De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs
1 Korinte
Hoofdstuk 11

Dit is een eigen SchriftWoord vertaling.

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Wordt mijn nabootsers, zoals ook ik van ChristusGezalfde. 17 Word samen mijn nabootsers, broeders, en let op degenen die zo wandelen zoals jullie ons tot model hebben, (SW)[Filip. 3:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Is het arrogantie van de kant van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine om zichzelf voor te stellen om na te volgen? In het geheel niet, want hij voegt tot: "zoals ook ik van ChristusGezalfde." Hij wist hoe ChristusGezalfde na te volgen. Hij maakte niet de fout om "JezusJAH redt" na te volgen in Diens aardse wandel, vóór Zijn dood en opstanding, want hij kende Hem toen niet. Hij volgde de ChristusGezalfde na Die in heerlijkheid is, Die hij ontmoet had op de weg naar Damascusvergoten bloed, of: bedrijvig. Het is waard op te merken dat de ChristusGezalfde Die Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine kende, nooit aan de Besnijdenis verscheen zoals Hij dat aan Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine deed. Zij waren verbonden aan Zijn aardse loopbaan en de hervatting er van, wanneer Hij weer verschijnt op de Olijfbergeen bergrug ten oosten van Jeruzalem, bij Zijn wederkomst. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine volgt Hem na in Zijn genadevol handelen met zichzelf en de naties vanaf Zijn hemelse troon. Dit vraagt om gedrag dat in veel opzichten radicaal anders is dan het voorbeeld dat Hij naliet aan de twaalf apostelen. Een enkele punt zal voldoende zijn om dit aan te tonen. De Here JezusJAH redt predikte nooit tot anderen dan Joden en proselieten. Hij waarschuwde Zijn discipelen niet naar de anderen naties te gaan. Hoe zouden we Hem hierin kunnen navolgen?


2 Maar ik prijs jullie dat jullie je alles van mij hebben herinnerd, en jullie aan de overleveringen vasthouden zoals ik ze heb overgeleverd*. 3 Want ik lever aan jullie over in eerste dingen hetgeen ik ook accepteerde: dat Christus stierf ten behoeve van onze °zonden, overeenkomstig de Geschrifte (SW)[1Kor. 15:3]
3 Maar ik wil dat jullie hebben waargenomen dat °ChristusGezalfde het hoofd is van elke man, maar de man is het hoofd van de vrouw, en °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is het hoofd van °ChristusGezalfde. 23 want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook °Christus hoofd is van de ekklesia. En Hij is de Redder van het lichaam. (SW)[Efe. 5:23]
4 Elke man die bidt of profeteert met een bedekt hoofd, maakt zijn °hoofd te schande.
5 Maar elke vrouw die met het hoofd ongesluierd bidt of profeteert, maakt haar °hoofd te schande, want het is één en hetzelfde met die kaalgeschoren is. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

De man zou zijn hoofd moeten eren omdat het ChristusGezalfde vertegenwoordigt. De vrouw zou haar hoofd moeten bedekken omdat het de man vertegenwoordigt. Het is een opmerkelijk feit dat, waar mannen er niet in slagen zichzelf te onderschikken aan ChristusGezalfde, vrouwen, op hun beurt, weigeren aan hen onderschikt te zijn. En dit wordt, onbewust, zonder twijfel weerspiegeld in de zaak van hoofdbedekking. Het afnemen van de hoed is een teken van het hoofdschap van de man over de vrouw.


