De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs
1 Korinte
Hoofdstuk 5

Dit is een eigen SchriftWoord vertaling.

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 Er wordt veel over ontucht onder jullie gehoord en zulke ontucht welke zelfs niet onder de natiën wordt genoemd, zodat iemand de vrouw van zijn °vader heeft. 7 De naaktheid van jouw vader en de naaktheid van jouw moeder zal jij niet onthullen. Zij is jouw moeder. Jij zal haar naaktheid niet onthullen. 8 De naaktheid van de vrouw van jouw vader zal jij niet onthullen. Het is de naaktheid van jouw vader. (SW)[Lev. 18:7,8] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Zelfs wanneer we denken aan het enorme gebrek aan moraal dat heerste in veel van de grote en luxueuze steden van het Romekrachtinse rijk in die tijd, de verdervende invloed van de heidense godheden die zij nog zo recent hadden gediend, en de gretigheid waarmee zij probeerden dit kwaad recht te krijgen, kunnen we nauwelijks zien hoe zo’n stand van zaken in Korinteverzadigd kon bestaan, en schijnt het, op het eerste zicht, nog moeilijker te zien waarom het inbegrepen zou worden in Heilige Schrift, het mikpunt van de ongelovigen en het speeltje van de goddelozen te zijn. Toch is heel Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers woord zo. Het is een licht dat er geen probleem mee heeft alle schande en oneer bloot te leggen van juist hen van wie gezegd wordt dat ze de rechtvaardigheid van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker bezitten. En het staat vol met troost voor hen die vallen, want indien Zijn genade in zo’n geval afdoende was, zal het afdoende zijn voor allen.


2 En jullie zijn opgeblazen en jullie rouwen* niet veeleer, opdat degene die dit °werk verricht* vanuit jullie midden weggenomen zal worden?
3 Want ik ben inderdaad afwezig in het lichaam, maar een aanwezige in de geest. Als ware ik aanwezig, ik heb hem reeds geoordeeld die zo dit bewerkt*, 5 want indien ik ook in het vlees afwezig ben, maar in de geest samen met jullie, ben ik mij verheugend en bekijk ik jullie °ordening en de stabiliteit van jullie °geloof in Christus. (SW)[Kol. 2:5]
4 in de naam van onze °Heer JezusJAH redt Christus Gezalfde - jullie en mijn °geest verzameld wordend, samen met de macht van onze °Heer JezusJAH redt -
5 de zulke over te leveren* aan de SatanTegenstander tot uitroeiing van het vlees, opdat de geest gered zal worden in de dag van de Heer JezusJAH redt. 20 onder wie Hymeneüs en Alexander zijn, die ik overlever aan de Satan, opdat zij gedisciplineerd zullen worden niet te lasteren. (SW)[1Tim. 1:20] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Men zal opmerken dat de straf, het overgegeven worden aan SatanTegenstander, was met het oog op redding. Zo zijn al Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers rechterlijke daden. Ze zijn niet wrekend, zonder enige overweging van het welzijn van de betrokkene, maar ze zijn van dien aard dat ze het kwaad corrigeren.


6 Jullie °roem is niet ideaal. Hebben jullie niet waargenomen dat een klein beetje zuurdeeg heel het kneedsel doorzuurt? 9 Een klein beetje zuurdeeg doorzuurt het gehele kneedsel. (SW)[Gal. 5:9]
7 Zuivert dan het oude zuurdeeg uit, opdat jullie jong kneedsel zullen zijn, zoals jullie ongezuurden zijn! Want ons °Pascha, ChristusGezalfde, werd ook ten behoeve van ons geslacht, 7 Ongezuurde broden worden gegeten, zeven dagen, en er zal bij jou geen zuurdesem gezien worden. En er zal bij jou geen gist gezien worden in heel jouw grondgebied. (SW)[Ex. 13:7] - 21 En Mozes roept tot alle oudsten van Israėl en hij zegt tot hen: "Trek heen en neem kleinvee tot jullie voor jullie families en slacht het pascha. (SW)[Ex. 12:21]
8 zodat wij feest zullen vieren, niet in oud zuurdeeg, ook niet in zuurdeeg van kwaadaardigheid en van boosaardigheid, maar in ongezuurde broden van oprechtheid en van waarheid. 3 Jij zal daarbij geen zuurdesem eten. Zeven dagen zal jij daarbij ongezuurde broden eten, brood van vernedering - want in dringende haast ging jij uit het land van Egypte, opdat jij de dag zal gedenken van jouw uitgaan uit het land van Egypte, alle dagen van jouw leven. (SW)[Deut. 16:3]
9 Ik schrijf* aan jullie in de brief geen omgang te hebben met ontuchtige mannen, 17 In het geval hij nu hen zou negeren, zeg het de ekklesia. In het geval nu dat hij ook de ekklesia zou negeren, laat hem voor jou zijn als die van de natiėn en de tol-incasseerder. (SW)[Matt. 18:17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

