De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs
1 Korinte
Hoofdstuk 16

Dit is een eigen SchriftWoord vertaling.

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Nu aangaande de inzameling voor de heiligen. Net zoals ik het voorschrijf* aan de ekklesias van °Galatiëeen streek in het noorden van Klein Azië, doen* jullie ook zo. 29 Aangezien enige van de leerlingen welvarend waren, bepalen zij ieder van hen iets te zenden aan broeders die in °Judea wonen (SV)[Hand. 11:29] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Toen Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine de erkenning kreeg van Jakobhielenlichterus, Cefas en JohannesJAH is genadig, vroegen zij hem aan de armen onder de Besnijdenis te denken (Gal. 2:10). Op dat moment namen de naties deel aan Israëlstrijder van Gods geestelijke zaken (Rom. 15:27). Het was pas later dat zij gezamenlijke lotdeelgenieters werden (Efe. 3:6). Dus brachten ze bij hun terugkomst zoveel geld mee als ze konden door een inzameling te houden. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine leverde dit geld af aan de heiligen in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter toen hij werd gearresteerd (Hand. 21:18-22:21). Nu hebben we deel aan onze eigen geestelijke zaken, want we hebben alle geestelijke zegeningen te midden van de ophemelsen, waar Israëlstrijder van God niets heeft.


2 Laat op een van de sabbatten ieder van jullie iets naast zichzelf plaatsen, opdat, iets opsparend, hij ook maar voorspoedig gemaakt zal worden, zodat wanneer ik ook maar zal komen er dán geen inzamelingen gehouden zullen worden. 7 In één van de sabbatten nu, verzameld zijnde om ons brood te breken, argumenteerde °Paulus met hen. Op het punt staande de volgende ochtend weg te zijn, verlengde hij bovendien het woord tot aan middernacht. (SW)[Hand. 20:7]
3 Maar wanneer ook maar ik zal aankomen, in het geval dat jullie enkelen zouden toetsen door brieven, dezen zal ik zenden om de genade van jullie weg te brengen tot in Jeruzalemstad van (de god) Salem - vredestichter.
4 Maar in het geval dat het ook voor mij waardvol zal zijn om te gaan, zullen zij samen met mij gaan.
5 En ik zal naar jullie toe komen wanneer ik ook maar doorheen Macedoniëstreek in het noorden van Griekenland zal komen, want ik kom doorheen Macedoniëstreek in het noorden van Griekenland.
6 Maar als het ten deel valt zal ik bij jullie blijven of zal ik ook overwinteren, opdat jullie mij zouden voortzenden waar in het geval ik zal gaan. 12 Wanneer ik ook maar Artemas of Tychikus naar jou toe zal zenden, beijver je naar mij toe te komen tot in Nikopolis, want ik heb geoordeeld daar te overwinteren. (SW)[Titus 3:12]
7 Want ik wil jullie op dit moment niet op doorreis waarnemen, want ik hoop enige tijd bij jullie te verblijven*, in het geval dat de Heer het zou toestaan. 21 maar afscheid nemend en zeggend: "Ik zal weer terugkomen naar jullie, °God willend," voer hij weg vanaf °Efeze. (SW)[Hand. 18:21]
8 Ik zal echter tot de VijftigstePinksteren in Efezetoegestaan verblijven, 1 Het gebeurde nu, terwijl °Apollos in Korinte is, dat °Paulus door de hoger gelegen delen omlaag komt tot in Efeze en daar enige leerlingen vindt. ... 10 Dit gebeurde nu gedurende twee jaren, zodat al die wonen in °Asia het woord van de Heer horen, Joden en bovendien Grieken. (SW)[Hand. 19:1,10] - 9 Jij zal voor jezelf zeven weken nummeren; van het beginnen van de zeis in het staande koren zal jij beginnen zeven weken te nummeren. 10 En jij doet een feestviering van weken voor JAHWEH, jouw Elohim, met een bijdrage van een vrijwillig offer van jouw hand, dat jij zal geven, zoals JAHWEH, jouw Elohim, jou zegent. 11 En jij verheugt je voor het aangezicht van JAHWEH, jouw Elohim, jij en jouw zoon en jouw dochter en jouw dienaar en jouw dienstmeisje en de Leviet die in jouw poorten is en de tijdelijke verblijver en de wees en de weduwe die in jouw midden is, in de plaats die JAHWEH, jouw Elohim, zal kiezen om daar Zijn naam te doen verblijven. (SW)[Deut. 16:9-11] - 8 Nu de synagoge binnenkomend was hij vrijmoedig, gedurende drie maanden argumenterend en overredend aangaande de dingen van het koninkrijk van °God. 9 Als nu sommigen verhard werden en ongezeglijk waren, in het zicht van de menigte kwaad sprekend aangaande de weg, zondert hij, afstand van hen nemend, de leerlingen af, dag na dag argumenterend in de school van Tyrannus. 10 Dit gebeurde nu gedurende twee jaren, zodat al die wonen in °Asia het woord van de Heer horen, Joden en bovendien Grieken. (SW)[Hand. 19:8-10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ uitstel om naar Korinteverzadigd te gaan wordt in de tweede brief uitgelegd. Hij wilde hen tijd geven voor bekering. Trouwens, hij hield met succes bijeenkomsten, want zelfs zijn vijanden erkenden dat "niet alleen in Efezetoegestaan, maar vrijwel de gehele provincie Asiahet westelijk deel van wat nu Turkije heet, door het overtuigen van deze Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine een aanmerkelijke menigte zich op afstand houdt" (Hand. 19:26;SW)


