Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
De brief van Paulus aan de
Romeinen
Hoofdstuk 6

   
(klik op de oranje cijfers voor het uitgebreide commentaar op dat vers)
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

1 Wat zullen wij dan uitspreken? Zullen wij doorgaan met de zonde, opdat de genade zou toenemen? 5 Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Toch niet dat God, Die verontwaardiging tot stand brengt, onrechtvaardig is? Als een mens spreek ik. 6 Moge het niet het geval zijn! Hoe zal °God anders de wereld oordelen? 7 Maar als de waarheid van °God allesoverstijgt* in mijn leugen, tot Zijn °heerlijkheid, waarom wordt ik dan ook nog als een zondaar geoordeeld, 8 en waarom dan niet gezegd, zoals wij gelasterd worden en zoals sommigen beweren: Wij zouden het kwade moeten doen*, opdat het goede zou komen* - over wie het oordeel rechtvaardig is.[Rom. 3:5-8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Het absolute despotisme van genade wordt uiteengezet in de opzienbarende conclusie dat als we zouden volharden in zonde, genade zou toenemen! Hoewel het nu volgende betoog tegen het volharden in zonde is, bevestigt het de soevereiniteit van genade. Laten we deze schitterende doctrine niet ontkennen. Ze zal ons een rijke, jubelende vrijheid geven, ons bevrijdend van de slavernij van de zonde en ons de kracht geven om die zonden te voorkomen die onnatuurlijke logica meent dat we met graagte zouden volgen, nu er geen veroordeling meer is, ook al zouden we zondigen.


2 Moge het niet gebeuren! Die stierven aan de zonde, hoe zullen wij nog in haar leven? Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde; (SV)[1Petr. 4:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Dit en het volgende hoofdstuk zijn een uitweiding, de gevolgen bediscussiërend van de heerschappij van genade, eerst zonder en dan met de wet. Verlossing van zonde komt niet door overwinning er over, maar door de dood er van. Het is nutteloos tegen zonde te vechten, of te vechten tegen de praktijken er van. We zouden beter de kracht er van erkennen en onszelf er door en voor dood rekenen, maar tegelijk levend in opstanding, waar zonde geen plaats heeft.


3 Of zijn jullie onwetend dat zovelen als wij gedoopt* worden tot in ChristusGezalfde JezusJAH redt , wij gedoopt* worden tot in Zijn °dood? Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. (SV)[Gal. 3:27] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

De geestelijke waarden van dopen in de dood (Luk. 12:50) en het begraven met ChristusGezalfde, zoals getoond in dit hoofdstuk, geven aan dat de doop in geest hier in beeld is (verg. 1Kor. 12.13). "Want ook in één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt."


4 Wij dan werden samen met Hem begraven* door de doop tot in de dood, opdat net zoals ChristusGezalfde werd gewekt* vanuit doden door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft. (SV)[Kol. 2;12]
5 Want indien wij samen-geplant zijn geworden in de gelijkenis van Zijn °dood, dan zullen ook wij van de opstanding zijn, 10 om Hem te kennen* en de macht van Zijn °opstanding en de gemeenschap aan Zijn °lijdenssmarten, gelijkvormig gemaakt wordend aan Zijn °dood, 11 indien ik, op de een of andere manier, tot in de uitopstanding vanuit de doden zou bereiken. (SW) [Filip. 3:10,11]
6 dit wetend, dat onze oude °mens meegekruisigd* werd, opdat het lichaam van de zonde buiten werking gesteld zal worden, van het ons niet meer slaaf voor de zonde te zijn, Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; (SV)[Efe. 4:22] - Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft. (SV)[Gal. 2:20]
7 want de stervende is gerechtvaardigd vanaf de zonde. Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde; (SV)[1Petr. 4:1]
8 Indien wij nu samen met ChristusGezalfde stierven, geloven wij dat wij ook samen met Hem zullen leven, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Omdat wij niet stierven, maar ChristusGezalfde voor ons werd gekruisigd, mogen we Zijn dood als de onze rekenen, volledig onze band met de zonde voltooiend, en ook Zijn opstanding als de onze, want in Hem genieten wij een onbewolkt leven in de aanwezigheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.


