De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs
1 Korinte
Hoofdstuk 1

Dit is een eigen SchriftWoord vertaling.
[Commentaar - Inleiding]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

Inleiding

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ eerste brief aan de Korintiėrs is een goddelijk commentaar op het gedrag dat hen werd ingeprent in de brief aan de Romekrachtinen. Het geheim van een Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker genoegen doend leven ligt in kruisiging van het vlees en de opstanding door de kracht van de geest (Rom. 6:6-11). De Korintiėrs faalden in deze beide vereisten, zoals te zien is in de structuur. Het eerste deel van de brief laat zien dat hoewel de apostel de prediking van het kruis had benadrukt, die een eind maakt aan alle lichamelijke pretenties, zij volhardden in het volgen van mensen, en zo onder elkaar verdelingen maakten. Het slot van de brief laat ook zien dat sommigen de opstanding ontkenden, hoewel de opstanding van ChristusGezalfde fundamenteel was voor het evangeliegoede bericht en een absoluut noodzakelijk voor een aanvaardbaar gedrag.

Zoals het in veel van de brieven het geval is, wordt elk onderwerp twee maal ter hand genomen, zoals te zien is in de structuur, de brief verdelend in twee onderscheiden delen, elk dezelfde algemene onderwerpen hebbend, maar ze besprekend vanuit verschillende standpunten. In de eerste helft is alles persoonlijk, in de tweede helft is alles ekklesiastaal. De gaven in het eerste deel zijn mensen: Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine en Apollosbehorend bij Apollo. In het tweede zijn het geestelijke talenten, die in de ekklesia werden uitgeoefend. Zo wordt ook het misbruik van het fysieke lichaam in evenwicht gebracht door het misbruik van het lichaam van de Heer. Het private gedrag van de huwelijksrelatie wordt vervangen door hun gedrag in de openbare bijeenkomsten van de heiligen. Afgodenoffers worden besproken in hun relatie tot het individu en waar zij de ekklesia betreffen, in het bijzonder de tafel van de Heer.

Het centrale onderwerp is de vraag naar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ apostolisch gezag. Eerst bespreekt hij zijn persoonlijke rechten, maar dan ziet hij er van af in zijn verlangen naar het welzijn van anderen.

Zo zien we een schitterende symmetrie en evenwicht van denken in een brief die gewoonlijk geacht wordt zonder methode te zijn.

Deze brief is een zware berisping voor de hedendaagse systemen. De verdeling er van was een bewijs voor de vleselijkheid in Korinteverzadigd. Wat bewijst de vermenigvuldiging van sekten waaronder wij lijden? Er is vandaag een veel grotere noodzaak voor de heilzame correcties in deze brief dan dat die in Korinteverzadigd nodig waren. Het is nodig niet alleen de dood van ChristusGezalfde te verkondigen, maar de wijze van Zijn dood. En gekruisigde ChristusGezalfde is het antwoord op de wereldse wijsheid en religieuze vleselijkheid van hen die de Naam van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker belijden.

Deze brief laat zien waarom zo weinigen in staat zijn de schitterende mysteries van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ latere brieven te begrijpen. Als de Korintiėrs zo vleselijk waren dat de apostel deze aan hen niet kon onthullen, dan is het geen wonder dat ze verborgen blijven voor de onvolwassen gelovige van vandaag. Toch openbaarde de apostel aan hen het geheim van de opstanding.

Te midden van alle gaven wijst de apostel hen op de allesoverstijgende genade, die sindsdien de onze is geworden door een latere onthulling. De gaven hebben opgehouden te bestaan. Geloof, verwachting en liefde blijven. Laten we hopen dat spoedig geloof over zal gaan in zien en verwachting in realisatie. Dan zal alleen de liefde blijven. Laat ons die de vooraanstaande plaats geven!

