Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan de
Romeinen
Hoofdstuk 6

   
(klik op de oranje cijfers voor het uitgebreide commentaar op dat vers)
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

1 Wat zullen wij dan uitspreken? Zullen wij doorgaan met de zonde, opdat de genade zou toenemen? 5 Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Toch niet dat God, Die verontwaardiging tot stand brengt, onrechtvaardig is? Als een mens spreek ik. 6 Moge het niet het geval zijn! Hoe zal °God anders de wereld oordelen? 7 Maar als de waarheid van °God allesoverstijgt in mijn leugen, tot Zijn °heerlijkheid, waarom wordt ik dan ook nog als een zondaar geoordeeld, 8 en waarom dan niet gezegd, zoals wij gelasterd worden en zoals sommigen beweren: Wij zouden het kwade moeten doen, opdat het goede zou komen - over wie het oordeel rechtvaardig is.[Rom. 3:5-8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Het absolute despotisme van genade wordt uiteengezet in de opzienbarende conclusie dat als we zouden volharden in zonde, genade zou toenemen! Hoewel het nu volgende betoog tegen het volharden in zonde is, bevestigt het de soevereiniteit van genade. Laten we deze schitterende doctrine niet ontkennen. Ze zal ons een rijke, jubelende vrijheid geven, ons bevrijdend van de slavernij van de zonde en ons de kracht geven om die zonden te voorkomen die onnatuurlijke logica meent dat we met graagte zouden volgen, nu er geen veroordeling meer is, ook al zouden we zondigen.


2 Moge het niet gebeuren! Die stierven aan de zonde, hoe zullen wij nog in haar leven? 1 Zoals Christus dan, ten behoeve van ons lijdend in het vlees, wapen ook jullie met dezelfde gedachte: dat die lijdt in het vlees is opgehouden met zonden,(SW)[1Petr. 4:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Dit en het volgende hoofdstuk zijn een uitweiding, de gevolgen bediscussiërend van de heerschappij van genade, eerst zonder en dan met de wet. Verlossing van zonde komt niet door overwinning er over, maar door de dood er van. Het is nutteloos tegen zonde te vechten, of te vechten tegen de praktijken er van. We zouden beter de kracht er van erkennen en onszelf er door en voor dood rekenen, maar tegelijk levend in opstanding, waar zonde geen plaats heeft.


3 Of zijn jullie onwetend dat zovelen als wij gedoopt* worden tot in ChristusGezalfde JezusJAH redt , wij gedoopt* worden tot in Zijn °dood? 27 want zovelen als in Christus worden gedoopt, trekken jullie Christus aan (SW)[Gal. 3:27] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

De geestelijke waarden van dopen in de dood (Luk. 12:50) en het begraven met ChristusGezalfde, zoals getoond in dit hoofdstuk, geven aan dat de doop in geest hier in beeld is (verg. 1Kor. 12.13). "Want ook in één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt."


4 Wij dan werden samen met Hem begraven* door de doop tot in de dood, opdat net zoals ChristusGezalfde werd gewekt* vanuit doden door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. 12 samen met Hem begraven wordend in de onderdompeling. In Welke ook jullie samen werden gewekt door het geloof van de inwerking van °God, Die Hem wekte vanuit de doden. (SW)[Kol. 2:12]
5 Want indien wij samen-geplant zijn geworden in de gelijkenis van Zijn °dood, dan zullen ook wij van de opstanding zijn, 10 om Hem te kennen en de macht van Zijn °opstanding en de gemeenschap aan Zijn °lijdenssmarten, gelijkvormig gemaakt wordend aan Zijn °dood, 11 indien ik, op de een of andere manier, tot in de uitopstanding vanuit de doden zou bereiken. (SW) [Filip. 3:10,11]
6 dit wetend, dat onze oude °mens meegekruisigd werd, opdat het lichaam van de zonde buiten werking gesteld zal worden, van het ons niet meer slaaf voor de zonde te zijn, 22 jullie oude mens weg doende die, overeenkomstig het vroegere gedrag, verdorven wordt, overeenkomstig de begeerten van de verleiding (SW)[Efe. 4:22] - 20 Met Christus ben ik meegekruisigd. Ik leef. Maar niet ik, maar Christus leeft in mij; en dat ik nu leef in het vlees, leef ik in geloof, in het geloof van de Zoon van °God, Die mij liefheeft en Zichzelf ten behoeve van mij overlevert. [Joh, 13:1] - [1Tim. (SW)[Gal. 2:20]
7 want de stervende is gerechtvaardigd vanaf de zonde. 1 Zoals Christus dan, ten behoeve van ons lijdend in het vlees, wapenm ook jullie met dezelfde gedachte: dat die lijdt in het vlees is opgehouden met zonden (SW)[1 Petr. 4:1]
8 Indien wij nu samen met ChristusGezalfde stierven, geloven wij dat wij ook samen met Hem zullen leven, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Omdat wij niet stierven, maar ChristusGezalfde voor ons werd gekruisigd, mogen we Zijn dood als de onze rekenen, volledig onze band met de zonde voltooiend, en ook Zijn opstanding als de onze, want in Hem genieten wij een onbewolkt leven in de aanwezigheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.


