Dit is een eigen SchriftWoord vertaling van
1 Johannes
Hoofdstuk 4

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Geliefden, gelooft niet in elke geest, maar test de geesten of ze vanuit °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn, want vele pseudonamaak of vals -profeten zijn uitgekomen tot in de wereld. maar test alles. Behoudt het goede! (SW)[1Thess. 5:21] - 15 Geef acht op de pseudo-profeten die tot jullie komen in schaapskleding, maar van binnen zijn zij roofzuchtige wolven. (SW)[Matt. 7:15] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

De enig echte standaard voor het testen van geesten is de geschreven onthulling van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en het getuigenis daarvan over de levende Onthulling, Die vlees werd en vlees blijft. In deze passage is de verwijzing naar Zijn komst in het verleden. In JohannesJAH is genadig’ tweede brief waarschuwt hij tegen de misleiders die niet JezusJAH redt ChristusGezalfde’ komst in het vlees niet erkennen – dat wil zeggen: in de toekomst. In beide gevallen worden zij die Hem tot een geest maken verbonden met de geest van de antichrist (2Joh. 7).


2 Hierin kennen jullie de geest van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker: elke geest die JezusJAH redt ChristusGezalfde belijdt, gekomen zijnde in vlees, is vanuit °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Want zoals het lichaam één is en vele leden heeft, maar al de leden van het lichaam, velen zijnde, zijn één lichaam, zo ook Christus (SW)[1Kor. 12:3]
3 En elke geest die °JezusJAH redt, de Heer, in vlees gekomen zijnde, niet belijdt is niet vanuit °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. En dit is die van de antichrist, van welke jullie gehoord hebben dat hijd.w.z. de geest - eigenlijk staat er "het," want geest is in het Grieks onzijdig. komt en nu reeds in de wereld is. 7 want velen die doen dwalen kwamen uit tot in de wereld, die niet Jezus Christus komend in het vlees belijden. Dit is die doet dwalen en de antichrist. (SV)[2Joh. 7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

De geest van de antichrist is de geest van de wereld. Die wil niet de ChristusGezalfde van de Schrift, maar geeft de voorkeur aan iets anders, meer passend bij hun smaak. Deze geest is gekomen om niet alleen de wereld te doortrekken, maar ook de naamkerk, die grotendeels een religieuze wereld is geworden. Daarin nemen rituelen en ceremonieën de plaats in van de redding van ChristusGezalfde, de energie van het vlees neemt de plaats in van de kracht van de Geest, en de wijsheid van mensen vervangt de wijsheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. De wereld moet gered worden door sociaal dienen en zuivering, en verzoend door hervorming. Overal zijn tekenen dat de meerderheid van de kerken het geloof in Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers ChristusGezalfde hebben verloren en nu pogen een beter middel te vinden om Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers werk uit te voeren dan door de kracht van Zijn Zoon.