STRUCTUUR VAN 1 KorintIĖRS
terugval
INTRODUCTIE 1:1-9
  Het Woord van het kruis 1:10 - 3:23
  De geheime wijsheid 2:7
      Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers gaven, persoonlijk 4 - 5
        Onze fysieke lichamen, oordeel 5 - 6
          Man en vrouw
          Gedrag in het huwelijk 7
            Afgodenoffers 8
              Apostolisch gezag 9:1-18
              Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ vrijheid
              Apostolisch gezag 9:19-27
              Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ dienstbaarheid
            Afgodenoffers 10
          Man en vrouw
          Gedrag in de ekklesia 11:2-16
        Het lichaam van de Heer, oordeel 11:17-34
      De gaven, geestelijk 12 - 14
  Het evangeliegoede bericht van de opstanding 15
  De geheime verandering 15:51
AFSLUITING


   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)

DE STRUCTUUR VAN 1 KORINTE
1:1-9.   Inleiding.
1:10-4:16.     Bedienend - berispend en uitleggingen.
4:17.        Missie van Timotheüs.
4:18-21.          Bezoek door Paulus.
5:1-6:20.            Dingen door Paulus gehoord.
7:1-8:13.            Dingen aan Paulus geschreven.
9:1-15:58.      Bedienend - berispend en uitleggend.
16:1-9.        Bezoek door Paulus .
16:10-18.          Missie van Timotheüs.
16:19-24.   Afsluiting.

1 Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, een geroepen afgevaardigde van ChristusGezalfde JezusJAH redt, door de wil van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, en Sostenesredder van zijn volk, de broeder, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Dit is niet de eerste maal dat de apostel aan de Korintiėrs heeft geschreven. Hij had al een brief aan hen geschreven (5:9) en zij hadden er een terug geschreven (7:1). Deze brief is ten dele een antwoord op hun brief. Daarom moet 1 Korinteverzadigd niet in de absolute zin genomen worden, maar in relatie met de tweede brief.


2 aan de ekklesia van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker die in Korinteverzadigd is, aan die geheiligd zijn in ChristusGezalfde JezusJAH redt, aan geroepen heiligen, samen met allen die de naam aanroepen van onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, in elke plaats van hen en bovendien van ons. Reken jullie dus dan wel dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus (SW)[Rom. 6:11] - 14 En hier heeft hij autoriteit bij de hogepriesters om allen te binden die Uw °naam aanroepen. (SW)[Hand. 9:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

2

Het is waard op te merken dat deze brief, net als die aan de Thessalonicenzen en Galaten, geschreven is aan een stedelijke gemeente. Ja, heel de laatste helft behandelt ekklesiastale relaties.

De naam Sosthenesredder van zijn volk brengt veel van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ loopbaan in Korinteverzadigd in herinnering. Crispuskroeskop, het hoofd van de synagoge, geloofde en verloor mogelijk onmiddellijk zijn plaats, want we lezen vervolgens dat Sosthenesredder van zijn volk het hoofd van de synagoge was. Toen Gallioiemand die op melk leeft weigerde tussenbeide te komen, nam de menigte Sosthenesredder van zijn volk en sloeg hem voor de daļs. Het kan zijn dat deze man ook met het evangeliegoede bericht bereikt werd en Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ metgezel werd in Efezetoegestaan, waar deze brief, waarschijnlijk, werd geschreven. Als dat het geval is, is het een opmerkelijke overwinning van de genade.


3 Genade zij met jullie en vrede, vanaf Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, onze Vader, en van de Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde. aan allen die in Rome zijn, geliefd door God, geroepen heiligen: Genade aan u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. (SW)[Rom. 1:7]
4 Ik dank mijn °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker altijd aangaande jullie over de genade van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, die aan jullie gegeven wordt in ChristusGezalfde JezusJAH redt, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

4

Korinteverzadigd was de eerste plaats, na Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ afscheiding van de rest in Antiochiėstad van Antiochus - nu Antakya, waar het hem werd toegestaan lang genoeg voort te gaan met onderwijzen om de heiligen te vestigen in de waarheid. Hij was daar anderhalf jaar (Hand. 18:11) en velen van de Korintiėrs geloofden niet alleen, maar werden ontvangers van vele geestelijke genadegeschenken, die vooruitzien naar de dag van ChristusGezalfde’ openbaring.