6 Want indien een vrouw niet gesluierd is, laat haar haar ook geschoren worden! Maar indien het schandelijk is voor een vrouw het haar geschoren* te worden of kaalgeschoren te worden, laat haar gesluierd worden!
7 Want een man is inderdaad niet verschuldigd het hoofd te sluieren, zijnde afbeelding en heerlijkheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. De vrouw echter is de heerlijkheid van de man, 27 En Elohim schept de mens in Zijn beeld. In het beeld van Elohim schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schept Hij hen. (SW)[Gen. 1:27] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

7

De moderne veronachtzaming en belachelijkmaking van deze wijze gewoonten is slechts een symptoom van de heersende afvalligheid en het verzet tegen de waarheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, alsook van de onwetendheid die niet de wijsheid op prijs kan stellen die er aan ten grondslag ligt. Het lijkt er op dat de boodschappers, of engelen, zich bewust zijn van deze verschillende hoofdschappen en van de tekenen die ze zouden erkennen. Daarom, ook al hebben mannen alle waardering voor hun belang verloren, zijn we het deze ongeziene waarnemers verplicht om in te stemmen met een gebruik dat in overeenstemming is met zowel natuur als openbaring. De bedekking van het hoofd van een vrouw is geen gebrek aan respect voor haar. Het betekent dat haar hoofd – de man – bedekt moet zijn wanneer in aanwezigheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Het onbedekt zijn van het hoofd van een man is geen roem van hem. Het vertegenwoordigt zijn Hoofd – ChristusGezalfde – Die het Beeld en de heerlijkheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is.


8 want de man is niet vanuit de vrouw, maar de vrouw vanuit de man.
9 Want ook wordt de man niet geschapen* vanwege de vrouw, maar de vrouw vanwege de man. 18 En JAHWEH Elohim zegt: "Het is niet goed voor de mens dat hij alleen is. Ik maak voor hem een helper, als voor hém." 19 En JAHWEH Elohim vormt vanaf de grond elk dier van het veld en al wat vliegt in de hemelen en Hij brengt ze tot de mens om te zien hoe hij ze noemt. En alles wat de mens een levende ziel noemt, dat is zijn naam. 20 En de mens noemt namen tot elk beest en tot wat vliegt in de hemelen en tot elk dier van het veld. Maar voor Adam vond hij geen helper als voor hém. 21 En JAHWEH Elohim doet een verdoving op de mens vallen en hij slaapt. En Hij neemt één van zijn hoekige organen en Hij sluit het vlees in haar plaats. 22 En JAHWEH Elohim bouwt het hoekige orgaan, dat Hij nam van de mens, tot een vrouw en Hij brengt haar tot de mens. 23 En de mens zegt: "Deze is ditmaal bot vanaf mijn botten en vlees vanaf mijn vlees." Deze noemt hij vrouw, omdat zij vanaf de man werd genomen. (SW)[Gen. 2:18-23]
10 Vanwege dit is de vrouw verschuldigd autoriteit op het hoofd te hebben vanwege de boodschappers1).
11 Evenwel: noch is de vrouw los van de man en noch is de man los van de vrouw in de Heer,
12 want net zoals de vrouw vanuit de man is, zo is ook de man door de vrouw, maar alles is vanuit °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.
13 Oordeelt in julliezelf! Is het betamend voor een vrouw ongesluierd tot °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te bidden?
14 Onderwijst ook de natuur zelf jullie niet dat in het geval dat een man inderdaad, in het geval dat hij het haar lang zal dragen, het voor hem oneer is?
15 Maar in het geval dat een vrouw het haar lang zal dragen, het voor haar heerlijkheid is, omdat het lange haar aan haar is gegeven in plaats van omhulling.
16 Maar indien iemand meent rivaliserend te zijn*, wij hebben zulke traditie niet, noch de ekklesias van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.
17 Dit nu opdracht gevend prijs ik niet, want jullie komen samen, niet tot in het betere, maar tot in het verminderde.
18 Want inderdaad hoor ik eerst van jullie die samenkomen in de ekklesia, dat er scheuringen zijn onder jullie en ik geloof een zeker deel. Maar ik vermaan jullie, broeders, door de naam van onze °Heer, Jezus Christus, dat jullie allen hetzelfde zullen zeggen, en dat onder jullie geen scheuringen moge zijn, maar weest afgesteld zijnde in hetzelfde denken en in dezelfde mening. 11 Want het werd mij duidelijk gemaakt over jullie, mijn broeders onder hen van Chloë, dat er onder jullie twisten zijn. 12 Maar ik zeg dit, dat ieder van jullie zegt: Ik ben van Paulus en Ik van Apollos en Ik van Cefas en Ik van Christus. (SW)[1Kor. 1:10-12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