9 waargenomen hebbend dat ChristusGezalfde, gewekt wordend vanuit doden, niet meer sterft. De dood is niet meer Zijn heer.
10 Want Die stierf voor de zonde, stierf bij één enkele gelegenheid. Maar die leeft, leeft voor °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. (Anders had Hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af) maar nu is Hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde te niet te doen, door Zijnszelfs offerande. 27 En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel; 28 Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van degenen, die Hem verwachten tot zaligheid. (SV)[Hebr. 9:26-28] - Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. (SV)[Gal. 2;19]
11 Rekenen jullie zo julliezelf inderdaad doden te zijn* voor de zonde, maar levenden voor °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in ChristusGezalfde JezusJAH redt, onze °Heer. Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. (SV)[2Kor. 5:15]
12 Laat dan de zonde niet koning zijn in het sterfelijke lichaam van jullie, tot in het gehoorzamen aan de begeerten er van. Is er niet, indien gij weldoet, verhoging? en zo gij niet weldoet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u, en gij zult over hem heersen. (SV)[Gen. 4:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Een bewustwording van onze dood voor de zonde en leven in ChristusGezalfde zal ons kracht geven om om te gaan met zonde, ons altijd herinnerend dat zonde ons niet uit de gunst kan halen vanwege de allesoverstijgende genade.


13 Presenteerm ook niet jullie °leden als wapens van de onrechtvaardigheid voor de zonde, maar presenteer*m julliezelf voor °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, alsof levenden vanuit doden, en jullie °leden als wapens van rechtvaardigheid voor °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden), (SV)[Efe. 2:5] - Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. (SV)[Rom. 12:1]
14 Want zonde zal niet heer van jullie zijn, want jullie zijn niet onder wet, maar onder genade. Een iegelijk, die in Hem blijft, die zondigt niet; een iegelijk, die zondigt, die heeft Hem niet gezien, en heeft Hem niet gekend. (SV)[1Joh. 3:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Wet, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, kan niet alleen niet verlossen van zonde, maar smeedt in feite de boeien van de zonde, en maakt de slavernij van de zonde nog wreder en bitter.


15 Wat dan? Zouden wij zondigen, omdat wij niet onder wet zijn, maar onder genade? Moge het niet gebeuren! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

De wet zei: "Vervloekt is een ieder die niet volhardt in alle dingen die in de rol van de wet staan geschreven, om die te doen." Genade zegt: "Gezegend zijn jullie, wat jullie ook mogen doen, want ChristusGezalfde heeft jullie gerechtvaardigd en niemand durft het aan iets tegen jullie in te brengen." De verkeerde logica van de oude mensheid beeldt zich onmiddellijk in dat dit de weg vrij maakt en aanmoedigt om te zondigen. Maar het feitelijk gevolg is precies het omgekeerde! Genade, en niet de wet, heeft de kracht om ons weg te houden van zondigen. Niemand die een echte ervaring met genade heeft, redeneert dat, omdat er immuniteit is, hij daarom zal zondigen. De overtreder tegen de wet vlucht voor de ogen van de wet. De strenge bedreigingen hinderen hem niet. Maar de overtreder tegen genade voelt de gruwel van zijn overtreding en vlucht er voor.


16 Hebben jullie niet waargenomen dat voor wie jullie je in gehoorzaamheid als slaven presenteren, jullie zijn slaven zijn, aan wie jullie gehoorzamen, ofwel van zonde tot in de dood of van gehoorzaamheid tot in rechtvaardigheid? Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een iegelijk, die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde. (SV)[Joh. 8:34] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

16

Wij zijn allen slaven, hoewel we kunnen pochen over onze vrijheid. We worden gecontroleerd door zonde of door gehoorzaamheid. Het is een zaak van dankbaarheid dat wij allen gediend hebben onder de zonde, want alleen zo konden we ons de aard van zo’n slavernij bewust worden. Maar we zijn niet weggehaald uit de dienst aan de zonde om lui te worden. We zijn overgezet naar de dienst van rechtvaardigheid.


