De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs
1 Korinte
Hoofdstuk 14

Dit is een eigen SchriftWoord vertaling.

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Jaagt de liefde na. En weest veeleer geestdriftig naar de geestelijke dingen, opdat jullie zullen profeteren! Weest dan vurig naar naar de genadegaven, de hoogste. En ik toon jullie nog een weg, passend bij overstijging (SW)[1Kor. 12:31] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Profetie bereidde hen voor op verdere ontvouwingen en volwassenheid. Talen neigden hen terug te trekken naar de koninkrijksverkondiging en haar bijhorende tekenen.


2 Want die spreekt in een taal spreekt niet tot mensen, maar tot °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Want niemand hoort het, maar hij spreekt geheimen in de geest.
3 Maar die profeteert spreekt tot mensen, tot opbouw en bemoediging en troost.
4 Die in een taal spreekt bouwt zichzelf op, maar die profeteert bouwt de ekklesia op.
5 En ik wil dat jullie allen spreken in talen, maar meer nog dat jullie zullen profeteren; want die profeteert is groter dan die spreekt in talen, indien hij het tenminste zal interpreteren, opdat de ekklesia opbouw in ontvangst zal nemen. 29 En Mozes zegt tot hem: "Ben jij ijverig voor mij? O, dat allen van het volk van JAHWEH profeten zouden zijn, dat JAHWEH Zijn geest op hen zou geven!" (SW)[Num. 11:29]
6 En nu, broeders, in het geval dat ik naar jullie toe zal komen, sprekend in talen, wat zal ik jullie baten indien ik niet tot jullie zou spreken óf in onthulling óf in kennis óf in profetie óf in onderwijs?
7 Insgelijks de dingen zonder ziel, geluid gevend, hetzij fluit, hetzij harp; in het geval het geen onderscheid in de klanken zal geven, hoe zal het op de fluit gespeelde of het op de harp gespeelde geweten worden?
8 Want ook in het geval dat de bazuin een onduidelijk geluid zal geven, wie zal voorbereid worden tot oorlog?
9 Zo ook jullie door de taal. In het geval dat jullie geen begrijpelijk woord zullen geven, hoe zal het gesprokene geweten worden? Want jullie zullen zijn als iemand die tot de lucht spreekt.
10 Er zijn, indien het ten deel moge vallen, zoveel soorten van geluiden in de wereld en niets is zonder geluid. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Hoewel zonder enige bewijs uit een handschrift, kan het zijn dat de oorspronkelijke lezing van "niet een is klankloos", eigenlijk "niet een er van is nutteloos" was. Dit schijnt gevraagd te worden door de context, die zowel op nut als geluid lijkt te staan. Een enkele letter P (die gelijk staat aan onze R) zou aphonon, klankloos, omzetten in aphronon, nutteloos. Omdat onze vertaling is gebaseerd op feiten, en niet op het oordeel van de vertaler, kon hij deze wijziging niet maken, hoezeer deze hem ook aansprak.


11 In het geval dat ik niet de macht van het geluid zal waarnemen, zal ik voor die spreekt zijn als een barbaar en die spreekt zal voor mij een barbaar zijn. [Commentaar]
Commentaar door Wim Janse

12

Barbaar: iemand die binnen de Griekse cultuur levend geen Grieks spreekt of verstaat.


12 Zo ook jullie! Omdat jullie geestdriftigen van geest zijn voor de opbouw van de ekklesia, zoekt, opdat jullie overvloedig zullen zijn. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

De gaven werden gegeven voor wederzijdse opbouw, niet voor ontspanning of ijdel vertoon. Het misbruik van de gave van talen was een duidelijke aanduiding van de kinderlijke onvolwassenheid van de Korintiërs, want zijn wilden maar al te graag het bezit van de gave tonen, zonder acht te slaan op de opbouw van anderen. Een vreemde taal is slechts gebrabbel van geluiden voor hen die ze niet verstaan. En al zou het vertaald worden, welke echte winst zit er in om zo’n omweg te gebruiken, wanneer dezelfde zaken net zo goed zonder de noodzaak van vertaling verteld konden worden? Dat was niet de goddelijke bedoeling bij het geven van deze gift. Op de Pinksterdag werd deze gave op een nuttige en rationele manier gebruikt, want het was een teken dat JAHWEH sprak tot Zijn volk. Bovendien is dit teken niet voor gelovigen, of zelfs om ongelovigen te bereiken, want er staat geschreven: "en toch zullen zij niet naar Mij horen" (14:21; Jes. 28:12). Natuurlijk is het veel beter vijf opvoedende woorden te spreken in de eigen tongval, dan welk ander aantal ook in een onbekende taal, ook al is dit het vertoon van een geestelijke toedeling. Hetzelfde argument is met zelfs meer kracht toepasbaar bij het gebruik van een vreemde taal, die niemand verstaat, in een kerkelijk ritueel. Het kan indrukwekkend zijn en spectaculair, maar het slaagt er in het geheel niet in de heiligen op te bouwen.