De afsplitsingen van die vroege dag begonnen niet de open scheur te bereiken die we vandaag overal om ons heen zien. De sekten in de ekklesia van Korinteverzadigd kwamen zonder twijfel op één plaats samen. Het was onbekend dat gelovigen in ChristusGezalfde in feite verdeeld waren in onafhankelijke ekklesias, ook al woonden die in dezelfde plaats. De zonde van afscheidingen en sektarisme schijnt de meest ongeneselijke aandoening van de kerk te zijn. De latere geschiedenis van de Korintiërs laat zien dat, ook al waren ze gereinigd van de verschillende ketterijen en het immoreel gedrag waarin ze gevallen waren, ze na de dood van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine opnieuw verdeeld raakten in elkaar bestrijdende fracties, die elke de een of andere leider hadden. In recente tijden zijn er verscheidene pogingen gedaan om deze uiterlijke eenheid te herstellen, maar in alle gevallen heeft het geleid tot een andere verdeling. De ware koers van hen die Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker een genoegen willen doen schijnt te worden aangereikt door de opdracht van de apostel om de eenheid van de geest te bewaren in de band van vrede (Efe. 4:3) en gemeenschap te hebben met allen die de naam van de Heer aanroepen uit een rein hart (2Tim. 2:22). De zichtbare, uiterlijke eenheid van gelovigen is er niet meer. Laten we gemeenschap met allen beoefenen, ongeacht de mensgemaakte muren die ons scheiden. Spoedig zullen we allen opgenomen worden in de aanwezigheid van ChristusGezalfde en dan zal iedere barrière uitgebannen worden. Laten we ons deel doen om deze eenheid nu te verwezenlijken.


19 Want het is bindend dat er onder jullie ook groeperingen zijn*, opdat ook de welbeproefden onder jullie openbaar zullen worden. 19 Zij komen vanuit ons, maar zij waren niet vanuit ons, want indien zij vanuit ons waren, waren zij ooit met ons gebleven. Maar dit is gebeurd opdat zij openbaar gemaakt zullen worden, want zij zijn niet allen vanuit ons. (SW)[1Joh. 2:19]
20 Dan is het, bij jullie samenkomen op dezelfde plaats, niet om de bij de Heer behorende avondmaaltijd te eten,2
21 want ieder neemt vooraf de eigen avondmaaltijd in het eten, en die heeft inderdaad honger en die is dronken. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

De zinsnede "…het avondmaal van de Heer" is misleidend. Avondmaal doet denken aan een maaltijd aan het einde van de dag, maar het woord dat hier wordt gebruikt heeft niet zo’n betekenis, hoewel de eerste keer dat ze gehouden werd ’s nachts was. Het woord geeft de hoofdmaaltijd van de dag aan, net zoals het woord diner nu doet, zonder enige verwijzing naar de tijd wanneer die genoten wordt. De Korintiërs brachten hun eigen maaltijd mee en aten die op in de ekklesia. Deze gewoonte werd door de apostel niet goedgekeurd. Ze moesten thuis eten.


