn heiligen Naam, dien het huis IsraŽls ontheiligde onder de heidenen, waarhenen zij gekomen waren. 22 Daarom zeg tot het huis IsraŽls: Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet om uwentwil, gij huis IsraŽls! maar om Mijn heiligen Naam, dien gijlieden ontheiligd hebt onder de heidenen, waarhenen gij gekomen zijt. 23 Want Ik zal Mijn groten Naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, dien gij in het midden van hen ontheiligd hebt; en de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. (SV)[Eze. 36:20-23]
25 Want besnijdenis baat inderdaad, in het geval dat jij de wet zal praktiseren, maar in het geval dat jij een overtreder van wet zal zijn, dan is jouw °besnijdenis voorhuid geworden. Besnijdt u den HEERE en doet weg de voorhuiden uwer harten, gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem! opdat Mijner grimmigheid niet uitvare als een vuur, en brande, dat niemand blussen kunne, vanwege de verontwaardiging uwer handelingen. (SV)[Jer. 4:4] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers oordeel, niet vergeten!, is gebaseerd op daden. Zijn geschenken zijn geschonken aan geloof. We zijn nog niet toegekomen aan het uitdelen van geschenken. Het ritueel van besnijden was, in de eerste plaats, het uiterlijke teken van een innerlijk geloof, maar het degenereerde tot slechts een merkteken van voorrecht. Maar verkeerd gebruikt voorrecht is van geen nut voor de balie van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.


26 In het geval dan dat de voorhuid de rechtvaardigheidsdaden van de wet zal onderhouden, zal zijn °voorhuid niet tot besnijdenis gerekend worden? Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid, maar het geloof, door de liefde werkende. (SV)[Gal. 5:6]
27 En de voorhuid, vaneig. vanuit nature de wet tot een einde brengend, zal jou oordelen die door letter en besnijdenis een overtreder van wet bent.
28 Want niet die in het openbaar Jood is is een Jood, noch die het in het openbaar is in het vlees besnijdenis, Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel. (SV)[Joh. 7:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

In het oordeel zullen de uiterlijke, zichtbare tekenen niets waard zijn. Alleen dat wat vitaal is, in geest, wat het nauwkeurig onderzoek kan doorstaan, zal erkenning ontvangen. Mensen kunnen menige handeling toejuichen die door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wordt veracht, en kunnen veroordelen wat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker goedkeurt. Menselijke standaarden en uiterlijkheden zullen in het oordeel maar weinig gewicht inbrengen.


29 maar die in het verborgene Jood is, en besnijdenis is van het hart, in geest, niet in de letter, van wie de lof niet komt vanuit mensen, maar vanuit °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. En de HEERE, uw God, zal uw hart besnijden, en het hart van uw zaad, om den HEERE, uw God, lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij levet. (SV)[Deut. 30:6]


Terug naar de index.
Naar Romeinen 3.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.