De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs
1 Korinte
Hoofdstuk 3

Dit is een eigen SchriftWoord vertaling.

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)1 En ik, broeders, kon niet tot jullie spreken* als tot geestelijke mensen, maar als tot mensen van vlees, als tot onmondigen in ChristusGezalfde. 12 Ik schrijf aan jullie, kindertjes, omdat de zonden aan jullie zijn losgelaten vanwege Zijn °naam. (SW)[1Joh. 2:12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Zonder enige twijfel zou de apostel graag de Korintiërs verteld hebben over de diepe dingen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, maar ze waren niet in staat ze te verdragen. En wat was het zekere teken van hun vleselijkheid? Verdeeldheid! Hoewel sommigen aanhangers van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine waren, die plantte, en sommigen van Apollosbehorend bij Apollo, die bewaterde, en streefden naar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers geschenken in de persoon van Zijn dienaren, hinderden ze op effectieve wijze enige verdere toevloed van Zijn gunst. En zo is het ook vandaag. Indien er zijn die verlangen de diepe geheimen van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te kennen, laten ze dan zichzelf reinigen van alle partijgeest, en zo hun harten openen voor de grote Gever Zelf.


2 Ik geef* jullie melk te drinken, niet spijs, want jullie konden nog niet. Maar zelfs nu kunnen jullie dat nog niet. 12 Want ook jullie zijn vanwege de tijd verschuldigd leraren te zijn. Hebben jullie weer behoefte door iemand onderwezen te worden welke de elementaire dingen van het begin zijn van de gezegden van °God en zijn jullie er toe gekomen behoefte aan melk te hebben en niet aan vast voedsel? 13 Want elke die deelheeft aan melk is onervaren in het woord van rechtvaardigheid, want hij is onmondig. (SW)[Hebr. 5:12,13]
3 Want jullie zijn nog vleselijk, want waar ook onder jullie jaloezie en ruzie is, zijn jullie dan niet vleselijk en wandelen jullie overeenkomstig de mens? Maar ik vermaan jullie, broeders, door de naam van onze °Heer, Jezus Christus, dat jullie allen hetzelfde zullen zeggen, en dat onder jullie geen scheuringen moge zijn, maar weest afgesteld zijnde in hetzelfde denken en in dezelfde mening. 11. Want het werd mij duidelijk gemaakt over jullie, mijn broeders onder hen van Chloë, dat er onder jullie twisten zijn. (SW)[1Kor. 1:10,11]
4 Want wanneer ook maar iemand zal zeggen: "Ik ben inderdaad van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine," en een ander: "Ik van Apollosbehorend bij Apollo," zal hij niet vleselijk zijn? Maar ik zeg dit, dat ieder van jullie zegt: Ik ben van Paulus en Ik van Apollos en Ik van Cefas en Ik van Christus. (SW)[1Kor. 1:12]
5 Wie dan is Apollosbehorend bij Apollo en wie is Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine? Bedienden, door wie jullie geloven*, en aan ieder zoals de Heer het geeft*. 24 Een zeker Jood nu, genaamd Apollos, van het ras van Alexandrië, een welsprekend man, geraakt tot in Efeze, machtig zijnde in de Geschriften. 25 Deze was onderricht in de weg van de Heer. En kokend heet zijnde in de geest sprak hij en onderwees op nauwkeurige wijze de dingen aangaande °Jezus, alleen op de hoogte zijnde van de doop van Johannes. 26 Deze begint bovendien vrijmoedig te zijn in de synagoge. Hem nu horend namen Priscilla en Aquila hem bij zich en zij zetten hem nauwkeuriger de weg van °God uiteen. 27 Omdat hij nu van plan was doorheen te komen tot in °Achaje, schrijven de broeders, aanmoedigend, aan de leerlingen hem te verwelkomen, die, aankomend, veel overlegde met die geloofd hebben door de genade, (SW)[Hand. 18:24-27] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Apollosbehorend bij Apollo was een Jood uit Alexandrië (stad) van Alexander, een geleerd man, en kundig in de Schrift. Hij kwam vol van vuur naar Efezetoegestaan, maar wist alleen van de doop van JohannesJAH is genadig. Priscillaeerbiedwaardig en Aquilaarend hoorden hem vrijmoedig spreken in de synagoge, namen hem mee en legden de weg van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker meer accuraat aan hem uit. Op zijn terugweg ging hij door Achajenarigheid en verbleef ongetwijfeld veel tijd in Korinteverzadigd. Terwijl hij daar was sprak hij veel met de gelovigen en weerlegde krachtig en grondig de Joden, publiekelijk aantonend, door de Schrift, dat JezusJAH redt de ChristusGezalfde is (Hand. 18:24-28).