5 dat in alles jullie rijk gemaakt* worden in Hem, in alle woord en alle kennis,
6 zoals het getuigenis van °ChristusGezalfde in jullie werd bevestigd,
7 zodat jullie geen tekort hebben in geen enkele genadegave, de onthulling afwachtend van onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde, 30 Overeenkomstig dezelfde dingen zal het ook zijn in de dag in welke de Zoon van de mens wordt onthuld. (SW)[Luc. 17:30]
8 Die ook jullie zal bevestigen tot het einde, niet aan te klagen in de dag van onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde. 7 zoals het rechtvaardig is voor mij dit gezind te zijn over jullie allen, omdat jullie allen mij in jullie °hart hebben, zowel in mijn °boeien als in de verdediging, als bevestiging van het evangelie, jullie allen mede-deelgenoten zijn van mijn °genade. (SW)[Filip. 1:7]
9 Trouw is °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, door Wie jullie werden geroepen tot in de gemeenschap van Zijn °Zoon, JezusJAH redt ChristusGezalfde, onze °Heer. 13 Geen beproeving heeft jullie genomen anders dan menselijke, maar God, Die trouw is, zal niet toelaten dat jullie beproefd worden boven wat jullie kunnen dragen, want Hij zal samen met de beproeving ook de uitkomst maken, zodat jullie kunnen doorstaan. (SW)[1Kor. 10:13] - 3 Hetgeen wij gezien hebben en wij gehoord hebben berichten wij ook aan jullie, opdat ook jullie met ons gemeenschap zullen hebben, echter de gemeenschap zoals de onze, met de Vader en met Zijn °Zoon, Jezus Christus. (SW)[1Joh. 1:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Wat een schitterend voorrecht en eer is betrokken bij de gemeenschap met de Zoon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker! En toch is dit het deel van iedereen die de Zijne is.


10 Maar ik roep jullie op, broeders, door de naam van onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde , opdat jullie allen hetzelfde zullen zeggen en dat onder jullie geen scheuringen zullen zijn, maar dat jullie toebereid zijn in hetzelfde denken en in dezelfde mening. 2 vervul dan mijn °vreugde, opdat jullie hetzelfde gezind zullen zijn, dezelfde liefde hebbend, samen van ziel het ene gezind zijnde (SV)[Filip. 2:2] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Het zou een gelegenheid van dankbaarheid aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn dat de correctie van de Korintiėrs, hoewel van tijdelijk en plaatselijk belang in die tijd, nog steeds leiding geeft op punten van praktisch belang. Zo legden hun verdeeldheden niet alleen hun eigen vleselijkheid bloot, maar zijn het zekere tekenen van het heersende gebrek aan geestelijkheid vandaag. Maar weinigen zouden trouw aan zichzelf berispen, maar Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine maakt bezwaar tegen een ieder die zegt: "Ik ben van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine". Wat voor naam er ook wordt gebruikt, scheiding is onverdedigbaar en betreurenswaardig.