9 want voor mij heeft zich een grote en effectieve deur geopend en velen streven tegen.
10 Maar in het geval dat Timoteüsvereerder van God zal komen, kijkt uit, opdat hij onbevreesd naar jullie toe zal worden, want hij werkt het werk van de Heer, zoals ook ik. 20 Want ik heb niemand gelijk van ziel die op echte wijze bezorgd zal zijn aangaande de dingen van jullie, (SW)[Filip. 2:20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Timotheüsgodsvereerder was naar Macedoniëprovincie in noord Griekenland gezonden (Hand. 19:22). Hij was jong voor zo’n opdracht (1Tim. 4:12) en kon niet het respect afdwingen dat ouderdom brengt.


11 Niemand dan zou hem minachten, maar zendt hem voort in vrede, opdat hij naar mij toe zal komen. Want ik wacht op hem met de broeders. 12 Laat niemand jouw °jeugd verachten, maar word tot model voor die geloven, in woord, in gedrag, in liefde, in geloof, in zuiverheid. (SW)[1Tim. 4:12]
12 Nu aangaande Apollosbehorend bij Apollo, de broeder. Ik roep* hem veel op, opdat hij naar jullie toe zal komen met de broeders, maar het was geheel en al niet zijn wil dat hij nu zal komen. Maar hij zal komen wanneer hij ook maar een goede gelegenheid zou hebben. 24 Een zeker Jood nu, genaamd Apollos, van het ras van Alexandrië, een welsprekend man, geraakt tot in Efeze, machtig zijnde in de Geschriften. (SW)[Hand. 18:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

Het is duidelijk dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine niet jaloers was op Apollosbehorend bij Apollo, hoewel enkelen in Korinteverzadigd hem tot hoofd van hun groep hadden gemaakt. Apollosbehorend bij Apollo was ook niet geneigd voordeel te halen door hun schismas. Hij was een geleerd man (eerder dat dan welsprekend), die door Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine’ vrienden Priscillaeerbiedwaardig en Aquilaarend was onderwezen, en naar Korinteverzadigd was gegaan nadat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine daar weg was gegaan. Hij was in het bijzonder succesvol in het weerspreken van de Joden, hen in het openbaar aantonend, door de Schrift, dat JezusJAH redt de ChristusGezalfde is (Hand. 18:24).