6 Ik plant*, Apollosbehorend bij Apollo begiet*, maar °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker doet het groeien*,
7 zodat noch die plant iets is, noch die begiet, maar Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Die doet groeien.
8 Echter de plantende en de begietende zijn voor het ene en ieder zal het eigen loon in ontvangst nemen, overeenkomstig de eigen moeite. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

8

Er is weinig twijfel over dat Apollosbehorend bij Apollo precies zo leerde als Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine deed. Zij waren één. Ja, Apollosbehorend bij Apollo ontving veel van zijn onderwijs indirect van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, door Priscillaeerbiedwaardig en Aquilaarend.


9 Want wij zijn medewerkers van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker op Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers akkerland; jullie zijn Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers gebouw. 3 En Hij spreekt veel tot hen in parabels, zeggend: "neem waar! De zaaier kwam uit om te zaaien. 4 En bij zijn °zaaien viel er een weinig naast de weg en de vliegende schepsels kwamen en aten het op. 5 Een ander deel nu viel op de rotsachtige plaatsen, waar het niet veel grond had, en onmiddellijk schoot het op, omdat het geen diepte van grond had. 6 En bij het opgaan van de zon werd het verschroeid en omdat het geen wortel heeft, verdorde het. 7 En een ander deel nu viel op de doornen en kwam op. En de doornen verstikten ze. 8 Maar een ander deel nu viel op de goede °grond en gaf vrucht, het een nu honderd, en een ander nu zestig, en weer een nu ander dertig. 9 Wie oren heeft, laat hem horen!" (SW)[Matt. 13:3-9] - 20 opgebouwd wordend op het fundament van de afgevaardigden en profeten, waarvan Christus Jezus Zelf de sluitsteen in de uiterste hoek is (SW)[Efe. 2:20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine probeert hun harten weg te trekken van bezigheden met mensen, door hen te vergelijken met een boerderij, waarop hij slechts een arbeider was, of een gebouw, waarvan hij slechts een vakman was. Hij deed het eerste werk. Hij plantte. Apollosbehorend bij Apollo gaf het gewas water. Maar zij konden geen enkel zaadje doen groeien. Groei is alleen aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker te danken.


10 Overeenkomstig de genade die mij van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wordt gegeven plaats* ik als wijze bouwmeester het fundament. Een ander, echter, bouwt er op; maar laat ieder uitkijken hoe hij er op bouwt! 10 Maar in de genade van God ben ik wat ik ben, en Zijn °genade, die in mij is, was niet leeg geworden, maar ik zwoeg bovenmatiger dan zij allen. Echter niet ik, maar de genade van God, die samen met mij is. (SW)[1Kor. 15:10] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

10

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine had in Korinteverzadigd het fundament gelegd. Apollosbehorend bij Apollo en anderen bouwden er op verder. Het goud en zilver, kostbare stenen, hout, gras en stro vertegenwoordigen de aard van de leerstellingen waarmee deze leraren proberen de ekklesia op te bouwen. Het is niet de vraag van kwantiteit, maar van kwaliteit. Hout, hooi en gras zouden al snel een indrukwekkende hoop maken, maar ze zouden niet stand houden in het vuur in de dag waarin ieders werk zal worden getest. Ze vertegenwoordigen ongetwijfeld de menselijke filosofieën en minderwaardige toevoegingen aan de waarheid, die vandaag vrijwel heel de grote waarheden van goddelijke onthulling bedekken. Goud staat voor wat goddelijk is, zilver voor verlossing, kostbare stenen voor die parels van genade die ze versieren, in het bijzonder de geheimen waarop Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zinspeelde.