4 Jullie zijn vanuit °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, kindertjes, en jullie hebben hen overwonnen, want groter is Die in jullie is dan die in de wereld is. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnend, door Degene ons liefhebbend (SW)[Rom. 8:37]
5 Zij zijn vanuit de wereld en vanwege dit spreken zij vanuit de wereld en de wereld hoort van hen.
6 Wij zijn vanuit °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Wie °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kent hoort naar ons; wie niet vanuit °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is hoort niet naar ons. Vanuit dit kennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. 47 Die vanuit °God is hoort de uitspraken vanuit °God. Daarom horen jullie niet, omdat jullie niet vanuit °God zijn." (SW)[Joh. 8:47] - 17 de geest van °waarheid, die de wereld niet in ontvangst kan nemen, want ze aanschouwt hem1) niet, ook kent ze hem1) niet. Maar jullie kennen hem1), want hij1) blijft bij jullie en zal in jullie zijn. (SW)[Joh. 14:17]
7 Geliefden, wij zullen elkaar liefhebben, want de liefde is vanuit °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en elk die °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker liefheeft is vanuit °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verwekt en kent °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.
8 Wie niet liefheeft kent °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet, want °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is liefde. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Ons wordt nooit verteld dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker rechtvaardigheid is, of dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kracht is, of dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wijsheid is. Deze zijn Zijn kenmerken, niet Zijn essentie. Het onderscheid is van groot belang in de tegenstellende doolhof van redeneren over Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers wegen en woorden. Oordeel en kracht en wijsheid zijn relatief, maar liefde is absoluut. Hij is nooit zo rechtvaardig als wanneer Hij de onrechtvaardigen rechtvaardigt, want dat komt overeen met liefde. Hij is nooit zo sterk als wanneer Zijn zwakte menselijke kracht overwint, want dat verbindt het met liefde. Hij is nooit zo wijs als wanneer Zijn dwaasheid de wijsheid van mensen verwart, want dat verheerlijkt liefde. Al Zijn kenmerken verschijnen en trekken terug bij het wenken van liefde. Alle dienen zij die en gaan nooit in tegen haar geboden. Wij kunnen niet redeneren dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker dit of dat zal doen omdat Hij rechtvaardig is, of sterk of wijs. Liefde zal er geen verlof voor geven. Maar we kunnen veilig onze hoofden leggen op de boezem van Zijn liefde en daar de grote les leren dat Hij liefde IS, en zowel de kracht als de wijsheid heeft om de dictaten van Zijn aanhankelijkheid uit te voeren. Welk duidelijker bewijs kan worden gegeven dan dat alles wat Hij heeft gedaan en doet zal leiden tot dat grote hoogtepunt wanneer Hij Alles in allen zal zijn, en liefde zal rusten in geliefd zijn?


9 Hierin werd de liefde van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in ons openbaar gemaakt, dat Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Zijn °Zoon, de Enigverwekte, tot in de wereld heeft afgevaardigd, opdat wij door Hem zouden leven. 16 Want °God heeft de wereld zo lief, dat Hij Zijn °Zoon, de enigverwekte, geeft, opdat elke in Hem gelovende toch niet verloren zal gaan, maar dat hij aionisch leven zal hebben. (SW)[Joh. 3:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9-10

Overeenkomend met de era voor welke JohannesJAH is genadig schrijft, noemt hij de genade niet. Het ontwerp van de vleeswording is de bekendmaking van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers liefde, die bewijst geen nutteloos vertoon te zijn, maar een omvormde energie.


10 Hierin is de liefde: niet dat wij °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker liefhebben*, maar dat Hij óns liefheeft* en Zijn °Zoon afvaardigt* als beschutting aangaande onze °zonden. maar °God beveelt Zijn liefde aan ons aan, ziende dat, toen wij nog zondaars waren, Christus ten behoeve van ons stierf. ... 10 Want indien wij, vijanden zijnde, verzoend werden naar God door de dood van Zijn °Zoon, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, gered worden in Zijn leven. (SW)[Rom. 5:8,10] - En Hij is de verzoening voor onze °zonden, doch niet alleen voor de onze, maar ook voor de hele wereld (SW)[1Joh. 2:2]
11 Geliefden. Indien °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker ons zo liefheeft*, zijn wij ook verschuldigd elkaar lief te hebben. 33 Was het voor jou niet bindend ook ontferming te hebben met jouw medeslaaf, zoals ik ook met jou ontferming had?' (SW)[Matt. 18:33]
12 Niemand heeft ooit Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gadegeslagen. In het geval dat wij elkaar zullen liefhebben, blijft °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in ons en is Zijn °liefde in ons tot volmaaktheid gebracht. 18 Niemand heeft ooit God gezien. De enigverwekte God, Die is in de boezem van de Vader, Die ontvouwt Hem. (SW)[Joh. 1:18] - Doch wie Zijn °woord zal houden, echt, in deze is de liefde van °God vervolmaakt. Hierin weten we dat wij in Hem zijn. (SW)[1Joh. 2:5]
13 Hierin weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons: dat Hij aan ons vanuit Zijn °geest heeft gegeven. Maar jullie zijn niet in het vlees, maar in de geest, indien tenminste geest van God woning maakt in jullie. Maar indien iemand de geest van Christus niet heeft, dan is die niet van Hem. (SW)[Rom. 8:9]
14 En wij hebben gadegeslagen en geven getuigenis dat de Vader de Zoon heeft afgevaardigd als Redder van de wereld. 17 Want °God vaardigt Zijn °Zoon niet af tot in de wereld opdat Hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door Hem gered zal worden. (SW)[Joh. 3:17]
15 Wie ook maar zou belijden dat JezusJAH redt de Zoon van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is, °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker blijft in Hem en hij in °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. 5 Wie nu is die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus de Zoon van °God is? (SW)[1Joh. 5:5]
16 En wij hebben gekend en hebben de liefde geloofd die °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in ons heeft. °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is liefde en die in de liefde blijft, blijft in °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker blijft in hem.
17 Hierin is de liefde in ons tot volmaaktheid gebracht: opdat wij vrijmoedigheid zullen hebben in de dag van de beoordeling, omdat zoals Deze is, ook wij in deze °wereld zijn. Doch wie Zijn °woord zal houden, echt, in deze is de liefde van °God vervolmaakt. Hierin weten we dat wij in Hem zijn (SW)[1Joh. 2:5] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