13 Waakt! Staat vast in het geloof! Gedraagt je als mannen! Wordt krachtig gemaakt! 24 Wees standvastig en laat jullie hart resoluut zijn, allen die wachten op JAHWEH!(SW)[Psalm 31:24]
14 Laat alles bij jullie in liefde gebeuren.
15 En ik roep jullie op, broeders - jullie hebben het woonhuis van Stefanaskrans en van Fortunatusfortuinlijk - voorspoedig waargenomen, dat het de eerste vrucht van de oogst van °Achajenarigheid is en zij verordenen* zichzelf tot bediening aan de heiligen - Ook nog doop ik het huisgezin van Stephanus. Verder heb ik niet waargenomen dat ik iemand anders doop (SW)[1Kor. 1:16] - en de ekklesia bij hen thuis. Groet Epanetus, mijn °geliefde, die de eersteling uit Asia is voor Christus. (SW)[Rom. 16:5]
16 opdat ook jullie onderschikt zullen worden aan de zulken en aan elk die meewerkt en zwoegt.
17 En ik verheug mij op de aanwezigheid van Stefanaskrans en van Fortunatusfortuinlijk, voorspoedig en van Achaïkusuit Achaje, dat dezen het tekort van jullie aanvullen*, 6 Maar °God, Die de nederigen bemoedigt, bemoedigt ons door de aanwezigheid van Titus, (SW)[2Kor. 7:6] - 30 want vanwege het werk van de Heer naderde hij tot aan de dood, de ziel riskerend, opdat hij het tekort van jullie van de dienstverrichting naar mij toe zou aanvullen. (SW)[Filip. 2:30]
18 want zij geven* mijn °geest en die van jullie rust. Erkent dan de zulken! 29 Zie dan uit naar hem in de Heer met alle vreugde en hebm de zulken in ere gehouden,(SW)[Filip. 2:29]
19 Jullie groeten de ekklesias van °Asiahet westelijk deel van wat nu Turkije heet. Jullie groeten in de Heer veel Aquilaarend en Priscaverkleinwoord voor Priscilla - eerbiedwaardig, samen met de overeenkomende ekklesia van hun huis. 2 En een zekere Jood vindend genaamd Aquila, van het ras van Pontus, onlangs vanaf °Italië gekomen zijnde, en Priscilla, zijn vrouw, vanwege het voorschrijven van Claudius dat alle °Joden vanaf Rome moesten vertrekken; hij kwam naar hen toe. ... 18 Paulus echter, nog aanzienlijke dagen bij de broeders blijvend, afscheid nemend, voer uit tot in °Syrië, en samen met hem Priscilla en Aquila, het hoofd geschoren wordend in Kenchreeën, want hij had een gelofte gedaan. ... 26 Deze begint bovendien vrijmoedig te zijn in de synagoge. Hem nu horend namen Priscilla en Aquila hem bij zich en zij zetten hem nauwkeuriger de weg van °God uiteen. (SW)[Hand. 18:2,18,26] - en de ekklesia bij hen thuis. Groet Epanetus, mijn °geliefde, die de eersteling uit Asia is voor Christus. (SW)[Rom. 16:5] - Groet elkaar met een heilige kus. U groeten al de uitgeroepenen van de Christus (SW)[Rom. 16:16]
20 Jullie groeten al de broeders. Groetm elkaar met een heilige kus.
21 De groet is met mijn °hand, van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine. 11 Neem waar met hoe grote letters ik met mijn °hand aan jullie schrijf! (SW)[Gal. 6:11]
22 Indien iemand niet veel van de Heer JezusJAH redt Christus Gezalfde houdt, laat hem banvloek zijn!1) Maranatha! 8 Maar ook in het geval dat wij, of een boodschapper vanuit de hemel, jullie zouden evangeliseren, anders dan wij aan jullie evangeliseren, laat hem banvloek1) zijn, 9 zoals wij tevoren uitgesproken hebben en ik op dit moment weer zeg: "Indien iemand jullie evangeliseert, anders dan jullie accepteerden, laat hem banvloek zijn!" (SW)[Gal. 1:8,9] [Commentaar]
Commentaar