11 Want het werd aan mij duidelijk gemaakt aangaande jullie, mijn broeders, door die van Chloëjonge spruit, dat er onder jullie ruzies zijn.
12 Maar ik zeg dit, dat ieder van jullie zegt: "Ik, inderdaad, ben van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine" en "Ik van Apollosbehorend bij Apollo" en "Ik van Kefas= Petrus - rots" en "Ik van ChristusGezalfde." 4 Want wanneer ook maar iemand zal zeggen: "Ik ben inderdaad van Paulus," en een ander: "Ik van Apollos," zal hij niet vleselijk zijn? (SW)[1Kor. 3:4] - 24 Een zeker Jood nu, genaamd Apollos, van het ras van Alexandriė, een welsprekend man, geraakt tot in Efeze, machtig zijnde in de Geschriften. 25 Deze was onderricht in de weg van de Heer. En kokend heet zijnde in de geest sprak hij en onderwees op nauwkeurige wijze de dingen aangaande °Jezus, alleen op de hoogte zijnde van de doop van Johannes. 26 Deze begint bovendien vrijmoedig te zijn in de synagoge. Hem nu horend namen Priscilla en Aquila hem bij zich en zij zetten hem nauwkeuriger de weg van °God uiteen. 27 Omdat hij nu van plan was doorheen te komen tot in °Achaje, schrijven de broeders, aanmoedigend, aan de leerlingen hem te verwelkomen, die, aankomend, veel overlegde met die geloofd hebben door de genade, (SW)[Hand. 18:24-27] - 42 En hij leidde hem naar °Jezus toe. Hem aankijkend zei °Jezus: "Jij bent Simon, de zoon van Johannes. Jij zal Kefas genoemd worden" (dat is, vertaald, Petrus). (SW)[Joh. 1:42]
13 Is de ChristusGezalfde gedeeld? Toch niet Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine werd ten behoeve van jullie gekruisigd! Of worden jullie tot in de naam van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine gedoopt*?
14 Ik dank °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker dat ik niemand van jullie doopte* dan Crispuskroeskop en Gajusheer, 8 Crispus nu, de overste van de synagoge, gelooft in de Heer, samen met heel zijn °huis. En velen van de Korintiėrs, horend, geloofden en werden gedoopt. (SW)[Hand. 18:8] - 29 En de stad wordt vervuld van de verwarring. Bovendien stormen zij eensgezind tot in het theater, Gajus en Aristarchus meeslepend, Macedoniėrs, medereizigers van Paulus. (SW)[Hand. 19:29] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

De Crispuskroeskop waarnaar hier wordt verwezen kan geen ander zijn dan het hoofd van de synagoge die met heel zijn huis in de Heer geloofde, toen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine voor het eerst in Korinteverzadigd kwam. Gaiusheer was mogelijk zijn gastheer bij een later bezoek (Rom. 16:23). De huishouding van Stefanuskrans was mogelijk de eerste die het evangeliegoede bericht ontving. Het schijnt dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, in zijn vroege bediening, net als de Heer (Joh. 4:2), gewoonlijk niet met eigen handen doopte. Omdat Stefanuskrans de eerste in Korinteverzadigd was die geloofde, kan het zo zijn dat er in zijn geval niemand anders was om dat te doen. Crispuskroeskop was de meest vooraanstaande Jood in de stad, vandaar dat de apostel persoonlijk dienst deed toen hij werd gedoopt. Hierna lezen we niet meer over zijn dopen. Hij verbindt dopen met besnijdenis, als de onze in de begrafenis van ChristusGezalfde (Kol. 2:12).


15 opdat niemand zal zeggen dat jullie tot in mijn °naam worden gedoopt*.
16 Ook nog doopte ik het huis van °Stefanaskrans. Verder heb ik niet waargenomen dat ik iemand anders doopte*, 15 En ik roep jullie op, broeders - jullie hebben het woonhuis van Stefanas en van Fortunatus waargenomen, dat het de eerste vrucht van de oogst van °Achaje is en zij verordenen zichzelf tot bediening aan de heiligen (SW)[1Kor. 16:15]
17 want °ChristusGezalfde vaardigt* mij niet af om te dopen, maar om te evangeliseren, niet in wijsheid van woord, opdat niet het kruis van °ChristusGezalfde leeg gemaakt zal worden. 19 Gegaan zijnde, dan, maakm alle °natiėn tot leerling, hen dopend tot in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest (SW)[Matt. 28:19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

17

De doop, net als de besnijdenis, was een lichamelijk ritueel, en scheen het vlees een plaats voor Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te geven. De hele teneur van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ bediening was hier tegen. Hij trekt een scherpe lijn tussen dopen en evangeliseren.