9 waargenomen hebbend dat ChristusGezalfde, gewekt wordend vanuit de doden, niet meer sterft. De dood is niet meer Zijn heer.
10 Want Die stierf voor de zonde, stierf bij één enkele gelegenheid. Maar die leeft, leeft voor °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. 26 anders was het voor Hem bindend vele malen te lijden vanaf de neerwerping van de wereld. Maar nu, één maal, bij de voltooiing van de aionen, tot afschaffing van de zonde, door Zijn °offer, is Hij openbaar gemaakt. 27 En overeenkomstig zoveel als het voor de mensen weggelegd is één maal te sterven, en na dit een beoordeling, 28 zo zal ook °Christus, één maal aangeboden wordend in het omhoog brengen van de zonden van velen, vanuit een tweede keer gezien worden door die Hem verwachten, los van zonde, tot redding, door geloof. (SW)[Hebr. 9:26-28] - 19 Want ik stierf door de wet voor de wet, opdat ik voor God zou leven. (SW)[Gal. 2:19]
11 Rekenen jullie zo julliezelf inderdaad doden te zijn* voor de zonde, maar levenden voor °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in ChristusGezalfde JezusJAH redt, onze °Heer. 15 En Hij stierf ten behoeve van allen, opdat die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar ten behoeve van de voor hen stervende en gewekt wordende, [1Tim. 2:6] - [Rom. 14:7,8] 16 zodat (SW)[2 Kor. 5:15]
12 Laat dan de zonde toch niet koning zijn in het sterfelijke lichaam van jullie, tot in het gehoorzamen aan de begeerten er van. 7 Indien je goed deed, zou je het niet opheffen? En indien je niet goed deed, leg een zonde-offer neer voor het portaal. Voor jou is het een impuls en jij heerst over hem." (SW)[Gen. 4:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Een bewustwording van onze dood voor de zonde en leven in ChristusGezalfde zal ons kracht geven om om te gaan met zonde, ons altijd herinnerend dat zonde ons niet uit de gunst kan halen vanwege de allesoverstijgende genade.


13 Presenteert ook niet jullie °leden als wapens van onrechtvaardigheid voor de zonde, maar presenteert julliezelf voor °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, alsof levenden vanuit doden, en jullie °leden als wapens van rechtvaardigheid voor °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. 5 maakt ook ons, die doden zijn door de misstappen en door de begeerten, samen levend in °Christus (in genade zijn jullie geredden) (SW)[Efe. 2:5] - 1 Ik roep jullie dan op, broeders, door medelijdendheden van °God, jullie °lichamen te presenteren tot een levend, heilig en welgevallig offer voor °God, jullie °logische dienst (SW)[Rom. 12:1]
14 Want zonde zal niet heer van jullie zijn, want jullie zijn niet onder wet, maar onder genade. 6 Elk die in Hem blijft zondigt niet. Elk die zondigt heeft Hem niet gezien en heeft Hem ook niet gekend (SW)[1 Joh. 3:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Wet, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, kan niet alleen niet verlossen van zonde, maar smeedt in feite de boeien van de zonde, en maakt de slavernij van de zonde nog wreder en bitter.


15 Wat dan? Zouden wij zondigen, omdat wij niet onder wet zijn, maar onder genade? Moge het niet gebeuren! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

De wet zei: "Vervloekt is een ieder die niet volhardt in alle dingen die in de rol van de wet staan geschreven, om die te doen." Genade zegt: "Gezegend zijn jullie, wat jullie ook mogen doen, want ChristusGezalfde heeft jullie gerechtvaardigd en niemand durft het aan iets tegen jullie in te brengen." De verkeerde logica van de oude mensheid beeldt zich onmiddellijk in dat dit de weg vrij maakt en aanmoedigt om te zondigen. Maar het feitelijk gevolg is precies het omgekeerde! Genade, en niet de wet, heeft de kracht om ons weg te houden van zondigen. Niemand die een echte ervaring met genade heeft, redeneert dat, omdat er immuniteit is, hij daarom zal zondigen. De overtreder tegen de wet vlucht voor de ogen van de wet. De strenge bedreigingen hinderen hem niet. Maar de overtreder tegen genade voelt de gruwel van zijn overtreding en vlucht er voor.


16 Hebben jullie niet waargenomen dat voor wie jullie je in gehoorzaamheid als slaven presenteren, jullie zijn slaven zijn, aan wie jullie gehoorzamen, ofwel van zonde tot in de dood of van gehoorzaamheid tot in rechtvaardigheid? 34 °Jezus antwoordde hen: "Amen! Amen! Ik zeg jullie dat een ieder die de zonde doet, slaaf is van de zonde. (SW)[Joh. 8:34] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Wij zijn allen slaven, hoewel we kunnen pochen over onze vrijheid. We worden gecontroleerd door zonde of door gehoorzaamheid. Het is een zaak van dankbaarheid dat wij allen gediend hebben onder de zonde, want alleen zo konden we ons de aard van zo’n slavernij bewust worden. Maar we zijn niet weggehaald uit de dienst aan de zonde om lui te worden. We zijn overgezet naar de dienst van rechtvaardigheid.