22

Op een bepaalde wijze staan de woorden MARAN ATHA alleen in het goddelijk woordenboek. Geleerden denken dat ze "Syrisch" zijn en iets te maken hebben met de komst van de Heer, maar voor zover ik me bewust ben is men er niet zeker van hoe ze uitgedrukt moeten worden. Maar hoe konden de Korintiërs, of wie dan ook, ze begrijpen? Er zijn Aramese uitdrukkingen, zoals Abba, maar in deze gevallen volgt het Griekse vertaalwoord, zoals Abba, Vader. Paulus kon niet verwachten dat de Korintiërs Aramees konden verstaan, maar als hij slechts herhaalde wat hij al eerder had gezegd, was er geen uitleg nodig. Indien dit "de Heer komt" zou betekenen, dan zou het uitgelegd worden, zoals in andere gevallen.

Het is een feit dat er een Hebreeuws woord is, "mare" (Mal. 3:9), dat VLOEK betekent. Er is een een Hebreeuws voornaamwoord "athe", Jij. Een gebruikelijke manier om een zelfstandignaamwoord te maken is er een n aan toe te voegen. Zo wordt "maran atha" vrijwel Hebreeuws en betekent "een vloek ben jij". Klinkers variëren gemakkelijk, in het bijzonder bij het overzetten van de ene taal in de andere. En Aramees verschilde van het oude Hebreeuws. Daarom hebben we hier de Aramese tegenhanger van "anathema". Daarom is er geen uitleg, en die was ook niet nodig. De Farizeeën zeiden dat de menigte die de wet niet kende, vervloekt was (Joh. 7:49). Paulus zegt dat wie onze Heer niet liefheeft, vervloekt is.

A.E. Knoch - U.R. Magazine, Jaargang 29, pag. 283 - 284


23 De genade van de Heer JezusJAH redt ChristusGezalfde zij met jullie. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

23

Mar anatha wordt gewoonlijk geïnterpreteerd als "de (of onze) Heer komt", in overeenstemming met de Aramhoogese versie. Maar het schijnt ver gezocht hier een buitenlandse uitdrukking te vinden, of die nu Chaldees of Aramhoogees is, wanneer het Hebreeuws een eenvoudiger en meer aanvaardbare oplossing levert. Het Hebreeuws van Maleachi 3:9, "Met een vloek zijn jullie vervloekt", was mogelijk de gebruikelijke uitdrukking waarin de anathema of doem werd uitgesproken. De verandering van m in n komt vaak voor wanneer Hebreeuws wordt omgezet in Grieks. De Aramhoogese versie kan eenvoudig het Hebreeuws invoegen zonder te vertalen, in welk geval het geen Aramhoogese betekenis zou moeten krijgen. Het Hebreeuwse ghahram en het Griekse anathema worden in de Septuagint en de Hebreeuwse Schrift onderling uitgewisseld. Beide betekenen toewijden aan vernietiging (Lev. 27:21-29; Joz. 7:1-15; 1Sam. 15:1-20). In deze passages wordt het weergegeven met vernietigen, toewijden, vervloeken, enz. Dezelfde vorm of uitdrukking, een herhaling in een bekende tongval, is te vinden in de zinsnede "Abba, Vader" (Mar. 14:36; Rom,. 8:15; Gal. 4:6). Bovendien wordt de komst van de Heer ons nooit voor ogen gesteld als daad van oordeel, maar het hoogtepunt van genade. Die gezegende verwachting kon nooit gebruikt worden als een verwensing. Ze brengt genade, niet oordeel.

Ondanks al hun falen en hun vele tekortkomingen, smeekt Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine om de genade van ChristusGezalfde en verzekert hij hen van zijn eigen liefde, die hij in ruime mate over hen uitgoot, zoals we zien in de volgende brief. Hij was het levende voorbeeld van de liefde die niet verslapt.


24 Mijn °liefde zij met allen van jullie in ChristusGezalfde JezusJAH redt. Amen.

Noot 1 - anathema - banvloek. Meestal vertaald met "vervloekt," maar eigenlijk staat er "laat hem de vruchten plukken van zijn werken." Het is de tegenhanger van zegen.


Terug naar de index.
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.