22 Want hebben jullie geen woonhuizen voor het eten en drinken, of verachten jullie de ekklesia van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en maken jullie die niet hebben te schande? Wat zal ik tot jullie zeggen? Zal ik jullie prijzen? In deze prijs ik niet!
23 Want ik accepteerde van de Heer wat ik ook aan jullie overlever*, dat de Heer JezusJAH redt in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, brood nam, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

Het feit dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, na zijn afscheiding van de rest, een bijzondere onthulling kreeg over de maaltijd van de Heer, laat zien dat dit in harmonie is met, en deel van, het nieuwe systeem van waarheid dat aan hem was toevertrouwd. Het staat in tegenstelling met de doop, die hij nooit van ChristusGezalfde ontving (1:17). Hij was dankbaar dat hij maar een paar Korintiërs had gedoopt. De maaltijd van de Heer, echter, had hij aan hen overgegeven in navolging van de speciale onthulling die hij had ontvangen. Ze moest waargenomen worden "totdat Hij komt." Het is vaak een inzetting genoemd, maar dit verwijst eerder naar de bevelen die door Jakobhielenlichterus werden uitgevaardigd (Hand. 15:20; 16:4), die vijandig tegen ons waren en door het kruis werden weggenomen (Kol. 2.14). Deze werden door Jakobhielenlichterus gegeven, waar de maaltijd van de Heer door Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine werd aanvaard van de Heer zelf, na zijn afscheiding van de andere besnijdenis apostelen (Hand. 13.2)., om aan de naties te geven aan wie hij was gezonden.


24 en dankend* breekt* Hij het en zei: "Dit is Mijn °lichaam, [het ten behoeve van jullie gebroken wordende] zie tweede commentaar . Doem dit tot Mijn °terugdenken." [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Het woord "herinnering" slaagt er niet in de volle kracht van het Griekse woord hier aan te geven. Het is een versterkte vorm van de gebruikelijke term voor herinnering, een vrijwillige en doorgaande inspanning aangevend.

[Commentaar]
Commentaar door André Piet

24

Volgens de Staten Vertaling in 1Korinte 11:24 zou Jezus bij 'het laatste avondmaal' gezegd hebben: "dit is Mijn lichaam, dat voor u verbroken wordt". Moderne vertalingen hebben: "dit is Mijn lichaam voor u". De vraag is: wie heeft gelijk? En wat maakt het uit?

handschriften
Het verschil tussen deze beiden weergaven komt niet voort uit verschil in vertaling maar uit verschil in geraadpleegde grondtekst. De Staten Vertaling gaat terug op de zogenoemde Textus Receptus, een grondtekst die dateert van ná 500 AD, terwijl de modernere Bijbel-vertalingen gebaseerd zijn op oudere manuscripten. Welnu, de oudste Griekse manuscripten (Vaticanus, Alexandrinus en Sinaïticus) zijn volkomen eenduidig: de zinsnede "dat voor u gebroken wordt" ontbreekt geheel. Slechts een latere editor van het Sinaïticus-handschrift, heeft de zinsnede toegevoegd.

Helaas heeft de Concordant Version vanwege haar (in dit geval misplaatste) vertrouwen in de editor van de Sinaïticus (S2) gekozen voor de weergave: "this is My body, broken for your sakes".

de evangeliën
Een andere manier om bovenstaande vraag te beantwoorden is, de verschillende evangeliën te raadplegen in hun beschrijving van 'het laatste avondmaal'. Spreken Matteüs, Marcus en Lucas van een gebroken lichaam?

Mat.26:26 Neemt, eet, dit is mijn lichaam.
Mar.14:22 Neemt, dit is mijn lichaam.
Luc.22:19 Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt


Niet één keer de weergave: voor u gebroken! Oftewel: drie getuigen op rij die overeenstemmen met wat de oudste handschriften in 1Kor.11:24 zeggen.

geen been gebroken
Zeer opmerkelijk is ook wat Johannes verhaalt over de gang van zaken aan het kruis. Om de gekruisigden spoedig te laten sterven (aan verstikking) werden gewoonlijk de beenderen van hen gebroken. Maar niet bij Jezus...

