De eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs
1 Korinthe
Hoofdstuk 15

Dit is een eigen SchriftWoord vertaling.

   
(Ga met de muis op een groene naam staan, dan ziet u de betekenis.
Ga met de muis op een tekstverwijzing staan, dan ziet u de tekst.
Klik op "Commentaar" en u krijgt een stukje tekst dat slaat op dit vers)


1 En nu, broeders, maak ik jullie het evangeliegoede bericht bekend dat ik jullie evangeliseer*, dat jullie accepteerden, waarin jullie ook staan, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

1

Er is een merkbaar verschil tussen de methoden waarmee de apostel omgaat met fundamentele, leerstellige fouten en met moreel kwaad. De boosaardige man (5:5) wordt overgeleverd aan SatanTegenstander, maar zij die de opstanding ontkenden worden niet weggezet. In deze dagen wordt het tegendeel gevolgd. Leerstellige verschillen, vaak lang niet zo van belang als de ontkenning van de opstanding, worden als aanleiding gezien voor het uit de gemeenschap zetten van goddelijke heiligen, terwijl moreel kwaad vaak wordt gebillijkt en over het hoofd gezien. Verschillen in leer vereisen geen scheiding van omgang, anders zou Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine zo met die Korinthirs hebben gehandeld die de ene leerstelling ontkenden die, omdat die alle andere insluit, het recht heeft "fundamenteel" genoemd te worden.


2 door welk jullie ook worden gered, welk woord ik jullie evangeliseer*, indien jullie vasthouden, indien jullie buiten om en niet tevergeefs geloven*.
3 Want ik lever* aan jullie over in eerste dingen hetgeen ik ook accepteerde: dat ChristusGezalfde stierf ten behoeve van onze °zonden, overeenkomstig de Geschriften, Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. 9 En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. (SV)[Jes. 53:8,9] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

3

Het evangeliegoede bericht dat Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine predikte had betrekking op ChristusGezalfde. Echter niet op Zijn leven maar op Zijn dood, begrafenis en opstanding. Deze zijn de fundamentele feiten van het evangeliegoede bericht. Niet Zijn dood alleen, want dat zou helemaal geen evangeliegoede bericht zijn, maar Zijn begrafenis en Zijn opstanding.


4 en dat Hij werd begraven* en dat Hij is gewekt in de derde °dag, naar de Geschriften, want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve zien. (SV)[Psalm 16:10]
5 en dat Hij werd gezien* door Kefas= Petrus - rots, vervolgens door de twaalf. en dezen zeiden: De Here is waarlijk opgewekt en is aan Simon verschenen. (SV)[Luc. 24:34] - En de elf discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg, waar Jezus hen bescheiden had. 17 En toen zij Hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. (SV)[Matt. 28:16,17] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

5

Het bewijs voor de opstanding van ChristusGezalfde is zo afdoende als bewijs maar kan zijn. Er waren meer dan vijfhonderd getuigen en sommige van hen werden speciaal benoemd en genoeg gelegenheid gegeven om zichzelf te overtuigen. Maar het bekronende bewijs was de afdaling van de verheerlijkte ChristusGezalfde om Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus te roepen, op de weg naar Damascusvergoten bloed, of: bedrijvig. Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus was Zijn vijand en had alles willen doen om te bewijzen dat Hij niet was opgewekt. Zijn getuigenis is van bijzonder gewicht. De opstanding is van groot gevolg voor Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine, want Hij kende de Heer niet voor Diens dood, zoals de twaalf apostelen. Als gevolg daarvan zou hij Hem nooit gekend of gezien hebben, als Hij niet opgestaan was. In een zeer bijzondere zin is Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine de apostel van de opgevaren en verheerlijkte ChristusGezalfde. Hij baseerde zijn onderwijs nooit op het leven van JezusJAH redt vr Diens dood en opstanding.