De dag van oordeel waarover daar wordt gesproken is niet het zogeheten "algemene oordeel", waarvan de Schrift niets weet, maar een van de vele oordelen die bekend gemaakt worden. Het is moeilijk dit oordeel te zien in de een of andere ver weg gelegen dag. Er wordt over gesproken als een tijd waarin liefde vrijmoedigheid geeft en vrees uitwerpt. Omdat de gelovige van deze huidige bedeling onmogelijk onder het oordeel kan komen, en geen enkel oordeel zal ondergaan, zullen wij er goed aan doen deze ervaring te laten bij de Besnijdenis, aan wie JohannesJAH is genadig schreef. Zij zullen de dag van oordeel binnen gaan die vooraf gaat aan de dag van de Heer. Zij zullen door de vreselijke beproevingen heen gaan die in Openbaringen worden afgebeeld. De hemel boven zal samenzweren met de aarde beneden om de opgehoopte verontwaardiging van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker op de aarde uit te storten. De aarde zal waggelen, de sterren zullen vallen, de elementen zullen geladen worden met dood. In zo’n tijd zal er veel betekenis zijn in de passage die we overdenken. Niets dan perfecte liefde, dat wil zeggen, liefde in de volwassenheid van haar krachten, zal in staat zijn in die dag onwankelbaar te staan.


18 In de liefde is geen vrees, maar de volmaakte liefde werpt de vrees naar buiten, want de vrees heeft tuchtiging. Maar die vreest is niet tot volmaaktheid in de liefde gebracht.
19 Wij hebben °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker lief, omdat Hij ons eerst lief had*. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

19

De inprenting van liefde voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is van weinig nut, tenzij eerst Zijn liefde is uitgelegd en een plaats vindt in onze harten. Het zou het doel van de evangelist en leraar moeten zijn uit te wijden over Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers liefde in het geschenk van Zijn Zoon, in de redding waarin Hij heeft voorzien, en de nabijheid van Zichzelf die het inhoudt. De kracht van zo’n presentatie zal een antwoordende liefde voortbrengen in allen die geloven, zoals zeker niet opgeroepen kan worden door vermaningen en geboden.


20 In het geval dat iemand zal zeggen: "Ik heb °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker lief" en hij zijn °broeder zal haten, hij is een leugenaar, want die niet zijn °broeder liefheeft, die hij heeft gezien, kan niet °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, die hij niet gezien heeft, liefhebben.
21 En dit °voorschrift hebben wij vanaf Hem, opdat wie °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker liefheeft ook zijn °broeder zal liefhebben.

Terug naar de index.
Naar 1 Johannes 5
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.