31 De Joden dan, daar het Voorbereiding was en de lichamen niet op sabbat aan het kruis mochten blijven – want de dag van die sabbat was groot – vroegen Pilatus, dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden. 32 De soldaten dan kwamen en braken de benen van de eerste en van de andere, die met Hem gekruisigd waren; 33 maar toen zij bij Jezus gekomen waren en zagen, dat Hij reeds gestorven was, braken zij zijn benen niet, 34 maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit. 35 En die het gezien heeft, heeft ervan getuigd en zijn getuigenis is waarachtig en hij weet, dat hij de waarheid spreekt, opdat ook gij gelooft. 36 Want dit is geschied, opdat het schriftwoord zou vervuld worden: Geen been van Hem zal verbrijzeld worden.
Johannes 19

Van het Pascha dat geslacht zou worden, lezen we expliciet: "geen been zult gij ervan breken" (Ex.12:46; Num.9:12). Jezus werd als het ware Pascha geslacht (op de vastgestelde 14-de Nisan/Aviv!) en daarom werd geen been van Hem gebroken.

"dit is Mijn lichaam" - de Gemeente!
Paulus meldt in 1Kor.11 dat hij van de Heer Zelf uitleg vernomen heeft van wat gezegd is bij 'het laatste avondmaal' (11:23), d.w.z. de maaltijd die Jezus had gehouden in de nacht voorafgaand aan zijn sterven. Jezus stelde bij die gelegenheid geen maaltijd in (zoals gewoonlijk gedacht wordt), maar Hij hield een instelling: het Pascha dat Israël reeds vanaf de Uittocht uit Egypte vierde. Tijdens die bewuste maaltijd sprak Jezus bij het breken van het brood, de woorden: dit is Mijn lichaam. De discipelen zullen gedacht hebben aan Jezus' fysieke lichaam. Aan wat anders? Het is echter de apostel Paulus die van de Heer Zélf heeft vernomen dat de frase "dit is Mijn lichaam" betrekking heeft op het lichaam van Christus... de Gemeente!

16 (...) Is niet het brood, dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus? 17 Omdat het ÉÉN BROOD is, zijn wij, hoe velen ook, ÉÉN LICHAAM; wij hebben immers allen deel aan het ene brood.

Het ene brood spreekt van het ene lichaam van Christus, waar allen die geloven van deel uit maken. Ook al wordt het brood gebroken om te kunnen uitdelen, het blijft symbolisch "één brood". Waarom? Omdat het spreekt van "één Lichaam"!

ten slotte
Het hele idee dat Christus' lichaam gebroken zou zijn (zoals latere tekstbewerkers dit er van hebben gemaakt) strijdt niet alleen met wat we lezen in Matteüs, Marcus, Lucas, en Johannes, het gaat ook lijnrecht in tegen het onderwijs dat Paulus van de Heer Zelf vernomen heeft. Wanneer gelovigen samen komen om te eten (11:33) en het brood gaat rond, dan worden zij herinnerd aan Jezus' woorden bij het laatste avondmaal en weten zij (dankzij Paulus' onderwijs): het brood spreekt van het ene, ongebroken lichaam van Christus, de Gemeente!

Bron: http://www.goedbericht.nl/NT/1Korinthe/11-gebroken.html


25 Ook op dezelfde wijze de drinkbeker na het avondmaaltijd-houden*, zeggend: "Dit is de drinkbeker van het nieuwe verbond in Mijn °bloed. Doet dit, zo vaak als in het geval dat jullie zullen drinken, tot Mijn terugdenken." 6 En Mozes neemt de helft van het bloed en hij plaatst het in bokalen. En de helft van het bloed sprenkelt hij op het altaar. 7 En hij neemt de boekrol van het verbond en hij leest in de oren van het volk. En zij zeggen: "Al wat JAHWEH sprak zullen wij doen en wij zullen luisteren." 8 En Mozes neemt het bloed en hij sprenkelt het op het volk en hij zegt: "Aanschouw het bloed van het verbond dat JAHWEH met jullie snijdt in verband met al deze woorden." (SW)[Ex. 24:6-8] - 11 Ook jij, in het bloed van jouw verbond zend Ik jouw gevangenen, uit een kerker waarin geen water is. (SW)[Zach. 9:11]
26 Want zo vaak als in het geval dat jullie dit °brood zullen eten en jullie deze °drinkbeker zullen drinken, kondigen jullie de dood van de Heer aan, tot op het moment dat Hij eens zal komen,
27 zodat wie ook maar op onwaardig wijze het brood zal eten of de drinkbeker van de Heer zal drinken, gedoemd zal zijn van het lichaam en van het bloed van de Heer. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27