18 Want het woord van het kruis is inderdaad domheid voor die verloren gaan, maar voor ons, die gered worden, is het macht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, 3 En indien nu ons °evangelie bedekt is, is het bedekt in die verloren gaan, (SW)[2Kor. 4:3] - Want ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is Gods kracht voor de redding van iedereen °die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. (SW)[Rom. 1:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

HET WOORD VAN HET KRUIS

Het "woord van het kruis" heeft een veel dieper belang dan de dood van ChristusGezalfde voor onze zonden. Het brengt ons de manier van Zijn dood voor ogen. De vloek van de wet was aan zo’n dood verbonden. Het bracht de vloek van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker op iemand. Aan de menselijke kant, echter, toonde het wat menselijke religie en menselijke wijsheid kan doen. Toen Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers Beeld aanwezig was onder de mensen, slaagden zij er niet in Hem naar waarde te schatten, maar toonden ze de aangeboren haat van hun vleselijke, religieuze harten door Hem de dood van de meest gemene misdadiger te laten ondergaan. Hij Die sprak zoals een mens nooit had gesproken, zou door de wijze mannen van deze wereld verwelkomd moeten zijn, maar zij toonden de onlosmakelijke domheid van menselijke wijsheid door de belichaming van alle wijsheid op te hangen aan het smadelijke kruis. Maar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heeft de scene van zwakte en schaamte gemaakt tot de helderste tentoonspreiding van Zijn kracht en heerlijkheid. Hoewel het de diepten van machteloze eerloosheid schijnt te peilen, overstijgt het alle menselijke kracht en wijsheid. Het woord van het kruis wordt nog steeds veracht, maar de verkondiging er van redding voor allen die geloven. De hoogte en het toppunt van menselijke wijsheid kan niet reiken aan goddelijke dwaasheid.


19 want het is geschreven: "Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het inzicht van de intelligenten zal Ik afwijzen."
20 Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de discussiėerder van van deze °aion? Maakt* °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker de wijsheid van deze °wereld niet dom? 14 daarom, kijk aanschouw Mij! Ik ga door wonderbaarlijk te doen met dit volk, om wonderbaarlijk te doen en een wonderbaarlijk ding. En de wijsheid van hun wijzen vergaat en het verstand van hun verstandigen zal zich verbergen. (SW)[Jes. 29:14] - 12 Ja, waar zijn zij, jouw wijzen? Laat hen het, alstublieft, aan jou vertellen, opdat zij weten wat JAHWEH van legermachten beraadslaagde over Egypte. (SW)[Jes. 19:12] - 18 Jouw hart zal een alleenspraak houden over de angst. Waar is de schrijver? Waar is de weger? Waar is die de torens nummert? (SW)[Jes. 33:18] - 25 Die de tekenen van uitvinders annuleert en waarzeggers doet Hij raaskallen, Die de wijzen achterwaarts doet terugkeren en hun kennis onverstandig maakt, (SW)[Jes. 44:25]
21 Want daar immers, in de wijsheid van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, de wereld door haar wijsheid °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker niet kende, heeft* °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker een welbehagen om door de domheid van de proclamatie die geloven te redden*, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

Tot op heden zijn de groten, de nobelen en de wijzen een kleine minderheid onder de ware heiligen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Het is een zaak van extreme dankbaarheid dat dit zo is. Indien hoge geboorte of wijsheid of enig ander verkregene noodzakelijk zouden zijn voor Zijn keuze, hoe weinigen zouden dan in staat zijn te voldoen aan Zijn standaard, en hoe weinig heerlijkheid zou er dan voor Hem zijn! Maar nu zien wij de verstandelijk minderen, door Hem gekozen, wijzer handelen dan de filosofen die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker buiten hun leven hebben gesloten. Hier in Korinteverzadigd zien we de bevende apostel, gehoond zelfs door hen aan wie hij de middelen van zegen had gegeven, een werk doen dat meer heerlijkheid aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heeft gebracht en meer goed aan mensen, dan alle inspanningen van de macht en adel van alle tijd!