De apostel had al over dit onderwerp aan de Korintiėrs geschreven. De toestand van de maatschappij kan heel goed ingedacht worden wanneer hij hen vertelt dat, zouden zij weigeren omgang te hebben met al zulke immorele personen, zij de wereld geheel zouden moeten verlaten. Nu maakt hij echter duidelijk dat immoraliteit niet getolereerd mag worden onder hen in de ekklesia. Al dezen dienen uitgesloten te worden. Zij zijn onderhevig aan het oordeel van hun broeders. Immoraliteit buiten de ekklesia is niet een zaak voor de heiligen. Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker oordeelt hen die buitenstaanders zijn.


10 en geheel en al niet met de ontuchtige mannen van deze °wereld, of met de hebzuchtigen en roofzuchtigen of afgodendienaars, want anders waren jullie dus verschuldigd vanuit de wereld uit te komen.
11 Maar nu schrijf* ik aan jullie geen omgang te hebben met iemand die, in het geval dat hij broeder genoemd wordt, een ontuchtige man of hebzuchtige of afgodendienaar of schelder of dronkaard of roofzuchtige zal zijn, met de zulke zelfs niet samen te eten. 6 En wij geven jullie opdracht, broeders, in de naam van onze °Heer, Jezus Christus, jullie te stellen vanaf elke broeder die op wanordelijke wijze wandelt en niet overeenkomstig de overlevering die zij bij ons accepteerden.(SW)[2Thess. 3:6]
12 Want wat is het aan mij die buiten zijn te oordelen? Jullie oordelen niet die binnen zijn!
13 Maar °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker oordeelt die buiten zijn. Doet de boosaardige vanuit julliezelf weg. 7 Het is echter ook bindend een ideale getuigenverklaring te hebben vanaf de buitenstaanders, opdat hij niet in smaad zou vallen en in de strik van de duivel. (SW)[1Tim. 3:7] - 7 De hand van de getuigen zal als eerste tegen hem komen om hem ter dood te brengen en de hand van heel het volk als laatste. Zo neem jij het kwade weg dat in jouw midden is. ... 12 En de man die doet in arrogantie door niet te luisteren naar de priester (die daar staat om de dienst van JAHWEH, jouw Elohim, te verrichten) of naar de rechter, dan sterft deze man. Zo neem jij het kwaad uit van Israėl. (SW)[Deut. 17:7,12] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

13

Er is een opvallend contrast tussen de methoden van handelen met moreel kwaad en leerstellige ketterij. Er waren in Korinteverzadigd mensen die vasthielden aan fundamentele fouten, want zij ontkenden de opstanding. De apostel redeneert met hen en laat hen de gevolgen zien als hun ketterij waar zou zijn, maar hij stelt nooit hun uitsluiting voor. Maar wanneer het gedrag van een broeder zodanig wordt dat hij minachting brengt over de heilige broederschap van gelovigen, dan moest hij snel buitengesloten worden. Dit was de zekerste weg om hem tot bekering te brengen. Door hem terug te zenden naar de wereld, werd hij zich bewust van zijn verkeerde gedrag.


Terug naar de index.
Naar 1 Korinte 6
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.