De wijze waarop de Korintiërs deelnamen aan de maaltijd van de Heer was niet in overeenstemming met de verheven waardigheid die past bij zo’n heilige herinnering. De krachten van het koninkrijk waren nog steeds onder hen aanwezig en leidden tot het oordeel over hen die overtreden hadden. Sommigen leden aan een ziekte en anderen waren zelfs gestorven. Maar zelfs zo, legt de apostel uit, moet het niet zo zijn dat zulken veroordeeld worden met de wereld. De tucht van de Heer is altijd weldadig, ook als schijnt het buitengewoon zwaar te zijn.


28 Maar laat de mens eerst zichzelf toetsen en laat hem dan zo vaneig. vanuit het brood eten en laat hem dan vanuit de drinkbeker drinken! 22 En enorm bedroefd zijnde begon een ieder van hen tot Hem te zeggen: "Ik ben het toch niet, Heer?" (SW)[Matt. 26:22]
29 Want die op onwaardige wijze eet en drinkt, eet en drinkt zichzelf tot oordeel, het lichaam van de Heer niet onderscheidend.
30 Vanwege dit zijn onder jullie vele zwakken en zieken en worden aanzienlijk velen ter ruste gelegd. 60 En de knieën plaatsend schreeuwt hij met grote stem: "Heer! U zou deze zonde niet tegen hen doen staan." En dit zeggend werd hij ter ruste gelegd. (SW)[Hand. 7:60]
31 Want indien wij voor onszelf onderscheid maakten, werden we nooit geoordeeld.
32 Maar geoordeeld wordend worden wij door de Heer gedisciplineerd, opdat wij niet samen met de wereld veroordeeld zullen worden. 6 Want wie de Heer liefheeft disciplineert Hij; en elke zoon die Hij aanneemt geselt Hij. (SW)[Hebr. 12:5,6]
33 Daarom, mijn broeders, als jullie samenkomen om te eten, wacht op elkaar!
34 Indien echter iemand honger zal hebben, laat hem thuis eten, opdat jullie niet zullen samenkomen tot in oordeel! Maar de overige dingen zal ik voorschrijven als ik ook maar zal komen.
Noten.
1) Boodschappers. Grieks: aggelos. Meestal vertaald met "engelen".
2) "bij de Heer behorende avondmaaltijd." Hiervan heeft de kerk de "maaltijd van Heer" gemaakt, een herhaling van het laatste avondmaal van de Heer met Zijn leerlingen. Het gaat echter om een gewone, gezamenlijke maaltijd, die gegeten werd tijdens de samenkomst. Deze samenkomsten konden lang duren en dan was het gewoonte om een maaltijd te gebruiken. Het probleem in de ekklesia in Korinte was dat men de maaltijd niet nam op de wijze zoals dat bij de Heer gebeurde, wachtend op elkaar tot ieder zijn portie had en dan samen etend, maar dat er mensen waren die al voorafgaand aan de maaltijd eten en drinken namen en dat opaten, zodat anderen niets te eten of drinken hadden. Het gaat hier dus niet om een herhaling van "het laatste avondmaal," maar om de orde. Zie vers 33.


Terug naar de index.
Naar 1 Korinte 12
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.