13 Juist daarom: wie spreekt in een taal, laat hem bidden, opdat hij zal interpreteren!
14 Want in het geval dat ik zal bidden in een taal, dan bidt mijn °geest, maar mijn °denken is onvruchtbaar.
15 Wat is het dan? Dat ik zou bidden in de geest? Maar ik zal ook bidden met het denken! Ik zal muziek maken in de geest, maar ik zal ook muziek maken met het denken! 19 tot julliezelf sprekend in psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingend en muziek makend in jullie harten, voor de Heer (SW)[Efe. 5:19]
16 Anders: in het geval dat jij zal zegenen in geest, hoe zal die de plaats van de gewone mens aanvult het "Amen" uitspreken op jouw °dankzegging, daar hij immers wat jij zegt niet heeft waargenomen!
17 Want jij dankt inderdaad op ideale wijze, maar de ander wordt niet opgebouwd.
18 Ik dank °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker dat ik meer in taal spreek dan jullie allen,
19 maar in de ekklesia wil ik liever vijf woorden met mijn °denken spreken*, opdat ik ook anderen zou onderrichten, dan tienduizenden woorden in een taal.
20 Broeders, wordt toch niet kleine jongens in het gezind zijn, maar weest onmondigen in de kwaadaardigheid en wordt volwassen in het gezind zijn!
21 In de wet is het geschreven: "Ik zal tot dit °volk spreken door anderstaligen en door lippen van anderen, en ook zo zullen zij Mij geen gehoor geven, zegt de Heer," 49 Hij zal tegen jou een natie opheffen die veraf is, van het einde van de aarde, zoals de gier zweeft, een natie van wie jij zijn gesproken taal niet verstaat, (SW)[Deut. 28:49]
22 zodat de talen tot teken zijn, niet voor die geloven, maar voor die niet geloven. En de profetie is niet voor die niet geloven, maar voor die geloven. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ hoge achting voor de gave van profetie is gefundeerd op het feit dat deze het belangrijkste middel was om de heiligen tot die volwassenheid te brengen die vurig verlangde dat zij zouden verkrijgen. De gave van onderwijzen, het uiteenzetten van de Schrift, nemen nu de plaats in van profetie, want Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker heeft Zijn wil volledig in Zijn woord geopenbaard.


23 In het geval dan dat de gehele ekklesia op dezelfde plaats zal samenkomen en allen in talen zullen spreken en er zullen gewone mensen binnenkomen of ongelovigen, zullen zij niet uitspreken dat jullie gek zijn? 13 Maar anderen zeiden, uitjouwend: "Zij zijn barstensvol van zoete wijn." (SW)[Hand. 2:13]
24 En in het geval dat allen zullen profeteren en er zal een ongelovige of gewoon mens binnenkomen, dan wordt hij door allen ontmaskerd, hij wordt door allen beoordeeld. 8 En komend zal deze de wereld ontmaskeren aangaande zonde en aangaande rechtvaardigheid en aangaande beoordeling. (SW)[Joh. 16:8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

24

Voorspellen, of voorzeggen, is niet noodzakelijkerwijs betrokken bij de gave van profetie. De profeet, in de Schrift, is de mond of woordvoerder van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Hij kan spreken over het verleden, het heden of de toekomst. Voorspelling is incidenteel, niet essentieel, voor profetie, Voordat de canon compleet was, was het voor de heiligen nodig dat zij een middel hadden om het denken van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te kennen. De Schrift voorziet nu volledig in die behoefte. Wat een enorme tegenstelling zou het zijn tussen een bijeenkomst waar allen in een sobere opeenvolging Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers denken verklaarden, zodat allen geholpen worden, en een waarin een ieder een gelegenheid zoekt om een gave te tonen die voor zijn mede heiligen van geen enkel voordeel is! Zelfs ongelovigen hebben voldoende onderscheidingsvermogen om te zien hoe dwaas het is om in de lucht te spreken, en kunnen de eenvoudige uitspraken van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers woordvoerders op prijs stellen.