6 Vervolgens werd Hij gezien* door meer dan vijfhonderd broeders, bij n enkele gelegenheid, van wie het merendeel tot op dit moment leeft, maar sommigen werden ook ter ruste gelegd*.
7 Vervolgens werd Hij gezien* door Jakobusonderkruiper, daarna door alle °afgevaardigden.
8 Maar het laatst van allen werd Hij ook door mij gezien*, als ware het door een niet op tijd geborene. En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het, toen hij Damascus naderde, dat hem plotseling licht uit de hemel omstraalde; 4 en ter aarde gevallen, hoorde hij een stem tot zich zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? 5 En hij zeide: Wie zijt Gij, Here? En Hij zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. 6 Maar sta op en ga de stad binnen en daar zal u gezegd worden, wat gij doen moet. (SV)[Hand. 9:3-6]
9 Want ik ben de minste van de afgevaardigden, die niet toereikend is om afgevaardigde genoemd te worden, omdat ik namelijk de ekklesia van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker vervolgde*. En Saulus verwoestte de gemeente, en hij ging het ene huis na het andere binnen en sleurde mannen en vrouwen mede, en hij leverde hen over in de gevangenis. (SV)[Hand. 8:3] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

9

Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine vervolging van de ekklesia was het noodzakelijke voorspel voor de allesoverstijgende genade die hem riep en ondersteunde, zodat hij in n keer de minste en de grootste van de apostelen werd. Het was noodzakelijk dat hij de minst verdienende zou zijn opdat hij het patroon van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers hedendaagse handelen in genade zou worden.


10 Maar in de genade van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker ben ik wat ik ben, en Zijn °genade, die in mij is, was niet leeg geworden*, maar ik zwoeg* bovenmatiger dan zij allen. Maar niet ik, maar de genade van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, die samen met mij is. Maar als medewerkers Gods vermanen wij u ook de genade Gods niet tevergeefs te ontvangen, (SV)[2Kor. 6:1] - Ik acht toch volstrekt niet te hebben ondergedaan voor die onvergelijkelijke apostelen. (SV)[2Kor. 11:5]
11 Hetzij dan ik, hetzij zij, z proclameren wij en z geloven* jullie.
12 Indien nu van ChristusGezalfde wordt geproclameerd dat Hij is gewekt vanuit doden, hoe zeggen sommigen onder jullie dat er geen opstanding van doden is? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

12

De opstanding is het fundament der fundamenten. De dood van ChristusGezalfde is essentieel voor het evangeliegoede bericht, maar is niet voldoende. Een dode ChristusGezalfde kan niet redden. De opstanding is niet alleen essentieel, maar houdt Zijn dood in, want alleen iemand die dood is kan uit de doden opgewekt worden. Zonder Zijn opstanding zijn we nog steeds in onze zonden.


13 Maar indien er geen opstanding van doden is, dan is ChristusGezalfde ook niet gewekt!
14 En indien ChristusGezalfde niet is gewekt, is dus onze proclamatie leeg en ook is jullie °geloof leeg.
15 Dan worden wij ook leugenachtige getuigen van °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker gevonden, omdat wij getuigenis geven* tegen °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker dat Hij de ChristusGezalfde wekt, Die Hij niet wekt, wanneer dus namelijk doden niet worden gewekt. te beginnen met de doop van Johannes tot de dag, dat Hij van ons werd opgenomen, een van hen met ons getuige worden van zijn opstanding. (SV)[Hand. 1:22]
16 Want indien doden niet worden gewekt, is ook ChristusGezalfde niet gewekt.
17 En indien ChristusGezalfde niet is gewekt, dan is jullie °geloof zinloos; jullie zijn dan nog in jullie °zonden.
18 Dus gingen ook die in ChristusGezalfde ter ruste werden gelegd verloren*. want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; (SV)[1Thess. 4:16] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

18

De toestand van de doden, buiten de opstanding om, is er niet een van uitgelaten vreugde, maar van vernietiging.


19 Indien wij alleen in dit °leven op ChristusGezalfde gehoopt hebben, zijn wij erbarmelijker dan alle mensen.
20 Maar nu: ChristusGezalfde is gewekt vanuit doden, als eerste vrucht van de oogst van die ter ruste gelegd zijn. en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is. (SV)[Kol. 1:18] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

20

ChristusGezalfde was niet de eerste die uit de doden werd opgewekt. De profeten en de Heer Zelf riepen enkelen terug tot leven, voordat Hij Zelf de dood in ging. Maar Hij is de eerste die levend gemaakt werd voorbij de macht van de dood. Alle anderen werden opgewekt om later weer te sterven. Hij is de eerste Vrucht van hen die levendgemaakt zijn en niet meer sterven.


21 Want daar door een mens de dood er is, is er ook door een mens opstanding van doden. En tot de mens zeide Hij: Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden had: Gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft, 18 en doornen en distelen zal hij u voortbrengen, en gij zult het gewas des velds eten; 19 in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. (SV)[Gen. 3:17-19] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

21

De intrede en het einde van de dood zijn beide door een mens. Adam (van) rode (aarde) en ChristusGezalfde zijn de respectievelijke kanalen waardoor dood en opstanding heel de mensheid bereiken.