22 daar immers Joden tekenen verzoeken en Grieken wijsheid zoeken. 38 Op dat moment antwoordden Hem enigen van de schriftgeleerden en Farizeeėn, zeggend: "Leraar! Wij willen een teken vanaf U waarnemen!" (SW)[Matt. 12:38 ] - 18 En enigen van de Epikuriėrs en van de Stoļcijnse filosofen overlegden met hem en sommigen zeiden: "Wat zou deze praatjesmaker willen zeggen?" Maar anderen: "Hij schijnt aankondiger te zijn van vreemde demonen," omdat hij °Jezus en de opstanding aan hen evangeliseerde. ... 32 Horend nu van de opstanding van doden, schertsten dezen inderdaad, maar anderen zeggen: "Wij zullen jou aangaande dit weer horen." (SW)[Hand. 17:18,32]
23 Wij echter proclameren ChristusGezalfde, gekruisigd zijnde; voor Joden een valstrik en voor natiën domheid, Waarom? Omdat het niet uit geloof was, maar als uit werken; zij struikelen over de steen van het struikelen, (SW)[Rom. 9:32] - 14 Maar een ziels mens ontvangt niet de dingen van de geest van °God, want voor hem is het domheid. En hij kan het niet kennen, omdat het op geestelijk wijze wordt beoordeeld. (SW)[1Kor. 2:14]
24 maar voor hen die geroepenen zijn, zowel voor Joden als voor Grieken, is ChristusGezalfde macht van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en wijsheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, 3 in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verhuld zijn. (SW)[Kol. 2:3]
25 want het domme van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is wijzer dan wijsheid van de mensen en het zwakke van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is sterker dan van de mensen. 4 Want ook indien Hij gekruisigd werd vanuit zwakheid, toch leeft Hij vanuit de macht van God, want ook wij zijn zwak samen met Hem, maar wij zullen samen met Hem leven vanuit de macht van God in jullie. (SW)[2Kor. 13:4]
26 Want jullie bekijken de roeping van jullie, broeders, dat er niet vele wijzen overeenkomstig het vlees zijn, niet vele machtigen en niet vele edelen,
27 maar °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kiest* de domme dingen van de wereld uit, opdat Hij de wijzen te schande zal maken, en °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kiest* de zwakke dingen van de wereld uit, opdat Hij de sterke dingen te schande zal maken.
28 En °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker kiest* de onedelijke dingen van de wereld en geminacht zijnde dingen en de dingen die niets zijn, opdat Hij de wel iets zijnde dingen buiten werking zou stellen,
29 zodat niet alle vlees zich zou beroemen in het zicht van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Waar dan is het roemen? Het is uitgesloten! Door welke wet? Van werken? Nee! Maar door de wet van het geloof. (SW)[Rom. 3:27]
30 Maar jullie zijn vanuit Hem, in ChristusGezalfde JezusJAH redt, Die voor ons wijsheid vanaf Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker was geworden, bovendien rechtvaardigheid en heiliging en verlossing, 5 Aanschouw!, de dagen komen, zegt JAHWEH met nadruk, dat Ik voor David een rechtvaardige Spruit zal doen opstaan. En Hij regeert als koning en hij effectief te werk gaan en hij doet oordeel en rechtspleging in het land. 6 In Zijn dagen zal Juda gered worden en Israėl zal verblijven in vertrouwen. En dit is Zijn naam waarmee men Hem zal roepen: JAHWEH, onze Rechtvaardigheid. (SW)[Jer. 23:5,6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

30

Moge het zo zijn dat we ophouden uit te zien naar iets in onszelf! Laten we niet roemen in onze wijsheid, of onze heiligheid, maar deze alleen vinden in ChristusGezalfde. Laten we dan in tevredenheid roemen in dat wat we hebben in Hem.


31 opdat het zij zoals het is geschreven: "Die roemt, laat hem roemen in de Heer!" 24 maar die zich beroemt zal veeleer zich op dit beroemen: Intelligent handelen en Mij kennen, want Ik ben JAHWEH Die getrouwheid doet, oordeel en rechtpleging op de aarde, want in deze schep Ik een behagen, zegt JAHWEH met nadruk. (SW)[Jer. 9:24]
Terug naar de index.
Naar 1Korinte 2
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.