17 Maar dank aan °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, dat jullie slaven van de zonde wáren, maar dat jullie vanuit het hart gehoorzamen* aan het type van onderwijs tot in welk jullie werden overgeleverd.
18 Nu, bevrijd wordend vanaf de zonde, werden jullie tot slaaf gemaakt voor de rechtvaardigheid. 32 En jullie zullen de waarheid kennen en de waarheid zal jullie vrij maken." (SW)[Joh. 8:32]
19 Ik zeg het menselijk, vanwege de zwakheid van jullie °vlees, want net zoals jullie je °leden presenteerden* in slavenpositie voor de onreinheid en voor de wetteloosheid tot in de wetteloosheid, zo presenteert jullie leden nu in slavenpositie voor de rechtvaardigheid, tot in heiliging.
20 Want toen jullie slaven van de zonde waren, waren jullie vrij van de rechtvaardigheid. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Slaven van zonde kunnen alleen de vruchten van zonde voortbrengen en weten dat de enige mogelijke uitkomst de dood is. Maar slaven van rechtvaardigheid hebben een vrolijker uitzicht. Hoe beschamend ook hun wetteloze daden, ze zien uit naar aionisch leven.


21 Welke vrucht hadden jullie dan, waar jullie je nu voor schamen? Want het einde van die dingen is inderdaad de °dood! 61 Dan gedenk jij jouw wegen en wordt jij rood van schaamte, wanneer jij jouw zusters neemt, die groter zijn dan jij tot en met die kleiner zijn dan jij. En Ik geef hen aan jou tot dochters, maar niet door jouw verbond. 62 En Ik, Ik richt Mijn verbond met jou op en jij zal weten dat Ik JAHWEH ben, 63 opdat jij zal gedenken en jij beschaamd zal staan. En het zal voor jou niet meer een openen van de mond zijn vanwege het aangezicht van jouw schaamrood, wanneer Ik voor jou een beschutting maak voor alles wat jij deed, zegt mijn Heer JAHWEH met nadruk. (SW)[Eze. 16:61-63] - 5 Want toen wij in het vlees waren, werkten de passies van de zonden, die door de wet waren, in op onze °leden om °vrucht te brengen aan de dood. (SW)[Rom. 7:5]
22 Maar nu, bevrijd wordend vanaf de zonde, nu tot slaaf gemaakt wordend voor °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, hebben jullie je °vrucht tot in heiliging. Het einde nu is aionisch leven. 25 En dit is de belofte die Hij aan ons belooft: het aionische °leven. (SW)[1 Joh. 2:25]
23 Want de rantsoenen van de zonde is de dood. De genadegave van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker echter is aionisch leven, in ChristusGezalfde JezusJAH redt, onze °Heer. 12 Daarom dit: net zoals door één mens de zonde de wereld is ingekomen, en door de zonde de dood, zo ging de dood door in alle mensen, waarop allen zondigden... Maar niet: zoals de overtreding, zo ook de genade. Want indien door de overtreding van de ene de velen stierven, zo is veel meer de genade van God en het geschenk in genade, die is van de Ene Mens, Jezus Christus, voor de velen overvloeiend. 16 En niet zoals één daad van zondigen is het geschenk. Want het oordeel is wel uit de ene tot veroordeling, maar de genadegift is uit vele overtredingen tot vrijspraak. 17 Want indien door de overtreding van de ene, de dood heerst door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en het geschenk van de rechtvaardigheid verkrijgen, heersen in leven door de Ene, Jezus Christus. 18 Zo dan, omdat het door één overtreding voor alle mensen kwam tot veroordeling, zo komt het door één rechtvaardige daad voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. 19 Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens, de velen tot zondaars aangesteld werden, zo ook, door de gehoorzaamheid van Een, zullen de velen tot rechtvaardigen aangesteld worden. 20 Maar de wet is er bij gekomen, zodat de overtreding zou toenemen. Maar waar zonde toeneemt, overstijgt de genade, 21 opdat, zoals de zonde heerst in de dood, zo ook de genade zal heersen door rechtvaardigheid, in aionisch leven, door Jezus Christus, onze Heer.[Rom. 5:21, 15-21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

Zonde, net als een slavenhouder, betaalt geen loon, maar levert alleen rantsoenen. Dit bestaat, op dit moment, uit een houding naar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker die gelijk staat aan de dood, want alle slaven van de zonde mijden Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers aanwezigheid. Daarom zullen hun daden uitlopen op verwoesting. Maar wij zien, als slaven, niet uit naar loon. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geeft niet alleen, maar geeft genadevol, of om niet, precies die beloning die er is voor hen van wie de volharding in daden er aanleiding voor geeft – aionisch leven, of leven tijdens de aionen (2:7).
Terug naar de index.
Naar Romeinen 7
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.