22 Want net zoals in °Adam (van) rode (aarde) allen sterven, zo zullen ook in °ChristusGezalfde allen levend gemaakt worden. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

22

De woorden "want evenals" laten een nauwe parallel zien. De algemeenheid van de dood, door Adam (van) rode (aarde), is boven alle twijfel verheven. "Zoook", wordt ons verteld, "zullen .. in ChristusGezalfde allen levend gemaakt worden." Dit zal niet gelijktijdig gebeuren, maar in drie aparte klassen, tijdens wijd verspreide momenten in de tijd. ChristusGezalfde, de Eersteling, is al levendgemaakt en aan Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers rechterhand. Wij die in ChristusGezalfde zijn, zullen levendgemaakt worden bij Zijn komst. Dit omvat Zijn komst in de lucht voor de gelovigen van deze bedeling (1Thess. 4:16; 1Kor. 15:52; Filip. 3:21) en Zijn komst voor Israelstrijder van God, vr de duizend jaren. De rest, die niet inbegrepen zijn in "zij die van ChristusGezalfde zijn", moet wachten tot de voleinding, wanneer de dood, de laatste vijand, zal worden afgeschaft. Dit zal niet gebeuren voordat de aionen hun loop hebben gehad en ChristusGezalfde het Koninkrijk overdraagt aan de Vader. Bij het Grote Witte Troon gericht wordt niemand levendgemaakt. Daarom wordt het overgeslagen. Gezag en macht zijn op de nieuwe aarde nog steeds van kracht. De troon van het Lam is daar. De voleinding moet later komen, want soevereiniteit wordt afgeschaft vr de dood, de laatste vijand. De voleinding is aan het einde van de aionische tijden, bij de afsluiting van de laatste aion, en wordt voor ons in beeld gebracht in het laatste visioen van Openbaringen.


23 Maar ieder in de eigen rangorde: eerste vrucht van de oogst is ChristusGezalfde, vervolgens die van de ChristusGezalfde zijn in Zijn °aanwezigheid, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; (SV)[1Thess. 4:16]
24 vervolgens het einde, wanneer Hij ook maar het koninkrijk aan Zijn °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker en Vader zal overdragen, wanneer Hij alle overheid en alle autoriteit en macht buiten werking zou stellen. Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid, (SV)[Dan. 2:44]
25 Want het is voor Hem bindend koning te zijn totdat Hij al Zijn °vijanden onder Zijn °voeten zal plaatsen. Van David. Een psalm. Aldus luidt het woord des Heren tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. (SV)[Psalm 110:1] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

25

De heerschappij van ChristusGezalfde is zo weldadig en brengt de mensheid in zon staat van perfectie, dat alle verdere noodzaak aan inperking door regeren verdwijnt. Heersen houdt opstandigheid in, en is niet noodzakelijk waar perfecte onderschikking is. Heersen is een tijdelijk middel om om te gaan met kwaad. Wanneer kwaad zal zijn uitgebannen gaat ook heersen met pensioen. De gevolgen van kwaad zijn voor de mensheid geconcentreerd in de dood. Wanneer het universum gezuiverd zal zijn van alle andere kwaad, wordt de dood zelf krachteloos en geeft hij zn slachtoffers over. Pas dan is het waar dat allen levendgemaakt zijn in ChristusGezalfde.


26 De laatste vijand die buiten werking wordt gesteld is de dood, En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. (SV)[Openb. 20:14]
27 want alles onderschikt* Hij onder Zijn °voeten. Maar wanneer Hij zal zeggen dat alles onderschikt is geworden, dan is dat duidelijk buiten Hem die aan Hem het al onderschikt*. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd: (SV)[Psalm 8:6] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

27

De algemeenheid van ChristusGezalfde onderschikking van allen onder Zijn voeten wordt duidelijk door de ene uitzondering: Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker Zelf.


28 En wanneer ook maar aan Hem het al zal worden onderschikt, dan zal de Zoon zelf onderschikt worden aan Hem die Hem het al onderschikt*, opdat Hij, °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, zal zijn alles in allen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

28

Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker is nu Alles in ChristusGezalfde. Hij zal Alles zijn in Zijn heiligen wanneer wij levendgemaakt worden. Hij zal Alles in allen zijn wanneer de dood is afgeschaft, bij de voleinding. Wat een schitterende uitkomst van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikkers doelstelling! Wat hebben we een christus, Die zon complete verzoening zal bereiken! De Korinthirs ontkenden de opstanding van wie dan ook. Pauluspauze, tussentijd - latijn: de kleine staat op de levendmaking van allen.