25 De verborgen dingen van zijn °hart worden openbaar, en zo, vallend op zijn gezicht, zal hij °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker aanbidden, berichtend dat °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker werkelijk in jullie is. 14 Zo zegt JAHWEH: De arbeid van Egypte en de koopwaar van Kush en de Sabeërs, mannen van afmeting, zullen jou passeren en zij zullen voor jou zijn. Achter jou zullen zij gaan, in handboeien zullen zij passeren, en voor jou zullen zij zich neerbuigen en tot jou zullen zij eerbiedig belijden; ja, met jou is El. En er is verder geen, nul Elohim. (SW)[Jes. 45:14]
26 Wat dan is het, broeders? Wanneer jullie ook maar zullen samenkomen heeft ieder van jullie een psalm, heeft onderwijs, heeft een onthulling, heeft een taal, heeft een vertaling. Laat het allemaal worden tot opbouw! Want bovenal, zeker jullie samenkomende in de ekklesia, ik hoor dat er verdeeldheid is in jullie en ik geloof een deel (SW)[1Kor. 11:18] - 12 tot de toebereiding van de heiligen tot in het werk van bediening, tot in opbouw van het lichaam van °Christus, (SW)[Efe. 4:12]
27 Wanneer iemand in een taal spreekt, overeenkomstig twee of op z'n meest drie, en één tegelijk, laat één hem interpreteren! [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27

Om hun kinderlijk verlangen om te spreken in onbekende talen in te perken, geeft de apostel een paar regels om de uitoefening van deze gave te beheersen, Ze moest niet uitgeoefend worden tenzij er een vertaler was, zodat de boodschap voor de bijeenkomst niet verloren zou gaan. Niet meer dan twee of drie mochten opeenvolgend spreken in onbekende talen, en hun spreken moest in gedeelten zijn, dat wil zeggen: ze moesten regelmatig pauzeren om vertaling mogelijk te maken. Indien niemand het kon vertalen, dan moesten ze niet in de ekklesia spreken.


28 Maar indien er geen interpretatiegever zal zijn, laat hem zwijgen in de ekklesia, maar laat hem tot zichzelf spreken en tot °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker!
29 Maar profeten, twee of drie, laten hen spreken! En de anderen? Laat hen onderscheid maken! 11 Dezen nu waren edeler dan die in Tessalonica, die het woord met alle bereidwilligheid ontvangen, dag na dag vragend de Schriften onderzoekend of deze dingen zo mogen zijn. (SW)[Hand. 17:11] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29

Profetie moest ook binnen grenzen worden uitgeoefend. Het mocht niet zo zijn als het turbulente, onbeperkte schreeuwen van de orakels van de valse goden, waaraan zij gewend waren, van wie de geesten buiten hun controle waren, maar een vredige, onderscheidende verhandeling, twee of drie in opvolging, en bereid om over te dragen aan een ander, die een onthulling had ontvangen. De geesten van de profeten van de Griekse goden waren niet aan hen onderschikt. Die werkten zich in een razernij, met schuim op de mond. Ze werden door demonische geesten gecontroleerd, en niet door de Geest van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.


30 Maar in het geval dat het aan een ander zal worden onthuld, laat de eerste, zittend, zwijgen!
31 Want jullie kunnen allen, één voor één, profeteren, opdat allen zullen leren en allen bemoedigd zullen worden.
32 En geesten van profeten worden onderschikt aan profeten.
33 Want °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is niet een God van ongeregeldheid, maar van vrede, zoals in alle °ekklesias van de heiligen.
34 De vrouwen in de ekklesias? Laat hen zwijgen! Want het wordt hen niet toegestaan te spreken, maar laat hen onderschikt worden, zoals ook de wet zegt. 16 Tot de vrouw zegt Hij: "Ik vermeerder, ja vermeerder jouw verdriet en jouw zwangerschap. In moeizame arbeid baar jij zonen. En tot jouw man is jouw impuls en hij heerst over jou." (SW)[Gen. 3:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

34

"Indien iemand onwetend is, hij zal niet gekend worden!" (14:38) is het verontwaardigde protest van de apostel tegen hen die het tegendeel van deze woorden veronderstellen. En opnieuw: "Indien iemand meent profeet te zijn of geestelijk, laat hem dan erkennen dat wat ik aan jullie schrijf een gebod van de Heer is" (:37).


35 En indien zij iets willen leren, laat hen in het huis aan de eigen mannen vragen stellen, want het is schandelijk voor een vrouw om te spreken in de ekklesia.
36 Of kwam vanaf jullie het woord uit van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker? Of bereikt* het alleen tot in jullie?
37 Indien iemand meent profeet te zijn* of geestelijk, laat hem de dingen beseffen die ik aan jullie schrijf, dat het een voorschrift van de Heer is. 6 Wij zijn vanuit °God. Wie °God kent hoort naar ons; wie niet vanuit °God is hoort niet naar ons. Vanuit dit kennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. (SW)[1Joh. 4:6]
38 Maar indien iemand onwetend is, laat hem onwetend zijn!
39 Zo dan, mijn broeders, weest geestdriftig voor het profeteren! Verhindert het spreken in talen niet,
40 maar laat het alles op achtenswaardige wijze en overeenkomstig ordening gebeuren! 5 want indien ik ook in het vlees afwezig ben, maar in de geest samen met jullie, ben ik mij verheugend en bekijk ik jullie °ordening en de stabiliteit van jullie °geloof in Christus. (SW)[Kol. 2:5]Terug naar de index.
Naar 1 Korinte 15
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.