17 Maar dank aan °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, dat jullie slaven van de zonde wáren, maar dat jullie vanuit het hart gehoorzamen* aan het type van onderwijs tot in welk jullie werden overgeleverd*.
18 Nu, bevrijd wordend vanaf de zonde, werden jullie tot slaaf gemaakt* voor de rechtvaardigheid. En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken (SV)[Joh. 8:32]
19 Ik zeg het menselijk, vanwege de zwakheid van jullie °vlees, want net zoals jullie je °leden presenteerden* in slavenpositie voor de onreinheid en voor de wetteloosheid tot in de wetteloosheid, zo presenteer*m jullie leden nu in slavenpositie voor de rechtvaardigheid, tot in heiliging.
20 Want toen jullie slaven van de zonde waren, waren jullie vrij van de rechtvaardigheid. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

Slaven van zonde kunnen alleen de vruchten van zonde voortbrengen en weten dat de enige mogelijke uitkomst de dood is. Maar slaven van rechtvaardigheid hebben een vrolijker uitzicht. Hoe beschamend ook hun wetteloze daden, ze zien uit naar aionisch leven.


21 Welke vrucht hadden jullie dan, waar jullie je nu voor schamen? Want het einde van die is inderdaad de °dood! Dan zult gij uwer wegen gedenken en beschaamd zijn, als gij uw zusteren, die groter zijn dan gij, met degenen, die kleiner zijn dan gij, aannemen zult; want Ik zal u dezelve geven tot dochteren, maar niet uit uw verbond....Opdat gij het gedachtig zijt, en u schaamt, en niet meer uw mond opent vanwege uw schande, wanneer Ik voor u verzoening doen zal over al hetgeen gij gedaan hebt, spreekt de Heere HEERE. (SV)[Eze. 16:61,63] - Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn, in onze leden, om den dood vruchten te dragen. (SV)[Rom. 7:5]
22 Maar nu, bevrijd wordend vanaf de zonde, nu tot slaaf gemaakt wordend voor °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, hebben jullie je °vrucht tot in heiliging. Het einde nu is aionisch leven. En dit is de belofte, die Hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven. (SV)[1Joh. 2:25]
23 Want de rantsoenen van de zonde is de dood. De genadegave van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker echter is aionisch leven, in ChristusGezalfde JezusJAH redt, onze °Heer. 12 Daarom dit: net zoals door één mens de zonde de wereld is ingekomen, en door de zonde de dood, zo ging de dood door in alle mensen, waarop allen zondigden... Maar niet: zoals de overtreding, zo ook de genade. Want indien door de overtreding van de ene de velen stierven*, zo is veel meer de genade van God en het geschenk in genade, die is van de Ene Mens, Jezus Christus, voor de velen overvloeiend. 16 En niet zoals één daad van zondigen is het geschenk. Want het oordeel is wel uit de ene tot veroordeling, maar de genadegift is uit vele overtredingen tot vrijspraak. 17 Want indien door de overtreding van de ene, de dood heerst door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en het geschenk van de rechtvaardigheid verkrijgen, heersen in leven door de Ene, Jezus Christus. 18 Zo dan, omdat het door één overtreding voor alle mensen kwam tot veroordeling, zo komt het door één rechtvaardige daad voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. 19 Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens, de velen tot zondaars aangesteld werden, zo ook, door de gehoorzaamheid van Een, zullen de velen tot rechtvaardigen aangesteld worden. 20 Maar de wet is er bij gekomen, zodat de overtreding zou toenemen*. Maar waar zonde toeneemt, overstijgt de genade, 21 opdat, zoals de zonde heerst in de dood, zo ook de genade zal heersen door rechtvaardigheid, in aionisch leven, door Jezus Christus, onze Heer.[Rom. 5:21, 15-21] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

Zonde, net als een slavenhouder, betaalt geen loon, maar levert alleen rantsoenen. Dit bestaat, op dit moment, uit een houding naar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker die gelijk staat aan de dood, want alle slaven van de zonde mijden Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers aanwezigheid. Daarom zullen hun daden uitlopen op verwoesting. Maar wij zien, als slaven, niet uit naar loon. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geeft niet alleen, maar geeft genadevol, of om niet, precies die beloning die er is voor hen van wie de volharding in daden er aanleiding voor geeft – aionisch leven, of leven tijdens de aionen (2:7).
Terug naar de index.
Naar Romeinen 7
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.