29 Wat anders zullen zij doen die ten behoeve van de doden gedoopt worden, indien helemaal geen doden worden gewekt? Waarom ook worden zij ten behoeve van hen gedoopt? [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

29

Het betoog hier is gebaseerd op het zesde hoofdstuk van Romeinenburgers van het Romeinse rijk. Dopen is een symbool van de dood. De voordelen er van zijn beperkt tot hen die verenigd zijn met ChristusGezalfde in Zijn dood. Maar zelfs dan is het absoluut zonder waarde, als het niet ook de opstanding uitbeeldt. Zonder de opstanding van de doden, zal dopen, in plaats van het introduceren in een opstandingservaring, leiden tot nonchalance en onverschilligheid.


30 Waarom ook zijn wij elk uur in gevaar?
31 Ik sterf elke dag, ja bij het jullie beroemen, broeders, die ik heb in ChristusGezalfde JezusJAH redt, onze °Heer. Zoals geschreven werd: dat wij vanwege U de hele dag gedood worden; wij worden gerekend als slachtschapen (SW)[Rom. 8:36]
32 Indien ik overeenkomstig de mens vecht* met wilde dieren in Efezetoegestaan, wat is voor mij het nut indien doden niet worden gewekt? Wij zullen eten en wij zullen drinken, want morgen sterven wij! Maar zie, daar is vrolijkheid en vreugde, een doden van runderen en een slachten van schapen, een eten van vlees en een drinken van wijn: laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij. (SV)[Jes. 22:13]
33 Dwaalm toch niet! Kwade converstaties bederven vriendelijke zeden!
34 Ontnuchter*m op rechtvaardige wijze, en zondigm toch niet! Want sommigen hebben gebrek aan kennis van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker. Ik spreek tot jullie verlegenheid. Waarom wordt het bij u ongelofelijk geacht, als God doden opwekt? (SV)[Hand. 26:8]
35 Maar iemand zal uitspreken: "Hoe worden de doden gewekt en met wat voor lichaam komen zij?" [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

35

Het menselijk lichaam is niet samengesteld uit vastgelegde, onveranderlijke substantie, maar verandert dagelijks zn componenten, zodat in een paar jaren het zn elementen compleet heeft vernieuwd. Maar toch blijft het hetzelfde lichaam. Zo is het ook met de opstanding. We zien in de opstanding niet uit naar de opwekking van de identieke elementen, zelfs al zullen we het lichaam als het onze herkennen.


36 Onverstandige! Wat jij zaait wordt niet levend gemaakt, in het geval dat het niet zal sterven.
37 En wat jij zaait is niet het lichaam dat zal komen, maar jij zaait een naakte zaadkorrel, als bijvoorbeeld van graan of van een zekere van de overigen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. (SV)[Joh. 12:24] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

37

Het wonder van de opstanding wordt elke lente voortgebracht in de velden van de boer. De dood schraagt ons leven nu en zal de ingang vormen naar aionisch leven, als we tenminste niet opgenomen zullen worden om Hem te ontmoeten, voordat het komt.


38 Maar °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker geeft er een lichaam aan zoals Hij wil*, en aan ieder van de zaden het eigen lichaam. En God zeide: Dat de aarde jong groen voortbrenge, zaadgevend gewas, vruchtbomen, die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten, op de aarde; en het was alzo. (SV)[Gen. 1:11]
39 Niet alle vlees is hetzelfde vlees, maar er is zeker ander vlees dan van mensen en ander vlees dan van beesten en ander vlees dan van gevleugelden en ander vlees dan van vissen.
40 En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar van de hemelsen is de heerlijkheid anders dan die van de aardsen, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

40

Er is hier geen rechtstreekse uitspraak dat onze lichamen veranderd zullen worden in hemelse lichamen, in overeenstemming met de latere onthulling van Efezirs, maar zon aanduiding zou wel op zn plaats zijn. Zelfs onder de hemelingen zullen er graden van heerlijkheid zijn. Onze Heer Zelf heeft een lichaam dat de middagzon overtrof in schittering. Het onze zal omgevormd worden om te passen bij het Zijne (Filip. 3:21).