11 Want een ander fundament kan niemand plaatsen* naast hetgene dat er ligt, dat is JezusJAH redt ChristusGezalfde. 16 Daarom, zo zegt mijn Heer JAHWEH: Aanschouw Mij! Ik leg een fundament in Sion, een steen, een steen van testing, de kostbare van de hoek, de gefundeerde van het fundament. Die gelooft spoedt zich niet. (SW)[Jes. 28:16]
12 En indien iemand op dit °fundament bouwt met bewerkt goud en zilverstuk, kostbare stenen, houtdelen, gras of stro,
13 het werk van ieder zal openbaar worden; want de dag zal duidelijk maken dat het onthuld wordt in vuur. En van welke aard ieders °werk is, het vuur zal het toetsen. 7 en aan jullie, die verdrukt worden, ontspanning geeft, met ons, in de onthulling van de Heer Jezus vanaf de hemel, met boodschappers van Zijn macht, 8 in vlammend vuur rechtverschaffing gevend aan degenen die God niet waargenomen hebben en aan degenen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzamen, 9 die gerechtigheid zullen incasseren van aionische uitroeiing vanaf het gezicht van de Heer en vanaf de heerlijkheid van Zijn °sterkte, 10 wanneer ook maar Hij zal komen om glorieus gemaakt te worden in Zijn °heiligen en verwonderd gemaakt te worden in allen die geloven, ziende dat het getuigenis van ons bij jullie werd geloofd, in die °dag. (SW)[2Thess. 1:7-10]
14 Indien iemands °werk dat hij er op bouwt* zal blijven zal hij loon in ontvangst nemen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

14

Laten allen die onderwijs geven dit ter harte nemen;: hun werk zal getest worden om te zien van welke soort het is. Het is beter een weinig er na te hebben dan veel er voor.


15 Indien iemands °werk verbrand zal worden, dan zal het verbeurd worden, maar zelf zal hij gered worden, maar zo: als doorheen vuur. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

15

De vraag hier is niet een van redding, maar van dienstbetoon. Het gaat niet over het gedrag van de gelovige, maar over de leerstelling van hen die onderwijzen.


16 Hebben jullie niet waargenomen dat jullie een tempel van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn en de geest van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker in jullie huist? 16 En welke instemming heeft de tempel van God met afgoden? Want jullie zijn de tempel van de levende God, zoals °God zei: "Ik zal inwonen in hen en Ik zal temidden van hen wandelen en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn." (SW)[2Kor. 6:16]
17 Indien iemand de tempel van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker verderft zal °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker deze verderven, want de tempel van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, die jullie zijn, is heilig.
18 Laat niemand zichzelf misleiden. Indien iemand onder jullie meent wijs te zijn* in deze °aion, laat hem dom worden, opdat hij wijs zal worden, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

De wijsheid van de wereld is vandaag een veel grotere bedreiging dan in de dagen van de apostel. De kerk aarzelt in het geheel niet de wijsheid van de wereld te volgen, ja zelfs hun dwaasheid. Van alle kanten wordt ons verzekerd dat de kerk een zakelijke basis moet hebben en moderne methoden moet gebruiken. Het doel van de predikant is populariteit; het vertrouwen van de massa is in mensen. Verkondig de grote waarheid, nieuw hervonden in het woord, en wie zal luisteren? Stel een groot leider aan en de mensen zullen bijeen stromen om naar zijn welsprekendheid te luisteren. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker wordt in de kerk nog erger vergeten dan in de wereld.


19 want de wijsheid van deze °wereld is domheid bij °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Want het is geschreven: "Die de wijzen beetgrijpt in hun °sluwheid." 13 Die wijzen grijpt in hun sluwheid, en de raadgeving van de vernuftigen wordt oververhaast. (SW)[Job 5:13]
20 En weer: "De Heer kent de redeneringen van de wijzen, dat zij zinloos zijn." 11 JAHWEH, Die de plannen van de mens kent, want ze zijn een vluchtige ademtocht!(SW)[Psalm 94:11]
21 Laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van jullie,
22 hetzij Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, hetzij Apollosbehorend bij Apollo, hetzij Kefas= Petrus - rots, hetzij wereld, hetzij leven, hetzij dood, hetzij tegenwoordig zijnde dingen, hetzij op het punt staande dingen, alles is van jullie, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

De genezing voor een aanhangersgeest is de erkenning dat de mannen die door Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker zijn gegeven om Zijn heiligen op te bouwen, alle van ons zijn. We zouden geen enkele uit moeten sluiten, maar ze alle insluiten. We zouden niet moeten zeggen: "Ik ben van Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine," en zo Apollosbehorend bij Apollo of Cefas= Petrus - rots uitsluiten, maar ons bewust zijn dat zij allen van ons zijn en een geschenk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, niet om ruzie over te maken, maar om op prijs te stellen en van te genieten. De erfenis van Huss en Luther en Darby is aan ons overgedragen, ook al behoren wij niet tot hun groep.


23 maar jullie zijn van ChristusGezalfde en ChristusGezalfde is van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker.


Terug naar de index.
Naar 1Korinte 4
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.