41 de heerlijkheid van de zon is anders, en de heerlijkheid van de maan is anders, en de heerlijkheid van sterren is anders, want de ene ster gaat de andere ster in heerlijkheid te boven.
42 Zo ook de opstanding van de doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, er wordt gewekt in onvergankelijkheid, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

42

In de dood vergaat het lichaam en keert het terug naar de grond, van waar het kwam. Dit afschuwelijke proces wordt in de opstanding omgedraaid. Ziekte en zwakte vergezellen de ontbinding, maar kracht en heerlijkheid zullen het deel zijn van alle die van ChristusGezalfde zijn bij Zijn komst.


43 er wordt gezaaid in oneer, er wordt gewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid, er wordt gewekt in macht. Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, 21 die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen. (SV)[Filip. 3:20,21]
44 Er wordt een ziels lichaam gezaaid, er wordt een geestelijk lichaam gewekt. Indien er een ziels lichaam is, dan is er ook een geestelijk lichaam. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

44

Onze huidige lichamen reageren op de ziel, of zintuigen. Zij zoeken naar lichamelijk comfort en bevrediging en plezier. Ze reageren niet op geestelijke zaken. De ziel is niet een apart wezen, het is het gevolg van de combinatie van lichaam en geest. Adam (van) rode (aarde) werd uit de grond gemaakt. Toen de levensadem in hem werd geblazen, werd hij een levende ziel. Hij kon voelen, zien, horen, ruiken. Hij werd zich bewust van zaken om zich heen. Dat is het lichaam dat we nu hebben. We worden gedomineerd door onze zintuigen. In de opstanding zullen onze lichamen reageren op onze geest. Lichamelijke gevoelens zullen plaats maken voor geestelijke waarnemingen.


45 Zo is het ook geschreven: de eerste mens, Adam (van) rode (aarde), werd* tot een levende ziel, de laatste Adam (van) rode (aarde) tot een levendmakende geest. toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levende ziel (SV)[Gen. 2:7] - De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. (SV)[Joh. 6:63]
46 Maar niet eerst het geestelijke, maar eerst het zielse en vervolgens het geestelijke.
47 De eerste mens is vanuit de aarde, van losse aarde gemaakt; de tweede mens is de Heer vanuit de hemel. toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen. (SV)[Gen. 2:7] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

47

De grond is de bovenste, geoxideerde korst van de aarde, waaruit Adam (van) rode (aarde) werd gevormd en waar de mensheid zn onderhoud haalt. Het is de grond die de planten en dieren ondersteund die ons voorzien van ons voedsel. Onder de grond is het gebied van verstikking, dat leven vernietigt. Zoals de mens nu is samengesteld kan hij niet bestaan zonder de grond van de aarde. Indien we op zouden staan met lichamen zoals we die nu bezitten, zouden we niet deel kunnen nemen aan een hemels lotdeel, want we zouden sterven door gebrek aan het soort voedsel dat onze lichamen kunnen verwerken.


48 Zoals die van losse aarde gemaakt, zo ook de van losse aarde gemaakten; en zoals de Hemelse, zo ook de hemelsen.
49 En zoals wij de afbeelding dragen* van de van losse aarde gemaakte, zouden wij ook de afbeelding van de Hemelse dragen! Toen Adam honderd dertig jaar geleefd had, verwekte hij een zoon naar zijn gelijkenis, als zijn beeld, en noemde hem Set. (SV)[Gen. 5:3]
50 En dit zeg ik met nadruk, broeders, dat vlees en bloed niet het koninkrijk van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker als lotbezit ontvangen*, en ook kan de vergankelijkheid niet de onvergankelijkheid als lotbezit ontvangen. [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

50

De ziel (niet het leven) van het vlees is in het bloed (Lev,. 17:11). De Heer heeft geen bloed in Zijn opstandingslichaam (Luk. 24:38).


51 Neem waar, ik zeg jullie een geheim! Wij zullen inderdaad niet allen ter ruste gelegd worden, maar wij zullen allen veranderd worden, [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

51

Dit is een geheim. Het was tevoren nooit verteld. Het zit in dat ene woord: "veranderd". Het leidt ons een stap dichterbij de hemelse bestemming, die onthuld wordt in de brief aan de Efezirs. "Grondelijk" als onze lichamen zijn, moeten ze radicaal veranderd worden, voordat zij een hemels leven kunnen verduren. Deze verandering komt in een ogenblik, wanneer de Heer neerdaalt van de hemel met de trompet van Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker (1Thess. 4:16). Als de laatste toon klinkt, zullen wij die leven, die sterfelijk zijn, net als hen die rusten, die vergaan zijn, veranderd worden. Wat een heerlijk vooruitzicht! Onze lichamen zullen als het Zijn zijn niet zoals het was in Zijn zwakte voordat Hij opgewekt werd, zelfs niet zoals het was vr Zijn hemelvaart, hoe schitterend dat ook was, maar zoals het was toen Saulafgebeden (van God) hebreeuwse vormus Hem ontmoetten en hij verblind werd door de schittering van Zijn aanwezigheid. Hij zal het lichaam van onze vernedering omvormen, om het te laten passen bij Zijn heerlijke lichaam (Filip. 3:21).


52 in een ogenblik, in de knippering van het oog, in de laatste bazuinstoot. Want Hij zal de bazuin blazen en de doden zullen onvergankelijk gewekt worden en wij zullen veranderd worden. En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere. (SV)[Matt. 24:31]
53 Want het is voor dit °vergankelijke bindend onvergankelijkheid aan te trekken* en dit °sterfelijke onsterfelijkheid te aantrekken*. Want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worde verslonden. (SV)[2Kor. 5:4]
54 En wanneer ook maar dit °vergankelijke onvergankelijkheid zou aantrekken, en dit °sterfelijke onsterfelijkheid zou aantrekken, dan zal het woord waar worden dat is geschreven: "De dood werd opgeslokt* tot in de overwinning." Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here Here zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de Here heeft het gesproken. (SV)[Jes. 25:8]
55 Waar, dood, is jouw °overwinning? Waar, dodenrijk, is jouw stekel? Zou Ik hen uit de macht van het dodenrijk bevrijden, van de dood loskopen? Dood, waar zijn uw pestziekten, dodenrijk, waar is uw verderf? Mijn oog kent geen medelijden. (SV)[Hos. 13:14] [Commentaar]
Concordant Commentaar op het NT door A.E. Knoch

55

Wat een overwinning zal dat zijn! Nu is de dood altijd in onze lichamen aan het werk, en slaagt er uiteindelijk in ons in het graf te trekken. Dan zullen we niet alleen hersteld zijn om te leven, maar onvergankelijkheid en doodloosheid genieten met een lichaam dat zo veranderd en verheerlijkt is dat het overeenkomt met het lichaam dat hoort bij het Hoofd van het universum. Maar het genieten en de waardering van de heerlijkheid zullen afhangen van onze eerdere vernedering.

De Septuagint leest: "O, Ongeziene, waar is jouw prikkel?" (Hos. 13.14) en sommige handschriften volgen deze lezing. Omdat er de neiging is om een citaat te doen passen bij het origineel, is het waarschijnlijk dat "Dood" werd veranderd in "Ongeziene" door een kopieerder die de lezing van de Septuagint kende, maar niet zag dat de apostel het bereik van het citaat had uitgebreid om ook de voleinding te omvatten, wanneer er geen Ongeziene meer zal zijn (Openb. 20:14) en alleen de tweede dood overblijft. Een citaat verschilt vaak van de oorspronkelijke lezing om te passen bij de nieuwe context.


56 De stekel nu van de dood is de zonde en de macht van de zonde is de wet. Werd* dan het goede mijn dood? Moge dat er niet van komen*! Maar de zonde, opdat ze zonde zou blijken*, heeft door het goede mijn dood voortgebracht, opdat de zonde buitengewoon zondig zou worden* door het gebod. (SW)[Rom. 7:13] - Maar de wet is er bij gekomen*, zodat de overtreding zou toenemen*. Maar waar zonde toeneemt*, overstijgt* de genade (SW)[Rom. 5:20]
57 Maar dank aan °Godgrieks: Theos - Plaatser of Onderschikker, aan Die ons de overwinning geeft door onze °Heer, JezusJAH redt ChristusGezalfde.
58 Daarom, mijn geliefde broeders, wordm bestendig, onverzettelijk, overvloedig zijnde in het werk van de Heer, altijd waargenomen hebbend dat uw °moeite in de Heer niet leeg is. Gij dan, weest sterk, en laten uw handen niet verslappen, want uw werk zal beloond worden. (SV)[2Kron. 15:7]Terug naar de index.
Naar 1 Korinthe 16
   


© www.schriftwoord.nl
U mag deze tekst voor eigen gebruik en studie-doeleinden zonder toestemming vermenigvuldigen.
Citeren van deze tekst mag alleen met bronvermelding.
Vermenigvuldiging voor commercieel gebruik alleen met toestemming van de uitgever.